Szamos, 1911. május (43. évfolyam, 100-123. szám)

1911-05-03 / 100. szám

2. oldal. SZAMOS (1911. május 3 ) 100. szám. TTt AIM 11 f-Pa^a fec^si T*M1aV AttM Duakel-féle Kassáról, kizárólagos kép- JLlt51 111L“vállalat. T- dl Kulid viselet. Épitési anyag nagykereskedés. Gál és Klein mükőgyár, tetőfedési és vasbeton vállalat. Iroda: Attila-utea 1B. sz. alatt. Gyártelep: Teleky-u. 43. j== ........ -ttt.---..-------------= Telefon 242. Kü lönleges csipkéit s- Unifinfn|< Dnl Gyár főüzlet: Kossutti L.-utca 10. tés, hűen minta után ftll, ü^abdiaí'. p0fVétnli üzletek- Kazinczv-u. 17. Attila-utca 2 férfinak visszaád életéből egy esztendőt és minden családnak visszaadja fiainak egy évi munkáját. Harmadszor megtérülnek a véderő- reformmal járó terhek a nemzeti politika előrehaladásának terén. Ez az ellenérték volt az, amit a most befejezett tárgyalá­sok során az osztrák politika kétessé szeretett volna tenni. De a magyar kor­mány nem engedett a maga programjából s a nemzet jogos és gyakorlatilag is in­dokolt követeléseiből. A véderőreformmal kapcsolatban igy kerülnek likvidációra a kilences bizottsági program hátrálékai és az uj katonai bűnvádi eljá"ás közvetíté­sével igy vonul be a magyar államnyelv és a magyar nemzet juriszdikcionális fel­ségjoga a közös hadseregbe. így lesz a terhekkel járó véderő­reformból a nemzeti e'őrehaladás eszköze és biztosítéka, melyet a tények alapján ítélkező magyar közvélemény csak öröm­mel és megelégedéssel üdvözölhet. Héder- várv Károly gróf minden alkalommal kijelentette, hogy ő nem csinál úgyneve­zett „ vivmánypolitikát.“ Most sem vívott ki semmit. Hanem a gyakorlati szüksé­gesség gyakorlati álláspontjára támasz­kodva szerezte meg a király és a nemzet összhangjának, együttérzésének egyik leg­erősebb garanciáját. És ennek az eredménynek valószínű­leg kettős hatása lesz. Először be fogja látni a magyar közvélemény, hogy ikik elhitették vele, hogy ez a rezsim a le­mondás politikájára vállalkozott, azok rutul felültették, mert ime, ez a politika máris többet ért el a nemzeti előrehala­% dás terén, mint amennyire a vívmány- politika akárcsak törekedni merészelt. És másodszor meg fogják érteni Iléderváry grófot fenn is, lenn is, belátván, hogy a kölcsönös megértés, és inéltányolás poli­tikájánál jobban semmiféle módszer sem biztosíthatja a harmóniát W ■* y ingatlant akar venni vagy eladni. I I jelzálog kölcsönt keres, I JTlj mielőtt bármiféle gazdasági cikket II |/ I beszerezne, U K I vagy a gazdasági élet bármely ágába ■ B 1% I vágó szükséglete van, AAJLäJI forduljon bizalommal : PosüvJk Nándor-szekrények bármilyen ki­vitelben készen kaphatók: Rosenberg Sámuel Attila-u. l|b a.nagy raktárában TÁVIRATOK. Kész a megegyezés. — Saját tudósítónktól. — Bécs, május 2. A vasárnapi tanácskozáson befejezték a védarőtörvény és a katonai büntető per- rendtartás dolgában az alkudozásokat. Az eredmény gyorsabban jött, semmint az előz­mények után várni lehetett volna, de még sem lepett meg senkit. Mindenki tudta Bécsben, hogy Bienerth báró kénytelen lesz engedni. Csak az volt kérdéses, hogy mikor és mily mértékben. Khuen gróf nagy siker­nek mondhatja, hogy a tárgyalások befeje­zését már most elérhette, mielőtt a király elutazott volna Bécsbbl. A megegyezésről kiadott hivatalos je­lentések igy szólnak: Bócs, május 2. A mai tanácskozáson, amelyen báró Schönaich közös hadügyminiszter, gróf Khuen-Héderváry Károly magyar és báró Bienerth osztrák miniszterelnök, Székely Ferenc és Hohenburger lovag igazságügy­miniszterek, továbbá Tőry igazságügyi állam­titkár és Fáik főhadbiró vettek részt, a ka­tonai büntető perrendtartás ügyében foly­tatott tárgyalások a két kormány kölcsönös megegyezésével bevégződtek és az egyes határozmányok eddigelé befejezetlen szöve­gezése végleg megállapittatott Illetékes helyen úgy értesülünk, hogy Héderváry grót miniszterelnök, amint a ja­vaslat elkészül, azt ófelségének még ma­gyarországi tartózkodása alatt előzetes szen­tesítés végett elő fogja terjeszteni és a kép­viselőházzal még május havában tárgyalás alá véteti. Hieronymi lánya meghalt. Budapest, május 2. Báró Harkányi Béláné, szül. Hieronymi Blanka, a kereskedelmi miniszter leánya péntek este kilenc órakor Berlinben meg­halt. Hieronymi Blanka a múlt héten Drez­dába utazott, hogy ott intézetben levő, első házasságából született gyermekét megláto­gassa. Onnan Berlinbe ment, ahol vakbél- rohama támadt. Rögtön tanárhoz fordult, aki kijelentette, hogy a roham múló természetű, operációra nincs szükség. De két nap múlva újabb fájdalmak lepték meg a beteget, az operáció elkerülhetetlen volt. Beszállították a Sonnenburg-szanatóriumba, az operáció látszatra sikerült is, de később kompliká­ciók állottak be és a 38 éves úrnő meg­halt. Ügyvédi irodámat és lakásomat Rákóczi utca 34. szám alá, saját házamba helyeztem át. Dr. Südy Tibor, ügyvéd. VÁROSI ÜGYEK A nagykárolyi szinház sorsa. A nagykárolyi városi szinház építésé­hez az állam jelentékeny szubvenciót adott és ezt ahoz a feltételhez kötötte, hogy Nagykároly városa a mi- denkori szatmári színtársulatnak engedje át színházát. Eddig nem is merült fel semmi nézeteltérés a két város közt s ha nem is jött létre köztük formális szövetség, a két szinház közötti kapocs zavar­talanul fenállott. Most azonban, hogy a szín­igazgató személyére nézve eltértek a véle­mények, Nagykároly városa fölmentést kért a kultuszminisztériumtól, ahova a színházi ügyek tartoznak, az alól a feltétel alól, amely a nagykárolyi színházat a szatmári színtársulat befogadásara kötelezte. A mi­nisztérium engedett a kérelemnek és hozzá­járult ahoz, hogy Nagykároly több szilágy­sági és szolnokdobokai várossal külön szini- kerületbe lépjen. A városi tanács a hozzá leérkezett miniszteri leiratot kiadta a szin- ügyi bizottságnak. A miniszteri döntés után azonban alig hisszük, hogy Nagykároly vá­rosának saját érdekei ellen való elhatározá­sát megváltoztatni lehessen. Minket a dolog csak annyiban érint, hogy a váratlanul jött szakadás szintáisulatunknak késő őszi szezonját s igy másfélhónapos megél­hetését veszélyezteti, amennyiben t. i. Nagy­károly helyett nem kapna más állomást. Jövőre nézve nincsenek aggodalmaink, mert a szatmári társulatot mindig szivesen befő- gadja más. Nagykárolynál kisebb igényű, de szinpártolás tekintetében külömb város. Erre az évre azonban körülbelül minden város és minden kerület gondoskodott szin- társu’atról. A Verbőczi-utca rendezése A Verbőczy-utca folytatólagos rende­zése és a zárdakert átvágása érdekében folytatott tárgyalások azzal a reménynyel kecsegtetnek, hogy az irgalmas nővérek zárdájának felettes hatóságával az egyezség békességes utón, kisajátítás mellőzésével létre fog jönri. Hosszas tárgyalások után sikerült Dr. Vajay Károly polgármesternek a zárda fenhatóságától olyan ajánlalatot kieszközölni, amely a város közönsége ré­széről elfogadható lesz. Városi tanács pol­gármester előterjesztése folytán az egyezségi feltételek tárgyalására polgármester elnök­lete alatt szükebb körű bizottságot kü'dött ki, melynek tagjaiul, főmérnököt, főkapitányt, gazdasági tanácsost, tisztifőügyészt és köz- igazgatási tanácsos mint előadót, továbbá, Fogarassy Sándor, Dr. Haraszthy Béla, Dr. Keresztszeghy Lajos, Pethő és Veréczy Antal bizottsági tagokat jelölte ki azzal, hogy tárgyalásaikra a zárda felettes hatósá­gát is hívja meg. Vasúti gyűlések. A szatmár—fehérgyarmati és a nagy­női kézimunka, rövidáru és divatcikkekből érkezte k WOT a Hám János-utcai KÖZPONTI ÁRUHÁZBA T 1m TI Megtekinthető minden vételkötelezettség nélkül TÍ xr A nf ti 1 festőművész, az országos képzőmüvé- t;Ogl Clllj /A Illeti szeti főiskola tanára a városháza nagytermében szerdán május 4-én este zárul. Délelőtt 10—12, délután 3—6-ig. Belépő-dij 40 fillér. Gallérok gőzmosása nÄTTTför Pál CvafimQr Gyár főüzlet Kossuth L.-u. 10. Tükörfénnyel hófehérre ______ílfljlfljol idl DMWldl. Felvételi üzletek: Kazinczy-utca 17, Attila-utca 2, Új donságok

Next

/
Thumbnails
Contents