Szamos, 1911. május (43. évfolyam, 100-123. szám)

1911-05-03 / 100. szám

yl911. május 3. 100 szám.) SZAMOS 3. oldal. "Ríi vri Ttn t f o Alajos-féle poltári keramikai és agyagáruk (porcellán, agyag- XJdi U Ddl d l lel cserép és bányatermékek agyagcsövek) kizárólagos képviselete ríl<41 Ac műkő gyár, tetőfedési és va vJö.1 Í3S HXIciLl Gyártelep : Teleky-utea 43. tetőfedési és vasbeton vállalat. Iroda Attila-utea 1 B sz. alatt. Telefon 242. Angol bőr és moquett garnitúrák készen igen olcsón kaphatók: Vértessy Árpád műipari kárpitosnál Vörösmarthy-utca 40. sz. bánya—zsibói h. é. vasút május 5-én Bu dapesten tartja igazgatósági gyűlését, amelyre a tanács városunk képviseletében Dr. Vajay Károly polgármestert küldte ki. A fősorozás eredménye. Tegnapi üléséből terjesztette fel a tanács az idei fősorozás eredményéről szer­kesztett kimutatást és a sorozó bizottság jelentését. A sorozás számbeli eredményét már közöltük, az elnöki jelentésnek csak azt a részét említjük meg itt, amely a so­rozás eredményét rendkívül kedvezőnek nyilvánítja és a sorozás gondos előkészíté­séért a kapitányi hivatal katonai ügyosz tályának s elsősorban Hajdú Károly ügyosz­tályvezető rendőrkapitánynak elismerését fejezte ki. Vakmerő rablómerénylet. Fényes nappal megtámadták a pályakocsit. — Saját tudósitónktól. — Vakmerő rablási kísérletet követett el hétfőn, május 1-én négy elszánt ember a szatmár—zsadányi vasúti vonalon. Meg­támadtak egy pályakocsit, amelyen egy osztálymérnök a pályamunkások bérének kifizetéséhez szükséges 33 ezer koronát vitte és csak a pályakocsit hajtó munkások lélekjelenlétének és bátorságának tulajdo­nítható, hogy a merénylet nem sikerült. Zempléni Nándor államvasuti osztály- mérnök hétfőn délelőtt hajtányra ült. és magához vett 33 ezer koronát a pályamun­kások kifizetése végett. A hajt-.nyt négy vasúti munkás haj­totta. Amint kiértek a szatmári határból, a vasúti pályatest mellől hirtelen négy isme­retlen embert rontott elő, felugráltak a gyors n haladó hajlányra és megállították. Az egyik merénylő egy hatalmas bot­tal fejen vágta Szilágyi János vasúti mun­kást úgy, hogy ez az ütés folytán elszédült. A másik támadó pedig a hirtelen tá­madás folytán megrémült osztálymérnök kezéből kiragadta a pénzt tartalmazó tás kát, amelyet azonban Papp Bertalan vasúti munkás hosszas dulakodással visszavett a támadótól. A munkások nyomban rávetették ma­gukat a merőny’őkre, akik közül ketten megfutamodtak, kettőt azonban sikerült le­fogni és megkötözve a hajtányra tenni. A megkötözött emberekkel elhajtattak a legközelebbi őrházig, ahol rájuk zárták az ajtót s bejöttek Szatmárra, hogy a csend­őrséget a merényletről értesítsék. A czendőrség nyomban ki is szállott az őrházhoz a két merénylő átvétele végett. Mire azonban odaértek, ezeknek már hült helye volt, mert időközben kiszöktek az ablakon. A csendőrség most erélyesen keresi őket. Dávid Ödön Budapestről áthelyezte. Szatmár, Kazinczy-utea 15 sz Müfogak, aranykoronák, csapos foga k, amerikai hídmunkákat jutányosán készít Telefon 258. A Bartók drogueria pusztulása. Veszedelmes tűz a Deák-téren. — Saját tudósítónktól. — Veszedelmes tűz pusztított tegnap dél­előtt a Deák-téren. A tűz dr. Papolezy Gyula táblabiró házában ütött ki Bartók László drogueriájában, amely teljesen leégett. Csak a tűzoltóság önfeláldozó és emberfölötti munkájának- tu­lajdonítható, hogy a tüzből na­gyobb szerencsétlenség nem származott, mert a drogueria raktárában és a közvetlen szom­szédságban levő Vajay-ház pincé­jében Bartóknak nagymennyiségű benzinje van raktáron s ha a tűz ezekhez ér, kiszámithatatlan Kár­nak és előreláthatatlan szeren­csétlenségnek lett volna az okozója. Ezt a nagy veszedelmet csak a tűz­oltók fáradhatatlan munkája hárította el. A kár igy is igen nagy. A drogueria a benne levő berendezéssel és porté­kával teljesen a lángok martaléka lett, A kár körülbelül 40 ezer korona, amely azonban biztosításból megtérül. A tűz délelőtt 11 óra tájban keletke­zett. Bartók László karbolsavat kevert és a keveréket szeszlámpán hevitette. Eközben a karbolsav az edény oldalán kicsordult és a szeszlámpa lángjától tüzet fogott. A tűz rettenetes gyorsasággal terjedt és lángralobbantotta a közelben álló 100 üveg cognacot, amelynek üvegei egyenként pukkantak ki. Az üzlet tulajdonosa látta, hogy nagy veszedelem fenyeget s ezért rászólt az üzlet személyzetére, hogy meneküljenek. A személyzetnek és Bartóknak sikerült is megmenekülni, csupán a laboráns, aki ijedtében az üzlet raktárának karzatáról ugrott le s eközben könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők szállították el. A tűz kitörése után nyomban kivonul­tak Mónus Lajos tüzfelügyelö vezetése alatt a tűzoltók, akik azonnal a legerélyesebb oltási munkához fogtak hozzá. Eközben az országos vásár népéből hatalmas tömeg állotta körül a tüzet, amelynél a rendet a kivonult csendörség, rendőrség és a 12, gyalogezred katonasága tartotta fenn. Hatalmas tüzgomolyokat ontott az égő üzlet és félelmetes tüzfellegbe borította a Papolczy-ház emeletének egy részét is. A veszedelmesen égő boltból hatalmas robbanások ijesztő hangja tört elő. amely meg megreszkettette a levegőt is. Mindenki attól tartott, hogy olyan nagyszabású rob­banás történik, amely emberéletben is kárt okozhat. Déltájban már romokban hevert az üzlet egész berendezése, nem maradt épen belőle semmi. De a drogérián túl nem ter­jedt a veszedelem. A Papolczy-palota szom­szédos üzlethelyiségei és a háztulajdonos­nak az emeleten levő s a tűzveszély által leginkább fenyegeti lakása épségben maradt. Az oltási munkálatok közben két tűz­oltó is megsérült. Máté Bálint és Suba András, akik a pusztuló üzletben dolgoztak könnyebb égési sebeket szenvedtek. Szatmárnémeti, 1911 Május 3­Sz. f mgt. Milyen idő várható ? A meteorológiai int. jelentése Lassú hőemelkedés és helyenkint, — főleg délen, — asapadék várható. * Sürgönyprognosis: Enyhébb, délen sok helyütt csapadék. Déli hőmérséklet 16‘2 C. Eljegyzés. Kozma Andor szatmári rnagánmérnök eljegyezte Ács Milikét Gyön­gyösről. szép Martin-féle tavaszi \A/q!q-7 C*\n llánál szerezhetünk be I TÍfllA angol gyapjúszöveteket VVoloZ OyUldllCll legelőnyösebben i ill V Carlin Sons & Co. Lid. angol gyapjúszövet gyárosnak egyedüli raktára. Női szövet eostüm különlegességek I Legszolidabb szabott árak I valamint japán, risz, gyöngyszalma és giradi kalap- -— ---------— küldemények érkeztek a------------------­Ka rdos-téle Divatudvarba. Feltűnő olcsó árak. Nagy panam Aranybánya a termőföld, ha kellően munkálják; a jó megmunkáláshoz elengedhetetlen kel­lék ma már a superfoszfátnál é3 tomasalaknál feltétlenül jobban bevált szárí­tott fekál trágya, amelyet szakszerűen állít elő és olcsó áron árusít az „ELSŐ SZATMÁRI MŰTRÁGYAGYÁR.“ Gyártelep: Udvari-ut. Prospektussal készséggel szolgálunk. Iroda : Bercsényi-u. 21 „

Next

/
Thumbnails
Contents