Szamos, 1911. május (43. évfolyam, 100-123. szám)

1911-05-03 / 100. szám

XLÍtí. Évíc’ya.1. Siaiil'A’, ISII. Rájjs \A 3,, tjj icH v^LnmAi Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K.'/, évre6 K. V« évre3K,I hm<i 1 K Vidékre:,. „ 16 „ 8 ............ 4„ „1*50 Egy szám ára 4 fillér. bzerKwztöség éj ídsiddtiivatal H- .óczi-utczc 9. Oiarn *7 Mindennemű dijak Szalmfti. a lap kiadóhivatalában fizetendűk. f Hirdetések: « Teieforis^7m: ,J7. ! - zpinzt otés mellett, a legjatényosabé árban tűinek. — uz apróhirdetések kaiultminden ssó 4 NyHttér sora 20 fflWr. Az uj koalíció. A vasárnapi aradi népgyülés élénk tanulságot hozott Justh Gyuláról a hí­veinek. Egy uj koalícióval mutatkozott be a nagy nyilvánosság előtt, a mely belőle, a szocialistákból és a szélső r< mánokból áll. A legnemzetibb politikával házaló Justh Gyula, Pop Csicsó Istvánnal kar­öltve árulta a hazát, vérvörös kiretben, a kozmopolita Marseilles zenéje mellett. És ha körülnéztünk, Justh mellett alig láttunk ott a hívei közül számottévő politikust. Csak a románok és a nem- zetkö.i szociálisták lármáztak a vezér körül. És ezzel a hires választói jog hires lovagja a politikai életpályák sablonos lejtőjére érkeze t. Megy lefelé a mere­deken s a kik veletar ottak, a szélrózsa minden irányába futottak ol mellőle. Ezt a koalíciót már egy sem vállalja, ennyire már nem kívántak belemászni az ügybe. A tanulságok azonban együtt fut­nak a futókkal. Hogy a nagy lelkese­dés, az exponálás, egyéb sem volt, mint nagyarányú belebeszélés eredménye. — Merthogy azt pompásan tud Justh Gyula, mint minden más okvetlen érvényesülni kívánó politikus, aki nem akar tanulmá­nyokat folytatni a politikája megindoko­lására, hanem a könnyebb old jál véve egyszerűen nemzeti jelszavadat alapez az épülethez, a miket mindenki rokon- szenvvel és nagy tehetséggel is elfogad alapnak. A jelszavak pedig hamar megkop­nak, el is évülnek, tárgytalanokká lesz­nek, a dühös akarnok pedig vako.. mar­kol bele a kínálkozó segítségekbe s csak a tanulságok idején veszi észre, hogy a keze sáros lett, a segítői méltatlanok hozzá, hog) az uj barátaitól megfutnak a régi hívei. Maga a közélet vezérli a tartal­matlan, a rosszul építő politikust a lej­tőre. íme, Justh Gyulánál is a haragos, a soha meg nem értett, de magát meg­értetni soha nem is tudó, hirtelen polcra került, valójában jedig csak üres jelsza­vakkal operáló politikus életpályája ér­kezett a lejtőre, még pedig meredek lejtőre. Az, a ki családi összeköttetések és tekintély segítségével, meg a földje so­kaságával jutott a vezérszerepre s min­den izében át van hatva a magyar urak gőgjével, a ki soha nem volt és nem is lesz képes megérteni a kis emberek bajait: az akar a kulturáltammá fejlő­dött Magyarországon politikát csinálni Pedig a személy és kiválóságai tényleg nagyok lehetnek, hogy egészen szép kis csoportot sikerült egyidöre n a- gaköré bolonditania. Egészen számot evő kis csoportba volt képes a maga külön nagy elveit belebeszélni. A mivel azután ki is merítette egész politikai tartalmát; mert a jelszavak elkoptak, elfogytak és segítségre lett szükség. Legfőbb időben érkeztek a választójogi reform hullám - verései, az önkéntelen rokonszenv a n >gy reform iránt, a mivel azután a Csanádi oligarcha végig is házalta az egész országot. Ám, de a választói jog reformját sem lehet üres jelszavakkal megterem­teni, me t a jelszavak itt is csak olyan hamar átlátszóbbá válnak s kimutatják az alapnélküliséget — a légvárakat. — Segítő társak kellettek tehát, válogatás nélküli hamar készenlétbe tehető, de feltétlen segítőtársak, hogy milyenek, az mindegy ha nemzetköziek is — az sem baj. Ha pedig az uj barátok a saját régi larátaikat is hozni akarják, azt már aztán tűrni kell — sőt együtt kell or­dítani a farkasokkal- És ezzel aztán következhetnek a tanulságok, hogy a komoly politikai kö­röket kínosan érinti, mikép egyazon népgyülésen hallják szónokolni Justh Gyulát Pop Csicsó István román nem­zetiségi képvisel ivei, akinek célja a ma­gyar nemzeti állam lerontá-a, topábbá szónokává1, aki durva hangon izgatott az uralkodó osztály ellen. A hol feltűnt, hogy Justh Gyulát pártja tagjai közül f:ltünő kevesen kisérték le Aradra s azok között is, akik a népgyülésen részt vettek, sulylyal biró politikusok csak gyéren voltak képviselve. A népgyülés morális sikere is igen csekól'/ volt mert Arad város nagy szá­mú értelmisége távol tartotta magát on­nan. A hallgatóság túlnyomó rés2e szocialistákból és olyan elemekbe! került ki, akiket, mint ez már ilyen alkalmak­kor szokásos, a kíváncsiság ösztönzött, hogy a fővárosi szónokok beszédét meg­hallgassák. Ennyi az egész, azt hisszük azon­ban hogy elég tanulságos. Májusban, ha lakását, változtatja is a régi bútorait ujjal óhajtja felcserélni, akkor el ne mu­lassza megtekinteni a Krámer Jenő Hám János utcai bútoráruházát, hol a legkedve­zőbb feltételek mellett szerezheti be szük­ségletét. Nemzeti előrehaladás. A bécsi tárgyalások véget értek. A vederőreform javaslatait megszövegezték. Felvették a zárjegyzőkönyvet. Az egész komplexum néhány nap múlva a magyar parlament, fehát a magyar közvélemény elé kerül A miniszterelnök pedig haza­érkezett. Nem pajzson, ha^em pajzszsal. Héderváry Károly gróf maga mondta, hogy ő nem szereti a gladiátor pózát magára ölteni. Ha csak tőle függ, bizo­nyára most is csak azt fogja hirdetni, hogy a lefolytatott harcban se győztes, se legyőzött nincs. Pedig tényleg <.z az igazság, hogy az osztrák kormány, mely most választás előtt áll, a magyar nem­zet költségén szerette volna a maga népszerűséget öregbíteni, de ezzel az igyekezetével kudarcot vallott. A vóderőreform jelent bizonyos terheket. De ezek a terhek háromszoro­san is megtérülnek. Először ottan, hogy a véderőnk fejlődik, erősebb, harcképe- sebb lesz, nagyobb biztonságot fog ne­künk nyújtani. Másodszor gazdasági téren találjuk meg a számadásunkat, amennyiben a véderőreform meghozza a katonai szol­gálatnak három évről két évre való le­szállítását és igv minden fegyverforgató nagy választékú cipőraktárát ajánljuk a t. vevő­közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást Közvetlen a „Pannónia“ mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb eipőraktára. !i MEGÉRKEZTEK a tavaszi és nyári idényre megrendelt valódi schevraux és box bőrből készült legújabb divatu fekete és barna úri-, női- és gyermek-cipők. VT jno I (* í Te) í ^ V Vállalnak bármily építkezést és tervek IVL^YXVí^V X LJ Lili X VyA^JrV X készítését. — Iroda: Runyadi-utca 24. sz. OKL. ÉPÍTŐMESTER ÉS ÉPÍTÉSZEK Telefon 246. szám. Telefon 246. s:ám. sW-9

Next

/
Thumbnails
Contents