Szamos, 1911. március (43. évfolyam, 49-74. szám)

1911-03-01 / 49. szám

ouA' XLIIi. fivfo^yarn. POMTIÄAI HTAPULAJP» Szaítnár, »8',1. március hó 1„ sze da. Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K. */a évre 6 K. l/< évre 3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:,. .. 16 „ „ „ 8 4 ...........150 Eg y szám ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Rékóczi-utcza 9. szám. tn Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjutányosabb árban közöl­téinek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. Nyilttér sora 20 fillér. Erős Magyarország. A közös ügyek tárgyalására ki­küldött magyar országos bizottság második napja tárgyalja már a tengerészeti és hadügyi költségeket teljes ülésében. E tárgyalások során három olyan felszólalás volt, amely minden oldaláról a legéle­sebben világította meg a kérdést és tájékoztatja a közvéleményt. E három felszólalás : gróf Tisza István, Lukács László és gróf Khuen-Héderváry Károly beszédei voltak. A két első a részletekre vonatkozólag, a miniszter- elnök pedig a kérdés egész komplexu­mát illetőleg nyilatkozott, s a három felszólalás teljesen kimeriti a delegáczio előtt a most tárgyalás alatt lévő kérdést. A miniszterelnök felszólalása fő­képen abból a szempontból általános érdekű, hogy csodálatos logikával ma­gyarázza meg és teszi mindenki előtt világossá és érthetővé a hadsereg fejlesz­tésének feltétlen szükségességét, s az ebből ránk háruló terhek mikénti fede­zésében találkozik a Lukács, a nagy­hatalmaihoz való viszonyunk és a szö­vetségeseinkről mondott részeiben Tisza beszédével. A miniszterelnök mindenekelőtt arról a helyzetről szólott, amelyet a monarchia a küihatalmakkal szemben a hármas szövetség révén elfoglal. Erről a kérdésről ugyanazt mondja, amit Tisza Isiván, hegy tudniillik a hármasszövet­ség a monarchia külpolitikájának sark­pontja, s jövőnket erre a szövetségre kell építenünk. Ez azonban nem jelent­heti azt, hogy magunkat és az ország sorsát teljesen rábízzuk szövetségeseinkre. A Németországgal való viszonyunk és barátságunk, — kitetszett ez az an­nexiós időkben, — bármilyen értékes és sokat jelentő, s az olasz szövetség is bármennyire kívánatos, — mégis, tisz­tára érzelmi momentumokra szövetséget, fegyverbaráiságot bazirozni nem lehet. Nem kell sokat magyarázni, hogy ennek az igazságát megérthessük, fia valahol, úgy a naphatalmak szövetkezésénél kell érvényesülni és érvényesül is a legna­gyobb mértékben a do ut das, faeis ut facias elve. Adok, hogy adj, teszek, hogy tégy! 8 ha már belátjuk azt, hogy a szövetség fentartására szükségünk van, iparkodnunk kell magunknak is olyan erőre szert tennünk, ami szövetségeseink szemében kívánatos fegyvertárssá, óhaj­tandó baráttá tesz bennünket. Erősek­nek kell tehát lennünk mindenekelőtt. Igaz, — mondhatná valaki, — hogy az annexiós idők bebizonyították erőnket, amit egész Európa elismert. Ez igy van ! De nagyon helyesen jegyezte meg a miniszterelnök erre nézve, hogy erőnkről, csak az annexiós periódus után győződött meg a világ, mig ha erről eleve lett volna meggyőződve, a bonyodalom, az izgalmak és az a ren­geteg költség elmaradt volna feltétlenül. Szükséges tehát, nagyon szükséges a hadsereg fejlesztése és a fegyverke­zés, hogy bonyodalmak esetében min­denki előtt világosan és tisztán álljon a mi erőnk. Hogy ez pénzbe kerül, az természetes, de viszont az is igaz, hogy a mindenáron biztosítandó béke, bár­milyen drága is, mégis hasonlíthatatlanul olcsóbb, mint a legolcsóbb háború, avagy csak egy háborús készülődés is. Persze, az ellenzék szívesen emle­geti most a hadsereg számára szükséges milliókat, de nem szól arról, hogv ma 10 esztendő szükségletét kell egyszerre pótolni. Ne akadályozták volna meg a tisztelt ellenzéki ura annak idején a szükségletek successive való fedezését, elmaradt volna az annexió, s ma a szükséglet határozottan sokkal kisebb lenne. De egyébként is, ez a teher sem olyaa nagy, hogy meg ne bírnánk min­den megerőltetés nélkül. Lukács László rámutatott arra, hogy a szükséglet évi 34 millió mindössze, amit becsületes gazdálkodás uj adóterhek nélkül is köny- nyen elő tud teremteni, s a pénzügy- miniszter rá is mutatott arra, hogyan fogja ezt előteremteni. Minden bonyo­dalom nélkül lehető lesz ez, anélkül, hogy megkötnénk fejlődésünket bármi­lyen irányban. 8 kapunk érte biztos békét és — ami szintén nem csekély- lendö nemzethaszon, — kétéves katonai szolgálatot! A miniszterelnök pedig ki­jelentette, hogy bár a szükségletek elő­teremtése a pénzügyminiszterijéig'nagy nehézségünkbe nem kerül,' ^ez nem je­lentheti azt, mintha mi még többet is akarnánk adni ennél, ha kellene. Mert túlterhelni soha nem fogjuk magunkat és az észszerüség határait soha nem fogjuk átlépni. A legteljesebb mértékben kielé­gítő tehát az, amit e három felszólalás­ban a legilletékesebbek mondottak. S még inkább megnyugtató, ha mindehhez hozzá vesszük azt is, hogy a hadsereg fejlesztésében a magyar nemzeti szem­pontok is a legnagyobb mértékben ér­vényesülni fognak. A szükségletek be­szerzéséről úgy fognak intézkedni, hogy a megrendeléseknél a kvóta arányában fogunk részesedni, ami a kiadások nagy részének megtérülését jeteuti. Ezenkívül pedig a kilences bizottság programmja is érvényesülni fog minden pontjában, illetve egynémely része már is a meg­valósulás előtt áll. Biztonságot, békét, megnyugvást fog hozni tehát a hadsereg fejlesztése és anyagi áldozatokban sem jelent olyan rettenetes áldozatot, mint ellenzéki ol­dalról azt hiresztelik. Államiságunk és a magyar nemzeti szempontok is jobban fognak kidomborodni, mint eddig bár­mikor, s erre már megnyugtató előjel a horvát állampolgárság kérdésében a' miniszterelnök fellépésének tulajdonít­ható győzelmünk, valamint az is, hogy az osztrák delegációban maga Aerenthal utasított rendre egy bennünket gyalázó delegátust. A megértés és a nagyhatal­makkal szemben pedig az imponálás politikája az, amit az uj rezsim jelent az ország számára, s aminek a most folyó delegáció, illetve a ka'onai tár­gyalások is némely bizonyitékát adták. M id hímnem 9 mommreta de a' bor véneoske- Ilyen és hasonló felirásu fal- di IwgJoU Ű, IhClij CÜDA védők darabja 35 kr, Unger kezimunHa-üileléhen. na^ryválasztékú cipőraktárát ajánljak a t. vevó'­közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást Közvetlen a „Pannónia“ mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb cipő raktára. FIGYELMEZTETÉS! Az előre haladott téli idény miatt a még raktáron levő téli áruk az eddigi árnál jóval olcsóbban kaphatók

Next

/
Thumbnails
Contents