Szamos, 1910. december (42. évfolyam, 268-292. szám)

1910-12-01 / 268. szám

F’OIjMl'jUäAI WAJPnUAP. Előfizetési dij : Üelybsn: 1 évrs 12 K. >/, évrs 6 K.«/»ívre 3 K. 1 héra 1 K »Wékrs: „ .. 16 * „ •............ 4.. „ .. 150 Egy wám ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 9. szám. sa Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szaímáron, a lap kiadóhivatalában fiietendAk. Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjntányosaW) árban kfts* tctuek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 Titkár. Nyilítér sora 20 fillér. Szatmár, dec. 1. Lapunk, a „Szamos“ a mai nap tói kezdve egy részvénytársaság tulaj­dona, amelynek alakulásáról, azt gán­csolva, ellenzéki oldalról azt írják, hogy csupa gazdag, társadalmi áilásra nézve kiváló, a pénzszerzés gyanúján messze íelülálló férfiú fogott kezet, hogy a „Szamos“-nak más irányt adjon s a részvényesek díszes névsorának átolva­sása előre kicövekeü azt az irányt, amelyben a lapot vezetni fogják. Mi magunk is közzétesszük, hogy az a részvénytársaság, amely a „Sza­badsajté“ nyomdával együtt a „Sza­mosát is átvette, nem üzleti érdekbő1, hanem azért alakult, hogy jövőre e lap ismét a régebbi, mondnatni hagyo­mányos szellemében s ehez képest a részvénytársaságunkat alapítók gondol­kozásának és meggyőződésének meg­felelő irányban vezettessék. A „Szamos“ átvételére alapított részvénytársaság helyi lapok által ös- mertetett főbb részvényeseinek névsora s az ellenzéki oldalról származó, íenn- tebb ismertetett nyilatkozat már ma­gukban cleg tájékozást nyújtanak arról, hogy a „Szamos“ tulajdonosai vagyoni és társadalmi helyzetüknél, valamint értelmiségüknél fogva szilárd biztosítékot szolgálnak arra, hogy e lap jövőre közéletünknek higgadt és minden irányban független olyan sajtó­közege lesz, amely a közélet helyes irányban való fejlesztésére törekedve, a politikai és társadalmi életben lábra­Idegen országban. Irta: Győri Imre. I. • Csendesen, vánszorogva ment előre a század. A Männlicherem fészkelődtek az elfáradt vállakon s olyik legény magasra emelve a tizenöt fontos fegyvert, összeszoritott ajkai között valami elfojtott káromkodást nyögött, aztán szinte rádobta a nehéz golyó­szórót a másik vállára s ment tovább, buta kitartással. A hó meg csak hullt szépen, keringve, s betakarta a világot fehér halotti takaróval, de az ]ö9Szerongyolt, éhes és fáradtságtól elcsigázott katonák komor tekintete előtt bizony könybe homályosuk a ragyogó hólepal. Páter Dragunics, a századhoz beosztott fiatal tábori lelkész, fohászkodva susogta az ég felé: — Irgalom a mi nagy bűneinkért, ón Uram! kapott, a magyar nemzet nyugodt és biztos fejlődését kockáztató, hangzatos jelszavak sikerében bizó irányzatok ellen való küzdelmet fogja legfőbb fel­adatának tartani, Lapunk ez irányának alapja a politikában az 1867. XII. t-cikk, mely jogainkat biztosítja s a törvénybe fog­lalt jogoknak folyton arra irányzott hazafias gondossággal való fejlesztése s alkalomszerű érvényesítésével szilárd alapot nyújt hazánk teljes önálióságá- n k biztosítására. Társadalmi kérdésekben törekvé­seink i ányát az a valódi hazafias szabadelvüség szabja ki, amely a köz- müve!ődés általános fejlesztése mellett a haza minden polgárának politikai és egyéni szabadságot biztosiunt törek szik, nemzetiség, felekezet és pártállásra való tekintet nélkül mindaddig, mig az erészbcn mutatkozó vagy keletkezhető s a magyar politai n.ernzet egységét veszélyeztető túlzó követelések annak határt nem szabnak; a közgazdaság tekintetében pedig munkása lesz lapunk mindazon törekvéseknek, amelyek a tisztes vagyonot-odás és általános anyagi jólét gyarapítására irányulnak. Röviden ezek azok az elvek és törekvések, amelyeknek lapunk buzgó munkása akar lenni; amihez még csak azt csatoljuk, hogy egyik főfeladatunk­nak fogjuk tekinteni a helyi érdekek közjóra irányuló képviselését is s re­mélve, hogy meggyőződésen alapuló, mindig közjóra törekvő szándékainkat Dói felé valami céda nóta kelt szárnyra a levegőben. Valahonnan a távolból, a fel­hőkbe vesző hegyek felől megindult a szél és jajgatva, sivitva kapaszkodott a csonttá gémberedett köpönyegekbe, felkavarta a völ­gyet belepő hótakaót és dermesztő lehele­tével elkezdett szép, ragyogó könyeket fa­csarni a szomorú szemekbe. A szó elhalt az ajkakon és ahogy az elkeseredett, néma emberhorda lehajtott fővel menetelt a végte­len hómé ön keresztül rendetlenül szétszórt szakaszokban, olyannak tetszett, mint egy csorda halálra fáradt, eltévedt vad. És mintha csak az Ur odafönn minden haragját érez­tetni akarta volna, négy óra felé párás, ne­héz köd ereszkedett le a hófelhők közül, aztán tüneményes gyorsasággal jött a sötét­ség. A föld meg csak dübörgőit, mozgott, egyre félelmetesen és a távolból zengő ágyu- dörgést szilajon verték vissza az árnyakként gubbasztó görbe hegyóriások. Azokon túl már járta a haláltánc ! A 9-te compagnie legényei megbor­a hozzánk csatlakozók nagy érdekköre támogatandja. Uj irányú lapunkat, a „Szamos“-t, a jövő sikerei iránt való erős bizalommal bocsátjuk a közönség elé. Legelüsóiibiin vásárolhatunk üveg, porcellán lámpaárut, ajándéktárgyakat Scwartz Ándorn&l, a vasúti bazárban, Atti!&-utca 2/b. (Molnár-ház.) Főv rosi hírek. — Telefon értesítéseink. — Tanítónő a törvényhatósági bizottságban. A fővárosi polgári iskolák két tagot küldenek tudvalevőleg a közoktatási bi zo'tságba és pedig egyet a fin , egyet a leányiskolák részéről, akiket a fcauszemély* zet tagjai választanak meg. A minap el­hunyt Kozma Gyula igazgató halálával üresedésbe jött az egyik tagság » igy a leányiskolák legközelebb uj képviselőt vá­lasztanak. A jelölő értekezleten tejesen uj hang csendült meg a tanácskozások során, me­lyet a feminizmus apostolai pendítettek meg a nők jogainak érvényesítése céljából. 268 nő és csak 31 fárfitagja van a pol­gári leányiskolák ranszemóiyzetónek, mely okból a tanítónők nem tartják méltányos­nak, hogy férfi bizottsági tag képviselje érdekeiket a fővárosnál. Jelöltek is nyom­ban a bizottsági tagságra egy érdemes tanitóuöt Göd Ilona személyében, akit úgy korára, mint tehetségeire nézve e tiszt­ségre legalkalmasabbnak tartanak. Mellette három férfijelölt van, Sziklás Adolf, Magyar és Ágh polgári iskolai igazgatók, akik azonban előre kijelentették, hogy az esetben, ha sikerül olyképpen módosítani zongva néztek össze. A sziveket megülte a halálsejlelem, a félelem az ismeretlen ellentől, amely ki tudja, melyik szikla mögött lesel­kedik rájuk villámló karabélyaival és rövidre fogott, pengő acélkóseivel, amely úgy osztja a halált, mint a felhőkből lecsapó gyehenna tüze. És keresztülborongott valami siilaj, dacos érzés a lelkeken : visszafordulni, futni a halál elől! A szétszórt, fáradt legények között halk morajlás hangzott. Idő Milán, egy nagy szál oláh katona menetközben megrántotta a ragyás arcú Rankó Dusán fegvversziját : — Soká megyünk még, káplár ur ? — Majd csak beledöglünk egyszer, Milán ! — - Akkor jó! — pusmogott az oláh, és mentek tovább bukdácsolva, szorosan egymás mellett. Vitte őket az imbolygó fáklyafény, az ár, a fegyelem, meg az a mormogó zugás, amely megrendült előttük a homályban dü­JELSZÓ Kézimunka nagyon olesón! rövidáru, divatcikkek még olcsóbban kaphatók a Központi áruházban

Next

/
Thumbnails
Contents