Szamos, 1910. május (42. évfolyam, 99-120. szám)

1910-05-01 / 99. szám

XU1. évftiy, Szatiiiir, 1910. május hó I., vasárnap 99. szám. Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K, ‘/* évre 6 K. »/< évre 3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:.. 16 8 .. .. 4 ...........150 Eg y s zám ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 9. szám. m Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhival i lóban fizetendők. Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjutányosabb árban közöl- tetnek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. Nyilttér sora 20 filiér. V (T.) Rágalom volt, hogy a ma­gyar hatóságok nem törődnek a néppel. Csak a törődés idejét választják meg okosan és csak természetes, hogy ha már vá asztják, hát a választást vá­lasztják. Ilyenkor a hatóság kinéz a hiva­tali szobából, amelyben szűz pipadohány szag terjeng (mert valaminek csak kell szüzön maradni a választási időben is) kinéz és fejére ütve igy szól: „Hohó, idekinn nép van, istenadta nép; az isten nekünk adta a népet és a népnek a szavazatot.“ S aztán megindul a hatóság hat­hatós néppártoló munkája s a legkisebb polgár is könyekig meghatva láthatja, hogy ha mindenki elhagyta is, a ható­ság nem hagyja el. Ilyenkor nem. Ilyenkor mindenkinek íiát haza- bocsátjak a katonaságtól, vagy beve­szik a katonai iskolába; elveszik az italmérését, vagy adnak neki, ha nincs. A legkisebb hatósági nyulányember menyének a nagyapját kinevezik ut- kaparónak, vagy megfosztják ezen köz­jogi méltóságától. Igaz, hogy ebbői semmi sem kö­vetkezik be, de mondva van s a sze­gény polgárnak mégis csak jól esik A haldoklók. Irta: Dénes Sándor. Széles, nagylombu platánfák alatt virá­goságyak övezte, zöldre festett fapadon ösmerkedtek meg egymással a beteg leáoy meg a beteg fiú. Mindakettőt a betegsége hozta a fürdő­helyre : az a halált hirdető véresepp, amelyet a fiú egy évtized zajos, pezsgős, dohány- füstös, cigányzenés éjszakáinak hangos kur- jantásaival az ősi birtok árán csalt ki a tüdejéből s amely egy tompa, buta, ittas hajnalon piszkitotta be először a zsebken­dőjét. A leány, valami csenevész, fonnyadt német frájla magával hozta a világra a szűk mellet, a beteg tüdőt. Az egyik harminc esztendős koráig látni, hogy amit lehet, elkövetnek a dolgaiban. így van ez ilyenkor minden kerü­letben és nálunk siucs másképpen. Ezen aztán gondolkozóba kellene esni mindenkinek, hogy miképpen le­hetne a hatóság hathatós népboldogi- tását türtőztetni. Sokaknak és sokáig kellene ezen gondolkozni, de ez mind­hiába való lesz, mert ez a hatalom lélektanához tartozik és abból soha kiirtható nem lesz. A hatósági túlkapásokat csökken­teni nem lehet. Csak a népet lehet megnövelni. Olyan nagyra kell emelni a választók számát, hogy abban mint törpe kisebbség enyészszen el az az elem, amely a hathatóság eszközeivel kezelhető. Azt nem lehet megakadályozni, hogy a méregadagot be ne adják, de az ellensúlyt oda lehet növelni, hogy azt a mérget legfeljebb a nyálmirigyek érezzék meg. Ez nem volna drága eljárás, mert legföljebb azokat a kis csészéket kel­lene szaporítani, amelyek a hatóságok szobáiban miniszteri rendelet alapján nélkülözhetlen leltári tárgyak gyanánt szerepelnek. Legsl03Óbban vásárolhatunk üveg, porcellán, lámpaárut, ajándéktárgyakat Sewartz Andornál, a vasúti bazárban, Attila-utca 2/b. (Molnár-ház.) dorbézolc, duhajkodott érte hogy megsze­rezze, a másik tizennyolcadik életévéig tejet ivott, inhallált, recepteket étkezett, hogy szabaduljon tőle. A végén — mintha csak kiszámították volna az égi intézők — egyszerre kerültek arra a forró homoku fürdőhelyre, amelyik rendszerint utolsóelőtti stáció egy hűvös, nyirkos, keskeny, hosszú pihenőhely, egy utálatos sirgödör előtt. Ott köhéoseltek szomorú, rekedt duett­ben a napf nyes pádon: a vállas, erős, csak arcban sápadt, mélyszemü legény és az át- látszóbőrü, vékonytestü, szőke német leány. Lassanként megszokták egymást. A leány még sohasem érezte úgy egy férfi közelségét, mint ezót a beteg emberét. Az ő fonnyadt, haláljegyes arca sohasem Fábián Györgyné Rákóczi-utczai virágcsarnokában naponkint friss cserepes és vágott virágok, elsőrangú kötészet, olcsó árak, pontos kiszolgálás. A húsvéti ünnepekre a legújabb és legszebb ajándéktárgyak megérkeztek. V_______J A mai minisztertanács. Az országgyűlés összehívása. Budapest, ápr. 30. A miniszterelnökség budai palotájá­ban ma délelőtt tiz órakor minisitertanáo«- ra gyűltek össze a kormány tagjai Király audienciájáról számolt be Khuen és azután afölött taná. skoztak, hogy mikor Írják ki a választásokat. A mai minisztertauácsbau azt vitat­ták ai»g, hogy a még rendelkezésre álló tiz napnak melyikén publikálják az össze­hívást. Nevezetesen az volt a kérdés, hogy hány nappal toválbb preparálják még &s országot. Az országgyűlés összehívásáról különoen maga Khuen úgy nyilatkozott, hogy akkor fog megtörténni, a mikor a király Budapesten lesz. A király pedig május 8-ika és 12-ike között érkezik a fővárosba, ebből tehát. az-következik, hogy a választásokat a legutolsó időpontban fogják kiírni. Nagyon behatóan tárgya ták a mi- nisztertansóiban a munkapárti jelö:ések dolgát. Valamennyien pedig tiltakoztak vonzott még magához egyebet szánakozó tekintetnél. A fiú a női arcot eddig csak mámor­ban, füstben, festéken át, durva szóbeszéd közt ösmerte­Újak voltak egymás előtt, mindegyik egy uj, egy szép, egy meleg világot jelentett a másik részére. Eleinte a betegségükről beszélgettek. Nyiltan, leplezetlenül, közbe-közbe egy szá­nalmas köhögési rohammal illusztrálva a diagnózist. Azután lassanként elhagyták ezt a témát, javulással dicsekedtek egymás előtt, titkolni kezdték a betegmivoltukat s úgy beszélgettek egymással, mintha nem a halál előszobájában, hanem egy bóditő hangulatú, forró bálterem bársony díványán ülnének. Félfüggöny. Tüllre apluált vitrage fehér és drapp színben párja 3 IT, hozzávaló hosszabbítható rézruda^drbja 40 és 5 0 fill. UNGER kézimunka üzletében. Rótta Sí ED O G nagy választó k u cipó rak: tárát Bjáiiljnk a !. VeVó'Kőz9ns$0tieK. mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a „Pannónia" szálloda mellett. — mmkr és vidéke legnagyobb czipőrakiára­a tavaszi és nyári idényre megrendelt valódi finom schevraux és box bőrből késiült legújabb divata fekete és barna szind úri-, női- es gyermek-eipők !

Next

/
Thumbnails
Contents