Szamos, 1910. április (42. évfolyam, 74-98. szám)

1910-04-01 / 74. szám

2. old Al. SZAMOS (Ml», ipnlii 1.) U. mén­i Több entberuek nine* s.Ükségt pénz­beli »®gitésr® * A csendőrök nagy része már elvo­nult. A» karhatalom még maradt vissza, mart tztkség vau rá. Azt beszélik, hogy a ssomszéd falu- haliak elkeseredésükben fenyegetőének : r'aigyttjtjik a siralom faluját, a »oly gyám hozott ai egész környékre. Attól tartanak, hagy a« elkeseredett •so»s*édok egy italosé* utáu beváltják fenyegetéatlket. fiiért néhány esendői- vissaamaredt. A részvét, A király résxsits. A király & kabinetiroda utján Hé- denary Károly gróf miniszterelnökhöz intéaett táviratában őszinte részvétét fejeste ki az ö köritói szerencsétlenség miatt. Henrik poros* herceg. Henrik porosz herceg DarcasUdtból József királyi herceghez a következő táv­iratot küldte; Belső szükségét érzem, hogy réssvé temet fejeszem ki neked ama rémes ka tasztrófa alkalmából, amely Okörifón, abban az országban történt, a hol az elmúlt évben annyi vendégszeretetet élvezhettem. Henrik perose herceg. Béé* részvéte. Becs, »«re. 31. Neaweyer dr. ügyvezető alpolgár nueter a következő levelet intéste Khuen- Héderváry gróf miaisztereliuökhös : Ixeellenoiás ura» ! Mélyen megren­dülve a Oköritó magyar községet és a szomszédságában lévő helységet, ért ret­tenet katasztrófán, Bées fő- és székváros nevében annak legmelegebb részvétéről méltó?, tessék tudemást venni. Vajha a mindenható enyhítené azoknak fájdalmát, a kik az őrjöngő elem áldozatai között hozzátartozóikat siratják, vajka a súlyosan sújtott ország is megnyugvást találna fájdalmában, a mely oly sok virágzó lakos tregikus halálának láttára mindenkit elfo­gott ! Őszinte együttérzésében Béos városa is arra érzi magát sarkalva, hogy segéd­kezzen a szerencsétl.uség által suj'ottak ín­ségének. enyhítésében. Az e kó 30 iki vá­rosi tanáoshatároeafe értei mében ezért exce- lantiadnak lO.OOO koronát utalok át, azzal a kéreltmmel, hogy ezen összeget a jelzett eélra méltóztussék fordítani. Franciaorccág. Paris, aaáre. 31 A kormány utasította Grozier bécsi franoia nagykövetet, hogy ö felségének fejezze ki a francia kormány részvétét az ököritói kataaztrófa alkalmából. A nemzetközi sajtószövetség. A nemzetközi sajtószövetség igazgató bizottságának elnöksége nevében Singer Vilmos elnök, Janson éi Taunay tii káiok réeztvevő táviratot intéztek Rákosi Jenőhöz Falliéreg a francia köztársaság elnöke, a következő részvéttáviratot küldte a királynak: — Élénk megilletődéssel értesültem az Ököritón történt rettenetes szerencsét­lenségről és indíttatva érzem magam, hogy c*. és kir. Felséged előtt a legőszintébb részvétemnek adjak kifejezést ama fájdal­mas rokonérzéssel, amelyet az áldozatok családjai iránt érzek. A szerencsétlenekért. Pozsony, mára. 30. A kereskedelmi miniszter utasítására a sumerjai járás által a messmaiak javára gyűjtött összeget, hs ököritóiaknak jut­tatják . Debrecen, máro. 30. Domahidy Elemér főispán gyűjtést indított az ököritóiak ielsegélyezésére, Zilsthy színházigazgató pedig vasárnap díszelőadást fart. Bpest, mire. 30. Older Ckarlesné, & bécsi udvari opera énekesnője levelet irt a m. kir. Opera igazgatóságának, amelyben közölte, hogy díjtalanul fellép az ököritóiak javára ren­dezendő operai előadásou. Színház. Heti műsor: Pénteken zón&elöadás „Szulamit“ opera, (Páratlan ) Szombaton „Füst* Ka«2ér Iguáe ver­ses» vigjátéka. (Páros.) Vasárnap délután „II. Rákóczi Ferenc 1'egsága* este „Csikós“ népszínmű. Hétfőn délután „Srdétzleány“ «st* „Nagymama", (Páros.) Taifun. — Lengyel Meny kért 4 felvonásai drá­mája. Színre került «. szatmári színházban márcins 28. és 2í-én. — A taifün a Kínai tenger forgószele, mely végigverdesi a csipkézett szóik japán szigeteket s nehéz, föl kavart víztömegeket audit az alaesony partokra. így ilyen gátszakitó, akavates ciklon vitai a legke­letibb kultúra karoos népét az aurópai műveltség partjai felé, hogy sárga, daeos emberhullánaikkal elkerítsék a felszívják magukba életerejét, A tölünk távoli hoiizontok mindig vonzanak, színpadra sokszor kertit hát exotikumkép a japánok élete. Amint nőtt is komolyodott az irántuk való érdeklő­dés, eaoubép mélyültek s tartalmasedtek az irodalmi müvek, melyek velők foglal­koztak. A Sullivan féle felszínes, táncos opere'te-képek után a Madame Butterfly, Besjrl csodásén együgyt japán drámák fogták meg az érzéseinket. Kisebb német színpadokon már eredeti német, japán tár­gyú darabokat is adtak, míg most legszá­mottevőbb fiatal drámaírónk nyult-c még mindig idegen, magában is feltűnést keltő, a távolságtól bizarr, és elmosott sainü témához, hogy erős és szép drámát írjon beiőlo. Japán évrőí-évre sok fiit küldi kül­földi egyetemekre. Nálunk, Magyarorszá­gon csak elvétve fordul meg ogy-sgy ilyen ösztöndíjas, aminö Európa »ás na­gyobb vinmiban mir sűrűn találkozik, ám azért dr. Tokeramát ée társait jól is merjük mi is. Tudjuk, hogy a sárga fsj fiúi mily szívóssággal és kitartással tanul­mányoznak és sajátítanak el lurópában mindent, aminek basájuk hasznát láthatja, amivel hónuk üdvét előbbre segíthetik Egy ilyen japán esepart vezér* dr. Toké raxno, aki két év óta él Berlinben, mun­kálkodva egy hatalmas müvén, amelyet kormánya számára ir. Ebben a munkálko­dásban megzavarja egy szerelmi regény Kerner Ilona megveszi & sárga fiú szivét, de egyúttal annyira csalja, ámítja, kínozna, hogy egy taifunssseröen viharaó jelenőt után Tokáram* megfojtja a aőt. Honfitársai ekkor segítségére siafc&ak. Fő szempontjuk, hogy vezérük no zavar­tassák meg munkájában, önfeláldozón« vetélkednek azért, hogy ki vállalja »agára a gyilkosságét, amelynek nőm volt tanúja. A legfiatalabb japánit éri a kitüntető vá­lasztás és a bíróság előtt- sikerül is elhi­tetni, hogy Ö a tettes, de Tokommá asm tudja tulélui a katasztrófát. Befejezi ugyan nagy müvét, de aztán megszűnik életereje, megöli a szive. Az izgalmas cselekmény keretébe egész csőmé kedves apróságot illeszt be a szerző, amelyek mind (lgJ‘Xgy kedve»*» jellemző epizódját képezik a darabnak. Ám a tulajdonképpeni dráma a könnyű és vékonyfalú japán házakból a lepkéi színes városból súlyos, komor kft- tömegek kőié került Tokeraaon át játszó­dik le, a tá-alista japánfaj s a winden percet kiélő, ideges európai harca. Tok®- ra»o nem tud akkiimatixálódni, az európai nagyváros ráfonja törzsére z maga pom­pás élősdijét s beiepusztitja mind a ket­tőt. Tokeramo szeretője egy hisztérikus berliui leány, aki csak pénzért tart a ja­pánnal. de voltakép Lindáért, az iszákoe, züllött iró-geniet szereti. Ez a Lindner meglátogatja Tokeramot egy tanártársával, részint, hogy kitudja, mik a japánok tit­kos céljai, részint, hogy kilesse nines a ezerotője Kerner Ilona bizalmasabb vi­szonyban van a japánokkal. Tokeramocál a agy japán társaság ran s Lindner legya­lázza őket, hogy stréberek, sninészesxad- nek, ravaszak, gyávák, ellopják az európai kultúrát s mellé lenézik az európait. A japánok angyali türelemmel hallgatják vé­gig t mikor a két európai üzzzevóaz, így fejti ki Tokeramo a két faj közti külöaib- ■éget: ,Mi szegény, lenézett japánok e# milliónyian vagyunk s mind összetartunk — önök itt ketten vannak s már is ma­rakodnak. így nem lehet a világot előbbre vinni.* Mikor pedig elmegy a két doktor, a japánok hangosan felkacaguak. Disszonáns és éles kacagás ez : két világ- felfogást egyenlít ki. Hagyni kell őket dolgosul — mondják a japánok — mikor aztán kispekuláltak v«ia»i okosat elvesz­esük tőlük. Számos ilyen jellemző oselekaéiy- résziet, né pfestő epizód jelenet van a da­rabban, amelyet társulatunk teljesek meg­értett, átéroott és kifejezésre juttatott. Csak egyet tévesztettek el : ezeket, a hatalmas, aagy jellemeket szánalmaikéit*') vézna, tipegő figurákba öntötték? Pedig a japánok — bár előttünk európaiak előtt kissé féls*egeknek tűnnek fel — szinte jellegzetesen izmos, erős em­berek, félsaegségükbeu is inkább imponáló a fellépésük, mint komikus, főként pedig rendesen, normálisan járnak, nem tipegnek, mint a gésák. A szereplők közül első sorban Kor­ner Ilona személyesitőjéről : Markovit» Margitról kell megemlékeznünk. Nagy, nehéz és művészi feladattal kellett megbirkóznia. A Kerner Ilona ke* Legolcsóbb üzem, ’!♦ fillértől 3 fillérig óránként ős lóerőnként. Nincs üzem zavar. FEIGENBAUM ÉsBiszKUPereitti aujol «otorsIpűíyíráiaWzfrtfpViselíWie Telefon 163 - 57. Budapest, VI. kerület, Váezi-ut 49. szám. Telefon 163—57.. Nyersolaj. Szivógáz, benzin-fekvő (stabil) motorgép k 2VS lóerőtől 500 lóerőig. Nyersolaj és benzinmotor lokomobilok cséplőszekrények hez 3 lóerőtől 25 lóerőig. Malomberendezések, mezőgazdasági villanymotorok, generátorok és jégfairyasztó gépek legelőnyösebb árban kaphatók. Tervek és ajánlatok díjmentesek. Legkedvezőbb fizetési feltételek. Agilis képviselők kerestetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents