Szamos, 1910. április (42. évfolyam, 74-98. szám)

1910-04-01 / 74. szám

Ő 2 A M 0 iS & ik oiáiM. ,74 ágira (1810. iff, LJ . ________________ dél yének nines fixpontja. 4a egyik pilla« napban säend«, hízelgő macska, a másik* ban vad, hisztérikus hatéira. Lázas átme« natok kergetik egymás; jellemében s aa nak megnyilatkozásában. Nem hisszük, hogy legyen vidéki asiüpad, ahol Earner Ilona olyan finoman, olyan a aézőnek is jóleső finomsággal dol­gozta volna ki eteket a aehái, megrázó átmeneteket. Sserepánek nem könnyed részleteire fektette a főaulyt, hanem a ne­héz, erőpróbáié jelenetekre, amelyeknek természetes, kirivátnélküii megjátszása saints a szivébe markolt a nézőnek. Nem szeretjük a sablonokat s az öm­lengéseket, de azt a legnagyobb elfogulat­lanság melleit állapítjuk meg, hogy Mar koviu Margit olyan értékes ereje a saat- mári színtársulatnak, akirs büszke és fél téksny volna bármely más nagyobb városi társulat is. ▲ darab másik nőszerepét, Hempel Terit, a kis színésznőt Gömöry Tilma ját­szotta meg. Kedélye esuy ; mélység. Lágy, behízelgő orgánumában felismerhető szív- hangokat ad s amellett játékában is jól­eső diszkrét elegancia van. Dr. Tokeramo szerepét Baghy Gyula játszotta. Játékában nem volt hatásvadá­szat, csupa finoman cizellált arcjáték és gesztus, a lyrában olvadókonyság, a drámai eruptiókban Ízlés és önmérséklet jellemzik alakításait. Kisebb szerepekben jók voltak a többiek is: Sipos, ifj. Baghy, Herceg, Somogyi. Ellenben nem hallgathatjuk el, hogy a japánok bizalmas jeleneténél hangalat- keltést célzó kellékek közül bántóan, Íz­léstelenül és kaezgtatózn ríttak ki a tea- reklámképek, amelyek absolute nem snini pályára, hanem valamelyik bolti kirakat számára készültek. Édua. Történelmi színmű három felvonás­ban Kun László Idejéből. Szerzője Deák Verese arauyosmegyssi állomásfönők, ki­nek ifjúkori munkája ez a darab. Ennek dacára is sok dicsérni való értéket talál­tunk benne. Ssó se rólla, itt-ott a szín­padi beállításon, a koncepción a a párbe­szédeken erősen érzik a kor, amelyben irédott a shakespeari szellemben írott könyvdrámák s a hazafias tárgyú darabok kora. A háttérbe szinte látjuk a Magyar Tudományos Akadémiát is a maga törté­nelmi darabra nógató pályázataival. Ez zz „Edua* mindamellett meglepett bennünket nemes páthossa, szép költői dikciói révén. Meséje jól kigondolt, kerek alakjai egy- ről-egyig igazi magyar alakok a faj minden hibájával és erényével, keserűségével ás lobbanó sasnvedélyssségével. Helyes ki­indulása s a belső villongásból keletkoaő bonyodalom is szabatos drámai megoldást nyer a hősnek, Kun László magyar ki­rálynak elbukása által. Legfőbb erőssége azonban a darabnak a nyelvezet patétikus és lendületes volta. Vem tudjak, hogy a keményen pengő jámbusok okozták-e, vagy a korhű beál­lítás, de mi egész előadás alatt valami saép ódon vitézi ének illúzióját éreztük. És ez az illúzió bőségesen kárpótolt ben­nünket a mü esetleges gyöngéiért is. Színészeink erősen igyekeztek, hogy a darabot a megérdemelt sikerhez juttas­sák. S ez sikerült is nekiek. A közönség sokat tapsolt, a «sersőt a lámpák elé hívta többször, ismerősei koszorúkkal tüntették ki. 4 szerző meghatottam köszönte mag az iránta tanúsított lelkes ovációkat. 9eínhdeí kOelmntnyek. „Szulamith Jeruzsálem leánya* Gold- faden-nek elévttlhetlen — régi jó operája kerül színre pénteken este sónaelöadásul z oimeserepben Dénes Ellával. Abigail— H. Bállá Mariska; Ábsolon—Barics Gyula. 4 9-ik felvonásban első forduló örökszép „Kol-Niárél“ Burányi Foren« tenosista énekli. 4 Fűit, Kaezér ignás sokat emlege­tett bájos vígjátéki kolnap este kerül előadásra. A közönség körében nagy ér­deklődés jelentkesik a darab esidei reprise iránt. HÍRROVAT. 'M. előfizetőinket az előfizetési összegek mielőbb való szives megkül­désére kérjük, hogy lapunk /olytaté- lagos küldése minden megszakítás nélkül történhessék. Pupp Endre temetése. Tegnzp dél­után temették el a hirtelen elhunyt rogoxi Papp Endre kir. törvényszéki bírót, az Árpád utsai halottas háztól. 4 temetésen képviselve volt Szatmár városának egész intelligenciája, amelynek minden rétegében igen sok tisstelője veit az elhunytnak. 4 törvényszék bírói és tisztviselői kara, valamint aa ügyvédi kar testületileg je­lentek meg a temetésin s díszes koszorút helyeztek a ravatalra, amelyet egészen elborított a rokonok, jóbaiátok koszorúi­nak tömege. Gyászhir. Petrovich Zsussánna f. évi máreius hó 30 án életének 77-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt Gaosály- bac. 4 boldogult hült tetemei április l-éu délután 3 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartása szerint a gaesályi esa- ládi sirkertben örök nyugalomra helyez­tetni. Pénztárvizsgálat. Dr. V&jay Károly polgármester tegnap délután Dr. Haraszthy Béla, Csomay Imre biaottsági tagok, Dr. Antal Sándor t. főügyész és Vovák Lajos hözbsnjöttével a városi pénztárt váratlanul megvizsgálta, mely alkalommal a megje­lentek, a szokott rendről győződtek meg. 4 vármegyei gazd. egyesület köz­gyűlése. A .Szatmárvármegyei gazdasági egyesület“ szerdán délelőtt tartotta a város­háza nagytermében évi rendes közgyűlését. 4 gyűlésen a tagok nagyszámmal jelentek meg és aa egyesületre vonatkozó legvitá- lisabb kérdéseket tárgyalták le. 4 titkári jelentést a múlt évről, a zárószámadást és f. évi működési tervezetet, valamint a költségelőirányzatot egyhangúlag fogadták el. Elnökség által előterjesztett javaslato­kat úgy az igazgató válasstmány, mint a közgyűlés elfogadta, amennyiben azokban a vezetőség a gazdasági élet minden egyes ágazatára kiterjeszkedett, különösen szem előtt tartva azokat a teendőket, amelyek a szociális kérdések helyes és méltányos megoldására vezetnek. Az egylet múlt ávi bevétele 2129 kor. 39 fillérrel növekedett. Az egyletnek a szüzgulya és z osikólegelö kérdés megoldására vonatkozó akciója jelenleg a legilletékesebb helyen tárgyaié« alatt áll, hol az ügy iránt a lehető legjobb indulatot tanúsítják s így valószínű, hogy a gazdák ezen közóhajz teljesülni fog. Közgyűlés. 4 Magyarországi Mun­kások Rokkant- és Nyugdíj-Egylete Szafc- már-Némcfci 279. számú fiókpénztára 1010 évi április hó 3-án d. e. fél 11 órakor a Városháza nagy tanácstermében rendes közgyűlést tart. Országos állatvásárok vármegyénk­ben: április 7-én Hagymésláposon, 11-én Nagykárolyban és Szinérváraiján, 12 én Érendróden, 14-én Királydaróozon, 15-én Cssngerben, 18-áu Avaslekenozén és Máté­szalkán, 26-án Szatmár Németiben. A Németi Polgári Társaskör f. hó 3-ára tervezett felolvasóestélyét zz ököritói gyászos esemény következtében április hó 17-re halasztotta el. Sorsjegy felszámolás. Miután z szat­mári ref. egyházmegye iskola építési tárgy­sors játéka kellő eredményre nem vezetett, a m. kir. pénzügyminiszter mára. hó 14-én kelt 27224. az. rendelete alapján a sors­jegy felsaámolása elrendeltetett. Ennélfogva felkivom mindazokat, akik ilyen sorsjegye­ket vásároltak és azoknak az árit kifizet- ták, hogy a sorsjegyek árának felvétele ▼égett a sorsjegyiroda helyiségében, Buda­pest, Lónyai-utca 62. sz., L e., 10 se. ajtó, 1910. május 10-ig, reggel 8—12 ig jelentkezzenek, annál is inkább, mert a később jelentkezők igényei figyelembe ▼ehetők nem lesznek. Kelt Budapesten, 1910. máreius hó 27-én. Luby Géza bis. elnök. Gyújtogató konkurrens. Mózes Mór és Moskovics Bernét avasujfalui szztóesok elkeseredett konkurrenoiát űztek egymás­sal. Mózes, hogy veszedelmes ellenfelén bosszutálljon, Moskovioara gyújtotta lakó­házát. A ház, zmsly nem is z konkurrens# volt, teljesen leégett. Pályázat a katonai iskolákba. A főkapitányi hivatal tudatja a város közön­ségével, hogy a m. kir. konvéd főreál- iskolában és Ludovika akadémiában az 1910—11. tanév kezdetén betöltendő állam­költséges, alapitványos és fizetéses he­lyekre vonatkozó pályászti hirdetmény a katonai ügyosztálynál (Deák-tér 4 se. ». szoba) a hivatalos órák alatt megtekint­hető. A cukorrépa ellenségei. Szakköze­gek jelentése, valamint az érdekelt gazda körök és cukorgyárosok felterjesztései sze­UGUOBB Íoö-CREM^ Kérjen árjegyzéket a felkai kon­zervgyártól. — Vilit r tátrai különlegességek ! Az árjegyzék bérmentve és ingyen küldetik. Kávét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-utca 16- szám­Mnlfirfl lfhVürík“ cé8em különlegessége 1 kilogramm 4 korona „Blunsü a. jiol Oü 40 fiH4r villany erővel pörkölve. — Üveg, porczellán, tükör, lámpa, képkeret, alpaca és nikkel evőeszközök úgyszintén minden íényüzési és háztartási cikkek legolcsóbban szerezhetők be GYŐRT KÁROLY ttvegkereskedésében Szatmár-Németi, Deák-tér.

Next

/
Thumbnails
Contents