Szamos, 1910. április (42. évfolyam, 74-98. szám)

1910-04-01 / 74. szám

Xil. Évfolyam, Szatmár, 1910. április bő 1., péntek. 74. szán. awecjws*®» »»oijfíimai unup. Előfizetési dij : : t évre 12 K. V» évre 6 K.»/. évre 3 K, 1 hóra 1 K :.. .. « * « 8 .. „ .. A.. „ .. 1-50 Egy szám ára 4 fillér. Hft|ben Vnrekre Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 9 szám m Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjotányosabb árban kezel­tetnek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. Nvilttér sora 20 fillér. A fekete bál borzalmai. Egyet suhintott a halál angyala gyászhintő ujjával, egyetlen egyet, mindössze egy (aggyugyertya kiégett csonkja borult fel tőle és ettől az egy legyintéstől hull, szakad a könnyet fa­kasztó, szivettépő borzalom napokig, hetekig, hónapokig. Égő petroleum, ropogó nád eső hullott a magasságból és borzalmas emléket égetett bele a világ eseményei­nek fekete könyvébe. Már-már azt hittük: elülnek a bor­zalmak és átveszi működési terét a nagy orvos: az Idó, amely a legjobb gyógyirt, a feledést adja az életben- maradottak fájó sebeire. De mindennap meghozza újabb borzalmait, amelyek megszakítják az Idő áldásos működését, amelyek vadul, hegyes körömmel markolnak bele a szivek fájdalmas, nyitott sebeibe és gyógyír helyett újabb sajgó, kínzó eaemények emlékét oltják bele, hogy a sújtottak, a körülállók ne szűnjenek meg soha, de soha keserű könyeket hullatni. # Égy-egy félnapra elült már a bor­zalom. A nagy, a keserves fájdalom kezdte már tompítani a sziveket és a gyász helyén megkezdték működésüket a hivatalos közegek. Ebben a munkában mind újabb és újabb borzalmak kerülnek felszínre, amelyek ébren, elevenen tartják a még behegedni sem kezdő fájdalmakat. A hivatalos eljárás megállapította, hogy az égő lampiont Szénás Bálint, a miskolezi 15. huszárezred szabadsá­gon levő katonája akarta eloltani. Ahelyett azonban, hogy letépte volna, kirántotta a kardját és hozzá­csapott. A lampion pedig ahelyett, hogy leszakadt volna, a nádfedélhez ütődött, a többet pedig már tudjuk. Közhuszár Szénás Bálint tehát az, akinek .gondatlansága folytán a tűz keletkezett.“ Ennyi az egész. A hatóság műkö­dése itt véget ér. Mert közhuszár Szé­nás úgy elment a hivatalos eljárás elől, hogy csak a kardja maradt ezen a világon, őt magát ugyan semmiféle csendőr elő nem állítja többé nyomozás céljából. A „terhelt“ ott nyugszik valahol a közös sírban, pora talán ott hever az omladókok között, ha világgá nem hordta a szél. ' S vele mentek a sértettek, a tanuk is a menybéli vizsgálóbíró elé, aki bi­zonyára élénken elitéli nem közhuszár Szénást, hanem azt a ferde szokást, hogy a katona karddal megy a szabad­ságra . . . * ■ A mai borzalmak a következők : A megsebesültek köstül ma meg­halt öt ember. A mezőkön pedig négy összeégett hullát találtak a mai napon. Ezek a szerencsétlenek idegen falu­beliek, akik égve menekültek a pusztulás helyéről s elhullottak a mezőn, bele a zöld veósbe . . . Az irtózatosan összeégett hullákat madarak, kutyák kezdték ki. » A gyászos emlékű csűr fekete oszlo­pai körül még mindig nagy csoportosuld sok voltak. Falubeliek, idegenek, fővárosi fény­képészek, mozgófénykópesek állották körül a borzalmak komor helyét. A hatóság véget akart vetni ezeknek a buesujárásoknak. Az égnek meredő, tiz darab üszkös, fekete oszlopot kidöntötte, kiadta őket Weisz Ábrahámnak, a ki a sparhedbe, főzés alá tűzre rakatja őket. A fekete üszőkkel behintett csürhe- lyet pedig, a melyen csak egy egy piros ruhafoszlány, egy rikító rongy darab tar­káink az ottmaradt emberi por között, behintették oltott mészszel, aztán friss földet ruá . . . Vége. A fekete bál száliája eltűnt. Osak a friss föld feketébb színe jelzi négyszáz ember halálos ágyát. « Mielőtt a földet ráhordták volna a szomorú emlékű helyre, a mész elhintése közben egy kormos, kerek tárgyat találtak. Egy nickel óra. Lekaparják a ráta­padt üszköt. Még ép az üvegje. Megrázzák. Ketyeg. Azt ketyegi: — Eongyok vagytok, semmik vagy tok, por vagytok, hamu vagytok. Négy­száz büszke, kevély ember szerkezete itt pusztult el tizenkét pero alatt, az én hit- vány, gyönge kis werkem kibírta a bor­zalmakat. Tik-tak, tik-tak, por vagytok ... A gazdája, az ki tudja hova lett. A fúvó szél elhordta már a porát valamerre Mátészalka felé, a kis nickel óra él, be­szél, ketyeg. * Valaki felvetette az eszmét, hogy a közös sir halottait exhumálják és temessék el a csűr helyére. A hatóság azonban nem teljesiti a kérést, mert a falu közepén már egész­ségügyi szempontból sem lehet kétszáz hullát eltemetni. * A romok ilyenformán eltűntek, uinos bucsujáró hely. Az emberek eloszladoznak. Most már csak a temető népes. Oda­járnak az emberek, asszonyok, a kik cso­portosan borulnak rá a közös sirdombra, körmükkel kaparják a frissen hányt föl­det és jajveszékelve hívják, kiáltják el­vesztett övéiket. A temető pedig egyre népesül. Domb domb mellett szaporán, sürjen ... Aztán megjelennek a hatóság embe­rei itt is és vastagon befeoskendezik u sirdombokat oltott mészszel. Olyanok a hantok, mintha a rájuk hullajtott könyzápor sója megjegeeesedett volna rajtuk. * Mégis lesz és mégis kell adakozás. Csak éppen nem tiz vagy ssázezrekre van szükség, Megteszi kevesebb is. Tiz olyan családfő veszett oda, a kik napszámból tartották fennt családjukat, akiknek felesége, gyermeke — már a me­lyiknek maradt — támasz nélkül áll. Ennyit mutatott ki a jegyző. KRÄMER bútoráruháza fzs«“án;ii,,t. «r Legjobb minőségű bútorok. ~MLEIN ~é~H T~SA HÁM JÁNOS-UTCZAT GYAPJÚSZÖVET- ÁRUHÁZA SZATMÁR. ~ö~ö Figyelmébe ajánljuk kishivata nokok és iparos uraknak azen körülményt, hogy üzletünkben egy teljes öltönyre való divatos szövet a hozzá szükséges bélésnemüekkel már 25 koronától kezdve kapható. Ajánlhatjuk azonkívül a legfinomabb angol szöveteket, melyek női costümöbre is a legdivatosabbak. Vajay-utca 30. sz. telek eladó. Értekezhetni Klein és Társánál, Hám-János-u. 10.

Next

/
Thumbnails
Contents