Szamos, 1910. február (42. évfolyam, 25-47. szám)

1910-02-01 / 25. szám

2. oldal SZAMOS 'ídlÜ. február 1.) 25. szám Cades Árpid sziléit letsr- tdztattíK. Három bűntársát is. A tolvajbecsület I A hírneve* betörőkirály, aki olyan ravasz é* furfangos módon szökött meg a budapesti törvényszék fogházából s akit a minap fogtak el — végre vallott. El­mondta, hogyan saökötfc a fogházból. Érdekes, hogy vallomásra nem a sa­ját helyzetén való javítás célja birta rá, nem is a rendőrség kényszerítő eszközei, hanem — a tolvajbeesület. Inkább kész volt bajba keverni ap­ját, nővérét, bűntársait, akik segítették szökésében, csak azért, hogy az ártatlanul felfüggesztett őröket megmentse. — Ne bántsák a felfüggesztett őrö­ket — mondta vizsgálóbíró előtt — Úgy szöktem meg, hogy kenyébélből megmin­táztam a kulcslyukat és a minta utáu a szüleim megcsináltatták a kulcsot. A kul­csot Picskó Ignác bádogos, {Bernát József és Seidel Rezső géplakatos faragták. Mind abban a reményban, hogy amit arattam a betöréseimen, megosztom velük. A rendőrség eunek folytán letartóz­tatta az egész társaságot, valamint Endes apját, Endes József piaci árust és 23 éves nővérét Irmát, aki varrónő Budapssteu. Színház. Heti műsor: Kedd, „Luxemburg grófja“ (páratlan) Szerda, d. u, „Kedélyes paraszt" fél- helyárak. Este „Luxemburg grófja“ (Páros) Csütörtök, „Gül B&ba“ T. Komáromy Gizi vend-gfellépte. (Páratlan) Péntek, „Tilos a csók“ T. Komáromy Gizi vendégfellépte. (Rendes helyárak) (Páros.) Szombat, „Sári biró“. (Páratlan) Vasárnap, d. u. „Egy katona 'örté nete“ (Fé)helyéru) Este „Sári biró“ (Páros), Gimbelem-gombolom . . . — Luxemburg grófja első előadásáról. — Az esak természetes dolog, hogy ez­úttal kivételesen nem a darab címét, ha­nem a gimbelem-gombolomot írja a refe­rens a cikke fölé. Sőt azt csodálom, hogy volt bennem elég önuralom és az összeg mai oikkek- nek meg tudtam találni a helyes óimét a helyett, hogy mindenüvé a gimbelem stb-it írtam volna. Mert a premier óta, amikor már a publikum együtt dúdolta a szereplőkkel ezt a dalt, azóta kiszökött a gimbelem az utcára, ahol vígan — szinte kóruzban — énekli a korzó, be a kávéház fütfcöa levegőjébe, ahol ezt kocogja billiárdgolyó, ezt énekli a kassziros kisasszony és a kvint-koutrák helyett ezt mondják be a felvevőnek. Ezt dúdolja a váltóadós váltórende­zés közben, ezt pergi a dob, mikor a pár nádat árverezik, ezt búgja az öreg tem­plom nagy harangja, ezt kattogja a kis vasút zörgő kereke, ezt huzatja a szerel­mes ifjú imádottja ablaka alatt., est húzza a fogorvos a fájó« fogad helyett, est ser- oegi a toliam, ezt éneklik a szedők és eat kattogja a nyomdában a uagy gép, mi- közbeu kinyomja, hogy legszebb nyakken­dők Ragályinál kaphatók. Ezt énekli az éhes veréb az ágon, eit dalolja az énekes koldus, eat mondja el a menyasszony az oltár előtt, eat sut­togják a sütemények Gindlnél különösen, ez altat el, ez fektet le, es őrjít meg, eat énekli sírodnál az énekkar a „Mért oly borüs“ helyett és ne tessék meglepődni, ha majd a feltámadást jelző égi harsona azt fogja zengeni tulvilági erővel, hogy „gimbelem gombolom . . * Kell-e ennél több egy d rab sikeré­hez ? Hogy az első előadás után egy paj­zán melódia belemászkál az emberek fö lébe é« kiszökik velők az utcára ás zsong- bong uton-utféieo. Es első. azután jön majd a darab többi éuekszáma, amelyek mind 'kedves, kellemes, fülbemászó melódiák. A darab tartalmát szombati szá­munkban ösmertettük, most már csak a szereplőkről kell megemlékeznünk. A női főszerepeket Dénes Ella és Bállá Mariska kreálták Bállá Mariska bájos pajzánsággal, a nála mindig raktáron levő megbeceülhe- tetlen csapongó jókedvvel, ami sainte át ragad a nézőtérre is, játszta meg a modell szerepét. Négyszer-ötször kellett ujráania énekszámait, amelyeknek népszerűsítésében semmi esetre sem kicsiny része van. Dénes Ella pompás és ízléses elegan oiájával már megjelenése alkalmával kel lemes meglepetést keltett. Toalettjei szinte karakterizálták a nagyvilági nőt, mindazonáltal seholsem lépték át a legdiskrétebb jóialét szigorú hatá­rait. S ha volt idő, mikor leosepültük a művésznőnek egy bizonyos ruhadarabját, most viszonozzuk azzal, hogy a Luxem burgbeli toalettjeiről a legnagyobb ©lös mérés hangján emlékezünk meg. Hangja versenyt pompázott a toalett jeivel, mindkettőt kivágta úgy, amint kel­lett és iiiett. Énekszámaival teljeseu bele­ringatta nézőteret abba az illu*ióba, hogy a párisi nagy opera énekesnője szerepel a darabban. Csak a nőket megillető köteles tisz­telet az oka, hogy harmadsorbau emléke­zünk meg Somogyiról. Sokszor és sok dicséretet érdemelt ki már a szatmári színpadon és talán az egyedüli tagja a társulatnak, akinek játéka ellen sohasem emelhet kifogást a kritika, de a Basil hercegért méltán kijár neki egy külön adag dicséret. Baxilovios Bazil egyike a legnehezebb komikus-szerepeknek. Erős müértelem kell hozzá, hogy a jellegzetesen törve be­szélő és személyének esetlenségével sziut adó szerepben túlzásra ne ragadtassa ma gát a színész. Somogyi a legnehezebb próbát állta ki akkor, mikor mindvégig óriási derült­séget, szívből jövő kacajokat keltve sehol sem ragadtatta magát túlzásra. Játéka, énekszámai és táncai — ez utóbbiak au lyos izületi csúza dacára is — fényes»» sikerültek. luké Rezső ezúttal párjára akadt az Elvált ai-szonybeli elsőrangú szerepének. Finoman, elegánsan játszotta és énekelte »z-repét s teljesen meg lehet elégedve si­kerével, ha a közvélemény szerint méltó partnare volt Bállá Mariakénak. Öfc ketten vitték diadalra a Gimbelem-gombolomor. Bariét Gyula erősen kiadött rekedt­ségével. Énekszámairól — igázán a saját hibáján kívül — em att halasztják el vé­leményünk nyilvánítását. Meg kell még emlékeeuünk Szeléayi Emíliáról, aki kisebb seerepében szintén talzás nélkül, diszkrét humorral játszott és Wirth Ágotáról, aki ügyes lifi boy volt. Végül nem hallgathatjuk el ast sem — bármilyen sok légyen i* már a dicsé­ret — hogy a darab rendezése és kiállí­tása körül tanúsított Ízlés és slőkelöség igeu kellemesen lepte meg a közönséget. Az első, teljesen kifogástalan drámai előadás, az Otthon utáu «zsei beszámol­tunk az idény eddigelé legjobban sikerült operett estélyéről is. Az bizonyos, h gy Heves Béla és társulata igen sokat nyertek ennek a da­rabnak az előadásával a közönség sze­mében Színházi közlemények, Komáromy Gizi vendégjáékai. Csü­törtökön este kezdi meg három estére terjedő vendégjátékait Komáromy Gizi, aki a Krécuer regime alatt kedve t primadon­nája volt a szatmári közönségnek. Első este M&rtcs-Huszka regényes operettjében, a Gül-Babában játsza el, egyik legbrilliánsat b alakítását, Gábor diákot, péntekeu „A víg özvegy“ címszerepében. Szombaton bu- osufelléptéül „A. csókkirály“ Szlojauovits Jenő regényes operette kerül »zinre. Mind­három vendégjáték alkalmával rendes hely­árak leeznek, de a kedvezményes jegyek Komáromy Gizi vendégföllépteire nem érvényesők. HÍRROVAT. Házaságkötés Havas Frigyes nagy­váradi kereskedő ma délelőtt köt házas­ságot Schiller József nagyváradi vendég­lős leányával Gizellával. Eljegyzés. Beroáth Fánikét, Bernáth Mór leányát Szatmárról eljegyezte Sámuel Miksa Nagykárolyból. Az „Egyházmegyei oltáregyesület“ közös intentisztete febr hó 6-án lesz a zárda-templomban. 8 órakor szentmisét mond Szabó István praelatus, apát, egyhm. irodaigazgató; a szentmise alatt közös szentáldozás. Délután 5 órakor szentbeszé­det mood Varjas Endre oltáregyesületi igazgató, a szentbeszéd után litániát végez dr. Lang Antal thsol. tanár. Az áldozni akarók szombaton délután 2 ólától végez­hetik gyónásukat a zárdában. Lorántffy estély. A január 30 án megtartott Lorantffy-estólyen a város intelligenciájának jórésze megjelent, úgy hogy a ref főgimu. tornacsarnoka teljesen megtelt. Az iparos dalárda precíz szeba- tossággal előadott éneke Veress Lajos ref. kántor kiváló ügyességé* dicséri. Dr. Lá- nárd István árvaszéki ülnök „Tudomány és vallás* cimü értekezése jóizü humorával állandóan lekötötte a közönség érdeklődé­sét. Luby Magda urleány Eudrödy Sándor­nak két kuruc dalit szavalta el megkapó közvetlenséggel, kedvesen osengő hanqja, dacára a terem rossz akusztikájának, min­den árnyalatában fényesen érvényesült. Ki i legjobbat és )WDT legolcsóbban 4 Y \J V beszerezhetünk DnrtlrA Cnn/^Avi kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-utca 16- szám­DoMO ÖttDQOr „Mokka keverék" 2““?”“T Üveg, porczellán, tükör, lámpa, képkeret, alpaca és nikkel evőeszközök úgyszintén minden fényüzési és háztartási cikkek legolcsóbban szerezhetők be GYŐRY KÁROLYT üvegkereakedésében izatmár - Németi, Deák-tér.

Next

/
Thumbnails
Contents