Szamos, 1910. február (42. évfolyam, 25-47. szám)

1910-02-01 / 25. szám

(1,910. február ÍJ 26, agára, SZÁMOS 3. oldal, Darabos Lajos hódmezővásárhelyi ref. kántor lépett azután a pódiumra, aki müdalával és Ízlésesen előadott magyar népdalaival elégítette ki azt a várakozást, melylyel e fellépése elé nézett az érdek­lődő közönség. Az estély után a Kaszinó­ban kedves kis társaság verődött össze, mely vidám hangulatban élvezte Darabos Lajos nótáit, melyhez a kíséretet ezúttal nem zongora, hanem Bankó Vincze zene­kara szolgáltatta. A társaság ifjabb része táncra is perdült, a vidám hangulatnak csak a hajnal hasadása vetett véget. Pénzintézetek közgyűlése. Vasárnap három szatmári pénzintézet tartotta meg rendes évi közgyűlését: A Szatmári Oaz- datigi Ip&rbani., a melynél a lejárt man datumu igazgatósági, valamint felügyelő bizottsági tagok újból megválasztattak. A felügyelő-bizottságba a régieken kívül be­választották még Dr. Wolkenberg Alajost A szelvényeket február hó 80 án kezdik beváltani darabonként 83 koronájával, a névértékű és fél százalékával. — A Szat- márrármagyai Takarékpénztár r. t.-nál személyi változás nem történt. A szelvé­nyek beváltását darabonként 20 koronájá­val már megkezdték. A közgyűlés után Teitelbaum Herman igazgató fényes villás­reggelit adott. — A Saatmárnéméti Nép­bank r. t. a lejárt mandátumu igazgató­sági tagokat újból ás ezeken kívül Muhy Miklóst is beválasztotta az igazgatóságba. Az a vasi erdőkitermelés a bíróság előtt. A .Délmagyarországi faipari és kiviteli rt.* pört indított a város ellen az avasi erdő kitermelésére nézve kötött szerződés felbontása és befektetésének megtérítése iránt. A szenzációs ügyben tegnap volt a perfelvétel, amelyen meg­kezdődtek a jegyzökönyi tárgyalások első sorban az illetékesség kérdésében, mivel a városi tiszti főügyész kifogást tett a kereskedelmi törvényszék illetékessége ellen. Tűzifa eladás a város érdéin. A főkapitány tudatja a városj^ közönségével, hogy tekintettel a kedvezőtlen időre és az utak járhatatlanságára a Nagy és Sárerdei vágásban az eladásra szánt tűzifa folyó évi február hó 15-ig kizárólag csak hely­beliek részére kerül eladás alá és csak ezután fog a fennmaradó tűzifa a vidéki közönségnek eladatni. Választmányi ülés. Az újonnan alakult Németi Polgári Társaskör szombat este tartotta első választmányi ülését dr. Vajay Károly polgármester elnöklete alatt. Az első tárgy a helyiség biztosítása volt, melyre a választmány ideiglenes helyisé­gül a gubás ipartársalat emeleti termát, bérelte ki. Az uj Társaskör ünnepélyes megnyitása felolvasással egybekötve febr. hó közepe táján fog megtörténni. A tag­díjat 4 K-ban állapították meg és könyv­tár felállítását határozták el. Alakuló gyűlés. A szatmári önálló mészáros és hentesek vasárnap este az Iparos etfchon helyiségében alakuló gyűlést tartottak, mely alkalommal kimondották a nagyszámban megjelentek, hogy ügyes­bajos dolgaik megvitatása céljából egye­sülni fognak és mostan nagy lelkesedés közepette kimondották azt, hogy .Szat­márnémeti önálló mészárosok és hentesek Egyesülete“ címen megalakulnak. A tisz­tikar a következő képen egyhangúlag ala­kult meg. Diszelnökök : Bárdoly Ferdinánd, Bölönyi László. Elnök : Bakk István, alel- nök Komáromy István. Pénztáros: Foga* rassy István, jegyző Debreceni Zsigaaond. Választmányi tagok: Miklusovszky Antal, Szegedy István, Kerekes Ferene Matolcsy Sámuel, Jackó Zoltán Scholtz Emil. Az alapszabályok elkészítésével a tisztikar bízatott meg. Az ál pénzügyi titkár. A köpeniki kapitány humoros stiklije ismétlődött Fer- nezelyen is. Ezúttal a szereplő nem kapi­tányi, hanem pénzügyi^títkári minő9ógbeu szerepelt s asszisztáló i ne« katonák, ha­nem finánook voltak. Egy szélhámos ugyanis, ki elég jól volt öltözve, dr. Kál­mán nagykáioly p, ü. titkárnak mutatta be magát a szolgálatban levő két pénz­ügyőrnek s íelbivta őket, hogy hivatalos szemleutjábau kövessék öt. A két pénz­ügyőr engedelmeskedett a igy azután elin­dultak hivatalos körútjukra. Végigjárták a korosmárosokat, italmérőköt, trafikosokat s a pénzügyi titkár szigorú embernek mu­tatkozott, mert szigorúan büntetett s a pénzt mindjárt föl is vette Statariális el­járását nemosak Fernezelyen, hanem más vidéken is folytatta s ki tudja meddig folytatta volna, ha az áltitkárt le nem leplezik s a szélhámosra a csendőrség reá nem teszi a kezét. Zeneiskola megnyitás. Ma kezdődik a hivatalos beírás Füredi Sándor zeneis­kolájában Vörösmarty-utoa 16. szám alatt d. e. 9—12-ig és d, u. 2—4 ig. Tandíj az alsó és középosztályokban havi nyolc ko­rona, a felső és kimüvelési osztályokban havi 10 korona. B»irási-dij egész évre 1*2 korona félévre 6 korona. Beiratkozni lehet hegedű, zongora és ének tanszakokra. A szülők gyermekeiket szíveskedjenek mielőbb beíratni, mert a lóiszám már most is majdnem teljesen betelt. A beiralások február 3 ától folytatólagosan d. e, 9—lS-ig és d. u. 2—4 ig az intézet helyisógébén eszközöltetnek. Az Igazgatóság. Vasúti elgázolás. Az amaci-uti át járónál a tegnapi nap folyamán majdnem végzetes szerencsétlenség történt, amelyet a vonattól megijedt állatok okoztak. Veres József lókupec két lovával nyugodtan haladt a hegyi utón, amikor egyszerre feltűnt a közismert vasút egyik Zsuzsija és annyira kihozta a jámbor állatokat a flegmából, hogy azok a figyelmeztető táblát figyelmen kívül hagyva, a sínpárra húzták a kocsit, egyenesen a prüszkölő mozdony elé. A szerencsétlenség készen volt. Összetört a kocsi, elpusztult a lő, a kocsis pedig fején és lábán igen súlyosan megsebesült. A mentők vették ápolás alá, akik azután beszállították a közkórházba. Jön a világ vége! Az üstökös, amely képentörli ezt a keserű világot, itt van már a közelünkben. Esténkint már ki is van téve az égboltra a kirakatba Itt kacérkodik velünk a fejünk felett. Hát csak hadd jöjjön, a rézangyalát ennek az amúgy is unott, keserű világnak. De mielőtt lepofoz bennünket a föld színéről, előbb legalább jól kimulatjuk magunkat és a legnagyobb meggyőződés hangján fogjuk kurjantgatni, hogy sohase halunk meg. Aki a nagy mulatósban, amely elvégre akkor sem vész kárba, ha a világ vége nem találna bekövetkezni, részt akar venni az jöjjön el az izr. nők Fillér­egyletének febr. 5-ón tartandó mulatságára, amely fényes és jókedvű befejezése lesz a földgömbön folytatót életnek. Helyreigazítás. A félreértések elke­rülése végett tudatjuk, hogy a csizmadia ipartársulat bálján a szemólyjegy nem 5 K, hanem 4 kor. volt. Mulatságok. A halmii ref. egyház febr. 6-én, a Rákóczi-szálló összes termei­ben saját szükségletei fedezésére kabaróvel egybekötött táncestólyt rendez. — Az apai ifjúsági egyesület énekkara a szatmárvár- megyei tanító internátus javára febr. 6 én műkedvelői előadással egybekötött tánc estélyt rendez, Lakás változtatás Dr. Melchner Vilmos gyermekorvos, a budapesti Bródy Adél gyermekkórház volt alorvosa, laká­sát Deák-tér 7. Halmi-féle házba tette át. Gindl cukrászdájában naponta meleg Háché. Juor torták készletben, saját készít­ményig friss thea sütemények és bonbonok (á’la Kugler.) Legolcsóbban vásárolhatunk üveg, porcellán, lámpaárut, ajándéktárgyakat Scwartz Andornál, a vasúti bazárban, Attila-utca 2/b. (Molnár-ház.) ROCHRLICH SÁMUEL gyógyszerész, Deák-tér IS. Ajánlja kitűnő Hajnal-érám, Hajnal-szappan ■ és Hajnal-areporát. — =■— Születés, halál, házasság. A szatmár­németii I. kerületi anyakönyvi hivatalban jan. hó 31-én a következő bejegyzések történtek: Születtek: Komáromi József és Vajto- vios Vilma, „Sándor László“. Szigeti Jó­zsef és Weisz Gizella, „Lajos.“ Fatusár Eszter, „Sándor“ Rozenotveig Sándor és Weisz Cili „Miklós“. Kántor István és Száraz Róza, „József“ nevű gyermek. Meghaltak: Bakó Ferene ref. 14 napos, görcsök. Blága János g. kath. 22 napos, görcs. Kusacs Terézia ref. 1 hónapos, görcs. Házasságot kötöttek : Bhte Zsigmond és Kiss M. Jusztina. Lozsánszky József és Hajtájer Mária. Steiner Izidor ás Farkas Heléna. Olcsó és jó. Vannak, akik azt hiszik, hogy töltő-tollat, melyet a zsebben minden veszély nélkül hordhatni, 10—12 koronáért, vagy még drágábban lehet vásárolni. Aki a „Szamos“ kiadóhivatala által áruba bo­csátott, egyszerűsített töltőtollal ír, mely­hez bármilyen tollhegy alkalmazható, meg fog győződni arról, hogy az egy igen ki­váló, hasznos és évekig tartó készüléket kap. Ára 1 korona 50 fillér.-Évszázadok óta ismert* segítő gyógyító tiayesö Karlsbad, Kartonba! Franiensbadi atb. - kiráknál; mindig fényeién bevált ­Szatmárvármegye czimjegyzéke a és naptára, n mely Szatmárvármegye közigazgatási, ipari, kereskedelmi, kulturális intéz­ményeit, Szatmár város választóinak névjegyzékét magában foglalja, a „Szamos“ kiadóhivatalában kapható ■ 1 koronáért, a KKKKMKKKKKKKKKKK T a torján István oki. épitész, építési és vállalkozó irodája Rakóczi-utcza (Fogarassy-ház.) KÉSZÍT: Épület- és butorterveket, költ­ségvetéseket. — Vállal ellenőr­zést, leszámolást és építkezést,

Next

/
Thumbnails
Contents