Szamos, 1910. február (42. évfolyam, 25-47. szám)

1910-02-01 / 25. szám

J XU. évfolyam. Szatmár, 1910. február bő 1., keid. 25. száü. Lapunk mai számának fölb cikkeha kővetkezők; A képviselöház feloszlatása. — Uj választások. — Endes bűntársai. — Vasúti elgázolás. Khuen gróf nyilatkozatai. Bpest, jan. 31. Khuen- Héderváry gróf miniszter­elnök fogadta a Magyar Távirati Iroda tudósítóját, akinek kijelentette, hogy a mai kihallgatáson, amely déli fél 1 órakor lesz, őfelsége elé fogja terjesz­teni a minisztertanács javaslatait. A mai kihallgatás valószínűleg csak rövid ideig fog tartani. A délelőtt folyamán a miniszterelnök meglátogatja Aehren- thal gróf külügyminisztert s az audien­cia után az első délutáni gyorsvonattal Budapestre utazik. A miniszterelnök kijelentette, hogy a Házat valószínűleg még márc. hó 24-ike előtt oszlatja fel. Szándékában van a miniszterelnöknek a vármegyék befolyásos elemeivel érintkezésbe lépni és e célból minden vármegyéből 4—5 emberrel tanácskozni fog, hogy a vi­szonyokról részletes tájékozást nyerjen. A Ház elnapolása éppen márc. 24-ig azért történt, mert a képviselő­házban való bemutatkozás január hó ‘24-én ment végbe és két hónapra tervezte a miniszterelnök az elnapolást, miközben elkerülte a figyelmét, hogy március 24-ike ünnepnapra esik. őfelsége elfogadta Héderváry elő­terjesztéseit. Hédervári fél 1 órakor jelent meg a királynál audiencián, mely fél kettőig tartott. Az újságíróknak a miniszterelnök a következőket mondotta: — őfelsége hozzájárult előterjesz­téseimhez, a tegnapi minisztertanácson megállapított királyi kézirat szövegét jóvákagyta, aláírással ellátta. E szöve­get a holnapi hivatalos lapban fogják publikálni. Mint értesülünk, a miniszterelnök­höz címzett királyi kézirat konstatálni fogja, hogy a kormány az országgyű­lés bizalmatlansági szavazatának kon­zekvenciáit viseli, amennyiben egyfelől már elő is terjesztette lemondási kér­vényét, másfelől pedig elő erjesztést tett a képviselőház feloszlatására és az uj választások kiírására. A továbbiak so­rán a királyi kézirat a választásokig rendelkezésre álló törvényes határidő rövidségével és az uj választások elő­készítésére való elégtelenségével fogja megokolni az országgyűlésnek ex-lex- ben való elnapolását. Végül utalni fog a kézirat a nemzet között való jó­viszony helyreállítására a nemzet, a dinasztia és a monarchia szempontjá­ból való nagy fontosságára. TÁVIRATOK. — Haját tudósítónktól. — Mit nem nehéz kitalálni? Bécs, jan. 31. A miniszterelnök ma délután 3 óra­kor vissz*utazott Budapestre. Azon kér­désére az újságíróknak, hogy mi van a kéziratban, a miniszterelnök á la Goldstein Számi, igy felelt: — Nem nehéz azt kitalálni! A dal-és zeneegyesület zeneiskolájából. — Tájékoztatás, — Ma kezdődik iskolánkban a második félév. Daoára a közelmúltban fölmerült sajnálatos eszményeknek, amelyek szépen zsendült «enet anitasnak ügyére (hisszük csak elmúló) árnyékot vetnek, intézetünk a beállott döccenés dacára tovább halad az eddig szép sikerrel járt utján. Bizik a közönség józanságában, amely világosan és hangosan mondja neki, hogy egy minden anyagi haszon nélkül, a saját vagyonából és az állam meg a város ne­mes támogatásával eszményi célokat követő intézettel szemben megicduló magánvállal­kozás nem boldogulhat. Olyan vállalkozás, amely az országban sehol sem képes állan­dóan fönnmaradni, abból az egyszerű ok­ból, mert a tandijak, bármilyen magasak is, egy iskola szükségleteit nem fedezhetik, hanem csakis más oldalról szerzett pénz­segélyek melle t tarthatja fenn magát. A mi iskolánk, éppen sikeres műkö­dése okából rendelkezik ilyen segítséggel. Fennálása tehát biztosítva va'. Ha talán rövid időre némi apadás is fog beállani az ictézet növendékei számá­ban, ami egyébképp a tanítást csaic ked­vezően befolyásolhatja, nemsokára kétség­telenül ismét visszatér oda, ahol az elmúlt napok szerencsétlen zavargásai előtt volt. Nyugodt ítélkezésre és megfontolt cselekvésre kérjük azért a tisztelt közön­séget. Intézetünk méltósága tiltjs, az üzleti versenygés térért. lépnünk. Különösen tiltja, magánhireszteléseket és hírlapi köz­leményeket cáfolgatnunk. A jövő eseményei fognak felelni helyettünk minden támadásra, amit zenész emberek intéznek iskolánk eben. ­A beírások a mai nappal kezdődnek az intézet helyiségében az ott kifüggesz­tett hirdetményben kitüntetett órákban. Az igazgatótanács. Mi lesz a csendőrség szaporításával? — Kicsiny a látszani! — Megirtuk már, hogy a főkapitány átirt a városi tanácshoz: tegyen sürgős intéz­kedést arra nézve, hogy a csendőrség lét­száma minél előbb szaporittassék, A közbiztonsági állapotok különösen a külte,kékén igen silányak, a csendőri legénység nem elegendő ahhoz, ‘hogy a város egész területén, ktlönösen a kültel­keken ellássa a rendészeti szolgálatot Maga a csendőrség kívánja legjobban, hogy kötelességének pontos teljesítése ér­dekében szaporittassék a lé*száma. A vármegyebeli őrsök legtöbbjén : Nagykárolyban, Fehérgyarmaton, Csenger- ben, Porcsalmán és Cs kében szaporították a esendőrséget, — még pedig lovas csend­őrökkel. Nálunk szintén égetően szükséges volna a közbiztonság megerősítése céljából ez az intézkedés, de Szatmár város ta­nácsa mindezideig nem tett még semmit ez irányban. Porcsalma elhagyott bennünket, Csengerben őrzik a polgárok & vagyonát, a csekeiekuek van már lovascsendőrjüb, de Szatmár város tanácsa fütyül a közbiz­tonságra, a polgárok érdskére, a kültelki garázdálkodásokra és eszében sine«, hogy ebben az ügyben sürgős és hathatós lépést tegyen. Kristály gözmosógyár és vegytisztitóintézet Szatmár, Kazinczy-utca II. (átfért, kézelőt mos hófehérre, vasal csontkeményre, akár mintha osak aj volna. Függönyök, férfi és női fehérnemüek gyönyörű Wrvitőiben lomotok előállítva. Vegyileg tisztított az egyszerű szövettől a legkényesebb selyemig. Mérsékelt árak, pontos Mezolgálás. Vidéki küldemények gyorsan és pontosan eszközöltetnek. yeiytijztttfct, KclnefesKjt, jíziMsást, ttiyf uilfct Cjfadflf * — KifífástilMll «SZlßzil ^UhUIII 5zat«ir, VáráraHtca 12. Fehétslsk • Atills-atcs 1. Malyar Áruház. — Kazlncy-utca 14. Gvttmaq pilots Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjntányoaabb árban közöl­téinek. — Az apróhirdetések között minden »zó 4 fillér. Nyilttér sora 20 fitlér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 9 szám cd Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatméron, a lap kiadóhivatalában fizetendők Előfizetési dij: Mezben: 1 évre 12 K. */» évre 6 K. »/< évre 3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:„ 16 3 „ . 4„ V50 Egy szám ára 4 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents