Szamos, 1909. december (41. évfolyam, 274-298. szám)

1909-12-01 / 274. szám

2 Ik oldal. 8..Z.A M O8 274 «zára. (jí'Oft. deo. i.1) Jlaay csoda! ^#| 33 M í ^ diszniii, fnips-r, fríiiicift brouEj ÄlpAOCä-cziist, nicltol, íiiig’ol l|@ÍH()V9l|l ftjwiíwt^líli y Jf$t|öiJlI « íhrög kristály tüköi% kosár és a bőr müipar mindennemű remekei, Ragályinál, Szatimir, Deák-tér 8. Gillyén-ház. A vezérkari tiszt ezeket moiidta Hófíichterröl és a pályájáról : Ho trichtert már jó régen üldözési mániában szenvedőnek és nagyfokú ide­gességgel megátkozott katonának ismerjük. A hadiisítolában hosszú ideig volt hallgató itt nagy igyekezette! tanúit, majd később a dandárnál egy vezérkari tisztnek a szol gáíatát t a1 j esi tette Már amikor a hadiis­kolába került, látszott, hogv nircs meg az aa erkölcsi egyensúlya. Áská'ódó, sima modorú ember volt. Hofrichter, alattomos, akinek a bensőjében mindig tombolt a meUfztetés fölött érzett keserűség. Csak akkor tört ki belőle önkéntelenül, a mikor a fáradtságos munka után összeültünk a kaszinóban és a bajtársak előmeneteléről beszélgettünk. Ilyenkor idegesen harapta az ajkát és a szeméből kaján harag és a tehetetlen emberek feneketlen dühe vilio goit ki. Kihallgatása ma fog megtörténni. Véres kardpárbaj. Budapest, nov. 30 Hirtenstein Lajos országgyűlési kép­viselő & mai napon kard párbajt vivőit Varságh Zoltán gyógyszerészszel. Varságh súlyosan, Hirtensteiu könnyen megsérült. J)r. Jenő onto az összes gyógytudományok doktora. Rendel: d. e. 8—:0-ig d. u, 2—4-ig, Kazinczy*u. 14. (Guttmaun-paiota emelet.) . . . Igen, igen ... Oh édes, ő szép, ő jó leány. Oly kedvesen, oly édesen hang­zik a szava. Olyan jól esik neki a közelié­ben lehetni. Szereti a leányt és a szép le ányka is szereti öt és — megkérje-e a kö­zét. A házasság erŐ3, szoros kapocs, mely az egész életre szól. S hátha nem elég erős szerelmük arra, hogy meg ne gyöngüljön, el ne tűnjön a hosszú élet során Tudna e igazán boldo­gítani a leány, vagy rózsás ködfátyolkép mindaz, mit ifjú vágyódó lelke eléje varázsolt. S a leány vájjon szereti-e őt oly na­gyon, mint ahogy hiszi ... Ha eljönne egykor egy másik férfiú, ki majdan kórle - Ii8tetlenül zúzná szét békés, boldog családi étetüket? ... Mi volna akkor, vagy hát lehetetlen ez ? Mert mi van rajta olyan, ami oly nagy, igaz szerelmet érdemel ? . . . S nem kérte meg a leány kezét és ne» házasodott meg soha: szabad maradt... . . . Ismét felri dt álmából. Ez a csönd, ez a magányosság mily iszonyú volt most neki. Hisz míg él — miért temetik el élve az embereket ! . . . Fclugorni, ki a szobából, ki a házból, kirohanni a szabad ég alá, kirohanni az élénk, lármás utcákba és futni, futni tova . . . Dr. Fried Lipót orvos lakik: Kazincxy- utca 7. Rendel d. e. 8—10., d. u 2—4ig. A tanácsból. Építőmesterek panasza. Több helybeli képesített építőmester panaszt emelt a kereskedelemügyi minisz­ternél, hogy képesítéssé! nem bíró iparo­sok a fennálló kormányrendelet ellenére derüre-borura önállóan vállalnak emeletes épületeket képesített építészek cégére alatt. A miniszter a pa aszókat leadatta az elsőfokú iparhatóságnak megvizsgálás végett. A tanitókháza segélyének utalása, A tanítók házára megszavazott 25.000 korona városi segélyt a tanács Kótai L Jósnak, a vármegyei tanító egyesület elnökének kezéhez kiutalványozta. Vállalkozás. A tanács a katonai előfogatok, kiállí­tását Bancze József fuvarosnak, a rendőri letartóztatásban levők élelmezését, Pap Béla vállalkozónak adta ki Nagyválaszték vadász fegyverek és revolverekben, úgy szintén nickel és róz- abroncsos edényekben és konyha felszere­lési cikkekben, valamint szabadalmazott mán­gorló gépek, korcsolyák és folyton égő meteor kályhákban Szatmaron, Melchner Testvérek vaskereskedésében, De még csak mozdulni sem tudott, pedig olyan rettenetes a fekvés éppen úgy, ahogy ni most feküszik, meg kell mozdulni kell, kell. Bárhogyan feküdjék is, csak ne úgy, ahogyan most feküszik. A legros-zabb kő­pad is ezerszerte jobb, gondold. — Nem bírom tovább, nem bírom, — nyögi vad őrülettől kínozva a szegény be­teg. Végre hát mégis csak csöngetni fog s majd bejön a borotvált képű, egyenruhás 1 .káj, megáll a küszöbön, mélyen hajolva kérdezi: —• Parancsol, nagyságos ur ! Mindegy, mindegy. Segít neki és át­fordítja a túloldal felé. A villamos vezeték fehér gombja ott függő t pár ujnyira hideg kezétől, mit fel akar emelni, hogy megérintse azt — ami megszabadítja legborzasztóbb perceitől. Merev karja már a gombot sem éri el, hasztalan minden erőlködés. Megkísérli újból, (harmadszor, negyedszer is, hátha, hátha elérheti .... Nem sikerült. És ő továbbra is a fal­hoz fordulva maradt. Most pislogni kezd a gyertyaláng és pár perc múlva kialszik ... A „gazdagabb'4 vőlegény miatt. GyitHos fflt^enysly. — Saját tudósítónktól. — Nagy baja a világnak a pénz, külö­nösen a pénzuek az & fajtája, a melyik nincs. Boldogságokat akadályoz meg, ront le, emberéleteket tesz tönkre. Ha nem cigányékná! történt voina az eset és nem 60 korona lett volua az a differencia, amely a gyilkosságot előidézte, társadalmi életképnek lehetne nevezni, de igy nem az. Ckak közönséges cigány vere­kedés, amely halállal yégződött és amely abbéi indult ki, hogy egyik kérő »társa­dalmi pozíciója* 60 koronával jobban volt biztosítva, mint a másiknak pénz nélkül szerzett jogai. A halálos végű verekedésről részletes tudósításunk a következő: Id, Szccsi Antalnak Lizi nevű .17 éves leáoya vad házasságban élt Horváth Mártonnal. Az idillikus boldogságot azon­ban november 22-éu megzavarta Szőcsi Antal, ki leányát egy nagyváradi illetőségű, 40—60 korona készpénzzel rendelkező cigánynak akarta adui. Horváth Antal kérte Szőcsi Antalt, ne vigye el tőle leányát, kit annyira szeret, hogy érte hites felesé­gét ia elhagyta. Nem birfa el távozását és az elmeaásbeu meg akarta akadályozni. E felett összevesztek s Horváth József, ki bátyja segítségére ment, Szőcsi Antalt egy doronggal úgy vágta fejbe, hogy az nyomban szörnyet halt. A bíróság Mező­teremre kiszállt, hol a boncolás foganato­sítása után az agyon vert cigányt eltemet­ték, — a gyilkost pedig átszállították a szatmári törvényszék fogházába. Képesiíeft kőművesmester. Elvállal: uj- és átalakítási építmények szakszerű építését. Építési terveket és költségvetéseket jutányos árban készit. NÉMETH JÓZSEF, Eőtvös-utca 5. sz. Színház. Heti műsor: Szerdán „Az arany ember“ dráma. (Páratlan.) Osüföriököa „Erdész leány“ operetta,. (Páros.) Pénteken zónaelfíadás „Svihákok“. (Páratlan.) Szombaton délután 3 órakor I. Ifjú­sági előadás — félhelyárakkal — „Ocskay brigadéros* színmű '(bérleten kívül) ; este : újdonság itt először „Báikirálynö“ operette. (Páros bérlet.) Vasárnap délután „A bor“ népszínmű; este másodszor „A báikirálynö“ operette. Gyógyszertár a Szentháromsághoz. Szatmár, Deák-tőr 12 sz. Telefon 226. Telefon 226. Az összes bel- és külföldi yyőyykü- lönleyességek, sebészeti és kötözösze- rek, gyógy- és pipereszappanok, francpia. illatszerek nagy raktára. Hí szép Yénus-crémet '3ö ihí. akar lenni, YéBUS-szappant —*80 fii!, használjon Yénus-poudert 1'—. K Elismert kitűnő készítmények az arcbőr összes bán- talmai ellen, az arcot és kezet pár nap alatt bársony­simává teszik. Ssentháromság fiaea kiváló háziszer köhögés, rekedtség ellen,- mely az Unger Ullmann Sándor-féle „Fehér szakmák cukorárai használva a köhögést pár nap alatt megszünteti-.-a számárkurutát feltű­nően enyhíti. Egy doboz. Szentháromság thea 40 f. Egy csorüag Fehér szál imák cukor 40 f. Dr. Schwimmer-féle növényi hajszess megakadályozza a haj hullását és korpásodá- sát és igy a hajnövését elősegíti. Egy üveg ára 2 korona 50 f. |Ha pheumts agycsnzos | bántalmai vannak, miért nem használja az Izom-szeszt, íiiely néhányszori bedorzsötés után megsza­badítja rheumás, csuzos és minden hülésből eredő fájdalmaitól. Egy üveg 1 K. Kheuma, köszvény ellen legjobb az Izomszesz. Használja^a hires Vánusz-készitményeket.

Next

/
Thumbnails
Contents