Szamos, 1909. november (41. évfolyam, 250-273. szám)

1909-11-03 / 250. szám

EISffeetéti díj : Skmrkeextfeég ée kiadóhivatal: Hirdetések: Helyben: 1 évre Mt K, ‘/i évre C K, V« évrs 3 K, 1 bére 1 K Vidékre:„ „ ti * * ,8 ........... 4„ „ „ lie Hi kéeii-utesa 9. stam. ni Telefonsáén»: 187. Miaát.Rcmí dijak Statmáron, n lep ki«é4hÍT%M(U»M XinptaafeeMe usUett, a leQoktayoeatt áltat 1MB- Ma«k. — Ai tpeéhirdetétek Mafttt adatai eta A Hk Blnr eeéei Ára 4 ttKér. fizetendők. HyHítér sere 20 Mén. A debreczeni nepgyiiles. — Saját tudósitónktól. — Debreczen, 909. okfc. 81. Az önálló bankért megindított harc nevezetes stációja vasárnap óta Deb- reczen. Gróf Batthyányi Tivadar veze­tésével 39 függetlenségi képviselő vett részt a nagygyűlésen. Gróf Batthyányi Tivadar volt az első szónok, zugó éljenzéssel,, fogadták lelkes beszédét, amelyben fantorithatlan harcra tüzelt az önálló bank mellett. Hasonló lelkesedés követte Földes Béla magas színvonalú, érdekes beszé­dét, amelyen tudományosan az önálló bank szükségességét fejtegette. Földes Béla után grót Vay Gyula főispán beszélt. Általános meglepetést, mondhatni szenzációt keltett, hogy gróf Vay, mint Szabolcsvármegye aktiv főispánja, talpraesett beszédében való­ságos kormányellenes lázitó beszédet tartott az önálló bank mellett, Ugocsavármegye nevében dr. Nagy Mihály, fiatal halmii ügyvéd szólalt fel kijelentvén, hogy vármegyéje szintén törhetetlen hive az önálló banknak. Nagy Sándor párttitkár ezután beszéd keretében beterjesztette a hatá­rozati javas'atát, mely szerint a népgyülés az országgyűlés képvi- seíőházához feliratot intéz, amelyben az önálló jegybanknak 1911. január 1-re leendő felállítása céljából szüksé­ges törvényhozási intézkedések hala­déktalan megtételét kérik. A határozati javaslatot nagy lel­kesedéssel elfogadták. Mint már jeleztük, Szatmárról is népes küldötttség vett részt dr. Kelemen Samu orsz. képviselő vezetése alatt. Áita lános feltűnést keltett, hogy városunk képviselője, aki agilis politi­kus, az ismételten megnyilatkozó köz­kívánat dacára szólalt fel a gyű­lésen. TAVmiTOK — Saját tudétitónhtói. — Letartózatott miniszteri tisztviselő. Budapeet, hov. 2. A budapesti rendőrség ma délután harmincegy rendbeli magánokirathamitáe miatt letartóct&tta Polák Ágoston keresk. miniscteriumbeli számelleaőrt. Polák dél­utánonként egy bankban volt alkalmasva, ahol a betétkönyveket meghamisította. Eddig 21 ezer korona kárt fedeatek fel a bank pénztárában. ki Országos Munkásbetegsegélpő és Balesetbiztosító Pénztár évi rendes közgyűlése. október hó 29, 30 és 31-ón folyt le az Országos Munkásbetegsegélyző és Bal­esetbiztosító Pénztár ez évi rendes köz­Tüllre applicált vitráge (félfüggöny) divatos mintákban párja 8 korona. Hozzávaló rézrudak darabja 50 fillér. UNGER kézimsnkt üzletében. Ágenor gróf és Szilasi Tamás. Irta: Szomctházy István. Szilasi, akinek záros határidőre kellett szállítani a regényét, szomorúan ült az iró asztal mellett s miközben a szomszédos ebéd­lőben a szobaleány a feleségét öltöztette, a következő regényfejezetet vetette lázasan a papírra: XXIV. FEJEZET. A férfi. ... A gróf a hintaszékben ült és lábát a kandallónál melengette. Odakünn hideg és nedves őszi nap borult a didergő világra, de az elegáns medvebőrös dolgozószobában, a melyet ezerexotikus csecsebecse ékesített, a tűz otthonos fénye áradt szét. A gróf a hintaszékben ült és hanyagul olvasta meg­szokott francia hírlapját. Finom gianaclis- eigarettájának füstje bodor karikákban tört a japáni-stilü menyezet felé és a csöndet alig zavarta meg más nesz, mint a papír diskrét zörgése, mikor a gróf a másik olda­lára forditota a francia újságot. Az ezüstös óra, amelynek tetején egy rokokó vitéz állott őrt, szabályosan ketyegett. Ki tudja, meddig tartott volna #z az elálmositó csön- desség, ha most hirtelen egy tiszta csengésű asszonyi hang meg nem szólal az egyik homályos szögletben: — Tehát? — kérdezte az ezüstős asszonyi hang. Az egyik puha fauteuillben, amelyet hófehér medvebőr borított, egy fiatal, ró­zsás arcú teremtés ült, egy csipkébe és selyembe burkolt tündér-asszony, aki szo­morúan, álmadozva tekintett bele a szoba alkonyi homályába. A grófné volt, a főváros legszebb asszonya, akiért — mint a múlt fejezetben részletesen megírtuk, — csak a minap vívott véres párbajt a fiatal Gaston herceg a cinikus, gúnyolódó Guidó báróval. A Gaston herceg gőzölgő vére tudvalevőleg pirosra festette a cinkotai erdő zöld füvét és a budapesti társaságban mindenki tudta, hogy kora halálának e bájos asszony volt az oka, a szép, selyempongyolás grófné, aki most halkan, megtörve ismételve : — Tehát? A gróf letette az újságot és egy újabb füstmacskát bocsátott föl az arabeszkesz menyezet felé. RÓth Simon aagyválasztéku cipó raktárát Ajómljiilc a t. M51(3zÍHSÍgníl(, mimt legolcsóbb bevásárlási forrást. löziitlii & „Pannónia“ szálloda msllott. — liaiaár és fiáéki leffligfobb czipőraktára. az Ó8zi idényre megrendelt valódi finom sehevraux és box bőrből készült legújabb divata fekete és barna szinü úri-, női- és gyermek-ezipők. ti p fölső din lat = szerinti angol = £*£.***a*8B8°l nói iWattcroftcn X női HoszfinSK WCl$Z mm Bútor vásárlói ezives figyelmébe ajánlem Kazinczy-utcm S. szám Ttatelettel K Ä ÖoSdstein Abr.hám ^ zések a leyjutémyesabb Árban kúp hátik. ——— kmterkersikedé.

Next

/
Thumbnails
Contents