Szamos, 1909. november (41. évfolyam, 250-273. szám)

1909-11-03 / 250. szám

Ili o idal. í. A o _-50. s*sá« (19®9, Dovftml** r 8 ) RMÄm SS? gj'üiése Budapesten, a* uj városháza köc gyűlési termében. Az orsság külömböző pénztárait 207 munkáltató éa 229 biatositoti, összesen 436 közgyűlési kiküldött képviselte. Garbai Sándor elnöki megnyitójában rámutatott röviden azon nehézségekre, amelyekkel meg kellett küldenie az Orszá gos Pénztárnak az elmúlt évben és kiemeli a cd. kir. állami rnunkásbiztoaitó hivatal azon intézkedéseit, melyek úgy az Országos Pénztár, valamint a Kerületi Pénztárak autonómiájának elkobzására irányultak. Azonban azon reményének ad kifejezést, hegy a közgyűlés meg fogja találni a helyes utat. melyen át autonómiáját meg­védi. Hosszan tartó taps követte az elnök megnyitó szavait, melynek lecsillapu tavai a közgyűlés rátért a napirend tárgyalására, melyből kiemelendők az alábbiak: Az igazgatóság évi jelentését a köc- gyűlés hosszabb vita után elfogadta és a* igazgatóságnak a felmeatvényt egyhangú­lag megadta, A tárgyalás folyamán levél érkezeit dr. Menísik Ferenetől az állami munkás- biztosítási hivatal vezetőjétől, melyben üdvöz i a közgyűlést magasztos hivatásá­nak gyakorlása alkalmából. Erre a köz­gyűlés üdvözlő távirattal válaszolt. Nagyobb vitára adott alkalmat az igazgatóság azon javaslata, hogy a járulé­kok az eddigi 6 sáp helyett 7 napra *ze — Mit akar a grófné ezzel a kérdés­sel'? — szenvtelenül. — Azt hiszem, hogy a gróf tudja, mi­ről van szó ... — Már megint utazásról akar beszelni, nevete t föl a gróf gúnyosan ügy gondo. lom, hogy elég érthetően fejtettem ki az álláspontomat a grófné előtt . . . Ismétlem tehát századszor: Nem, nem, nem . . . A grófné most leesett a szőnyegre és szőke fejével sirva borult a nyugodtan ci­garettázó férjére. — Agenor, értsen meg, rebegte köny- nyezve. — Ez a levegő fojt. A társaság ter- hemre van, a bálok, a mulatságok uutatnak ... A szabad tengerre, a kék égboltra van szükségem, hogy csak némiképen is magam hoz térjek . . . Meg fogok halni itt . . . érzem . . ■ tudom . . . bizonyos vagyok benne . . . Legyen irgalmas, Agenor . . . vigyen el ebből a borzadalmas légkörből. . . A gróf cigarettára gyújtott és az egyik lábát átvetette a másikon. — Grófné, — mondta aztán szárazon — hagyjuk a fölösleges jeleneteket . . . Tudja, hogy nincs kedvemre az érzékeny- kedés és mit sem gyűlölök annyira, mint a hiábavaló szóbeszédet . . . Megmondtam, hogy nem viszem el a genuai tengerpartra _°és ha ismer bizonyos lehet a felől, hogy meg is tartom a szavamat ... Ne okoz­zunk tehát egymásnak fölösleges keserűséget, inkább csengessünk Jeromenak, nogy a teát szolgálja föl . . • (Folyt, kör.) Gyógyszertar a Szentháromsághoz. Szaímár, Deák-tér I2 sz. Telefon 226. Telefon 226. Az összes bel- és külföldi gyógy kü­lönlegességek, sebészeti és kötözősze­rek, gyógy- és pipereszappanok, oizitunuj illatszerek nagy raktára. detsseuek, mivui oiak igy fogja az Országos Pénztár a ke'lő fedezetet megutálhatni. A javallatnak több ellenzője akad’, de végűi is titkos szavazás u ján 153 szó­többséggel az igazgatóság javasluát el­fogadták. Az aiapszab&iy többi pontjain is némi változtatást lettek. Letárgyalta a közgyűlés as alkalma­zottak nyugdijszabályzatát, elhatározta munkáskűrháa feíál ilását és meghatal­mazta rb igazgatóságot, hogy az ország külömböző gyógyfürdőjével és szanatóriu­maival — a tagok gyógykezelésének biz­tosítása végett — szerződéseket köthessen. Megkereste ezenkívül a közgyűlés a kér. minisztert, hogy a fürdcbi utazó be;egek­nek fháru jegyet engedélyezzen A közgyűlés meg több kisebb ügyek blÍLtézése után okt. hó 31-én ért véget. Megemlítjük végül, hogy a szatmári Kerületi Munkásbiztositó Pénztárt a mun­káltatók részéről Litteozky Endre gyár- igazgató, pénztári einök, ez alkalmazottak részéről pedig Troknya Sándor képviselték. Olcsó árért—jó áru! Valódi angol ári felölt!, ganaai köpeny, kalap, nyak­kendő, mellény, ernyő és bot mjdonsájok ; tórákká áÜMidó nagy raktár fshéraemi, zsebkendő, m «a harisnyából Samlyay, wi-iivat üzletében. Dsákádr. Képesített kőművesmester. Elvállal: uj- és átalakítási építmények: szalcszorii építését. Építési terveket és költségvetéseket jutányos árban készít. NÉMETH JÓZSEF, Eötvös-utca 5. az. A szabadkai bünpör. Jánossy vallomása. — Saját tudósitónktól. — Szabadka, nov. 2. Ma reggel 9 órakor folytatták a szabadkai bünpör tárgyalását. Elsőnek Jánosi Aladárt hallgatták ki, aki szavát tö b Ízben görcsös zoko­gással szakítja félbe. Elmondta, hogy a fogságban is csak az volt eszében, bogy Mariska szereti-e s állandóan ez iránt érdeklődött. Érdek­lődésére gúnyosan közölték vele, hogy Mariska a rendőrség előtt is i smert fél­világi nő, aki külömben sem őt, hanem Vojtát szereti. Az ügyész elbújtatta őt egy szekrénybe, hogy ott hallgassa meg, mikor Haverda Mariska beösmeri, hogy Vojtával volt viszonya. Ilyen kétsé .be­esett lelki állapotban tette meg azt a vallomását, mely mindnyájukat bűnös színben tünteti fel. Amikor pedig ezt a vallomását vissza akarta vonni s kijelentette, hogy H* szép Yénus-crémet —..... ak ar lesni, Yénus-szappant —'10 fill, hasjiáijin Yénus-poudert 1‘- K Elismert kitűnő készítmények ír arcbőr össze» bán- talmai ellen, az arcét és kezet pár nap alatt bársoay- simává teszik. Szentháromság thea kiváló háziszír köhögés, rekedtség ellin, mely az Unger Ullmaun Sándor-féle „Fehér sealmiák cukorárai használva a köhögést pár nap alatt megszünteti, a szamárhurutot feltű­nően enyhíti. Egy doboz Szentháromság thea 40 f. Egy csomag Fehér szalmiák cukor 40 f. sem Haverda Máriának, sem Yojtának nem volt része a gyilkosságban, rend­büntetéssel sújtották, élelmezési kedvez­ményét megvonták úgy, hogy maga a védője is arra kérte, hogy saját érdeké­ben tartsa fenn előbbi vallomását. E mondja, hogy több ízben szaba­dulni akart Haverda Mariskától. Öngyil­kosságot is akart elkövetni, de Mariska visszatartotta. Elmondja, hogyan történt a gyil­kosság. Jánosi vallomása után Hajós Lajos dr. egyetemi tanár, ellenőrző szakértőt hallgatták ki, aki Jánosit beszámithat- 1 annak tartja. Holnap Haverda Mariskát fogják kihallgatni. , Sok pénz megtakarítás! A Stark-féle fehérnemű, vászon stb. üzlet (Deák-tér 6.) megnyílt és az összes árucikkeit mélyen leszállított árban kiárusítja. Kérem a t. közönséget erről személyesen meggyőződni. — Stark H., Deák-tér 6. HÍRROVAT. Temetls a postaKwtbeit, a halottal; napján. Gyöayörü késő őszi sste volt, telve mélabus reziguációval. A hidontuli sirkertbe a kegyelet kihordotta az elmúlás időszaká­nak ezer és ezer utolsó virágait. Kigyultak az apró mécsesek a fényes márvány oszlopokon, sőt itt-ott a temető árkában a kis rozoga, tarka, papiros ko­szorús fakaresztek alatt. A mécsek ezrei messzire bevilágítot­ták a halottak birodalminak sárga, lehullni készüli lombjait és visszatükröztek a Szamos folyó hullámaiban, melyekre le­ereszkedett az őszi köd. Megindult a nép áradat. Az emberek tolongtak, szirr® egymást verték le a lábokról, hogy bejussanak ... a temetőbe. Talán a kíváncsiság, vagy mondjuk : az áhitat vitte őket a csendes birodalomba. A leapadt Szamos úgy tűnt fel előt­tem, mintha az árnyék-világ vizét látnám, melyet a nép áradat nem látszik észrevenni. Csak roh&a arra a biztos helyre, ahova sietés nélkül is eljutunk. Morajlott a temető, és a pap beszólt ékesen a szerétéiről, a tulvilági életről — az igaziról. Lassanként kiapadt a mécsesekből az olaj. Lekerültek a felékesitett hantokról a pompás virágok, Hazavissik okit, hiszen Dr. Schwimmer-fele növényi hajszesz megakadályozza a haj hullását és korpásodá- sát és igy a hajnövését elősegíti, ügy üveg ára 2 korona 50 f. Ha phesmás vagyeauzon bántalmai vannak, miért nem használja az Izom-szezzt, mely néhányszori bedörzsölés után megsza­badítja rheumás, osuzos és minden hülésből eredő fájdalmaitól. Egy üveg 1 K. Hheuiaa, köszvény illan ligjobb az Izomszesz. Használja a híres Vénnsz-készitményeket.

Next

/
Thumbnails
Contents