Szamos, 1909. július (41. évfolyam, 146-172. szám)

1909-07-01 / 146. szám

2-ík oldal. SZAMOS 146. szám. (1909. julius 1.) Amerikai párbaj áldozata. Budapest, juuius 30. Balaárdy János a „Hangya-szövetke­zet“ egyik üzletvezetője ma öngyilkossá­got követett el. Halálos sérülésével a Rókus kórházba szállították : tettének oka amerikai párbaj. A tanácsból. A postaépület csereszerződése. A város közönsége és a kincstár közt az uj posta palota fölépítésére és a régi postaépület városi tulajdonul való átbo- csátására nézve kötött csereszerződést a belügyminiszter jóváhagyta. A digesztor helyének kijelölése. Az állati bulla feldolgozó telepet az arra kiküldött bizottság a pecértelepen javasolta fölállítani. A tanács fölhívta a mérnöki hivatalt, hogy a hozzájáró ut folytatólagos kiépítésének, a járvány istálló kibővítésének és a telep bekerítésének tervét és költségvetését készítse el. A kultur palota. Bartha Kálmán gazdasági tanácsnok a kultur palotára nézve előterjesztett javas­latában a közművelődési ház elhelyezésére alkalmas telek megszerzését tartja első dolognak s csak azután iehet foglalkozni a tervek elkészítésével. A tanács tehát mielőtt további lépéseket tenne, fölhívta a számvevőséget, hogy a telekvétslhez szük­séges befektetés fedezéséről gondoskodjék. Pályázat végrehajtói állásra. , elhalálozás folytán megüresedett adóvégrehajtói állá»** a tanács pályázatot hirdetett. Javadalom évi HOU kor. fizetés, 250 kor. lakbér, pályázati határidő julius 8! IV. Kéményseprési kerület fÖlállit.áma Az asszony kiáltani akart, hogy ehhez csak neki van joga. De azután eszébe jutott, hogy a iogail eljátszotta. Megfordult. Érezte, hogy az ő számára itt nincs hely. A kapuban egy férfi jött vele szemben. Az asszony, amint ránézett, fölsikoltott. Az ura volt. Az is meglátta. Hirtelen pirosság öntötte el az arcát és iz­gatottan mondotta : — Magda, hová megy? Miért hagyott el? Izgatottságában azt sem tudta, mit beszél. Az asszony egyet gondolt. Csendesen kérdezte : — Jenő, el tudná felejteni a múltat? A férfi becsületérzésén győzött a sze­relem és igy felelt : — El­indultak hazafelé. De aztán eszükbe jutott, hogy oda nem mehetnek, mert ott egy idegen nő megzavarhatja a boldogsá­gukat. Megfordultak és másfelé mentek. A gyermekeikre egyikük sem gondolt. Mentek karöltve, a látszat szerint szerelmesen. Pe­dig az ssszony szivében nem volt más, csak unalom és fásultság. A kincseket elszedte a másik férfi. A leány és a három gyermek magukra maradtak. Késő őszi alkonyaiban, amikor a falevelek sárgultan hullanak, a leány elgon­dolkozik, hogy miesoda őrült iróniája volt a sorsnak az, mely ezt a három idegen gyermeket a nyakába varrta ? Akikhez semmi más, csak egy megva­lósulatlan, foszlányokra tépett álom fűzi. Ilyenkor felkacag hosszan, élesen s közben a könnyei hullnak . . . D J. álló szabályrendelet módosításával történ­hetik. Ennélfogva Tóth János kéményseprő iparosnak uj kerületre vonatkozó jogosít­vány iránti kérelmét nem teljesíthette. Az Iparos Otthon ajánlata. Az iparosifjak köre felajánlotta a városnak megvételre Rákóezi-utcai ot honát 42,000 koronáért, egyidejűleg a Szerdahelyi féle telekből uj építkezés céljára 500 öl területet kért megfelelő áron. Bartha Kál­mán gazdasági tanácsnok az ajánlat első részét elfogadhatónak találta, a kért uj építési telket pedig 20 500 koronáért java­solta átengedni, mint amennyibe a város­nak került. A tanács fölhívta az Iparos­ifjak körét nyilatkozattételre. Uj rend a városnál. A mai naptól számított két hónapon át reggeli 7 órától déli 1 óráig egyhuzam­ban fognak a hivatalos órák tartatni a városnál. Ezen rendelkezés alul a hatás­körükbe tartozó teendők természeténél fogva az iktató hivatalok, villamvilágitási üzemnél alkalmazottak, gazdasági hivatal személyzete, tiszti ügyészi hivatal, központi vámhivatal és a városi adóhivatal vétetnek ki. Ezen hivatalokban tehát minden válto­zatlanul marad. Ellenben valamennyi más hivatalban a közönség részére hétköznapo­kon 11 órától 1-ig adnak értesítést, vasár- és ünnepnapokon 10-töl llóráig. A köz- igazgatási irodában tanácsülések napjain délután is van hivatalos óra. A beadvá­nyok, panaszok mint eddig, délután is benyújthatók. Akar ön szép lenni ? Úgy használja a Gerber-féle Ibolyka arc-krémet, amely minden eddig hirdetett krémet felülmúl. Kitűnő és elismert szer az arc szépítésére. Egy próba adag 1 korona. — Kapható Szinérváralján Gerber Béla gyógyszertárában, vagy raktá­ron Szabó Géza csemege-üzletében Szatmá- ron. Felhívom figyelmét a Spermacet-tej készitménvemre is »& ered­----------------­Vé get értek a tanuló ifjúság nehéz nagy napjai, elmúltak a vizsgák. Egy tömeg diplomás férfiúval és növel ismét több lesi az üresedésben levő helye­ket, többen várják a kinevezést, a megvá­lasztást, amely a dip'oma mellé kenyeret is ad. Ha valakinek kedve van egy szomorú statisztikát összeállítani, vonjon párhuza­mot a diplomát nyerők és állásra várók száma valamint az üresedésben levő állá­sok száma között. A vizsgálatok eredményét a követ­kezőkben közöljük. A zárdában ez évben képesített tanítónők névsora a következő: Banner Edith, Baracca Sarolta, Barborik Karina*) Brunner Erzsébet, Csepela Loyola*), Osonta Flaviana*), Dézsi Amancia*), Ferencz Bri­gitta*), Gacsályi Irén, Gerber Mária, Glósz Valéria, Grenczer Mária, Hedrik Kamilla*), Heib Niceta*), Hrivnyák Jaoka*) Hubán Aranka, Huszár Polyxeua*), Jencsel Consorcia*), Kádas Edith, Kertész Anna, Kleinkhardt Dilekta*), Kontraszti Jozefin, Kudla Margit, Láng Mechtild*), Medvei Miltrandis*), Merk Terézia, Missuth Kon- stancia*), Neugebauer Colombieris*), Nyizs- nyánszky Irma, Papp Ernesztiua, Paulo- vics Mária, Plank Eleonora*), Plattner Tóbia*), Ponner Hermin, Radlinszky O’ga, Rothman Róza, Schleicher Emma, Siffo Marillák"), Stuller Erzsébet, Subaly Amália*, Szántó Crescencia*), Vetter Ilona, Wimmert Jolán, Zwillinger Gizella, Zselinszky Vilma*. A *)-al jelzett huszonegy tanítónő irgal- masrendi nővér. A zárda ez évben negy­venöt uj tanítónőnek adott oklevelet.) A zárdában ez évben képesített óvónők névsora a következő : özv. Bakcsi Áronná Petyke Mária, Bakó Anna, Baum­gartner Katalin, Balázs Mária, Bozsó Ilona, Bónis Elza Lucina, Brandegger Anna Amabilis, Bura Erzsébet, Csengeri Eszter, Ékkel Erzsébet, Kiss Edith, Kiss Erzsébet, Kokovay Mária Pankrácia, Korbai Vilma, Korbuly Gizella, Lapusán Anna, Lösch Anna, Mátyás Mária, Nagy Juliánná, Papp Mária Valeria, Péchy Klára, Pólyák Kor­nélia, Ragyina Margit, Szarka Margit Irén, Simon Mária, Szűcs Jolán, Tatai Ida, Velkei Emilia Prudencia. (A zárda ez év­ben 28 uj óvónőt képesített, kik közül 6 kitűnő, 14 jeles és 8 jó érdemsorozatot kapott. Ref. tanítónők. A ref. tanitónőképző- ben tegnapelőtt fejezték be a képesítő vizsgálatot, melyek Réthy Lajos uy. kir. tanfelügyelő, kir. tanácsos és miniszteri osztálytanácsos, kormánykiküldött és Biky Károly, Széli György s Berey József es­peresek, mint egyházi képviselők jelenlé­tében folytak. A vizsgálatokra jelentkezett valamennyi növendék, szám szerint 46. Képesítést nyert : Aknai Margit, Ányos Mária, Bányai Kornélia, Bene­dek Gabriella, Borgida Róza, Csatáry Mária. Csepiák Róza, Derzsi Irén, Fábri Edith, Fodor Erzsébet, Heilbraun Pepi, Héti Juliánná, Horthy Vilma, Hor- vai Margit, Horváth Anna, Huszár Irén, Iváncsó L. Ilona, Jánossy Etelka, Kaszás Margit, Keszi Erzsébet, Kiss Mária, Koso- tán Emilia, Kovács Juliánná, Kuthy Irén Sára, Linder Vilma, Méhész Erzsébet, Nagy Erzsébet, Nagy Irén, Nagy Mariska, Nemes Ibolya, Nyíri Emma, Papolczy Eszter, Perneczki Mária, Sámuel Jolán, Simkovich Gizella, Spetykó Margit, Svehla Olga, Szendrey Julia. Széli Ilona, Szép Berta, Tamássy Anna, Tóth Izabella, Trócsányi Ida, Vass Juliánná, Vásárhelyi Polikszena, Wimmer Emma A kereskedelmi iskolában. A felső­kereskedelmi iskolában dr. Schack Béla kir. főigazgató és lovag Zulavszky Andor központi szolgálatra berendelt igazgató, mint miniszteri biztosok jelenlétében teg­nap délben fejezték be az első érettségi vizsgálatokat. Az eredmény a következő: Jelesen érett négy, Grosz Ignác, Kolb Lajos. Kun István, Salamon Lázár. Jól érett tiz: Braunstein József, Kaufman József, Lázár Dezső, Makláry Zoltán, Palkovits Géza, Reich Sándor, Schreiber József, Simon Sándor, Stern József, Zommer József. Megfelelt tizenhét, Beer Miklós, Chikán Béla, Deák Kálmán, Dombrády Endre, Hencz András, Kaletszky Árpád, Lázár József, Lipcsey Miklós, Mayer Sáudor, Nevitzky Lijos, Rooz Endre, Schréter Sándor, Schwartz György, Sepsy Sándor, Würdiger Jenő, Frenkel Pál, Gerö Endre. (A 38 jelentkező közül átment 31, két hóra visszavetettek 7-et.) HÍRROVAT. felszít kontra RÍM. A lövőpetrii kis zsidótemetőben immár oszlásnak indultán, egy rettenetes igazság felderítése céljából feldaraboltan nyugszik — ha ugyan nyugalomnak lehet nevezni állapotát — egy 26 éves fiatal asszony. Oszlásnak, elmúlásnak indult a teteme akkor, mikor minden isteni és természeti törvény szerint élnie, | virulnia kellene azzal a makkegészséges szervezettel, melyet életműködésében csak erőszakos kéz aka­dályozhatott meg. Az áldozat alussza halandó előtt ös- meretlen, örök nagy álmát, őt már nem zavarja többé az a csúnya, utálatos skan­dalum, amely holtteteme körül kerekedett s amelynek során lázas buzgósággal kutat­nak amaz erőszakos kezek után, melyek elvágták jobb sorsra érdemes életének fonalát. A rettenetes gyanú teljes súlyával egy emberre nehezedik: az elhunyt asszony férjére, Róth Albertre.

Next

/
Thumbnails
Contents