Szamos, 1909. július (41. évfolyam, 146-172. szám)

1909-07-01 / 146. szám

Yll evtnivarr. tzaítnsr, 1909. julit -• 1, csötPrtök. FUGGETLM POLITIKAI MPILAP. U6 szai. £ i o f i 2 e t é 3 í d ij helyben: egy évre 12 K. félévre 6 K. '/i évre 3 K. (hóra! K .Idákén i « « IS » « 8 > i, »« 4 »* »» .. 2 .. Egy szám ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal : RékőczI-utoza S. ír, Trafón: 107. Mindennemű dijak Szatmáron a lapkiadó- hivatalában fizetendők. ij HIRDETÉSEK: ] Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. A válság.^^^ Lukács László ma délelőtt átvette Kossuth Ferencztől a függetlenségi párt­nak írásba foglalt álláspontját, amely az intézőbizottság tegnapi határozatá­ban — amit a délutáni pártértekezlet is egyhangúlag elfogadott — jutott kifejezésre. Ezzel a határozattal Lukács László Bécsbe utazik, hogy a király elé terjessze. A kihallgatás időpontja még nincs megállapítva és Lukács László maga ma délelőtt úgy nyilatkozott, hogy még egyáltalán nem tudja, hogy mikor uta­zik Bécsbe; lehet, hogy délután, lehet, hogy csak az éjjeli vonattal, de az sincs kizárva, hogy olyan rendelkezést kap Bécsből, amely miatt még holnap is Budapesten kell maradnia. A függet­lenségi párt állásfoglalásával a homo regius természetesen nincs valami na­gyon megelégedve s azt mondta, hogy most már a további fejlemények a felségtől függnek. Arra a kérdésre, hogy van-e kilátás arra, hogy a korona visszatér Kossuth Ferencz kibontako­zási tervére, úgy nyilatkozott, hogy ezt nem tudja, azonb n valószínűnek nem tartja. A függetlenségi párt értekezlete. A függetlenségi párt ma délután értekezletet tart, amelyen Kossuth Fe­rencz előterjeszti az intézőbizottság határozati javaslatát Lukács László próbálkozásának végleges visszauta­sítására. A határozati javaslat a homo regius kibontakozási tervét egyáltalán nem tartja kielégítőn: k, mert az ennek alapján kinevezendő kormány nem mondható íü getlens'ginek. Kossuth beszéd kíséretében fogja ösmertetni a javasla\>t, melynek során szóvá fogja tenni, lugy az ő kibonta­kozási tervét éppen a függetlenségi párt kebelében igyekeztek meghiúsítani. Ennek folytán több felszólalás fog történni s kilátás van rá, hogy a párt- gyülés izgdmas lek ívásu lesz. A határozati /avasiaioi előreláthatólag elfogadják s ezzel ismét azon kombinációk lépnek előtérbe, ame­lyek Lukács László megbízatása előtt járták be a sajtót. Előfizetéseket hérjük, megújítani l TÁVIRATOK — Saját tudósitónktól. — Lukács a királynál. Bpest, junius 30. Lukács ma hívei előtt kijelentette, hogy az eddigi kudarc dacára sem tartja missióját befejezettnek. Holnap délbeD a királyhoz megy újabb kihallgatásra. Kísérletek a békés kibontakozásra. Budapest, junius 30. Lukács Kossuthtól a függetlenségi párt határozatát két példányban megkapta ; a-; egyik a királynak, a másik Lukácsnak szól. '.u' * _-.bt«..' mai tanácsko­zásán szó volt újabb kibontaKozasi tervroi, A Lukács számára átnyújtott határozat széljegyzetekkel van ellátva, amely szél­jegyzetek az újabb béke akcióra vonat­koznak. Apró történet. Vívták a harcot egy férfi meg egy asszony. A férfi büszke mosollyal, mint aki tudta, hogy nyert ügye van. Az asszony so­káig küzdött a végzet ellen, de aztán bellátla, hogy hiába minden erőlködése. A férfinek egy szava megingatja a hitében és az elha­tározását összetöri. Még később azt hitte, hogy joga van a boldogságra. Harminc évet élt és nem szere­tett. A férjéhez, ahhoz a sápadt, szürke hiva­talnokhoz, hozzáerőltették. És az asszony most már azt képzelte, hogy nem lesz ’megróható, midőn a férjét és a három gyermekét elhagyta. Egy őszvégi délután összepakolt és este, mikor Kiss Jenő haza ment hivatalából, a három gye­reket anya nélkül találta. A legidősebbet megkérdezte: — Kivel ment el az anyád? A gyermek sírva felelt: — Béla bácsival. Hallottam, mikor az ajtóban azt súgta neki: meglássa, Magda, mily boldog lesz . . . Kiss Jenő rátette kezét a kis fiú szá­jára, nehogy még többet is mondjon. Sze­líden szólt a gyermekekhez: — Legyetek jók és ne okozzatok ne­kem még több szomorúságot. Lefeküdt. Egész éjjel rémképek kínoz­ták és látta, amint az ő asszonya a csábi tó karja között van, aki, elszedi a lelke gyön­gyeit . . . A gyermekek, ha az apjuk nem volt otthon, sírtak. A kis mindenes lány nem tudott rendet csinálni. Fönn a harmadik emeleten lakott egy leány, sápadt, gyenge teremtés. Hallotta, hogy Kiss Jenőt elhagyta a felesége és azt is tudta, hogy a gyerme­kek magukra maradtak. Egy nap, amikor gondolta, hogy nincs otthon az apjuk, lement. Aztán naponta le­járt, de megmondta a gyermekeknek, hogy az apjuknak erről tudni nem szabad. Egy­szer azonban korábban jött haza hivatalá­ból Kiss Jenő és a leányt ott találta. Meglepődött. De hirtelen egy gondolat cikázot át az agyán. Megértette, hogy a gyermekeinek jólétét ennek a leánynak kö­szönheti. Szó nélkül lehajolt és megcsókolta a kezét. A leánynak két könnycsepp esett a a kezére. Ö nem tudta azt, hogy a férfi könnye a hűtlen asszonyért hullott: — Maradjon itt, Lujza és legyen a gyermekeimnek anyja . . . És Lujza örült hogy végre asszony lesz, hogy álmai teljesülnek és — ott maradt. Ezalatt Hidas Béla és Kissné kiaknáz­ták a fiatalságukat és bűbájos szerelmi éle­tet éltek. Az asszonynak a mámorban az ura és a gyermekei eszébe sem jutottak. Hanem néhány hét elteltével Kissné azt tapasztalta, hogy Hidas nem azon a szerelmes hangon beszél vele, amelyet meg­szokott nála. Meg is kérdezte: — Béla, ugy-e, maga nem szeret már engem ? Hidas közönyösen felelt: — Mit gondol, kedves ? A szerelembe is bele lehet unni. Az asszony elfehéredett. Csak annyit mondottt: — ügy . . . Az asszony indult vissza, azon az utón, a melyen jött. Ment az urához. Amint föl­ért a lépcsőn, benézett az ablakon. A szív­verése elállott. A diványos fiatal nő ült és egy gyer­mekét, az ő gyermekét tartotta az ölében. U Ql/pj1 sjr beszerezhettünk BENKŐ SÁNDOR Szatmár, Kazinczy-u. 16. iVQYul „Mokka keverék“ (igein Kotönlegessíge 1 kg. 4*40 Korona, villany erővel pörkölve. gozmosäst, fényVasalást w ■ 1 :...---= Kifogástalanul eszközöl J” ^llHflVI Szatmár, Várdomb-utca 12. Felvételek: Atilla-utca 1. Magyar Áruház. — Kazincy-utca 14. Guttmaa palota

Next

/
Thumbnails
Contents