Szamos, 1909. június (41. évfolyam, 123-145. szám)

1909-06-02 / 123. szám

iffi»ETLEN POLITIKAI IAPILAP. Előfizetési dij j Szerkesztőség és kiadóhivatal: NiKDETÉSEK: Helyben egy évre 12 K. félévre 6 K. '/« évre S K. I hóra I K Rákóozl-utoze 9. n. Telefon: 107. Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban kfzöltetnek Vidéken ' , 16 » • 8 >, •» i- ^ »» ** ^ » Mindennemű dijak Szatraáron a lapkiadó* Nyllttér SOTS 20 fillér. Egy szám ára 4 fillér._____________________divataid fizetendő, __________ Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Ön gyilkosság a kaszám y ában. Gyilkos anya. Tragédia a műteremben. Életunt szerelmes. Ami hihetetlen. (T.) Unjuk, szörnyen unjuk a politikát és azt hiszem, van rá bőséges okunk, azaz semmi okunk sincs az ellenkezőre. Határtalan semmik történnek ma­kacs egymásutánban és határozott sen­kik makacskodnak egymás ellen a ha­talom gyönyörei után. A legnagyobb fásultság ellen is hathatós adag azonban az, amit tüzes kutyanyelven adott be a sajtó a ma­gyar közönségnek pünkösd másodnap­ján annak a közlésnek a nyomán, mely a „Neue Freie Press«1' ünnepi számá­ban foglaltatott. A „Presse“ azt irja a cikk cime alá, hogy “kimagasló helyről.“ A bizalom egyéni dolog, de különc vélemény lehet csak, amely ilyen hatá­rozott hangú nyi'atkozatban nem hisz, ha az egy világhitelt élvező lap hasáb­jain jelenik meg. A közlemény pedig azt tartalmaza, hogy a függetlenségi párt Kossuth neve nélkül, de ellenzése nélkül is, kerülő utón emlékiratot juttatott a királyhoz, melyben beigéri engedmények nélkül a létszámemelést, gazdasági önállóság tel­jes és végleges elejtését, a bank dolgá­ban pedig engedélyt kér arra, hogy a képviselőház az önálló bankot házhatá­rozat alakjában kimondhassa, a meg­alakítandó 48-as minisztériumnak azon­ban összes tagai egyetemleges felelős­séget vállalnak azért, hogy a megvaló­sítása a bankönállósitásnak soha bekö­vetkezni nem fog. Nevezetesen, már most paktumba teszik, hogy a király 1910-ben meg fogja tagadni ennek a határozatnak a szentesítését. A programmhoz még csak annyit kell megjegyezni, hogy az a bankcso­porttól származik és Kristóffy Józseffel lolytatott megállapodás eredménye. — Kristóffy juttatta a király elé is. Erről az emlékiratról aztán a koa* liciós sajtó íüggetlenségi csövei egy­hangúlag harsogják, hogy nemcsak valótlan, de hihetetlen is és ugyanezt mondja Kossuth Ferenez grammofonja a „Budapest.“ A dolog m már közkincs és nincs sok elmélkedni való rajta. Csak egy dolgot kell kiemelni. Azt, hogy minden hazugság, szemfényvesztés és alávalóság, amit a koalíció elköve­tett, ma már megszokott dolog, föl sem tűnik és veszni kezd a reménye is annak, hogy a kormányzat tisztább elemek kezébe juthasson. Meddőnek kínálkozik nekünk be­látható időn belül minden küzdelem. Az igazság utolsó vészkiáltásaként Berey Éva házassága Irta: Ady Endre. Nagy, csendes, szép, már-már elhízott, érett és aránylag okos leány lévén Berey Éva, egy napon keservesen megátkozta a saját pompás torkát, Önmagában végezte el az átkot s abból a szomorú és kényelmet­len alkalomból, hogy azon a napon töltötte be éleiének harmincadik évét. Torkát, éppen a torkát, azért átkozta meg, mert ez a to­rok hozta őt a színpadra, ennek a toroknak véletlen kiválósága. Se vére, se álma, se ravaszsága nem ösztökélték : tizenhat éves koráig még kívülről se látott színházat. Álmos, kisuri, magyar nemzetség sze- rénymódu famíliába születve, szinte biztos volt a sorsa. Öt-hat falusi család tartott egy egy közös nevelőnőt s ez kedvetlenül majd fejébe ver némi tudományt. Mivel azonban négy leány is van a háznál s Éve legidősebb, őt sietve fogják férjhez adni, hatud|ák. Egy körjegyző, kis birtoku ur, vagy vékony eklé- zsiáju kálvinista pap talán kerül. A legna­gyobb leánnyal már politikából is muszáj lesz hozományt adni, de Éva szép is volt. S ezt a nyugodt, biztos ütemü jövőt tönk­retette az Éva torka, ez a nagyszerű hang­szer, melynek hire túllépte a falut. Jöttek a kisértők, a biztatók, a rábeszélők, legyőztek minden ős akadályt s Évának ki kellett re­pülnie sorsának kis, békés köréből. Évának ki kellett mennie a világba, a hangja miatt, föl kellett költöznie Budapestre, meg kellett járnia Bécset. Évának végig kellett ragyogni egy pályát, mely minden más leányt boldoggá tett volna. Berey Évát boldogtalanná tette az ő rászakadt szerencséje s a kénytelen ragyo­gás. Visszatérni már bajos volt, nem is le­hetett volna, útját állta családja minden eleven tagja, akik büszkélkedtek Évával. És útját állta az a napokat, éveket egyetlen folytonos lázba sűrítő élet, mely a halk temperamentumokat is megmérgezi. Tiz esztendő óta az unott, kiélvezni nem tudott diadalok keserves keresztjét hurcolta Berey Éva. S most 80 éves korában, ez ünnepen, melyről a színház tájékán nem szabad még sejtelemben sem értesülni, Éva megátkozta a torkát. Nem volt fürge értelmű nő s színpadi hadjáratai is legföljebb az örök-aszony ösz­töneit fejlesztették ki benne. Falusiasságán, predesztinált feleség-karakterén, alapjában rabnői mivoltán nem változtattak sem a mu­száj triumfusok, se a muszáj raegalázódások. Nem tudta kikerülni egészen a férfiakat, de a szerelem önmagáért nem volt Ínyére való s a hangja révén, csodálatos, bámult imá­dott hangja révén, neki, az ő asszonyságá­nak, kevesebb megróbáltatás jutott ki, mint másnak. Hopp, — gondolta el az átok után életét, a dolgokat s a jövőt Éva, — most már épen elég, éppen elég volt. Férjhez fog menni, ha akármi lesz, férjhez fog menni, mert neki mindig ehez volt a legtöbb kedve. Amit elhagy, ahoz nincs az ő lelkének semmi köze, ő nem tehet arról, hogy a torka zengőbb, mint a másé. Ö ebből nem is akart semmiféle hasznot, privilégiumot, fényt és szokatlan életet. Ha a családnak fájni fog, hogy ő nem továbbra is ünnepelt, emlegetett, lármás nevű primadonna, hadd fájón. Ö, Éva, nem tehet erről, mert igy is legalább egy jó tucat évet adott oda hajlam, kedv nélkül, áldozatul. Azóta már serdülő leánya, szép, kamaszkodó fia le­hetne s főképpen pedig nem érezné magát szennyesnek. Berey Éva megmaradt a régi, kis falusi leánynak, aki nem tudta magának megbocsátani, hogy muszájból, kevésszer — eladta a leányságát. (Folyt, kör.) Róth Simon nagyválasztéku cipőraktárát ajánljuk a t.!VcVfíK5züns$gncK. mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Kötetlen a „Pannónia" szálloda mellett. — Szatmár és vidéke legnagyobb ezipőraktára. Megérkeztek a tavaszi és nyári idényre megrendelt valódi schevraux és box bőrből készült legújabb divatu fekete és barna szinü úri-, női- és gyermek-cipők.

Next

/
Thumbnails
Contents