Szamos, 1909. április (41. évfolyam, 74-98. szám)

1909-04-01 / 74. szám

74. szám. (1909. ápril. 1.) SZAMOS 3-ik oldal « HÍRROVAT. Kossuth Ferencz állapota. Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszter álla pota annyira javult, hogy nehány nap múlva elhagj’hatja szobáját. Pénztárvizsgálat. A pénztárvizs­gáló bizottság dr. Vajay Károly po - gármester elnöklete alatt tegnap vá­ratlanul megvizsgálta a városi köz- pénztárt. A bizottságban részt vet­tek Kótai Lajos és Wallon Ede biz. tagok. dr. Antal Sándor tiszti ügyész és Novák Lajos főszámvevő. A bizott­ság a pénztári értékeket és a pénz­készletet hiánytalanul és rendben találta. A gyermekvédő liga délutáni teája. Megemlített ük, hogy a jótékony nőegylet a gyermeknapok után április 3-ikán délután a társaskörben öt órai teát rendez a liga javára. Az előké­születek arra engednek következtetni, hogy kellemes szórakozásban nem lesz hiány. Egyébiránt az est sikerét már az a'ábbi névsor is biztosítja. Házi asszonvok lesznek: Dr Vajay Károlyné, Uray Gezáné, Jékei Ká- rolynó, llosvay E idréné, Uray Jenő- né, Unger Istvánné, Dr. Török Istvánná, Madarassy Sándorná, Leit- ner Emilné, Pirkler Józsefné, Dr. Fejes Istvánná, Meuszáros Zoltánná, Krassó Miksáné, Hegedűs Gyuláné, Bartl Eóbertnó, özv. Nagy E^ekné, Uszkay Kálmánná. Tombory Virgilnó, Morvay Jánosné, Herman Mihálynó. A zeneiskolából. A zeneiskola április 3-iki növendék-hangversenyét nem a városháza nagytermében, hanem a kereskedő ifjak házában rendezi. Dr, Vajay Imre elnök a hangversenyre meghívta Simonfy Emil kir. tanácsost, a debreozeni zeneiskola igazgatóját, A tegnap dél után tartott igazgatótanácsi ülés javaslatba hozta a dalegyesületi köz­gyűlésnek, hogy a kultúrpalota cél­jára a zeneiskola megfelelő elhelye­zése ellenében ajánlja fel a dal- és zeneegyesület alaptőkéjét. Ezután az igazgatóság nehány tandijelengedés iránti kérelmet intézettel s az iskola- szolga fizetését havi 5 boronával fölemelte, A képzőművészeti főiskola aján­déka. Az országos képzőművészeti főiskola a szatmári iparművészeti és képzőművészeti tanfolyam intenzivebb tanításának céljaira teljesen díjmen­tesen nagyobb mennyiségű eredeti, jobbnál-jobb figurális és csendélet rajzokat adományozott. A lá-ik bank ügyében az alapí­tók értekezleti gjmlésüket április 7-én tartják meg. Az eddigi jegyzés körülbelül 120,000 korona eredményt mutat fel, melyben az alapítók még jóformán nem is szerepelnek. Fényképezés. A szatmári műked­velő fényképezek egyesülete április 1-én közgyűlést tart, melyre az elnök­ség ez utón is meghívja a tagokat. Az egyesület április hóban egy tan­folyamot nyit, amelyen a kezdő ama­tőröknek alkalmat nyújt a fényképe­zéshez tartozó különböző eljárások elsajátítására. A képkiállitás. Tegnap a református gymnasium növendékei tanáraik ve­zetése alatt megtekintették a kiállí­tást. A látogatottság mindennap nö­vekszik s több nagy képre alkudozás folyik. A szatmári orth. fürdő kibővíté­sére, valamint az uj fíirdős lakás épí­tésére márc. 21 re kiirt versenytár­gyalás ajánlattevő hiányában ered­ménytelen maradt. A tisztaberki cigányháboru ha lottja. Megírtuk tegnapi számunkban azt a véres háborúskodást, a mely e hó 25 én folyt le Tisztaberken a Kanálos és Lukács család között s a mely azzal végződött, hogy Kanálosék vasviilával és fejszével úgy agybafőbe verték Lukács Pált, hogy annak kiíoccsant az agyveleje. Lukácsot beszállították a helybeli közkórházba, a hol tegnap éjjel a szenvedett sérü­lések következtében meghalt. Hölgyek figyelmébe!!! Vagyok bátor a Szatmár és vidéke t. hölgyek becses tudomására adni, hogy az eddigi női divat üzletemet jóval megna­gyobbítottam és azt dúsan felszereltem az egész Magyarországon elösmert Ladstätter P. és fiai cég, úgyszintén más budapesti és bécsi elsőrendű cégek gyártmányaival. Azon kellemes helyzetben vagyok, hogy vevőim igé­nyeinek minden tekintetben a legszoli­dabb üzletelvek szemelött tartásával meg tudok felelni. — B. pártfogásukat kérve, maradtam tisztelettel Barcsay Erzsébet, női-divat árusnő. A béke valódi megteremtője. Az egész európai tajtót bejárta azon bir, hogy a békét voltaképeu György herceg komornyikjának Kolakovicsnak halála teremtette meg. Ezen bir, mint nekünk a Havas-ügynökség je­lenti némi módosításra szorul. Tény, igaz, hogy Györgye a szerencsétlen Kolakovicsot halálra rugdalta, de az is tény, (ezt még a Magyar Táviroda sem titkolhatja), hogy Isvolszki orosz­külügyminiszter révén Novákovics szerb belügy és Milovanovics külügy­miniszterek bizalmasan felhívták Ko- máromy István helybeli mészáros és hentest, hogy a szerb hadsereg szá mára szállítson elsőrangú Jmarha- és fiatal szopós borjúhúst, melyet busá­san, csengő aranypénzekben fizetné­nek meg jóval magasabb áron, mint azt itt helyben a magyar alattvalók. Mikor Komáromi István ezen bizal­mas szerb jegyzéket vette, legott tiltakozó körlevelet küldött az összes nagy hatalmak követségeinek s egy­ben kijelentette, hogy ö hü magyar állampolgár, a 48 as eszméknek ren­dületlen bajnoka s hazája iránti sze­rétéiből inkább kész a szerbeknek olyan nagyon drágán szállítandó fiatal szopós borjúhús árát — az eddigi 72 krajcár helyett 60 krajcárra kilónként leszállítani. A szerbek látva, hogy képtelenek az orosz önkénteseket Ígé­retéhez képest naponkint borjupörkölt, becsinált, rántott hússal és frikkáu- dóval ellátni, ily körülmények között a háború eszméjéről véglegesen letett és sietett bécsi követsége utján a békét; hirdetni. Ahova feljárni is bajos, a sikárlói legmagasabb heg vau termett' kitűnő sikárlói karcosbor egy félliteres bu- telia 25 krajcár. Sajáttöítésü, 4 éves sikárlói pecsenyebor — „Hungária gyöngye* címen, egy butelia 50 kraj­cár Aki még nem kóstolta, keresse fel a „Hungáriát,* Köszönet. A jótékony nőegylet tánovigalmán felülfizettek : Uray Gézánó 20 K, Dr. Nagy Géza 17 K, Pasztory Árkád, Demjén Sándorná, Dr. Nagy Barna, Biki Károly, Dr. Kelemen Samu, Csengeri Mayer Samu 10—10 K, Fogarassy Sándor, Bartha Kálmán, Dr. Lengyel Alajos 7 — 7 K. Szlávy Dezsőnó 6 K, Dr Lahóczky János, Hermán Mihályné 4—4 K, Csiszéri Nagy Sámuel, Lengyel Imre, Dr. Autal Lajos, Orosz Alajos, Dr. Kerényi Béla 3—3 K, Füsseséry Ká­roly 2 K, N. N. 3 K, N. N. 3 K, N. N. 2 K, Gál Imre 2 K, Gedelő József 1 K, összesen 160 korona, mely kegyes felülfizetéseket hálás köszönettel nyugtat az elnökség. Aki Ragályinál vásárol (volt Gil­lyén és. S/.iávjk-féle üzlet) a Deák- téren, sok pénzt megtakarít. Kitűnő lekvár kapható Rakóczi-u. 9 szám alatt. SARG Kérjen árjegyzéket a fel kai kon­zervgyártól. — Világhírű tátrai különlegességek ! Az árjegyzék bérmentve és ingyen küldetik. Eladó lucfenyők. (Picea exelsa) 150 — 250 centiméter magasságig. Több­ször átültetve. Biztos megeredés. Ülte­tésre legalkalmasabb idő április. Da­rabja 150—250 fillérig. Ugyanott Ageni szilva koronás fák, darabja 80—120 fillér. Árjegyzéket másfaju fenyőkről, Thujákról és gyümölcsfákról bórmentve küld Irinyi kertészet, posta Portelek, Szatmármegye. AU*}« am o le s ó, jó kávét llljM» Vll inni ? Ha igen, tegyen próbát Benkő Sándor special kávé- kereskedőnél, Szatmár Kazincy-u. 16. Magyar forrás. Magyar forrás. Hugybajtó és Hugysavoldó „Szultáni-forrás. Nagyon kellemes, tiszta izü, szénsavban gazdag, dús lithion-tartalmu ásványvíz. Gyógyító és :: üdítő ital. Dus lithium tartalma következtében sikerrel alkalmazható vese-, hugykő- és hólyagbajok esetében, továbbá a légző- és emésztőszervek hurutos bajainak gyógyítására. KlTCTftjV Eithiott-gyögyforrás-Vállalat. Kutkezelőség és központi iroda: EPERJES. Igazgatóság : BUDAPEST, IV. kér. Ferencz József-rakpart 22-ik szám. Kapható már külföldön is a következő városokban : Brüsselben, Páris, London, Newyork, Ostendében. Telefon Eperjesen ; 74. Telefon Budapesten: 111—93. Főraktár Szatmáron ; Lövinger József ásványvizkereskedésében — „Ne töltse az éjszakákat alva ... mondja egész helyesen az a bizonyos könnyüvérü nóta. És ebben van is va­lami igaza. Hiszen az élet úgy is elég rövid. Már pedig éjfél után vig élet csak az Uránia moziban van, melyet Márkus Dezső tulajdonos rövid idő alatt oly annyira népszerű és szolid szórakozó hellyé fejlesztett. Éjfél után káposzta-, bab leves, jó sör, bor és hideg ételek kerülnek asztalra. Vlrszcgtuysíg ellensúlyozásául tessék SCOT T-féle Emulsiót használni, a mely a vért gaz­dagítja és a test húsát szilárddá és egészségessé teszi. Jt Scotf-féle Emulsio egyaránt hatásos fiatalnak és öregnek. A gyors javulás meglep és kielégít. Próbálják meg és meg fognak erről győződni, amint ahogy ezren és ezren győződtek meg róla az utolsó 32 év lefolyása alatt. läainil a SCOTT­eredeti üveg ára 2 K 50 f. térjük^fígjtíiembö kapható gyógyszertárakban. Gabona-piacról. Budapest. 1909. márc. 31. Határidő Déli zárlat. Buzakinálat és vótelkedv mérsékelt. Bágyadt irányzat mellett jelentéktelen forgalom 10 fillérrel olcsóbb árakon. Egyéb gabonanemek közül rozs 5 fil­lérrel olcsóbb, a többi nyugodt. Idő ; derült. Búza áprilisre — — 13-56-57 „ májusra — — 13-32-33 „ októberre — 1102-03 Rozs áprilisra — — 9-99-10.01 „ októberre — — 902-03 Zab áprilisra — — 8.66 -67 „ októberre — —--•-­Te ngeri májusra — — 7-46-47 „ júliusra — — 7-62—63 Repce augusztusra — 17-10-20 Értéktőzsde. Déli tőzsde. Délutáni zárlat. Magyarhitel 751-53--•-­Osz trákhitel 638-50 640-25 Korona járadék 92-55--*-­KázVczetőnőn«H kerestetik. — Cim a kiadóhivatalban. Vidék. Nagybánya. Halálozás. Guzman János nyug. m. kir. bányatanácsos, volt óradnai bánya­és kohóhivatali főnök, eletéuek 69-ik évében, hosszas betegeskedés után el­hunyt. Műkedvelői előadás. A nagybányai műkedvelők, általános érdeklődés mel­lett május hóban nagyszabású műked­velői előadást rendeznek Felsőbányán. Csiky örökszép „Nagymamáját adják elő s a szereplők Nagybánya botvolé- jának legjelentősebb képviselői. Az előadás jótékonycélja a Teleki Társa­ságot szolgálja. Főszerkesztő: Dr. Tanódy Endre P^Íí?iŐ3 ­Ifj. Litteczky £n«r: Segédszerkesztő : Dénes Sándor. Munkatárs: Nagy Vincze Házi koszt. Fiatal emberek kitűnő házi kosztot kaphatnak István-tér 9. szám alatt. Napdijas felvétetik. A könyvelésben jártas egyén 4 korona napdijjal a Szatmár-Németi kerületi munkásbiztositó pénztárnál alkalmazást nyerhet. Értesités. TisztelettePértesitem a n. é. vevőimet, hogy irodám f, hó 6, 7-an kedden és szerdán az ünnepek miatt zárva lesz. ifj Freund Sámuel terménykereskedő. eladó Hadin bánya Veszek sutafejü, sárga szives galambot. Cim a kiadóhivatalban.

Next

/
Thumbnails
Contents