Szamos, 1909. április (41. évfolyam, 74-98. szám)

1909-04-01 / 74. szám

4-ik oldal. (1909. ápril. 1.) 74. szám. S ti A M O és A «inra tes­sék ügyelni és »ssze nem té­veszteni az ngjan ebben az utcában evő cipöke- reskedéssel. ftfyüsi cipSVásá?!! A Klein I. és Társa cég alatt a Szat­mári piacon, Kazinczy-u. 6. szám alatt több óv óta a kath. főgimnáziummal szemben fennálló előnyösen ismert­^ cipész üzletünket g máshová áthelyezzük, miért is a bekövetkező köl­tözködés miatt, a raktáron levő több száz saját készitményü elsőrendű férfi-, női- és gyermekcipőket “WB igen olcsón, saját árban elárusítjuk. — Ne mulassza el tehát senki, aki nem gyári munkát, de igazán tartós jó, szép és elegáns lábbelit akar vásárolni, minde­nek előtt hozzánk betekinteni, ahol elismert jóságu és elegáns cipők és csizmák megrendelése mérték szerint is pontosan készülnek. KLEIN I. és TÁRSA elsőrendű cipészek. A eimre tes­sék ügyelni és össze nem té­veszteni az ngyan ebben az utcában levfl cipőke­reskedéssel. ■ Jelesebb magyar festők ■ képeinek kiállítása naponta látható a városháza nagyter­mében reggel 9-től fél l-ig, d. u fél 3-tól 6-ig. mt A képek részletfizetésre is kaphatók. LEGELŐ Szarvasmarhát darab számra beváltunk szat­mári kitűnő legelőinkre. A szükséges terület • holdanként is bérbe vehető. • A legelőbér szeptember 1-én fizetendő. Csonkási bérletünkön olcsó tűzifát árusítunk, Ugyanott kitűnő gyepföld kapható kertészetre, vagy kapás növény termelésre felébe, esetleg bérbe. Neuschlosz Testvérek Irodai telefon 16. M Szatmár, Deák-tér 7. ■■ Gazdasági telefon 155. Szőllőbirtok a .i i ., * ... , 12 ezer termő tőkével beültetve, az a Kossuth kerti gőzfürdőbe Mertz István E,őcseren (k8zel vasuti megállóhelyhez) eladó. — Bővebb felviiágositást ad: ur fűszer üzletében kaphatók a Deák­téren. Továbbá Gseplák Bálint ur könyv­kereskedésében, Kazinczy-utca. Libazsír. Bútorok. Aut. orth. kóser, friss tisztán kezelt . libazsír húsvéti, -.valamint chjumecig «lesón eladó. — Úgyszintén elköltözés »inti, egyes bútor darabok is eladók. Berger Zsigmpnd Károlyi ház pince. Kreiter Pál, a Szatmári Bankban. Eladó telkek A vasuti állomás melletti „Szentvér“ telekcsoportban: tizenhárom nagyon kedvező fekvésű telkek, — esetleg részletfizetésre is eladó. Értekezhetni Dr. Öctík Éle mér ügyvéd Rákóczi-u. 26. sz. alatti irodájában. Nagy választék 1 Nagy választék ! Minden háztartósban ükülözhetetlen! a jégszekrény és WBT vízszűrő,‘•l melyeket bámulatos olcsó áron és különböző nagyságban állit elő Rozenbepg Sámuel Attila-u. (Kaufman Ignáe ur házában). A vízszűrők jégtartóval is kaphatók Valódi francia és amerikai gyártmány! Orvosilag ajánlva! Feltétlen biztos I Óvakodjunk silány utánzatoktól! GUMMI! Eredeti caomagolástmn. ÁRAK: 12 dib. finom^iDinőség K 2 _4 12 ,, ftaiuia gyáifm. K 6—10 12 „ eredeti amerikai K 10—12 CAPOT ameriean (rövid) K 4—6 Halhóljag 12 m> «„omk 6—10 „Nonplus ultra“ k 12—16 Mintagyiijtemény célszerű összeállításban 12 drb K 6.—, 2B drb K 8.—. Női óvszer „Pesarium oclusivum“ K 3—5. Sérvkötő valódi angol acélrugóval K 7—10. Cs. és kir. szab. Keleti-féle pneumatikus pelottával egyoldal 12 K. Két oldal 24 K. Suspensor (heretartó) darabja K 1—2.40. Havibaj köto darabja K 5—11. Has-kSttt darabja K 7—24. Gummi görcs^r harisnya darabja K 3—12. Irrigator teljesen felszerelve, drb K 6—9. m l „AUTO VAGINAL SPRAY“ III | ■ legmegbízhatóbb női óvszer K15. WJ . Szétküldés titoktartás mellett. 20 koronán felüli rendelésnél 10% árkedvezmény. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. I/CI CT I I gumtniáruk és beteg - * VJ. ápolási cikkek gyára. Budapest IV., Koronaherceg-u. 17. pap Figyelem! Uradalmak, kerékgyártó iparosok, — asztalosok — kőris, szil, bükk, akác, szerszám és bátor anyagot legolcsóbban vehetnek Kosa Bertalan fűrésztelepén Szatmár.-----Szentvér1 SP IRAI I. IMRE FESTŐ a szatmári atatus-quo izr. templom festője SZATMÁR, PETŐFI-UTCA 34. SZ. Készít mii-, czim- és czimer- festést üvegen, vaslemezen, fán és bőrön. Templom-, disz­terem, szobadiszitő festést, mázolást, aranyozást, ta­pétázást, ízléses, korrekt kivi­telben, szolid, olcsó árak ipelleft. Kívánatra tervez mindezen munkákhoz színvázlatokat bármely ízlésben. Árverési hirdetés. A szatmári ref. egyház tulajdonát képező Rákóczi-utca 10. számú házas­telken levő keresztépület április 1-én d. u. 3 órakor a helyszínén a legtöbbet Ígérőnek nyilvános árveré­sen el fog adatni. Vevő köteles az épületet lebontatni s az anyagokat záros határidő alatt elszállitatni. 100 kor. bánatpénz leteendő. Építtető bizottság. Gallérokat, kézelőket tükörfénnyel hófehérre mos és vasal Hájtájer Bál gőz- és villanyerőre berendezett kelmefestő, vegytisztító- és gőzmosógyára. Föüzlet Kossuth Lajos utca 10. Fióküzlet Kazinczi-utca 17. — — (Zárdával szemben.) — — Kiadó lakás. Majláth-utca 2. szám alatt, két egy­másba nyíló utcai szép szoba villany­világítással berendezve, magános urnák, — bútor nélkül — május 1-től kiadó. Gomba eladó. Szép, szárított gomba, kilója 2'40 K. Kapható Goldstein Jenőnél Nagysom- — — kúton. — — Orpington kakasok. Többszörösen kitüntetett tenyészetből, igen szépen fejlett színtiszta sárga Orpington kakasok és tojók, továbbá azok tenyésztojásai kaphatók Szatmár, Vajay-utca 26. (Dinnyés-kert.) Kiadó lakás. Honvéd-utca 19. sz. alatt május hó 1-re kiadó két utcai úri lakás 3—3 szobás s melléképületekkel. Értekez­hetni ugyanott a tulajdonossal. Garcoa ember keres két kis, vagy egy nagy szobából és konyhából álló butorozatlan lakást május 1-re, lehetőleg a Szabad­sajtó közelében. Óim a kiadóhivatalban. Gőzmüvelés Nagyobb területek szántását gőz- ekénkkel hajlandók vagyunk elvállalni, jelenleg Németh Elemér úr vetési — gazdaságában szántunk. — Tiszavidéki Mezőgazdák Szövetkezet* — — Debrecen. — — Eladó ojtványok. Diána-kerti lankámban remek, szép kajszinbarack és alma ojtványok eladók. Muhi Miklós, Népbank. Eladó ház. Bercsényi-utca 27. számú ház eladó. Értekezhetni dr. Németh Józseffel Petőfi-u. 15. Megvételre HereseK s::; úri házat, mely 2—3 évvel ezelőtt épült. (30,000 koronáig.) Cim a — kiadóhivatalban. — tladí Petőfi-köz 3. számú telek. Értekezhetni Zrínyi utca 15. Egy szép úri lakás, mely 4 szoba, konyha, zárt verandá­ból áll, egyéb mellékhelyiségekkel, szép szőlős kerttel azonnal eladó, esetleg májustól bérbe kiadó. Érte­kezhetni Szigeti József ügynökkel Kossuth Lajos-u. 18. Ugyanott több ház van eladásra megbízásból elő­jegyezve. Szabadsajté“ könyvnyomda Szatmár, 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents