Szamos, 1909. április (41. évfolyam, 74-98. szám)

1909-04-01 / 74. szám

2-ík oldal. SZAMOS (1909. ápril. 1.) 74 szám. lelkes éljenzéssel fogadta, néhány baudavezór homlokon csókolta. Egy öreg bandavezér pedig tüzes beszéd­del hangsúlyozta, hogy itt az idő, mikor vagy győzni kell, vagy meg­halni a hazáért. Erre a nép a „Halál légiója“ him­nuszát énekelte el. Majd György her­ceg a következő beszédet tartottk : — Testvéreim! Most lettem csak igazán szabaddá. Elvetemedett em­berek, akiket a mi halálos ellensé­geink fülingereltek ellenünk, azt akarták, hogy gyilkos szinében tűn jek föl s igy megszabaduljanak tőlem. Testvéreim, ón ártatlan va­gyok ! (Dörgő éljenzés.) Azok sorá­ba lépek most, akik, ha kell, életü­ket adják a hazáért és királyért! Inkább haljunk mag a becsülettel, bombával a kezünkben, mint, sem szégyenben és gyalázatban éljünk ! Mától fogva a tiétek vagyok ! Éljen a halál! A hatás óriási volt. A komitácsik és bandavezerek összeölelkeztek vele és megcsókolták. György pedig ősi szokás szerint csókkal illetett egy ha­lálfőt és egy csepp vért ivott. Majd a szerb nők üdvözlése után kijelentette, hogy a szabadságért küz­deni fog a 30000 szerb önkéntes élén. Kitüntetések. * Bécs, márc. 31. Hir szerint Aehrenthal bárót grófsággal tüntetik ki, nem különben kitüntetések várnak az osztrák és ma­gyar politikai veze'őkre is. A boszniai katonák hazaboesátása. Bécs, márc. 31. A diplomácia ez idő szerint a ki­bontakozás végrehajtásával foglalatos­kodik. Mihelyt e munkájával végzett, a mi előreláthatólag e hót folyamán megtörténik, intézkedni fognak, hogy Boszniából és Hercegovinából a ren­des létszámon felüli csapatokat von­ják vissza. Egyidejűleg a fegyver- gyakorlatra behívott tartalékosok és póttartalékosok családjainak kártala nitására nézve is intézkedni fognak. E családokat idejekorán tájékoztatni fogják arról, miként érvényesíthetik igényeiket. Az erre vonatkozó tár­gyalások már folyamatban vannak. Á Szatmárvármegyei Gazdasági- Egyesület közgyűlése. (A viszontelárusitók és kofák ügye,) Szatmár, márc. 31. A Gazdasági-Egyesület tegnap, már­cius 31-én igazgatóválasztmányi ülést, majd közgyűlést tartott, a melyen gróf Teleky Géza helyett Böszörményi Emil ügyvezető alelnök elnökölt. Gróf Teleky Géza úgy táviratban, mint levélben mentette ki magát, mivel a megjelenésben betegsége akadályozta. Úgy az igazgatóválasztmáuy, mint a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az 1908. évi zárszámadásokat, valamint a folyó évi működési tervezetet, mely­ben az egyesület vezetősége a mező- gazdaság minden ágára kiterjeszke­dett. Ugyancsak egyhangúlag elfogadták az 1909. évi költségvetést is. A közgyűlés állást foglalt a Romá- niával kötendő kereskedelmi szerző­dést illetőleg s elhatározta, hogy felír a miniszterhez, hogy a szerződés ne a mezőgazdákra nézve annyira sérel­mes szerb szerződés mintájára köttes­sék meg. A gyűlésnek legfontosabb és a nagy­közönséget legközelebbről érdeklő pontja volt Szatmár városnak a piaci idő és a kofák elővásárlásának szabá­lyozása tárgyában éSetbelóptetendö szabályrendeletének tárgyalása. Általános és jogos panasz volt ugyanis a közönség körében, hogy a baromfi kereskedők és kofák, a kik viszont- elárusításra vásárolnak szárnyasokat, a kora reggeli órákban összevásárol­ják a piacon a baromfit úgy, hogy mire a közönség kimegy, teljesen ki van fosztva a piac, a kínálat csekély s a kereslet nagy volta miatt pedig az árak tarthatatlanok. Ezen az állapoton kivan segiteni a szabályrendelet, a mely megszabja, hogy az április 1-től szeptember 30-ig terjedő időben a baromfielárusitás reggel 6 órakor, október 1-töl március 31-ig pedig reggel 7 órakor veheti csak kezdetét. A szabályrendelet szerint a kofák és viszontelárusitók azonban a nyári időszakban csak reggel 8 órától, a téli hónapokban pedig 9 órától vásárol­hatnak. Ezen idő előtt csak a szemé­lyes szükségleteik fedezésére szolgáló anyagot szerezhetik be. A közgyűlés sérelmet lát abban, ha az elárusítóknak kibúvót ad a szabály- rendelet azzal, hogy személyes szük­ségleteik beszerzését megengedi, mert ennek a személyes szükségletnek a mennyisége meg nem szabható s ez csak alkalmas arra, hogy ennek se­gélyével kijátszók a rendeletet, ezért ennek a pontnak a kihagyását ajánlja a tanácsnak. Több apró tárgy elintézése után a gyűlés véget ért. Közgazdasági tudomány. Szatmár, márc 81. A „Szatmár-Németi“ mai számá­ban egy „T“ jegyű közlemény pole­mizál vasárnapi vezércikkemmel. Cikkíró nevének egyetlen betűje is tiszteletre indit és arra, hogy i!lő kímélettel válaszoljak ingerült hangú fejtegetéseire. Nem mondtam azt, hogy másfél milliárd hadi költségből, hanem más­fél milliárd hadi kölcsönből fog min­ket egy milliárd terhelni. Ez csöppet sem túlzott feltevés, mikor katonai személyek tollából ke­rült cikkekben olvasható volt, hogy egy hadjáratnak nevezhető hadjárat naponta 20 milliót emészt fel és mikor közszájon forgott, hogy a néhány napi mérsékelt mozgósítás 400 millióba került. Ami a másik kérdést illeti, a ma­gyar pénzintézetek üzleteinek a kri­tikáját, az adatokat a magyar stat. évkv. 1907. évfolyamának 202 — 203. lapjáról vettem. Ott a „részvény- tőke“ kifejezés áll, amely az emis- sióból előállott növelést is magában foglalja. A tartaléktőkók pedig tudva­lévőén nem a veszteségből kerülnek ki) vagyis közkeletű tény, hogy a magyar kölcsönüzlet olyan vállalko­zás, ahol az eredeti befektetés rövid időn belül 15—16 százalékot hoz. Kérdezze meg a cikkíró akármelyik szatmári részvényvásárlót, ha mélyebb kútfők után nem akar kutatni. Az „uzsora“ kifejezést nagyon sok helybeli igazgatósági tagtól hallot­tam, mindenesetre képes értelemben, használni és mindenesetre mindig — egy másik intézetre és miutáu én egyik ilyen köztiszteletben álló fór fiúnak szavában sem mernék kétel­kedni, mindnyájuknak igazat adtam és az össszesekre alkalmaztam — szintén átvitt értelemben. Az uzsora fogalmát különben csak az állapítja meg, ha a hitelező az adós „tapasztalatlanságát, járatlansá­gát, tudatlanságát“ kihasználja, ezt tehát főként azokra a fővárosi inté­zetekre lehetne mondani, akik a vidékieknek visszleszemitolást adnak. Mindehhez a 14-ik banknak nincsen semmi köze sem, mindaddig mig meg nem alakul Dr. Tanódy Endre. Gyáralakulás. Az első magyar szaru- és csont- árugyár részvénytársaság tegnap dél­után tartotta alakuló közgyűlését. Elnökké: Bakó Ignác, igazgatókká: ifj. Freund Sámuel, Bikfalvy Albert. Fuchs Bertalan, ügyészszé : dr. Bö­szörményi Emil, titkárrá: dr. Bene­dek József, gyárigazgatóvá: Bikfalvy Ernő választattak meg. A felügyelő bizottság tagjaivá Zell Vilmos, An­tal Lajos, Szeőke Sándor választat­tatok meg. Elfogadta a közgyűlés a gyárigaz­gatónak az építkezés és berendez­kedésre vonatkozó előterjesztéseit. A gyár működését előreláthatólag már julius 1-én kezdi meg. Gyilkos merénylet az utcán. Összeszurkált cselédleány. Vakmerő merényletet követett el tegnap este 6—7 óra között az Attila- utcán egy facér pincér. Toros botjával összeszurkált egy cselédteányt, a ki nyomban ott az utcán összeesett, úgy, hogy életveszélyes sérüléseivel a men­tők szállították el. Kmetty János foglalkozás nélküli pincér tegnap este 6—7 óra tájban szembetalálkozott az utcán Szolyanik Zsófia cselédleánynyal odaugrott hoz zá és a botjából kirántott tőrrel mel­len és lapockán szúrta, úgy, hogy a szerencsétlen leány nyomban össze­esett A merénylő véres tette után még rászólt a leányra: „Ha nem elég, töb­bet is kapsz még [“ aztán elfutott. A járókelők azonban űzőbe vették és sikerült is elfogni és átadni a rendőr- sógnek. Kihallgatása alkalmával azt vallotta, hogy a leánynyal előzőleg szerelmi találkája volt és a találka alkalmával a lány ellopta a tárcáját, a melyben 6 korona volt, azután megszökött tőle. Erre ő megleste a lányt az utcán, hogy kérdőre vonhassa. Mikor aztán találkoztak, a lány tagadó válaszára dühében elkövette a merényletet. Kmettyfc, a ki védekezését még va­lószínűsíteni sem tudta, letartóztatták. A szegény, megszűr kait leány álla­pota válságos. Husvét előtt. Üzletemet a közelgő husvét alkal­mából a legizlésesebb selyem, festett, bársony, plüs és cukor-tojásokkal sze­reltem fel, melyeknek kis része már a kirakatban is megtekinthető. Bátorkodom az ez iránt érdeklődők figyelmét azon körülményre felhivni, hogy a választással ne késsenek, mert a tojások rendkívül tetszetősök és ha­mar fognak vevőre találni. Egyben ajánlom üzletemet a húsvéti bojtos étkek beszerzésére is: kocsonyás, karfiolos, paradicsomos halak, szardíniák, rákok, pisztrán­gok, sajtok, 1 ki. ementháli 2 K. 40 fillér. Szabó Géza, Kazinczy-u. Előfizetéseket kérjük megújítani 1 Á debreceni kamara ösztöndíjai. A debreceni keresk. és iparkamara pályázatot irt ki a folyó évre meg­állapított következő ösztöndíjakra és jutalmakra. 1. Tanulmányozási ösztöndíj ipa­ros ifjú számára, külföldi utazásra, 600 korona. 2. Szabó Kálmán utazási ösztöndíj két, egyenként 300 koronás, egyike iparos, másika kereskedő ifjú számára. S. Iparos önállósitási ösztöndíj két, egyenként 200 koronás, Debrecenben felszabadult jórava’ó iparos-ifjú ré­szére. E három fajta ösztöndíj pályázati lejárata 1909. május 15 4 Munkásösztöndijak. Öt, egyen-* ként 100 koronás és hat, egyenként 50 koronás jutalomdij és okmáuy- kitüutetés. Lejárat jumus 1. 5. Szakiskolai ösztöndíjak. A debreceni fémipari szakiskola tanulói­nak 5, egyenként 200 koronás, a szatmári faipari szakiskola t nulóinak 3, egyenként 150 koronás, más idegen ipari vagy keresk. szakiskolák tanu­lóinak 4, egyenként 150 koronás ösztöndíj 6. Keresk. iskolai ösztöndíjak. A debreceni felső keresk. iskola tanulói részére 3, egyenként 200 koronás ösztöndíj, ezek közül kettő tandij- mentességi. 7. Tanonciskolái kitüntető érmek a kerület tanonciskoláit jeles ered­ménynyel végző iparos- és kereskedő tanulók részére, az iskolai igazgató­ságok javaslatához mérten, összesen 80—100 nagy ezüst érem, okmány- nyal. A szakiskolai és tanonciskolái ösz­töndíj pályázatok határideje julius 15. Általános feltétel, amennyiben más kikötés nincs, az, hogy a pályázók a debreceni kamara kerületében illeté­kes jóravaló szegény ifjak legyenek s első sorban jönnek figyelembe a kereskedők és iparosok gyermekei. Ezenkívül a kamara a keresk min. megbízása alapján pályázatot irt ki: 8. Goldberger-féle „Erzsébet“ ösz­töndíjakra, 8, egyenként 300 koronás sególydij iparosok özvegyei számára és a 9. Voigtländer-féle 2, egyenként 1082 koronás ösztöndíj önállósulásra förekvő iparosok számára. Lejárat április 15 Színház. Heti műsor: Csütörtökön: „Egy szegéuy ifjú története.“ Pénteken : „Boccaccio.“ Szombaton: „Erdész leány.“ Vasérnap d, u. : „Domi az amerikai majom,“ Vasárnap este : „Erdész leány.“ Az„ Erdészleány“ Szatmáron. Az „Erdészleány“ betanulásával már any- nyira előrehaladt a színház személy­zete, hogy teljesen készen áll a szombati bemutatóra. A szerep kiosz­tása a következő: II. József császár Sípos, Leoken főudvarmester Rónai, Sternfeld gróf Boda, Sfcernfeld gróf­kisasszony Tibor Lóri, Othegraven grófné, kamarásnő Sz. Gárdonyi Té­ré», Lange főerdész Herczeg, Krisz­tina ieánya Balía Mari-ka, Walperl syabó Somogyi, Föidesi erdészmester Érozkövi, Minka cigányleány’ Széosi Emma, Reutern udvaronc Dunai. A darabot Follinus Aurél főrendező a Bácsben alkalmazott javításokkal ren­dezte be.

Next

/
Thumbnails
Contents