Szamos, 1909. április (41. évfolyam, 74-98. szám)

1909-04-01 / 74. szám

XXXXL évfolyam. Szalmái, 1909 április hó 1-, csütörtök. 74, szám. FÜGGETLEI POLITIKAI NAPILAP. Előfizetési d i : Helyben: egy évre 12 K. félévre 6 K. V« évre 3 K. I hóra I K. Vidéken: . , 16 . . 8 „ „ „ 4 „ „ „ 2 „ Egy szám ára 4 fillér. SZERKESZTŐSÉG éa KIADÓHIVATAL Rékéczi-utcza §. sz. Telefon: 107. lUedonneroS dijak fl.oiasáron, ». Is? kía<ióísi»etaHban Hitetendő» ---------■-----—- lr r-,r ■- -n-WTn^nrn HI RDETÉSEK: Kószpénzfizeíé* mellett a legjutányoaabb árban kOzOltefoe Nyilttér sora 20 fllldr. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. A szerb válasz. Leszerelést ígérnek. Elbocsátják a szerb tartalékosokat. György herceg a Halál Légióban. A magyar kormány lemondása. Gyilkos merénylet az utcán. (G.) A legújabb hírek megerő­sítik a béke átmeneti biztosítását és a döntő mérkőzés ideje újra el van tolva valamivel későbbre. Az angol diplomácia ügyesen végezte a dolgát, Grey elhárította Német­ország hatalmának és önérzetének a végtelenig való felnövekedését, elhárította Oroszország összetöreté- sét és egy Egyiptom bekövetkezen­dő annexiójáért való esetleges an­gol—török háborúban ennélfogva hatalmas tényező és szövetséges marad Oroszország és a szlávság, mellyel Törökországnak számolnia kell és szépen beleegyezni. A koránban uj alaptörvényként foglal­hatna helyet az európai hatalmak akaratában való megnyugvás. Kétségtelen tehát, hogy Aerenthal zseniális akcióját teljes siker nem koronázta, a háborút kénytelenek vagyunk elhalasztani. De ugyancsak kétségtelen, hogy az eddig elért siker is felér egy nagyon is diadal­mas háborúval és eredményeiben valószínűleg lesz majdnem olyan gazdag, mint Oroszországnak esetle­ges felbomlása lett volna. Talán maga Aerenthal sem várta, hogy céljai és az uralkodó vágyai ily hamar és ilyen könnyen teljesül­jenek. Prágában már aligha lógják c nehány évben kiáltani, hogy „éljen Péter“ és Horvátországban vaskéz fogja megfojtani a pánszlávokkal való konspirálást. Oroszország te­kintélye tökéletesen elbukott és sem Magyarország, sem Ausztria, sem Poroszország szlávjai Oroszország erejében és a támogatás remé­nyében bátorítást találni nem fog­nak. A németségnek Ausztriában való romlása talán örökve el van hárítva és ha majd nemsokára, a szlávok és németek nagy küzdel­mében Oroszország elbukik, akkor bekövetkezik az, amit eddig oly hihetetlennek hittünk, hogy tudni­illik a szláv többségű Ausztriában a 30 százaléknyi németség ural­kodni fog. Ezek és még sok egyéb a pil­lanatnyi eredmények. Hogy mi lesz még ezután ? Nos, az ausztriai né­metségnek halaszthatatlan érdeke a Bécsben székelő központi absolutis- tikus uralom behozatala. Hivatva van intelligenciája által arra, hogy ő vezesse a szlávokat, akik külön­ben is önmagukat vezetni sohsem tudták. E vezetést bármi áron meg fogják szerezni, a 14. paragrafus uj életre fog kelni. És Horvátország, melyről már Sekszpir is úgy nyi­latkozott, hogy csak arra használ­ható, hogy lovagoljanak rajta, kap, vagy legalább is kapnia kell egy erősmarku lovagot, aki a rugdolódzó gebét megzabolázza. Sőt még az is meglehet, hogy Supiló nehány jó­barátja hosszantartó ülésszakot fog tartani az — aradi fegyházban. Valóban, borzasztóan botrányos dolgok történtek körülöttünk. Büz- lött már mindenfelől. Pasics, Kra- marz, Klofác és Izvolszkij; délszlá­vok, csehek, szerbek és horvátok ; a boszorkánykonyha nagymesterei elszakadtak már egymástól, ezt már megtette Aerenthal. Kezeiket meg­kötni, önmagukat rendre tanítani, játékaikat örökre lehetetlenné tenni: ezek a közel jövő nagy feladatai, melyhez nagy emb'hrek kellenek. Ezektől függ két ország jövője s mi mindenesetre reméljük a leg­jobbat. Ä kormány lemondás előtt. Budapest, márc. 31. Politikai körökben azt hireszte- lik, hogy a koalíciós kormány a képviselőház tegnapi ülésén szere­pelt utoljára, mert Wekerle Sándor és egész kabinetje a húsvéti szü­net alatt, közvetlenül husvét előtt le fog mondani. —■ Husvét után Kossuth Ferencz Bécsbe utazik s az osztrák kormánynyal szemé­lyes érintkezésbe lép. Ekkor kö­zölni fogja vele az osztrák kor­mány, hogy a magyar kormány által proponált kartellbank tervét nem fogadhatja el tárgyi, politikai és parlamenti okokból. Ezzel be­állott a magyar kormány lemon­dása bejelentésének kényszerűsége. A jövőre nézve eltérők a véle­mények. Andrássy Gyula például úgy nyilatkozott, hogy a kormány fúziós párt alakításán dolgozik, mely a bankkérdésnek javasolandó megoldása alapján áll össze, azaz önálló bank nélkül. A Holló-csoport köréből az a hir terjedt el, hogy Wekerle állambankot akar csinálni, mig alkotmánypárti részéről megcáiol- ják ezt a hirt. A néppárt lapja szerint a bank­kérdés végleges rendezését elodáz­zák 1917-ig. Miniszterelnöknek Apponyit emlegetik, pénzügyminisz­ternek Wekerlét, Justh és 30-40 társa ellenzékbe mennek át. Kossuth nem mond le. Budapest, márc. 31. A félhivatalos megcáfolja a Kossuth Ferenc lemondásáról tegnap elterjedt híreket. TÁVIRATOK — Saját tudósitónktól. — Szerbia válaszjegyzéke. Elismeri az annexiót. Leszereli a hadseregét. Barátságot igér. Hazaküldi a tartalékosait. Bécs, márc. 31. Simics szerb követ a mai napon megjelent Aehrenthal külügyminisz­ternél és átnyújtotta Szerbia válasz­jegyzékét, melyben Szerbia elismeri az annexiót, alkalmazkodni kíván a hatalmak határozatához és kötelezi magát arra, hogy az eddigi tiltakozó és ellenálló álláspontjával felhagy, az eddigi ellenséges politikáját Au9ztria- Magyarországgal szemben megváltoz­tatja és a jövőben a monarchiával baráti szomszédos viszonyban fog élni. Továbbá bízva Ausztria-Magyaror­szág békés 'szándékaiban hadseregét a rendes hadilétszámra leszállítja ; az önkéntes csapatokat és bandákat elbocsátja és bármely uj nem rendes csapatok alakítását megakadályozza. Aehrenthal barátságosan fogadta a jegyzéket, megbízva Forgáeh követet, hogy a szerb kormány előtt ily érte­lemben nyilatkozzék. Belgrád, márc. 31. A holnap napon az összes tartalé­kosokat elbocsátják. A halálfejes György. Belgrádi ütójátékok. Belgrád márc. 31. György herceg minden áron hősi halált akar halni, mint banda vezér. A mai napon megerősítették ezen hirt. Belgrádból ugyanis azt telefonál­ják, hogy tegnap eg\ ik utcában mint­egy háromezer ember gyűlt egybe, jórészben komitácsi és sok albán. Tizenegy órakor megjelent György herceg polgári ruhában A közönség Tisztelettel tudatom, hogy a pár hóval ezelőtt átvett S ZLÁ VIK H.—FÉLE ÜZLET még meglévő áruit rövidesen félárnál olcsóbban is kiárusítom és hogy üzletemet teljesen uj árukkal rendeztem be, melyek úgy divat, mint modernség, jó ízlés és olcsó ár tekintetében a legmesszebb menő igényeket is kifogják elégíteni. Szives támogatást kérve, Tf$9k(ftA]|\ffíÍ BÍCf5llllh11fíllh uri divat, rövidáru, játék, raüiparáru, utazási kellékek, sport és vadászati kü- maradtam teljes tisztelettel H Iaa^ÍííÍÍí!! lönlegességek áruháza. Szatmár, Deáktér 8. — (a volt Szlávik-féle üzlet). Megytisztttást, Kclmeftstíst, gfcmosfrt, ffnyVasalást *f*iC CanrfAf I .....— ■ •• • Kifogfistalanol csztfzil /HHIIWI Sz atmár, Variomb-ntcza 12. F'WUUt: Atilla-utca 1. Magyar Áruház. — Kazincy-utca 14. Guttmaq palota

Next

/
Thumbnails
Contents