Szamos, 1909. február (41. évfolyam, 26-48. szám)

1909-02-02 / 26. szám

XXXXI évfolyam. Szatmar, 1909. febraár bő 2, kedd. FCGGE1XE1 POLITIKAI Előfizetési dij: Hélyben: sgy évr# 12 K. félévre 0 K. V« évr» 3 K. I hóra I K. Vidéken: . „ 16 , . 8 „ „ „ 4 „ „ „ 2 „ Egy szám ára 4 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rékóczi-utcza 9. sz. Telefon: 107. Aiffttoarveról dí:a.S oíaicjároB. a lap kiattöhiy&uii&iiaa fi^etcaoök HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányoaabb árban feözöltetnek Nyiitíér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden ssó 4 fillér. Meghiúsult rablás. Török és bolgár háború. Újra bezárták az iskolákat. Iparosok panasza. A kisipar volt mindig Magyar- ország mostoha gyermeke. Akár­milyen válságok is tépték, a kor­mányok nem törődtek vele; nem siettek segitségére. így van ez még most is, sőt még fokozottabb mértékben, mint valaha. Az utóbbi időkben bekövetkezett pénzügyi válságok szinte végveszedelembe sodorták Magyarország kisiparát. Még fokozza a bajt az ipartörvény, amelytől a kisiparosok leirhatlanul rettegnek. Ebben a veszedelemben, a baj lehető elhárítása céljából tartották meg a kisiparosok Budapesten va­sárnap rendkívüli nagygyűlésüket. A gyűlést a II. kerületi iparos­kor kezdésére hívták egybe, de bevonták a tanácskozásba a többi iparoskőrt is. A gyűlésen éles kifakadások hangzottak el a kormány és a parlamenti többség ellen. Ezeket okolták a súlyos helyzetért, melybe a magyar kisiparosság jutott. Sé­relmeik orvoslására egyelőre kér­vénnyel fordulnak a kereskedelmi miniszterhez, de egyben nagysza­bású akciót inditnak egy erős ipa­ros-párt alakítására, mert helyze­tük jobbrafordulását csak úgy re­mélhetik, ha a kisiparosságnak képviselete lesz a magyar parla­mentben. Itt volna az ideje, hogy a vi­déki iparos és kereskedő osztály is megmozdulna. Hiszen beláthatta már, hogy több évtizedes párt­hűségéért mit kapott. Egy beteg- segitő pénztárt, mely óriási teher­ként nehezedik vállaira, az adó­reformot és egy ipari törvényter­vezetet, mely csak a jövőben fogja éreztetni terhes mivoltát. Tömörüljön össze egy erős pártba, ahol mindenkor impozán san adhat kifejezést véleményének. A parlament kapui is csak a szer­vezkedéssel fognak megnyílni a számára. TÁVIRATOK — Saját tudósítónktól — Zarándokút Béesbe. Budapest, febr. 1. ”Tekerle ma Béesbe utazott, hogy a királynak a p<riament helyzetéről és a pártok magatartásáról, valamint az u|onc jutalék és annexiós javas­latokról tegyen jelentési A minisz­terelnök az osztrák kormány nehány tagjá al tárgyalást kezd a bankkér­dés modus procedendi-jéről. A tár-* gyalások folyamán szóba kerül a boszniai kereskedelmi és agrárbank­nak adandó privilégium kérdése ie. Kossuth egészséges. Budapest, febr. 1. • i v• ‘ . Ui i Kossuth Ferenc kereskedelriu mi­niszter ma délelőtt elhagyta lakásá* és megjelenvén a minisztériumban, átvette annak vezetését. Nagy sikkasztás. Péter vér, febr. 1. Az orosz birodalmi bank moszk­vai fiókjánál ismét nagy sikkasz­tásra jöttek rá. A hiányzó összeg egy negyedmillió. Á háborgó Balkánról. Szerbből fordította: Lendvai J. Heggel van. Mindenki talpon van már Jés kelle­mesen visszhangzik a pásztorlányok ás suhancok dala a Fekete hegyek szürke, meszes óriásai felöl. Panto Galato is hajtja már a négy­ükre» fogatát, messzire hangzik a fa- szekér nyikorgása. A gyerekek is javában lármáznak már. Megfogták Miiina asszony macs­káját és azon serénykednek, mint kössék a f rkára a száraz ökörhólya­got, amelyben néhány kukoricaszem is volt. Tervük sikerült. Örült kétségbeeséssel irumodik a kandúr és végső (elszántsággal a ke­rítésre mászik, a hólyag utána. Uj jongnak, sikoltoznak, röhögnek a fa­lusi csíny szerzői, a legfalusiasabb módon, olyannyira, hogy e lármára kénytelen felébredni Gmizics Szpá- szoje. Pedig mily jól esett az alvás. Teg- uap sokáig politizáltak és egész mos­tanáig törökökről álmodott. Felül az ágyban. Körülnéz, már késő, fehér reggel volt, a nap ia sü­tött már. Egy ideig nyújtózkodott, aztán elszánta magát, kilépett az ágyból és öltözködött. — Asszony ! nincs valami kis ha­rapni való, kérdi kétkedve a belépő feleségétől. — És már is ? Hisz még keresztet sem vetettél.j — Csak hozd be, majd én vetek tízszer is keresztet. Az asszony kiment és nemsokára visszajött egy szelet juhsajttal és egy fél cipóval. — Itt van! S/pászoje nem szólt semmit, hanem vágott hol az egyikből, hol a másik­ból és evett. Nem tudom, hogy szelt-e már vagy hármat, midőn az asszony összecsapja a tenyerét és arca megnyúlik. — Szerencsétlen! — Mibaj ? Kérdi a Szpászoje és megállítva a falatot a szájában félén­ken és érdeklődve néz. — Hiszen ma péntek van! Szpászoje úgy érezte magát, mintha pofon vágták volna mind a két ol­dalról. Ő ugyanis azon keresztények közül való volt, akik tízféle böjtöt is tartanak és napjában háromszor imád­koznak. Hol a sajtra, hol a feleségére néz, végre kiköpi a falatot. — Hv már megint mit csináltál velem ? Hogy a menydörgős . . . — Nem tudtam ón . . . Hogyis lehet azt nem tudni, mikor az egész világ tudja, hogy ma péntek van ! Szpászoje egész nap járt-kelt a he­gyek közt, nem volt maradása. Úgy érezte magát, mintha az egész világ reáboruit volna, mintha tüzes para­zsat nyelt volna le már korán reggel. Lám-lám mit nem tesz az asszony — mormogta magában — az ördög és az asszony édes t-stvórek, mindig is igy volt ez; most hogy menjek a pópá­hoz gyónni, kell majd gyertyát venni. Este felé megindult hazafelé. A pásztorok pattogtatták ostoraikat a melodikus dalokhoz, amelyeket éne­keltek és vígan terelgették a nyája­kat a kosarak felé. A lányok vihogva siettek vízért, Panto Galato is vissza­felé hajtott már. Mindezt látja a bűnbánó Szpászoje. Megáll és elgondolkozott. Érzékeny szivét élénken kapta meg mások jó kedve és boldogsága, csak ő a sze­rencsétlen, csak ő egyedül evett pén­teken sajtot. Szegény anyám; ha ezt tudtad volna, sóhajtott keservesen, miközben beesteledett egészen. A sötétben ment, ment csendesen tovább, nehéz ekkor még a járás is. Kis idő múlva Mirko Protics nyájá­nak kosarához ért . . . Mirko Pro ics jómódú paraszt volt, annyi juha vob, mint kevés másnak. Szpászoje megállt a kosárnál. Oly kellemesen hangzott a nagy kos fei» kolompja, oly jól eseit hailani a ju­hok és a báráuyob megelégedett bé- getósót, mindez már már feledteti vele bűnét Belepillant a kosárba, mennyi sok szép állat. Hogy jár az apró kis szá­jak, e kicsinyek hogy tolakodnak az anyjukhoz s mily szép az, amikor a kis bárányok jóízűen szopnak. Szpászojenak ellágyult [a szive. Eszébe jutott a szülői szeretet, hiszeíx ő neki is voltak gyermekei. Most hir­telen úgy a szivéhez nőttek, ellentál-’ hatatlanul kívánt legalább egyet is közülök a kebléhez szorítani — Ennyi sokból gondolta magában, azt nem is veszik észre és nagy ügyesen átvetette magát a kosár ke­rítésén. Sirolin Emeli at étvágyat ét a testsúlyt, megszűn­teti a köhögést, váladékot, éjjeli izzadást. Tüdőbetegségek, hurutok, szamár­köhögés, skrofulozis, influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor „BoeAe" eredeti csomagolást. F. Hoffmann-La Rathe A C*. Basel (Sváje) K X X Sí

Next

/
Thumbnails
Contents