Szamos, 1909. február (41. évfolyam, 26-48. szám)

1909-02-02 / 26. szám

nem csal; az mindent elmond, az jellemrajz. — Nem értem. — Pedig egyszerű. A redingot- ból, megítélheted a tulajdonosát. A tied szép, finom himalaja, kifogás­talan a selyembélése. A tükre, sza­bása meg olyan, mintha az Ördö­göt akarnád benne eljátszani. S ez baj, nagy baj. Aki a kabátot piper- kőcködésre használja, annak az csak üres parádé. A gyűrött, sokat használt redingot az maga a kar­rier története. Ismerek egy ügy­védet, aki, ha tárgyalni megy, úgy néz ki, mint te, lord nyakkendőt köt hozzá és mintázott selyem­mellényt vesz, de el is vészit min­den pert, habár az a minden nem is olyan sok. Ismerek egy orvost, annak a szalon-öltönye pecsétes, elszabott; de annyi a betege, hogy várótermében ruhatár van és szá­mot kapsz a felöltődre. — Hát ez áll az idősebb urakra, de egy fiatalembernél csak nem j bűn a jól szabott kabát. — Bizony az az. Az ideálodnak talán tetszel igy, a divatmajmok is megbámulnak; de a komoly emberek, a főnököd, az ideálod apja már tudják, mit jelent: divat­lapból nézted ki a formát, négy­szer próbáltál, drága szabónál var­ratsz, tehát nem fizetsz. Ha vasa- latlan, rendezetlen a saccod, azt mondják rád, lusta vagy; de ha a redingotod öreg és gondozatlan, azt mondják: ez egy komoly férfi, aki nem ad a külsőségekre. — Hm! Pedig most fontos láto­gatást teszek és szeretném ha . . . Te, add mára a te ilyen kabátodat kölcsön. — Az enyém, barátom, az enyém . . . jelenleg zálogba van. — Zálogba ? Hát az melyik kategóriában van ? — A könnyelmű bolondokéhoz, kik azonban néha nagyobb karriert csinálnak redingot nélkül is, mint a legkopottabb kabátos filozopter. Lapunk legközelebbi száma az ünnep miatt csütörtökön reggel jelenik meg. Uj helyettes lelkész. Ma érkezett r városunkba az ág. hitv. ev. egyház uj helyettes lelkésze Duszik Lajos 1 volt nyíregyházai s. lelkész, a lel- készi hivatal átvevésére. • Halálozás. Gellén János csizmadia mester, volt 1848—49-es honvéd, va­sárnap reggel életének 85 éves korá­ban elhunyt. A fekete koponya cim alatt 7-8 számra terjedő igen érdekes elbeszé. lést kezdtünk meg mai számunkban. u Eljegyzés. Schwartz Móricz (Géres) eljegyezte Grosz Rózsikat, Nagy- 1" szöllősről, a Elmaradt birtokossági gyűlés. A 1, szatmárhegyi közbirtokosságnak va- . sárnapra hirdetett gyűlése, miután az szabálytalanul hivatott össze, elma- ' radt. Újabb közgyűlési határidőt * február hó 14-ére tűztek ki. Áthelyezés. Augusztini Endre hon- e véd-hadnagy Nagykárolyból váro- Z sunkba helyeztetett át, Csiszár Dezső hadnagy, Luby Margit h tanárnő és dr. Nagy Géza ügyvéd : táncestélyt rendeztek ma este a Tár­saskör termeiben, hogy a Szatmári | Amatőr Fényképezök Egyesületének j fiatal, de már is végelgyengülésben 1 szenvedő pénztárát valahogyan lábra- i állítsák. Városunk leányos családjai- j nak és intelligenciájának jó része , megje'ent a sikerrel zárult estélyenl amelynek rendezői kotillion-figuráva, 1 és magnézium-fény mellett való fo* 1 tografálésaal kedveskedtek az est ] résztvevőinek. A jókedvű tánc reg- ( gélig tartott Bunkó Vince muzsikája mellett. Megjelentek a következő hölgyek : Asszonyok: Bartl Róbertné, özv. Bakó Gyuláné, özv. Hawel Károlyné, özv. Nagy Elekné, Uray Gézáné, Lengyel Imrénó, Visky Károlyné, özv. Böszörményi Józsefné, Varjú Sin- dornó, Menszáros Zoltánná, Jékey Ilona, Wertnesser Józsefné, özv. Bánky Istvánné. Leányok: Bakó Zsófika, Böször­ményi Kata és Manyi, Hasra! Ada, Menszáros Margit, Luby Margit, Nagy Leona, Visky fíiluska, Varjú Ibolyka, Vad Viola, Lengyel Annuska, Leitner Sári, Hanák 01otild;. Nagy Erzsiké. Febr. 2-áu. A kath. kaszinó estélye. Febr. 2-án A korcsolyázó-egyesület lampionos jégünnepélye. Febr. 6-án a Függetlenségi-kör bálja. Febr. 6. Gépész bál. Febr. 7. Fodrászok bálja. Febr. 7. A németii gör. kath. egyház bába. Febr. 13. Igazságügyi tisztviselők tánc- mulatsága. Febr. 13. Dal és Zeneegyesület kabaré és táncmulatsága. Febr. 13. A Csizmadia Ipartársulat batyubálja. Febr. 14-én Mészárosok és hentesek bába. Febr. 20. Protostánsbál. Fobr. 23. Nőegyleti bál. HÍRROVAT. Február. I Ma hajnalban beköszönt már 8 négy hót múlva távozik. Ez a legjóraralóbb hónap, S azok közt a második. Ez a legjóravalóbb hónap * Senkihez sem mostoha, Ez a hónap kérem, melyben Harmiuoadika nincs soha. A redingot. A barátomul elegáns redingot- ban pillantom meg. t — Mi az? Házasodsz, vagy hitelt szavaztatsz meg, avagy a i- saccodat vasaltatod ? — Dehogy! Látogatást teszek, Szép ruhadarab, mi? i — Szép. Ez a baja. — A ruhának? l' — Nem, neked. C' — Tudod, van egy megfigye­lésem. .Ruha teszi az embert4 általánosságban nem igaz. A szél t& hámos mind kifogástalan divatfi, i t, tudós harmonikás nadrágot hord ö- „Madarat tolláról, embert barátjá ról“ ez is semmi, mert a nagt — emberek rendesen kis kalibernek kel szoktak barátkozni. Kis széllé m mek meg mindig a nagyok mell .... TTanpm A A1 es leveleket kézbesit, mert két iz-!( en is hozzáfogott a tervezett rab* t ishoz. t B. Balogh Mihály pénzeslevél-kéz- s esitö a Pazsit-utca 28. sz. alatti há- ■ ában lakik osaládjával. Felesége és ’ :ét kis gyermekével, mint rendeseu | * , konyhában alndt. Pont 12 órakor 1 z udvarra vezető ajtó felől gyanús 1 leszt hallottak, mire Balogh felkelt, 1 lOgy körül nézzen. 1 Az üveges ajtón át meglátta, hogy 1 valaki feszegeti azt. Balogh erre ■evő! véréért hasoucsuszva a fogashoz j gyekezett. I A rabló ezt valószínűleg észrevette, nert a zár feltörését abban hagyta. Nemsokára azonban újra hallatszott i zaj, de most már a szoba felől, Helynek az udvarra nyíló ablakán át ikart a zsákmányhoz jutni a betörő. Balogh erre a szobába ment, de a kulcs zörgésére az szaladni kezdett. A postás egy ingben kiugrott s a | menekülőt üldözni kezdte, eközben utána lőtt. Az éj sötétjében a betö­rőt nem sokáig üldözhette s az a Nyíl utcában el is tüut a szeme elöl. A betörőt, ki közép termetű 30—35 év körüli ember volt, térdig érő kopott prémes téli kabátot viselt — I a csendörség keresi. Szűnik a vörheny. Meghosszabbították az iskolák szünetét. A gyilkos járvány végét járja. Egyre csökken a bejelentések száma s ma már több beteg felgyógyulást jelentették. Múlt hó 28-ika ót. vg-yet- len megbetegedés esetéről sem tet­tek jelentést a hatóságnak. A jár­ványos betegek létszáma mai napig 28, akik közül több már erős javu­lásban van. Lassankint teljesen fel­hagy a pusztitó kegyetlenségti jár­vány, melynek nehogy újabb tápot nyújtsanak, az iskolák szünetét 10 nappal meghosszabbították. Az intézkedés folytán az előadások csak február hó 14-én fognak megkez­dődni. j Színház. Heti műsor; Febr. 2-án kedden délután „Tatár járás“ operette; — este „Kuruc furfang“ népszínmű. 1909. február 3-án, szerdán : Q-re chen. Tréfa. Másodszor. Páros. 4-én, csütörtökön : Takarodó. Színmű r Páratlan. . 5-én, pénteken: Baba. Operette. Zóna Tari Gizella fellépte. Páros. 6- án, szombaton: Csepürágók. Ope i rette. Újdonság. Páratlan. 7- én, vasárnap d. u.: Elnémult ha s rangok. Dráma. Zóna. '• 7-én, vasárnap este: Csopürágók- Operette. Másodszor. Páros. i, D Lear kiraljr előadása nem vol királyi. Egyedül Peterdy alakítás adta meg a klasszikus zománoo t amit a többi szereplő csak nagy ere j_ feszítéssel birfc összerepeszteni. s ——----------------------------------­Farsa ng. > Amatör fotográfus-estély. Háro: lelkes amatőr fényképező, névszerii Keleti válság, j! __ i rö rök bolgár háborúi előtt. Bukarest, febr. 1. A gyurgyevói román kikötőben •engetog sok fegyver, lő- és hadi- izer érkezett Bulgária részére. A küldeményben 1 hajó ágyurakomány i< volt. Kémkedő török | tisztek. Nyolcat elfogtak. Budapest, febr. I. A Magyar Távirati irodához ér­kezett jelentés szerint a bolgár ha­táron nyolc* gyanúsan viselkedő embert a bolgár katonai őrség le­tartóztatott. A letartóztatottak a ha­táron felállított bolgár hadállásokról vázlatokat vettek fel és jegyzeteket! találtak náluk. Később kiderült, hogy a kémek polgári ruhába öltözött tő­rök vezérkari tisztek, kik kormányuk megbízásából kémkedtek. Meghiúsult rablás, üldözés egy ingben. Nyomozzák. Vasárnapra virradó éjjelen vakmerő rablást sikerült egy ébren alvó pos­tásnak meghiúsítani. A rabló úgy látszik sok pénzt sejtett áldozatánál, a kiről valószínűleg tudta, hogy pén­Óvatosan körülnézett, nem látja-e valaki, mert tudnunk kell, hogy Szpá azojé szakember volt a mesterségében csendesen, mint a lidérc a juhok köze lopódzott és a bárányok közül váló gáttá azt, amely a legszeretetremél tóbb. De csodálatos, máskor nyugodtál járt kelt a nyáj között és az állatol mindig szelídek voltak. Most valame­lyik juh megijedt és a többi köze ug rótt és amilyen az oktalan állat, egyil a másiktól ijedezett és nagy bógetó közt szétrebbent a nyáj. _ . Szpászójénak nem voit sok idője iáért* a nyáj őre, a fehérszörü e azonnal a rendetlenség szinhelyér rontott, ahol tisztában volt Szpászc jóval és az ölében tartott báránynya Minden kutya kutya. Ez is megkapt Szpászoje lába szárát, s ja szegén ugy érezte, hogy sohasem ereszti e _ Segítség! segítség! kiáltott, m kö zben eldobta a bárányt . . . E pillanatban néhány tompa ütd hangzott a sötétben, mintha a gyi pet vernék, meg egy zuhanás ■ Szpászoje már a keritéseu kívül voi _ Hol voltál kérdi a felesége m ko r a lakásba nyitott. _ Hm ha megmondanám neke ak kor tudnád! . . ■ Azelőtt is hozta, haza egy-egy bárányt, kecskét, gidt de ez még nem történt meg velei Ma semmi keresetem sem volt, me sajtot adtál s én megszegtem a bC töt. Az Isten nem ver bottal . . . ez mind te miattad volt . . . Azután leült a tűzhely mellé, e vette a dohánytartóját, oigarettát i j____i An

Next

/
Thumbnails
Contents