Szamos, 1907. december (39. évfolyam, 96-103. szám)

1907-12-01 / 96. szám

Szatmár, 1907. december hó 1. (vasárnap) 96. szám. SZAMOS. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP A „Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületéinek hivatalos lapja. Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön. Előfizetési ár: Égése évre 8 kér. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcze 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szat maron, a lap kládóhivataUfctan fizetendő^ HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban kezdtetlek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Női foglalkozásokról. Irta V-ajna Géza dr. Az úgynevezett haladó kor egyre több nőt vezérel kenyérkereső pá­lyákra. Folyton, rohamosan nő azok száma, akik az életviszonyok nyo­masztó kényszere folytán családi otthonukon kívül kénytelenek ma­guk, vagy családjuk fentartásának anyagi eszközeit megszerezni. Mert nem szenvedhet kétséget a túlzó íeministák és női ssociálisták min­den érvelésével szemben a termé­szet és a társadalmi fejlődés törvé­nyein alapult elv, hogy a nőnek igazi hivatása a család, az otthon körében van. Minden eset, amely­ben a nő, bármely okból, otthona körén kívül kénytelen létfentartá- sáról gondoskodni, kivétel, eltérés amaz alapelvtől. S ha már a tár­sadalmi fejlődés alakulásai ezeket a kivételeket mind gyakoriabbakká teszik, azt hiszem, sokkal értéke­sebb szolgálatot teszünk a női nemnek, ha elméleti vitatkozások helyett, amelyek többnyire ama kérdés körül szoktak meddőségük­ben kimerülni, hogy az erkölcs, a család, vagy a társadalom szem­pontjából helyes-e a nőknek a ke­nyérkereső pályákra özönlése; szá­molva azzal a meglevő állapottal, hogy ezt többé elkerülni, megaka­dályozni nem lehet, igyekszünk az életviszonyok reális vizsgálatából oly irányelveket leszűrni, amelyek eme társadalmi jelenség egyoldalú elfajulásait csökkenthetik, veszé­lyeit elhárítani alkalmasak. Társadalmi problémákról az a felfogásom, hogy minél nagyobb, fontosabb valamely kérdés, annál közvetlenebbül, annál intenzivebb ható erővel nyilvánulnak megoldá­sának irányelvei. A legtöbb kér­dést a tudós okoskodás, vagy szá­mító tendenciák teszik nehézkessé, megfejthetetlenné s ha n«m is aka­runk a tekintélyek megállapodott elvi igazságaival szemben retinen- sek lenni, igen sok s egyre gyak­rabban ismétlődő eset arra a meg­győződésre vezérel, hogy az ab­szolút igazságok igazságaiban fel­tétlenül ne higyjünk, — hogy ne csalatkozzunk. így vagyunk a női hivatás, a női életpályák és foglalkozások kérdé­seivel is. Abszolút kijelentések, hangzatos elvi igazságok röpköd­nek szerteszét a társadalom izzó, forrongó légkörében, amelyek talán pillanatokra megragadnak, talán híveikké testnek kis csoportokat, a nőkérdés problematikus ügyét azonban egy lépéssel sem viszik előbbre. Merész kijelentés volna az bár­kitől is, hogy e kérdéseket megfejte­nie, a minden probléma helyes meg­oldására alkalmas abszolút elvet, a bölcsek kövét megtalálnia sikerült, épen azért, mivel egy teória sem csalhatatlan, mert abszolút igazsá­gok nincsenek és mert minden igazság csak addig igaz, amíg egy újabb meg nem dönti hitelét. De mert a bölcsek kövét a középkor­nak megtalálnia azért nem sikerült, mivel misztikus eszközökkel, túlvi­lág! szellemek segítségével kutat­tak utána s lehetetlen eredménye­ket, csodákat reméltek tőié, — a modem társadalom alchimistáira biztosabb eredményekkel kecseg­tető jövő vár, ha nem követik elő­deik példáját és nem fantazmagó­riák, nem rögeszmék, hanem a való élet érzékelhető jelenségeinek igaz­ságait veszik kezükbe világitó lám­pásul. Úgy a női foglalkozások minden fajtája ellen tiltakozók — egyébként kisebbségben — levő csoportjának, mint a női emancipáció minden irányú keresztülvitelére esküvő fa­natikusoknak túlzó elfogultságára kiegyenlitőleg ható kivezető utat megtalálhatni vélem. Minden túl­zásban vannak igazságok, amelyek­nek abnormis tultengése épen ab­ban nyilvánul, hogy maguknak abszolút elismerést és uralmat kö­vetelnek s hogy érvényesülési tö­rekvésükben többnyire türelmetle­nek, — de igazságaikat figyelmen kívül hagyni hiba volna. Az a meggyőződésem, hogy a túlzások igazságai adják kezünkbe a kive­zető eszmék fonalát, amelyet oly sokan és oly különböző szerencsé­vel keresgélnek. Abból a feltevésből indulva ki, hogy többségben vannak azok, kik a nők hivatásának, a női tes7ékeny- ség, a női lélek sok, nagy értékű tulajdonainak érvényesülési teréül az otthont, a családi élet körét tekintik, ez álláspontból merítem az emancipácionisták túlzásainak kiegyenlítésére alkalmas alapelvet. A íeministák a társadelhni, sőt újabban az állami élet mindén te­rén, minden tevékenysége^körében helyet követelnek a nőknek. Hu­manizmusra, felvilágosultságra, a haladó korra, a férfiak és nők szel­lemi képességeinek egyenlőségére, a női méltóságra és még sok más egyébre hivatkoznak érv és indok gyanánt. Egyet azonban a leggyak­rabban el szoktak hallgatni és ez az a kérdés : vájjon a nő, ha el­hagyta az otthon légkörét, ha ki­szakítja magát ama falak közül, amelyek, igaz, bizonyos mértékig h&íart szabnak tevékenységének, de amelyek védelmet biztosítanak számára és a legmagaszfosabb hi­vatás, a hitvesi és anyai köteles­ségek teljesítésének békés birodal mát alkotják az élet durva, kímé­letlen élet-halálharcának küzdelmei között; ha elveti magától azokat a biztosítékokat, amelyeket a tár­sadalmi fejlődés a müveit világré­szekben a nő védelmére megte­remtett, ami pedig a minden irányú emancipációnak természetszerű kö­vetkezése lenne, vájjon a nő mind ezek ellenértéke fejében boldog, vagy boldogabb lenne-e, mint a múlt és a jelen társadalmi alaku­latában ? Erre a kérdésre a feministák nem szoktak felelni. Ők csak jogo­kat emlegetnek, a nők elnyomatá­sáról, felszabadításáról, a férfiakkal egyenlő joguakká tételéről, a női foglalkozások szabaddá nyilvánítá­sáról beszélnek. Úgy vélem pedig, hogy ha a nők javáról, érdekéről, jövőjéről szónokolunk, ha ügyüknek aposto­laivá szegődünk, nem azt kell ke­resnünk, mi módon rakjunk minél több terhet, miként hárítsunk az élet nagy, nehéz, a férfiak által viselt gondjaiból minél többet a nők vállaira, hanem annak módjait kell megtalálnunk, hogy miként, mily eszközökkel biztosíthatjuk a nő számára azokat a feltételeket, ame­lyek mellett boldogságát annak egyedüli helyén, a családi élet kö­rén belül föltalálhatja. A feminzmus elveiből el kell fogadnunk, hogy a társadalmi élet intézményeiben a férfiakéval egyenlő jogokat kell nyújtani. Az ez irány­ban Való egészséges és fokozatos haladás ellen sem egyik, sem má­sik oldalról nem is lehet jogos ki­fogásokat és ellenvetéseket támasz­tani. Viszont a családi rendszer elvéből kell megalkotnunk azt a határt, amely az emancipáció irá­nyát és mértékét megszabja. S igy a két ellentétes irányzat elveinek összeegyeztetéséből kell megkísé­relnünk olyan irányelvek megtalá­lását, amelyek nem a túlzók elmé­leti ideáinak, hanem a női termé­szet, a női egyéniség és a női hi­vatás feltételeivel megegyeznek, azok érvényesülését lehetővé te­szik, a nő boldogságának utat, teret biztosítanak. Ezek szerint mondhatjuk tehát, hogy a nő előtt minden oly fog­lalkozás kapuja megnyitható, ame­lyet a nő magához méltónak talál, amelyet képességeihez mérve ma­gának alkalmasnak itél és melynek természete az általános társadalmi rend érdekével, a közjó szempont­jából a nő egyéniségével, fizikai és lelki tulajdonaival összeegyeztet­hető. Nem vallom tehát magamat ama elv hívének, amely a nő szá­mára a társadalmi és állami élet minden pontján a férfival egyenlő szereplési kört kíván kivívni. — Egyéb, részben már elmondott okaimon kívül azért sem, mert az a hitem, hogy ha mind, férfiak és asszonyok egyaránt a fórumon való érvényesülésben merítjük ki tevé­kenységünket, az emberi társada­lom nagyon hamar befejezné, ta­gok hiányában, problémáival együtt pályafutását. Ha tehát a nő számára lehető teljes mértékben egyenlő jogokat, érvényesülési szabadságot biztosí­tunk, viszont kötelességünk lehető­ségeket találni, amelyek mellett a nő nem kényszerül foglalkozásá­nak keresése közben igen sokszor hajlamával, egyéniségével ellentétes ^rtfiRóth Simon nagyválasztéku cipőraktárát W ajánljuk a t. vevő-közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a ,Pannónia' szálloda mellett. — Szatiaár és vidéke legnagyobb czipőr&ttlra. Míí&tátíídri&f&ZifefShlfc az őszi ®s téli idényre megrendelt úri, női és gyermek-lábbelik, — valódi uÄwiifSnSfSi box és schevraux bőrből készült ezipők a legdivatosabb kivitelben. ------

Next

/
Thumbnails
Contents