Szamos, 1907. április (39. évfolyam, 27-34. szám)

1907-04-04 / 27. szám

XXXIX. évfolyam. Szatmär, 1907. április hó 4. (csütörtök) 27. szám. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP A „Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületéinek hivatalos lapja. Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön. Előfizetési ár: SZERKESZTŐSÉG és IIADOfllVATAL: Bgész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Rékóczy-utcza 9. zz. Telefon: 107. Egyes szám ára 10 fillér. Mináeniídma dijak Saalmaron, a lap XiadobivaiaiaUftii fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban kezeltetnek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Az első évforduló. (th.) Pár nap múlva egy éve lesz, hogy vérig gyötrött nemze­tünk felszabadult kinos helyzetéből s nemzeti kormányunk vette át az uralmat. Évfordulók alkalmával szokásos a múltra visszatekinteni s e visz- szatekintésből reményt, erőt merí­teni a jövő küzdelmeihez. Most egy esztendeje, épen az istenember íeltámadási ünnepén a nemzeti öröm és reménység bol­dogító érzése olvadt össze vallási érzelmeinkkel. Egy régi, elavult, idejét múlt, meggyöngült rendszer romjai felett uj látvány jelent meg, egy szebb s biztatóbb jövendőnek remény­sége. A nemzeti öntudat a lelkes kitartásban győzelmesen törte át a haladás, a fejlődés akadályozó gát­jait s a nemzeti önzetlen, hazafias törekvés fényesen vívta ki jogát örök s elvitázhatlan érvényéhez. Egy korszak zárult le akkor s ennek a korszaknak zsibbasztó, valósággal bénitó tétlenségre kény- szeritett szelleme egyszerre hatal­mas erővé vált, a munka és az akarat törhetlen erejévé. A nemzetek életében a fejlődés, az anyagi és szellemi előretörés nem az adott, vagy emberileg elő­idézett helyzet és körülmények által, látszólagosan igazolt nemtö­rődömségben, vagy, amint szokták mondani, megnyugvásban szokott érvényesülni, hanem abban az ál­talános emberi phisiologiai elégü- letlenségben, mely talán a jónál is jobbat hisz, remél és keres. Ezt az elégületlenséget ideig-óráig lehet áltatni, lehet hitegetni, lehet tétlen hallgatásra birni, de végkép meg­szüntetni nem. Ez a régi rend­szerrel való elégületlenség s ebből fakadt nemzeti öntudatra ébredés lett záróköve nálunk egy harminc- nyolc éves múltnak s utmutótja egy más irányú jövendőnek. Azóta egy év telt el. Elég idő arra, hogy a lelkesedés meghiggadjon s ko­moly munkaerővé, köztörekvéssé váljék. Most ott állunk az alkotá­sok, a tények terén. Még csak a kezdet kezdetén, az alapvetésnél. És mégis mennyi bizalmatlanság, mennyi pártpolitikai féltékenység, intrika, gyanúsítás és a világ pia­cára való pellengére állítás! Ha valaha volt reményünk, ha valaha volt hitünk, hogy előrehala­dásunk nem káprázatos ábránd, hanem elérhető valóság, úgy ez a remény, ez a hit ma kellene, hogy egymáshoz kapcsoljon mindnyájun­kat s hogy a személyi tekintetek és érdekek mellőzésével együttes akarattal s törekvéssel támogassuk azt a munkát, mely a kormány részéről hivatva van, hivatva kell lennie egy hosszú jövendőnek és fejlődésnek biztos alapját vetni meg. Évforduló küszöbén állunk. Ám a kishitűség, a kétkedés és a párt- politikai különbözőség még mindig ingadozásban tart. Ne feledjük azon­ban, hogy egy év akármily hosszú az egyén életében, akármily gaz­dag lehet egy nemzet életében, de mindig rövid arra, hogy egy hosszú múltnak hiányait egyszerre pótolja s hogy nagy idők követelményeit egyszerre kielégítse. Ha hosszú időn keresztül volt türelme egy mindig elég tekintélyes pártnak a várakozásra, a reményre, most többségbe jutván a nemzet Ítélke­zése alapján, — joggal elvárhatja, hogy ne pillanatok hatásától tétes­sék íüggővé jövő tevékenysége s ne rövid időhöz köttessék jóváté­tele egy ilyen hosszú múlt téve­déseinek és hiányainak. A kishitűség mindig gyöngít, a gyanúsítás mindig lealáz. Amaz megbénítja a közmunkára hivatott erőket, emez elveszít. — Nekünk egyikre sincs szükségünk. Még ha kocícásatréÉ-is- van szó, aminthogy van is, — ha nem akarjuk keresni, legalább ne féljünk tőle. Ez nem­zeti becsület, a kishitűség vétkes gyengeség, a gyanúsítás a nemzet testén levő veszélyes fekély. Rövid észrevételemet végzem a klasszikus iró szavaival: „Si vis me tlere, dolendum est primum ipse tibi “ — Erezzük át mind­nyájan nemzeti közszükségletünket, fájjon ez a szükséglet mindeni­künknek s ez a fájdalmunk ne gúnyos kicsinylésben, ne gyanúsí­tásban, hanem őszinte részvételben olvadjon bele abba a törekvésbe, melyet mai nemzeti kormányunk maga elibe tűzött ki s amelynek megvalósitása a jövendő biztosí­téka. Ez leend az első évforduló legszebb tanulsága s ez leend a továbbiaknak legerősebb tényezője. Ünnepi visszhang. Elmúltak a húsvéti ünnepek. Elné­multak a harangok feltámadás^, életet hirdető tiszta csengései, a mindennapi élet újra lefoglalta az embersziv ihle­tett érzelmeit. Az embervilág és a természeti élet halad tovább, vissza sem is néz, mintha mi sem történt volna, a mi nem rendes, a mi nem természetes s a mi felett érdemas volna csak egy pillanatra is gondol­kozni. Nem kisértem meg, talán nem is tudnám kellőkép megmagyarázni, de úgy érzem, hogy ezen az ünnepen a lélek minden háborgása elcsendesül, a szív megdobban s meggyőző hittel, reménnyel hiszi és hirdeti: im itt az élet, itt a szabadulás, itt a győzelem, itt az öröm és a boldogság evangéli­uma. Lelkem bámulva nézi a majd­nem kétezeréves történetet ama meg­nyílt sírtól, a mai napig ; értelmem nem tud tagadni, meghódol a szent valóság előtt, szivem... ah szivem igazán ünnepel, mert életet lát, tud a természeti világban egyaránt. És mégis! Mintha valami visszhang za­varná ezt a boldogító hitet és tuda­tot. Mintha valami természetellenes beavatkozás figyelmeztetne a társa­dalmi hiányosságokra, az élet visszás Első szerelem. Irta: Majos István. Künn az utcákon kellemetlen hideg uralkodott, az öreg napnak bágyadtan visszatekintő sugárinál élénken csil­logtak a fák zuzmorás ágai s a hó kellemesen ropogott a járó-kelők talpa alatt. Bent vígan pattogott a tűz a kályhában, mintegy gúnyolódva a künnrekedt széllel, mely közbe-közbe dühösen rázta az ablakokat. A pipázóban nagyobb férfi társa­ság volt együtt, a hölgyek a szalon­ban kisebb csoportokra oszolva cse­vegtek és talán pletykáztak is. Mint tizennyolcéves kamasz, ón is ott vol­tam a férfiak kártyás társaságában. Kibiceltem, hol egyiknek, hol másik­nak 8 lestem a szót a beszédesebb ajkakról. S ugyancsak volt mit hall­gatnom. A tűzoltó nyíri vinkó hatása alatt megeredtek a jóízű adomák, tréfák s egy-két pikáusabb történet. Mint rendesen mindig, most is Gyar- matby Zsiga bácsi vitte a szót. Öreg legény volt, túl az ötvenen, kopaszodó fején egymásba folytak kuszáit, hossza hajszálai, emellett a múló évek meg­hozták a sok embernél természetes kövérséget. Központja volt a társa­ságnak s mindenki kíváncsian fordult feléje, amint jóizü adomái feltálalása után egy történetke elbeszélésébe fo­gott. Kettőt-hármat szippantott ha­talmas tüdejével hosszú szárú pipá­jából s sürü füst felhőbe burkolva magát, következőkép regélte el első szerelme históriáját. Alig voltam 4—5 éves fiúcska mi­kor teljesen árvaságra jutottam, — Nagyszámú famíliánkban, miután elég szép vagyon jutott reám örökségkép szüléimről, csakhamar akadt gyámom, így kerültem anyai nagybátyám, Far kas Imre házához. Uj otthonomban i j csakhamar megbarátkoztam környe­zetemmel. öreg néném szeretetre mél­tósága, bátyám vidám tréfái, de kü­lönösen az akkor tizeunégyéves Iluska, egyetlen gyermeke, társasága ugy- látszott pótolták szüléimét. Nnphosz- szat együtt játszottunk Ilonkával a kert végében levő gesztenye fák alatt. Én a porban ültem s nagy szakérte­lemmel rajzolgattam az ákom-báko- mokat a sárga homokban, mig Uus egy kis fapadon ülve bábrubákat varrogatott s szökehaju, göndör fürtü babáit öltöztette. S ha itt meguntuk, lementünk a füzesbe, együtt futottunk a rigó incselkedő hangja után, keres­tük tekintetünkkel az ágak közt buj­káló harkályt s ha olykor-olykor fel­reppent előttünk, együtt kisórtük hangos kacajjal a repülő madár szárny­csattogásait. így múltak, vagy tán repültek az évek fejem felett N.-ben. S mentői több év szállt el, annál in­kább elválhatatlan játszó társam lett Ilonka. — Pedig elmaradása a múló évekkel elég gyakori lett. A vidéki földesurak négyfogatu bintója mind sűrűbben forduit be udvarunkra, meg­élénkült a ház s ilyenkor hiába vár­tam az én Ilonkámat, hogy lemenjünk a füzesre, vagy ki a rétre virágot szedni, nógytevelü lóherét keresni, — nem jött. Bent zongorázott a vendé­gek társaságában, vagy együtt ment velük a nagy kert árnyas szőlőlugasai alatt dalolva, mig ón régi pajtásaim, halkan suttogó gesztenyefáim alatt hallgattam szomorúan víg danájukat, bohó jó kedvüket. Haragos voltam, gyűlöltem e fóriakat, akik idejőve most elvonták tőlem Ilonkát. Kedvet­lenül mentem fel s ültem vacsorához, de ilyenkor bezzeg jóformán senkisem törődött velem. Az ón Ilonkám foly­ton csak azokkal a kiállhatatlan em­berekkel beszélt s ha véletlenül felém Rótta Simon nagy választékú cipóraktárát »jánljuk a t. vevő-közönségnek, mint legolesóbb bevásárlási foppást. Közvetlen a ,Pannónia# szálloda mellett. — Szatmár és vidéke legnagyobb czipíMtira. iMlffiHftfftiftlfcfffiffitolfe a tavaszi és nyári idényre megrendelt úri, női és gyermek-lábbelik, — valódi foox scbevraux bőrből készült czipők a legdivatosabb kivitelben. ■ .........

Next

/
Thumbnails
Contents