Szamos, 1906. május (38. évfolyam, 35-43. szám)

1906-05-03 / 35. szám

XXXVIII. évfolyam. Szatmár, 1906. május hó 3. (csütörtök) 35. szám. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI „A Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületének“ hivatalos lapja. LAP MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. > Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalaban fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. A Kossuth-nóta újabb áldozata. Méltó felháborodást keltett vá­rosunkban s az egész ország ha­zafiasán érző közönségében az az eset, hogy László Imre közöshad­seregbeli főhadnagyot, városunk fiát, amiatt, mert Kassán egy ven­déglőben a Kossuth-nótát énekelte, tiszti rangjától megtosztották. Az ítélet, melyet a felsőbb ka­tonai bíróság jogerősen is kimon­dott, annál nagyobb megütközést kelt mindenütt, mert joggal remél­hettük, hogy a mostani, úgyneve­zett nemzeti érában, ha nem is szállt föl még egészen, de meg ritkult az a nyomasztó köd, mely a magasabb katonai bíróságok osz­trák agyvelejét fátyolozza s ma­gyar tisztjeink meg lesznek ki­méivé attól, hogy a Kossuth-nóta éneklése miatt bűnhődjenek. E feltevésünkben szomorúan csalódtunk. Az uj nemzeti éra fe­letti öröm akkordjaiba ez az eset mint éles dissonáns vegyül talán intőjelül, hogy az örömmámor, a lelkesedés az osztráktól megvont kordonon kívül ne csapongjon, mert akkor jön a degradáció és minden egyéb-féle zaklatás, amivel magyar tisztjeinkben a magyar nemzeti ér­zés megnyilatkozását elnyomni szokták. A íelső birósági lesújtó Ítélet László Imrében társadalmunk egy igen rokonszenves tagját érte, ki mint katona, maga is katonatiszti családból származván s e pályára neveltetvén, mint egyik igen ügyes, kötelességét pontosan teljesítő ka­tona aránylag korán nyerte el a főhadnagyi rangot. De mit számit- nak ezek a kvalitások, ha ezekkel szemben a hadbíróság mérlegében oly rettenetes bűn súlya helyez­kedik, hogy a Kossuth-nótát éne­kelni merészelte! Igazán operettbe illő komikum volna az eset, ha személyt érintő vonatkozásában nem volna olyan szomorú, midőn azt látjuk, hogy Magyarországon a Kossuth-nóta eléneklése egy derék tisztet foszt­hat meg a rangjától s ezzel le vannak zárva az aktái reá nézve a katonai téren minden ambíciói­nak, melyet kora iíjuságától kezdve e pályához lüzött s melyet meg­valósítani szorgalommal s becsü­lettel igyekezett. Tudjuk, hogy egyeseknek, akár csak a vakoknak, a színekről adunk oktatást, de azoktól, akik e had­bíróságokban mint magyar csalá­dok fiai szerepelnek, kérdezzük: hogy van lelkűk egy magyar ifjú pályáját örökre tönkretenni egy olyan nóta miatt, mely nemzeti tradícióink emlékeképen a csecsemő kortól kezdve folyvást mintegy kö­rüllebeg bennünket, akarva-akarat- lanul is mindenki megtanulja s egyetlen vonatkozásában sem tar- ma már semmi olyasmit, ami illojalitásra emlékeztetne, vagy az osztrák önérzetet sértené s ez­zel a hadseregnek egységes szel­lemét a legkisebb mértékben is érintené ?! Egy nóta sem volt még soha sem ártatlanabbul vörös posztónak szuggerálva, mint a Kossuth-nóta. Annyira népies, magyar eredetisé­gében annyira naiv, bogy ha azok az urak, nem is mondjuk a magyar, de legalább a népiélek szemüve­gén e nóta leikébe beláthatnának, lehetetlen, hogy Ítéletük lelett, amit László Imre főhadnagyra ennek eléneklése miatt hoztak, maguk is el ne mosolyodnának. De ha tovább is gondolkozná­nak az esetről, mosolygásuk mö­gött nyomban az emberies rész­vétérzésüknek is löl kellene támad­nia, hogy ezen a sártekén, az em­bereknek e nagy játszó-szobájában katonailag megölnek egy embert, ' ak azért, mert mulatozás közben magyar vére, magyar temperamen­tuma, miután már egy nagy adag Gotterhaltét, walzert és hopszát lenyelt, magyar nótára is rákezd s ezek közt kedélye, — Uram, boesá‘ — a Kossuth-nótára is el- siklik. No hát ezért kellett László Im­rének a fényes katonai uniformist levetnie; az „éset“ után már nem jó katonának, csak civilnek! Igaz, hogy társadalmunk tüntető ovációkban részesíti s a maga ré­széről olyan erkölcsi elégtételt ad, ami a degradálás tényét erkölcsi szempontból teljesen paralizálja s a talpig derék katona bizonyára a civil pályákon is teremt magának jövőt, de a László Imre esetében sok ezer katona érzi vele együtt azt az arculcsapást, amit az osz­trák katonai felfogás mér azokra, kik magyar érzelmüknek, ha csak nóta alakjában is, kifejezést mer­nek adni. Ennek a képtelen állapotnak vé­gét kell már egyszer vetni, mert ez homlokegyenest ellenkezik az­zal a deklarációval, melyet Jekel- íalussy honvédelmi miniszter tett, hogy a katonaság és a polgárság közti együttérzés szellemét ápolni íőfeladatának tekinti. Reméljük, ha ifjaink tömegeseb­ben lépnek a katonai pályára, már számbeli jelentőségükkel is sokat fognak tenni az osztrák katonai szellem ellensúlyozására s az egybe­ülendő országgyűléstől joggal el-, várhatjuk, hogy ez esetet már csak az uj éra nemzeti jellegének iga- zolásására is interpelláció tárgyává fogják tenni. Bikszád-fiirdő jövője. Irta : Rotterbiller Ödön dr. megyei t. főorvos, operetaur, Bikszád-fiirdő vezető orvosa. A magyar közönség épen úgy nem tudja, mit adott nekünk fürdőkben és vizekben a jóságos természet, A szerencsés nyerő. Kiskun Antal leejtette kezéből a kávéspoharat. A hatkrajcáros sárga nedű végigömlött Antal ur nadrágján s úgy folyt le nagynehezen a piszkos padlóra. A pohár pedig sebes vágta- tással gurult neki a falnak, ahol szé­pen eltörött. — Kiskun ur, mi lelte, talán rosz- szul lett? — Kérdezte megijedten Csomoráné, a kávémórós tulajdonos­nője. — Talán megint bepálinkázott ? Kiskun Antal azonban nem vála­szolt. Kivörösödött, kissé puffadt ar­cából kidülledtek a szemei, ezek a gömbölyű, merev, megtört nézésű szemek az újságot nézték, amelyben valami nagy, csodás dolog lehetett megírva. — Nézze meg az ember! — mél­tatlankodott Csomoráné. — Még csak nem is felel. Még csak fel sem kel, hogy megtörülhessem a padlót. Hát azt hiszi az ur, hogy egyedül van a kávómérósben ? S miután még mindig nem kapott választ, Csomoráné odaállott Kiskun elé, vastag csípőjére tette a jobb ke­zét és imigyen szónokolt: — No nézze meg az ember ! Hogy ül itt, mint valami török basa. Mint valami vendég, aki pontosan fizet. Mintha nem is tartoznék hatvannégy reggelivel és huszonhat vacsorával. Tudja mennyi az ? Tizenegy forint nyolcvankét krajcár. Ennyi az adós­ság, tisztelt ur! Ne hencegjünk olyan nagyon! Kiskun Antal kacagott. — Mennyi? — kérdezte. — Tizenegy forint nyolcvankét krajcár, — bömbölte Csomoráné, — és ne vihogjon az ur, amikor a pén­zemet kérem. Ha már nem fizet, ne legyen legalább olyan arcátlan ! Antal ur megint csak kacagott. Csomoráné hátraszólt özvegyen ma­radt leányának : — Meglátod, hogy én mindjárt ki­lököm ezt az utálatos embert. A bánatos kis özvegy, aki titkos reménységgel nézte, mint nő a Kis­kun kávéskontója, odalibbent az em­ber mögé, gyöngéden a vállára tette a kezét s a füle fölé hajolt: — Mi lelte, kedves Antal ur ? Antal ur bambán mosolygott. — Nézze csak nagysád, mi áll az újságban! — és egy napihirre muta­tott, mely arról szólt, hogy mely sors­jegyek nyertek a legutóbbi húzáson. — No, csak nem csinált főnyere­ményt ? Az ember felugrott és az asztalra csapott. — De igenis, azt csináltam! Fő­nyereményt csináltam. Vége a nyo­morúságnak. Ezentúl a kávéházban fogok kávét inni. Igenis, borravalót fogok adni a pincéreknek. Igenis ! Kopott kabátja belső zsebébe nyúlt s miutáu azt a rongyos bélés között kotorászva megtalálta, kivett egy szerfelett ódon bőrtárcát s abból hosz- szas keresgélés után kihúzott egy színes papirost. Az volt a sorsjegy. — Tessék, — mondotta. — A köt­sz áz-kilencvenhatezer-üyolcszáztizen- kettedik szám. Ez a szám kétszázezer koronát nyert. Most megT^ek a bankba és felveszem a kétszázezer koronát üem hiszik ? Tessék, nézzék meg az újságban. Mi áll benne ? Az áll benne, hogy a ‘296812. számú sorsjegy két­százezer koronát nyert. Ezzel Kiskun Antal zsebrevágta a rongyos táskát és a sorsjegyet, vette a kalapját és elrohant. Az ajtónál visszafordult. — Azt a rongyos pénzt majd el­küldöm az inasommal. Az inasommal, igenis! * A százalékok levonása után száz­hatvanezer korona maradt Kiskun Antal zsebében. A nagy pénzt, újdo­natúj ezres bankókban ott őrizgette a szive felett. Jó időbe telt, mig rendezni tudta a gondolatait. Mit fog tenni a nagy pénzzel ? Lakást vesz, ruhát, arany órát. Persze, hogy vesz, annyit ameny- nyit akar. Még házat is vehet. Meg­állt egy Erzsóbet-köruti palota előtt. Jól megnézte. Négy emeletes volt és mindegyik emeleten huszonöt ablak. Szép nagy ház. Hozhat legalább is tizenötezer korona házbórt. Aztán uj láz, jó néhány esztendeig még adó­mentes. Ez fontos a budapesti házak­nál, mert nagy a házbéradó. Diktum, Róth Fülöp kárlsbádi ezipőraktárát ajánljuk a t. vevő-közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda meílett. — Smtsüár és vidéke legnagyobb czipőraktára. a tavaszi és nyári idényre megrendelt nri, női és gyermek-lábbelik, valódi box és schevraux bőrből készült czipők a legdivatosabb kivitelben. -------

Next

/
Thumbnails
Contents