Szamos, 1906. április (38. évfolyam, 26-34. szám)

1906-04-01 / 26. szám

XXXVI11. évfolyam­Szatroar, 1906. április hó 1« (vasárnap) 26. szán. Előfizetési ár: Egész éyre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rókóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetnek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Kérdés és felelet. Az egész magyar kereskedő-vi­lág előtt ösmeretes az a tény, hogy osztrák szomszédaink ipari termé­keink bevitelét nem valami jó szem­mel nézik. Gazdasági érdekekről s azoknak megóvásáról lévén szó, teljesen felesleges ezen tény regisz­trálásánál eme ellenséges indulat alapmotívumait keresnem, elég any- nyit megjegyezni, hogy az osztrák gyárosoknak, nagyiparosoknak a magyar ipartermékekkel szemben elfoglalt ellenséges indulata igen káros hatással van nemcsak az általános gazdasági politikánkra, hanem az egyes gyáros-nagyvál­lalkozókra is. Ha egy pár évi visszapillantást teszünk Ausztriával űzött keres­kedelmünkre, lépten-nyomon fogunk találni eseteket, melyek fenti állí­tásaink valódiságát bizonyítják. Csak alig pár éve, hogy állami jóváhagyás mellett egy-két magyar kereskedő cég Bécs egy nagyke­reskedő cégével szállitmányozó- szerződési viszonyba lépett. Az üzleti szerződésben vállalt kötele­zettségek betartásával úgy játszot­ták ki a bécsiek a magyar szer­ződő leieket, hogy a Dunán íel- szállitott ezer és ezer métermázsa búza átvételére szerződés szerint vállalt kötelezetteégüknél fogva haj­landók voltak készséggel az átvé­telre, de ceak természetesen úgy, hogy a magyar búzát szíllitó slep- pek a szerződésben megállapított kikötőben kössenek ki. Arról aztán tettek a bécsiek, hogy a szerző­désben megnevezett kikötő egy­hamar ne legyen szabad. A ma­gyar búzát tartalmazó uszály igy sokszor 3 — 4 hétig is vesztegelni volt kénytelen, mert a bécsi cég a szerződéseilenes kikötőben a búzát nem volt hallandó átvenni. Hogy a búza a hosszú állás következ­tében megdohosodott s igy a pesti szállító, akit a kikötési mizériák veszélye terhelt, potom áron volt kénytelen átengedni, az csak ter­mészetes dolog. Azonban ez csak egy kiraga­dott eset a többi száz és száz különféle adathalmazból, mely tisz­tára megvilágítja az osztrákoknak velünk szemben tanúsított gazda­sági ellenszenvét. A legnagyobb szálka mindazon­által a malomiparnak hatalmas ki­fejlődése volt szomszédaink sze­mében. Éveken át mindent elkö­vettek, hogy emiatti ellenszenvüket kimutassák. S erre mintha alkalom is kínálkozott volna, nagy malma­ink osztrák területen levő, nagy­mennyiségű lisztet befogadó rak­táraink következtében. Az ily rak­tárak utáni adók nagy arányban való adókivetésével akarták a kül­földön is közkedveltségnek örvendő magyar liszt versenyképességét elnyomni. A fegyver azonban, mint ilyenkor rendesen történni szokott, visszafelé sült el. A malmok ugya­nis alig kapták kézhez az adóbe­vallásra irányuló hivatalos megke­resést, kerülő utón figyelmeztették az osztrák sógorokat, hogy hely­telenül cserkesznek őkelmék az adókivetéssel, mert elfelejtik, hogy Magyarországon sokkal több cseh és osztrák sörraktár van, mint magyar liszt-depót náluk s ugyan­csak sok osztrák gyár kéménye szűnne meg örökre füstölni, ha a magyarok ezen sőrraktárakra is alkalmaznák a megadóztatás azon módját, minek példáját a magyar lisztraktáraknak általuk való meg- adóztatási szándék után vennék. Ezen eléggé érthető felelet aztán el is hallgattatta végleg a lisztrak­tárakra szabandó adó eszméjét. Az utolsó évtizedben tapasztalt óriási haladásunkat az ipari téren nem is tudjuk semmiképen tovább tejleszteni, ha a tulnanról jövő szekatúrákra a megfelelő energiá­val meg nem adjuk a választ. Hisz Isten minden áldásával bőven ellátott országunk csak úgy önti az ipari feldolgozásra szánt és alkalmas nyersanyagot. Bűnt követnénk el iparunk, de elsősor­ban magunk ellen, ha iparunkat fenyegető támadásokról lévén szó, nem a legnagyobb eréllyel lépnénk fel a támadás visszaverésére. Nem engedünk semmiképen ab­ból, amit Moivant a hires francia nemzetgazdász mondott: — „Ha azt akarja egy nép, hogy keres­kedelme, ipara fejlődjék, ezen cél érdekében a végletekig el kell mennie s ha a cél, mely az or­szág boldogulásának célja, úgy kívánja, minden gondolkozás nélkül ragadjon fegyvert.“ színház. Szerdán Arronge Adolfnak egy felelevenített vigjátóka „A Doktor bácsi“ (Dr. Klauss) ment kis közön­ség előtt. A darab egy sokat tapasz­talt, az emberi szív legmélyebb vé­dőibe, még a nevetséges mozzanataira is, belátó embernek házi, társadalmi és tudományos szereplését, foglalko­zását s azon hatást, befolyást ecseteli elég természetes hűséggel, melyet egy ilyen férfiú szellemi felsőbbsógóvel egészen következósszerü alapon gya­korol környezetére. A darabban van egy pár kitűnő kabinet alak; ilyen mindenekelőtt az orvos, ki a tudo­mányos pedantériának élő megteste­sülése s ki a kötelességhez való me­rev ragaszkodás és némi kicsinyes óvatosság által komikus, de rokon­szenves alak; ilyen az orvos kocsisa, Lubovszki, ki a műveletlen, de a fog­lalkozás által bizonyos tudákos pati­nát elsajátított s erre büszke szolgá­nak prototípusa ; ilyen a félénk, ma­gát mindenütt alkalmatlannak hivő Gerster s még több. Az előadás kü­lönösen ami a szereptudást illeti — nagyon gyenge volt, hiányzott belőle az együttes, összjátékra törekvés. — Rajz dr. Klaussa elég sikerült volt, szerepét azonban most sem tudta. — Kiemelkedőbb játékot prodákáltak, Egy perez. Mért is születtünk gyenge embereknek, Kiknél elmúlik bánat és öröm ? Kiknél az öröm mély bánattá válik Es mosolygóssá lesz az égő köny ? S én nem sajnálok semmit ez világon, Csak téged édes, röpke pillanat, Midőn először érintette ajkam A lázban égő piros ajkadat. Elszállt a perc és ő reám tekintett, Mint a testté vált szűzi szerelem ! Es szinte fáj, hogy azt az égi percet Örökké tartóvá nem tehetem. E perc emlékétől elolvad lelkem, Szivem kinyílik, mint nyíló virág, Melyet a szellő csókol önfeledten, S ez önfeledten szórja himporát. Csongori. Ä „Fekete Levesében. Valami duhaj nótát énekelt a lány. S táncolt hozzá, merészen ringatta telt idomait, kurta szoknyája fel- fel- lebbent s éhesen nézték a férfiak a fehérséget. Szombat este volt s a Fe­kete Leveshez címzett énekes kávé. házat zsúfolásig töltötték meg a kö­zellevő indóbáz munkásai, facér bol­toslegények és az éjszakai leányok, akik ott melengették egy csája mel­lett a hideg utcákon való kóborgásban megdermedt tagjaikat. A kávés, aki egyúttal a „Müvésztársulat“ igazga­tója volt, Hungerfrierer Zoltán mél­tóságteljes arczczal járt fel s alá a vendégei között, — Ennél—annál az asztalnál is megállott, nyájas beszél­getésbe elegyedett a vendégeivel s gyakran szólt a következőképpen : — Ez a barna ? Ez a Mariska. Kupléónekesnő. Kedves nő ! Melegen ajánlom. Ugyanilyen tónusban szokta dicsér­ni a Hildát, az Amandát, a Piroskát, akik mindmegannyi brettlimüvésznők valának s főhivatásúk abban állott, hogy minél több üveg sört énekelje­nek, mosolyogjanak s kaczérkodjanak ki a vendégekből A modern Budapestnek egyik típusa ett a zengerájos kávébáz. Nem a régi már. — Részben vagy egészen megmagyarosodtak már e helyiségek, i melyeket túlzott jóakarattal Chanta- noknak is szoktak nevezni. A kávés szerződtet néhány énekhez, tánezhoz s szavaláshoz értő fiatal leányt és férfit, nagyobbára félbemaradt szini- növendókeket, szerez egy ócska zon­gorát s ahhoz egy gyakorta vak zon­goramestert s készen van a „Művészi Társulat“, amely felett a rendőrség felügyel. S ezt igen jól teszi a ren­dőrség, mert sok ilyen chantan ala­posan rászolgál arra, hogy szemmel tartsa a rendőrség, mint akármelyik hírhedt lebujt. Kővágó Demeter államvasuti kalauz miután kiitta a harminckettedik po­hár sört, felállott és nagyot nyújtóz­kodott. A brettlin Margit énekelt. A szőke Margit aki miatt a múlt héten a Du­nába vetette magát egy szerencsétlen Dádogos legény. Nem kell más csak. Sikk és elegáncia. No meg aztán, no meg aztán. Impertiuencia ! így zengett Margit és Kővágó De­meter közbeorditott. — Kisasszony valami magyarosab­bat, szemérmetesebbet. Koszt vasz koszt! Margit csókot hányt a vasúti ka­lauz felé s nyomban bele fogott a megrendelt dalba. Ki engem akar feleségül. Ne szálljon a földre az égből. De férfi legyen a javából. — Ez müdal, müdal, harsogta Kő­vágó. Tőről szakadt magyar nótát kérek. S a festett képű vidám leány uj nótába kezdett: Az éjszaka hol jártál ? Három pofont hol kaptál ? Ez a dal megnyerte a kalauz tet­szését. — Odaállott a színpad mellé, megsimogatta a vak zongoramester fejét s együtt énekelt a lánnyal. Né­hány perc múlva már az egész kávé­báz dalolta : Az éjszaka hol jártál ? Három pofont hol kaptál ? Férfiak és nők szorosabban egymás melló húzódtak, összemosolyogtak, a szeszillatu levegőben buja hangulatok úszkáltak, egyik másik asztalnál tüzes Róth Fülöp kárlsbadi ezipőraktárát íjáffiljuk a t. vevő-közötseégnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. — Szaimár és vidéke legnagyobb cziporaktlra. a tavaszi és nyári idényre megrendelt úri, női és gyermek-lábbelik, valódi box és schevraux bőrből készült ezipők a legdivatosabb kivitelben. ------­PO LITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. „A Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületének“ hivatalos lapja. MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN.

Next

/
Thumbnails
Contents