Szamos, 1905. december (37. évfolyam, 97-104. szám)

1905-12-03 / 97. szám

XXXVII. évfolyam. Szatmár, 1905. decz. hó 3. (vasárnap) 97. szám. j SZAMOS. * v■ . POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAPÉ i MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS GSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatrcaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Boldogulás. Azok az egyre növekedő igé­nyek, melyeket a fokozatosan fej­lődő emberi értelem támaszt, a megélhetést, a boldogulást napról- napra nehezebbé teszik. őseink csendes, higgadt nyugal­mát, amellyel az idők haladását szemlélték, ma már valami lázas, lüktető idegesség váltotta fel. Az élet keringő, szédítő forgataga magával sodorta a haladni akaró­kat, a renyhéket pedig messzire kiveti magából. A kereskedelem, ipar, közleke­dés fejlődése folytán hatalmas ver­seny keletkezett a társadalom egyes tényezői között és e versenyben annak van kilátása némi ered­ményre, ki teljes fegyverzettel, vagyis a rendelkezésére álló, még csekély jelentőségüeknek látszó se­gédeszközök felhasználásával is indul neki a nagy, hatalmas mér­kőzésnek. Ez a verseny okozta, hogy szá­mos oly foglalkozási és kereske­delmi ág, mely eddig egyáltalán nem, vagy csak igen csekély mér­tékben miveltetett, ma nagyra fej­lődött, mig viszont azok az ágak, melyek azelőtt az emberi munkás­ság, szorgalom és tudás szinte egyedüli levezető csatornáiul szol­gáltak, ma megfagytak, megcsap­pantak, eloszlottak. Csak olyan jelenség ez, mint a mikor például valami hatalmas fo­lyam utjának befejezte felé nem bírván el a beléje ömlő, hömpölygő árakat, felbomlik, ágakra oszlik ég igy olvad bele a tengerbe. Kétségtelen, hogy az emberisés számának folytonos szaporodása s a megélhetési módoknak ezzel ará­nyos fejlesztése és gyarapítása a szociológiának legtontosabb és leg­sürgősebb kérdése, melynek meg­oldása már nem késhetik soká. Az őstermelés céljainak szolgáló terület, a föld, majdnem minden e célra alkalmas pontjának felhasz­nálása- folytán immár nem fejlőd­hetik, sőt a statisztika ép ellenke­zőleg azt bizonyítja, hogy a váro­sok térfoglalása és az ipari telepek szaporodása a földmivelés és állat- tenyésztés céljaira alkalmas terü­leteket mindinkább visszaszorítja, határaikat szükebbre zsugorítja. Szaporítja aztán e bajokat a bir­tokoknak elörökösödés utján való szétforgácsolása. Önmagától érte­tődik, hogy a földbirtok szétdara- bolásának az a következménye, hogy a birtokosoknak szakitaniok kell az eddigi hagyománnyal és oly módon mivelniök birtokukat, hogy az fokozottabb jövedelmet hajtva csakúgy biztosítsa gazdájá­nak a megélhetést, mint osztatlan állapotban ennek elődei részére is biztosítottak. Mindazon intézkedésekre, melyek a cél elérésére alkalmasak, két rö­vid szavunk van : belterjes gaz­dálkodás. Nem mulaszthatjuk el e helyütt fajunk egy régi rossz tulajdonsá­gát megróni; azt t. i. hogy nem rendelkezünk elég előrelátással, ami pedig minden oly nemzetnek, mely sikeresen akar helytállani az egyre növekedő versenyben, múlhatatla­nul szükséges. Minálunk csak a szükség váltja ki ez erényt, vagyis csak akkor fogunk erélyesen hely­zetünk javításához, amikor körül­ményeink erre szorítanak, mig az oly népfajok, kiknek előrelátása fokozottabb a mienknél, már jó előre gondoskodnak a bekövetke­zendő ínség napjairól. Dicsérendő példáját látjuk ennek a tulajdonságnak az angolszász és germán fajoknál, holott is a pro­videncia oly fokban fejlődött ki, hogy e nemzetek minden néven nevezendő gazdasági krízis ellen vértezve bátran és nyugodtan néz­hetnek szembe minden eshetőség­gel. bármilyen csak elképzelhető fordulattal. A gazdasági termefés eredmé­nyének fokozása különösen két té­nyezőtől függ: a belterjességtől és az üzemerő gazdaságos felhasz­nálásától. Mindkettő múlhatatlan feltétele a modern gazdálkodásnak és ha gazdáink még sem kísérlik meg tömegesebben e segédeszközök igénybevetelével fokozni jövedel­müket, ennek magyarázatát egye­dül a legtontosabb közgazdasági tényezőnek, a pénznek hiányá­ban találjuk. Rockefeller, a hires amerikai mil­liárdos mondása, hogy csak az első millió megszerzése nehéz, a többi aztán magától jön. Ugyanez az igazság áll belterjes gazdálkodásnál is, hol szintén csak az első lépés megtétele, az üzem­nek modern szellemben való be­rendezése és az ezzel járó beru­házási költség okoz gondot a gaz­dának, mely gond megszűntével azután örömmel látja birtokának hatványozott jövedelmezőségét. Ha tehát az a célunk, hogy a nemzetfentartó osztály illetőleg en­nek legjelentékenyebb része, a kis birtokosság boldogulását elősegít­sük, úgy legelső kötelességünk nemcsak elméleti utón megismer­tetni a kisgazdával a modern mező- gazdaság segédeszközeit és azok használati módját, hanem lehetővé kell tennünk azt is, hogy ezen eszközökkel, mint sajátjával, ren­delkezzék és birtokát belterjesen kezelhesse. Nyílt levél dr. Jéger Kálmán, városi tiszti orvos úrhoz. Egy olyan közügyben fordulunk Szatmár város tiszti főorvosához, mely annyira köztudomású, hogy vi­Ä poétikus vádlott. Az „általános kérdések.“ Elnök : Megnyitom a főtárgyalást. Álljon elő a vádlott ! Vádlott : Itt vagjmk. Elnök : Figyelmeztetem, hogy első sorban az általános kérdésekre fogom kihallgatni. Feleljen hát az egyes kérdésekre. Mi a neve ? Vádlott : Krampetios Stanislaus, „becsületes jó magyar név, nem hímez nem hámoz.“ Elnök : Ezt nevezi maga jó magyar névnek ? Különben maradjunk a tárgy­nál. Mi a foglalkozása ? Vádlott : Arany Jánossal mondha­tom : Én szegény költő vagyok, Örökül hát nem sokat hagyok, Legföljebb mocsoktalan nevet S a tömegnél hitvány érdemet. Elnök : Az érdemei tényleg hitvá­nyak lehetnek, de a mocsoktalanság gal várjunk a főtárgyalás végéig. — Egyébként ne citálgasson itt folyton, hanem feleljen prózában. Hol szüle­tett ? ­Vádlott : Elnök ur, erre a kérdésre is Petőfivel válaszolok : Ez a város születésem helye Mintha dajkám dalával vón tele. Most is hallom e dalt elhangzott bár : Cserebogár, sárga cserebogár. Elnök : Maga, úgy látszik, javitha- tatlau. Hány éves ? Vádlott : (elmélázva) : Vállamon huszonhét év van már Cserebogár, sárga cserebogár. Elnök ; (ingerülten) : Hallja, hagy­jon fel a cserebogaraival, mert kive­rem a bogarakat a fejéből. Van va­gyona, vagy vagyontalan ? Vádlott : (könnyezve) : Nincs cserepes tanyám, Sem szűröm, sem gubám Nincsen. Az igazi... Elnök (félbeszakítja idegesen) : Hallja ne mókázzék itten a törvény színe előtt. Feleljen a feltett kérdésre van-e vagyona, ingatlan, vagy ingója pl. ökre, tehene, vagy más valami házi-állata ? Vádlott : Állat ? (gondolkodik, hir­telen felragyog az arca.) Az van. És pedig : Van nekem egy selyemszőrü kis cicám Bársonyszőrü, puha teste , Vele játszom minden este ... A világért másnak oda nem adnám O Elnök (a haragtól kikelve) : Hát nem érti az embert ? Ne hozzon ki a sodromból. Feleljen a következő ál­talánosra : van-e családja ? Vádlott (szomorúan énekel) : Árva vagyok, nincsen senkim, Szeretőm is elhagyott. Azaz, hogy volt valamikor gyer­mekem. De a gyermekeimmel is úgy vagyok, mint Simon Judith. Nálam is. „ ... minden esztendőben“ — Kis deszka koporsót tesznek le a földbe, Kis deszka koporsó, alig-alig rőfnyi, Szegény kicsi féreg nem tudott megnőni Nőm is volt. De megszökött egy furvézerrel. Azóta nem gyermekes ke- dem. És azóta : Egyedül hallgatom tenger mormol ását Tenger habja fölött futó szél zúgását. Elnök (megtörve, megadással) : Vannak-e szülei, apja, anyja ? Vádlott (zsebkendőjével törülgeti szemét és idézi Petőfit) : Sem apám, sem anyám Nincsen már, nem is lesz, Kiket szoríthatnék dobogó keblemhez. Kiknek csókolhatnám ... Elnök : Hál1 Istennek elértünk az utolsó általános kérdéshez. Volt-e már büntetve. Vádlott: Büntetve még nem vol­tam, de őszintén bevallva, egyszer már elkövettem csalást. Elnök : Ha ! Hogyan ? Mondja el a tényállást ! Volt szeretőm, volt szeretőm tizenhárom Tíz elhagyott tiz elhagyott maradt három Kettő megcsalt, maradt még egy, Ezt az egyet, ezt az egyet Én csaltam meg. Vádlott : A tényállás ez : Hát nem szerelmi csalás ez ? Elnök (csalódva és kimerülve) : A bíróság pihenése okából a főtárgya­lást tiz percre felfügesztem ! ! Rádala. Egy halálraítélt utolsó napjai. Irta Timár Balázs. A Bastille körül, a Rue de Alle- magne-ban van egy kis gyümölcsös- üzlet. Két fiatal bájos leány Aimée és Jeanne szolgálja ki a vevőket. A ma­májuk is ott van. Dobogós tekintetű, kövér és harcias hölgy ez; a régi Róth Fülöp kórlsbacü ezipőraktárát ajánljuk a t. vevő-közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. — SyMr és Yidíke legnagyobb czipóraUtra. az őszi és téli idényre megrendelt összes úri, női és gyermekczipők, valódi SlSsPim box és Schevraux »őrből készült ezipők a legdivatosabb kivitelben. ■

Next

/
Thumbnails
Contents