Szamos, 1905. augusztus (37. évfolyam, 62-70. szám)

1905-08-03 / 62. szám

XXXVH. évfolyam. Á: / 90-ma 4 í- . /v* ? <k m 4 : .’5 V- \„ •• í* v,;y Szatmftr, 1905. augusztus hó 3, csütörtök SZAMOS i 62-ik szám. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: Kgéez évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG ée, KIADÓHIVATAL: Réköczy-utcze 9. sz. Telefon: 107. tífirdfcnj.t-imi dijak Szatrearoo, r lap kiadóhivatalában fUeiendók HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Drámák. A megrendítő öngyilkosságoknak, a szivetrázó szerelmi drámáknak, hogy úgy mondjam, szezonjaik szoktak lenni. — Mintha járvány- bacilusok áradnának az oly véres eseményekből, melyeket szárnyára kap a hir és soktéleképen, érzel­mesen, szenzációsan kommentál a napisajtó. Amikor ezeknek az öngyilkos­ságoknak, kettős szerelmi drámák­nak psychologiáját vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy egy nagy és íontos momentumban mindegyik megegyezik. Ez a momentum az, hogy a drámák hősei, akár fiata­lok, akár vének, belecsömörlöttek az életbe. Letargia-spleen fogja el azokat, akik még alig lépték túl a 20—30 óvet, akikre még annyi öröm, élvezet és boldogság várna, ha lenne bennük kitartás, hogy keresztül tudjanak gázolni a jelen bajain. De ez a kitartás, ez az energia nincs meg bennük. Holott maga az élet talán soha nem nyújtott annyi élvezetet a fiatal embereknek, mint most. Az a társadalom, amely nem küzd a nyomorral, inkább a szórakozásra van berendezve, mint komoly dol­gokra. A jelszó az, hogy men­nél vigabban kel! keresztül fut­nunk ezen az életen, amely úgyis oly nagyon rövid s úgy is okvet­lenül a temetőbe vezet. Az er­kölcstelen római császárságok ide­jében volt csak példa arra a mohó élvezetvágyra, amely a mai kultur- emberiséget jellemzi. S természe­tes, hogy ugyanezen okból az er­kölcsök is felette meglazultak e modern társadalomban. Ez a lazulás elsősorban a lel­kek energiájának pusztulásában nyilvánul. Mind kevesebb lesz a törhetlen akaratú, szívós kitartásu ember. Az élettel való küzdéshez nem igen érez kedvet s vágyat az a mai iíju, aki lépten-nyomon az­zal az életelvvel találkozik, hogy csak egy dolog van, -'mi az életet becsessé teszi s ez az, hogy „jól mulatni.“ Mulatni, szórakozni, sze­retkezni: ez a jelszava nagynak és kicsinynek, szegénynek és gaz­dagnak s a tömegek gépszerüen végzik e) munkájukat, tisztán csak azért, mert csak a munka bére teszi nekik lehetővé azt, hogy mulathassanak. A holnappal nem sokat törődnek. Jöjjön, aminek jönni kell, mert hiszen valahogyan csak lesz ! Nem bohémia ez, hanem ledér- ség, mely fundamentuma a tár­sadalom számos bűnének és ba­jának. Ez a ledréség kiöli a lelkek energiáját s mikor látják, hogy a sors úgy lordult, hogy a megszokott gondtalan életüket nem folytathatják, hogy vágyaik nem mehetnek teljesedésbe, mint valami megunt cifra rongyot, eldobják ma guktól az életet. Különösen áll ez a szerelmi drámákra. Emberek, kik ilju vérük melegével vágyódnak egymás után, mihelyt beborul felettük a láthatár ó akadályok merülnek fel, egy­kettőre elszánják magukat az utolsó ’epésre. Ha megbecsülnék, ha sze- v.'tnék az. életet, ezt a legfőbb, ja­vát az embernek, nyilván nem tennék ezt. De manapság, mire az ifjúság elér egy bizonyos kort, fenékig üríti az élvezetek kelyhét s az élet korántsem bir előtte az­zal az ingerrel, amely a régi ener­gikus fiatalságot jellemezte. Arra nem gondolnak, hogy más, neme­sebb hivatása is van az életnek, mint a mulatás és élvezet. Hogy munka, alkotás, a felebarátaiért való cselekvés a becsületes célja a földön való életnek. Erre nem gondolnak, csak arra, hogy ezután roszabbul lesz, mint eddig volt s az élet már nem nyújthat nekik annyi boldogságot, amely felérne' az érte való szenvedéssel. A íaj puhulását, elkorcsosodását ezek a drámák bizonyítják legjob­ban. Jellem és akaraterő nélkül nő fel ez a fiatalság, kibontott vitor­lákkal száguld az élvezetek ten­gerén s ha vihar jő, nincsen ereje ahkoz, hogy megküzdjön vele. A mai paedagógiának egyik leg­derekabb feladata, hogy az élet megbecsülésére oktassa a tiutalsá- got és edze a lélek energiáját, amely nélkül a legkiválóbb tehet­ség srím tudja magát megbecsülni. Egyesületi életünk! Klubbok, kaszinók, körök és egy­letek tekintélyes számban vaunak már nálunk is, de ez a szám még mindig kicsiny arra, hogy jelentékeny sze­repet játszón a mi társadalmi életünk­ben. Pedig a kor tanulságai azt köve­Ködképek. Irta : Kőhalmi Béla. Álom. Rásky István komoly törekvő fiatal ember. Csak a jövő kérdései erős, súlyos, tudományos problémák foglal­koztatják. A nyegle gyönyörűség pis­logni sem mer feléje. Szép külsejű fin amilyen a lelke. Az ilyen vonzó szép arczhoz derűs tiszta lélekhez, agy illik a szerelem és Rásky István szerelmes, avval a fátyolos szűzi sze­relemmel, amilyen csak a Rásky Ist­vánok lelkének lehet a sajátja, szeret egy kis serdülő székely lánykát s annak a piczi székely nómbernek félistene Rásky István. Rásky István nem néz gyönjmrök után, de gyerekes szeretettel el-eláb- rándozik. Épen mint az a kis lány odalent. Olyankor egy erőtől duzzadó fiatal lélek terve, ábrándja ölelkezik össze egy székely kislány tudatlan, álmatag vágyakozásával. — Egyszer valami ledér könyv akadt kezébe. Festett, csábitó, pongyolás nőalak volt a czimlapján, a belsejéből meg mintha a kéjnek, gyönyörnek izgató lehellete párólgott volna feléje. A kíváncsiság az örök tudni vágyás sarkalta gyötörte és olvasni kezdte. Belemélyedt, ott lepte meg az álom, a betűk vibráló hadserege előtt. — Elaludt és gyötrődve, nyűgös izga­lomban azt álmodta, bogy menyasz- szonya, az a piczi székely lányka, ott fekszik előtte, megtépve, csapzot- tan, bűnös nászi ágyon, letörve, meg­gyalázva. Az óra. A szobában színtelen félhomály van. öreg, fehórhaju házaspár ül omló, szürke kereveten. Két karjuk egybe­fonódott. — Emlékszel apus, ötven év előtt atyád egy nagy láda rózsát küldött nekünk és mi beborítottuk kocsinkat telidesteli, illatos, hamvas rózsával s úgy hajigáltunk belőle, a kiváncsi, az örömrivalgó nép közé. — Emlékszel apus, ősz hajú ag­gastyán pap tette össze remegő ke­zünket, az a szelíd arczu öreg pap, és mégis az ö nyugalmas öregsége oly szépen hozzá illett a mi nyugta lan, pompázó fiatalságunkhoz ! — Emlékszel apus, aztán útra kel­tünk s egy szép napon a tengeren ébredtünk fel, útban Palermo felé. Akkor hajnal volt, most sötétlő al­kony ! — Emlékszem, szólt a férfi s a fali óra mély, érczes kondulással szólt bele a beszélgetésbe. — Tik-tak. — Apus, szólt a nő, milyeu gyön­ge, milyen félénk hangja van a fali óránknak, hallgasd csak, pedig egy­kor, hogy zengett, hangos volt tőle a ház. S az óra tovább ketyegett. — Tik-tak. Mintha belőle az örök ige beszélt volna : Tik-tak. Ti vagytok csak vál­tozók, emberek, az ón beszédem egy­forma mindig, mindörökké. Az udvari bolond, meg az udvari próféta. Unalom ország királyának, Nagy Ásító királynak udvarában. Rikkantó volt az udvari bolond, és Jorik az udvari próféta. Nagyásitó király minden reggel kukoritó hajnalban napi parancsot ad ki. Azontúl estig egy ülőhelyében a tróntermébeu ásítozik. Az volt pe­dig a legújabb parancsban, hogy Jo­rik az udvari poéta szerelmes verset Írjon. Uj legyen, de szerelem is le­gyen benne Jórik nagy busán ült le a trónterem túlsó sarkába s hol az egyik, hol a másik könyökét változ- gatva, bozontos fejével látszott elfog­lalva lenni. Rikkantó az udvari bolond ez alatt az ablakon bámult ki, merengve néz­te az ívben hajló égboltot,,, valami oly csodás szelid bánat ült ki az ar­czára, hogy szinte megüvegesedett tőle a szeme. Mi bajod Rikkantó? Kérdezte Nagy­ásitó király. — A szerelem ! Felelt sóhajtva az udvaribolond s gyerekes örömmel, szelid derűvel gyönyörködve abban amit mond, — beszélt Nagyásitó királynak Rikkantó az udvariboloud, egy hamvasfürtü pásztorlányról, aki ott messze a Nagy Topoly árnyéká­ban őrzi dalolva nevetve a Semmit­tevő berczeg ezüstös nyáját. — Az egyedüli, aki dalolni, kaczagni tud unalom országában. És ajkáról csak úgy ömlött, áradt a dicsérő beszéd és Nagyásitó király merengve hall­gatta. Aztán Jorik felé vetette tekin­tetét s abban a pillanatban hangos kaczagásban tört ki. A poéta haja felvolt borzolva, homlokáról patakzott az izzadtság s fejét úgy dobálta egyik kezéből a másikba, mintha forró to - jás lett volna. Másnap reggel, kukuritó hajualban az jött parancsban, hogy Jorik az udvari poéta lesz az udvari bolond, Rikkantó a bolond pedig az udvari poéta. Róth Fülöp kárlsbádi ezipór aktárat ajánljuk a t. vevőközönségnek mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. & Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. i i a tavaszi és nyári idényre megrendelt összes úri, női és gyermekezipŐk valódi Schervaux bőrből készült czipők a legdivatosabb kivitelben. -----

Next

/
Thumbnails
Contents