Szamos, 1905. július (37. évfolyam, 53-61. szám)

1905-07-02 / 53. szám

2-ik oldal. SZAMOS 53. szám Magyar fürdők. A nyári nap izzóan tűz alá, verő- fényes melege messze számkiveti a nagyvárosok lakóit, ki a szabad ter­mészet ölébe, hol suttogó lombok védik az embert a nap forró sugarai ellen és hol üde zöld pázsit frissíti fel az elernyedt test idegeit. Aggódó gonddal töpreng ilyenkor minden családapa, mily módon oldja meg a nyaralás kérdését úgy, hogy e meg­oldás a legolcsóbb és egyúttal a leg­helyesebb legyen. És a töprengésre van is alapos ok, mert bizony fürdőhelyeink és nyara­lóink közül kevés van olyan, mely magában egyesítené a kényelmet és az olcsóságot. Osodálhatjuk-e ily módon, hogy mindenki, aki csak szerét ejtheti, nyárviz idején messzire menekül a hármas bérez, a négy folyó honától és messze idegenben költi el azt a pénzt, mely kedvezőbb viszonyok és körülmények között a hazai piaczon foroghatna. Hiszen közismert -tény, hogy a kül­földi üdülő helyek legnagyobb részé­nek fő kontinensét a magyar közön­ség adja, és alig van hazánk közelé­ben oly nagyobb német, osztrák, vagy olasz fürdőhely, — melyen ne volna gyakoribb a magyar szó a hazainál. Számtalan kísérletezés történt, a mely od- 1 rányult, hogy fürdőzőinket visszatart,'^ hazánkban, de valljuk meg 0szin^n, mind ez ideig még mindpjQ ilyen fajta kísérlet csúfos kudf^rezot vallott. Egyrészt a lanyha s‘.g, mellyel a hivatott körök és ha­tóságok e kérdés rendezéséhez hozzá fogtak, másrészt a vállalkozók és bér­lők kapzsisága még minden alkalom­mal meghiúsította a fürdő ügy ren­dezését Mig külföldön már rég ki­vették a fürdőket a községek auto­nómiája alól, és állami kezelés és ellenőrzés alá vették őket, semmiféle költséget sem sajnálva e rendkívül fontos nemzetgazdasági ágtól, addig minálunk a fürdőket csakis fejős te kenőknek tekintik és minden igyeke­zet edairányul, hogy e tehénből rpinél nagyobb jövedelmet csikarjanak ki, a nélkül, hogy meggondolnák, misze­rint kellő töke befizetés nélkül sehol és soha uzsora jövedelemre szert tenni nem lehet. Itt lenne az ideje, hogy a végleges rendezését ne halogassuk hónapról- hónapra, óvről-óvre, hanem kellő erély- lyel és sürgősen fogjunk hozzá a végleges rendezéshez. A mi mindezideig történt ez ügy­ben az, hogy a fürdők Ugye, még a gyógy-fürdőké is elsősorban nem tu­dományos, de gyakorlati, gazdasági kérdés. A jó bornak nem kell ezégór köz­mondás már régen elavult, ma már annyi helyen mérnek jó bort, hogy bizony kellő ezégérezés nélkül igen­igen nehéz a minden tekintetben megfelelőnek kiválasztása. Reklám nélkül a mai világban nin­csen boldogulás. Ki a közönség köré­ben találja támasztékát és exiszt di­áját, annak első és főkötelessége, hogy a közönséggel magát megismertesse. A magyar sajtó önzetlenül és szívesen megtesz minden tőle telhetőt, hogy általános érdekű ézikkekben és közle­ményekben a közönség figyelmét és érdeklődését a hazai fürdőkre irányít­sa, de ez még távolról sem elég az üd­vösséghez. Általános érdekű csikkek még nem bírnak oly hatással, hogy valakinek az érdeklődését valamely speciális tényre felhívják. Ha a külföldi sajtót figyelemmel kísérjük, látni fogjuk, hogy a lege­lőkelőbb napi és heti lapok hasábos czikkekben ismertetik nevezetesebb fürdőhelyeiket, sőt igen gyakran mű­vészies kivitelű illusztrátiókkal élén­kítik és tarkítják e czikkeket. Igaz, hogy az ismertetés e módja kissé költséges, de nem oly kiadás-e ez, a mely dúsan, szárszorosan megtérül ? Az okosan hirdető fél munkája a magvetőhöz hasonlít; a ki sajnálja a mag költségeit, annak a termése is csak hitvány és silány marad. Közigazgatásunk lassú szekere min­dig a maradiság utján döczögött to vább kell-e csodálkoznunk akkor, hogy a külföld, mely mindig hamarabb és gyorsabban vette magába az Újkor napról-napi- rohamléptekben élőre haladó és fejlődő eszméit, messze túl­szárnyalt bennünket. Szakítsunk már egyszer a maradi­ság a conservativizdi szellemével és sorakozzunk mi is ifjú erővel a nem­zetek, népek versenyébe. Csak akarni kell és minden elér­hető ! HÍRROVAT. * Halász Ferencz miniszteri taná­csos díszpolgári oklevelét a városi tanács tegnapi üléséből küldötte fel polgártársunknak. Az oklevél tartalma a következő : „Mi, Szatmár-Németi szabadkirályi város közönsége adjuk tudtára mindazoknak, akiket illet, hogy az Egyezerkilenczszázötödik esztendő május havának 8 ik napján tartott törvényhatósági bizottsági köz­gyűlésünkben Méltóságos Halász Fe­rencz miniszteri tanácsos urat a nép­oktatás államosítása és különösen a szatmár-németii népiskolák állami ke­zelésbe vétele körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül, valamint őszinte tiszteletünk és hálánk jeléül városunk díszpolgárának egyhangúlag megvá­lasztottuk és ezen diszpolgársággal járó mindazon jogoknak gyakorlására felhatalmazzuk, amelyek szabadkirályi városunk polgárait hazánk alkotmánya s városunk szabadalma szerint meg­illetik. Melynek örök emlékezetére ezen díszpolgári oklevelet törvény­hatóságunk pecsétje alatt kiadtuk.— Szatmár-Németi, a törvényhatósági bizottság 1905. óv május 8-án tartott közgyűléséből.“ (Aláírás és pecsét.) * Személyi hir. Bókéssy Géza tb. főjegyző, árvaszéki ülnök folyó hó 4-ón kezdi meg hat heti szabadságát. * Orvosi kinevezés. Dr. Lipeczky Andor orvostudor városunk fia, a dr. Morávcsik Ernő tanár vezetése alatt álló bpesti kir. tudomány egye­tem ideggyógyászati osztályához se­géd orvossá kineveztetett * A nőegyesület választmánya tegnap délután a városháza gyűlés termében ülést tartott, melyen a jun. 18-ki rózsaünnepély bevételei és kia­dásaira vonatkozó elszámolást tárgyal­ta le. Az összes bevételt 2558 korona 50 fillérben, a kiadást 1206 korona 35 fillérben s az összes tiszta jöve­delmet 1352 korona 15 fillérben álla­pította meg. A választmány ezután nehány magán kérelmet intézett el * Kirándulás. A Szatmárnémeti Iparos Dalegylet augusztus hó 6-án a Dónát-bucsu alkalmából egy nagyobb szabású társas játékot, tánczmulatság- gal kapcsolatos kirándulást rendez a szatmári hegyre, mely élvezetes ki­rándulásra felhívjuk közönségünk fi­gyelmét. * Jogszigorlati vizsga. Jókey Ist­ván, Jékey Zsigmond nagybirtokos fia, a gazdasági akadémia sikeres el­végzése után a jogi pályára lépvén a napokban tette le jó sikerrel a kolozs­vári Ferencz József tud. egyetemen az államtudományi jogszigorlatot. * Eljegyzés. Augusztini Oszkár szé­kes fővárosi polgári iskolai tanár, a Magyar Tanítók Otthona titkára, elje­gyezte Obermayer Sándor min. szám tanácsos leányát Obermayer Mariskát. * Sikerült vizsga. Simkó Géza nagykárolyi pénzügyi fogalmazó, a múlt hó 27-én Budapesten, a fogal­mazói vizsgát jó sikerrel tette le. * Halálozás. Teleky Bertalan hely­beli főszolgabírói tisztviselőt és nejét súlyos csapás érte. Leánykájuk a nyolez éves Boriska, pénteken éjjel rövid szenvedés után meghalt. Teme­tése tegnap délután ment végbe. * Pénztárvizsgálat. Jun. hó 30-án ejtette meg Kőrösmezei Antal fő­jegyző elnöklete alatt a pénztárvizs­gáló bizottság a köz- és gyámpénz­tár szokásos negyedévi vizsgálatát. Kültagokul be voltak hiya és a vizs­gálaton közreműködtek : Bölönyi László és Kollár Gyula biz. tagok. A pénztár a legnagyobb rendben találtatott. * Miniszteri jóváhagyás. A korcs­mák, sörházak és pálinka mérésekről alkotott szabályrendeletet a belügy­minisztérium jóváhagyta. * Elgázolta a saját lova. Kaluzer Mihályné, kőkert-lankai csőszné múlt hó 30 án Hám János-utcza sarkán állott egyfogatu szekerével, midőn lova egy arra robogó motoros kocsi­tól megijedt, majd sebes vágtatással tova iramodott, miközben az előtte álló Kaluzernét elütötte, kinek a léből s vonásai kiderültek, ami nála ritkaság számba ment. Másnap szabadságot kért s elutazott Bordeaouba. A Módokba vivő utón, valamivel Blanquefod előtt feküdt egy csinos úri kastély, melynek falai alatt húzó­dott el a tiszta vizű Galle egyik ága, hogy innen kevés távolságra a Garon- ne-val egyesüljön. Hársfa sor vezetett a kastély kert­jéig, mely telve volt illatos virágok­kal. Esteli kilenoz óra volt, az ég tiszta s csillagai olyan tiszta ragyogásuak, mintha egy hatalmas kéz szikrázó lőport hintett volna szót az égbolto­zaton. Az est olyan derűs volt, akár a hajnal, a hegytető s a fák sudarai magasan nyúltak fel a tiszta légbe s az alacsony dombokat, jeléül a buja növényzetnek, sötét zöld pázsit bo­rította el. A kastély földszinti szobájában ke­délyes társaság volt együtt. Egy fia­tal asszony ült az ablaknál, átengedve kezét egy katona tisztnek, ki majd­nem térdelve olyan szavakat suttog fülébe, a melyek majdnem boldoggá látszanak tenni őt. Rendkívül tiszta vonásu, arcza szinte világítani látszott a félhomályban, mig kívülről a hold sugárzott be egy ákácz lombján át, mely homlokát beárnyaltan hagyta. A fiatal asszony Lanfrancoi mar- quisnó volt, egy év óta özvegy, az ar- isztakrata körökben suttogták, mintha már Augrandagének a jövendőbelije volna. Egyszerre éleset csöndült a csengő. A portás ajtót nyitott s egy uj ven­dég érkezett, a kit bizonyára a leg- kevésbbé vártak s egyenesen biztos léptekkel haladt a kastély előcsarno­kába. A midőn az ablak alá ért, ropogta- tós kiejtéssel kérdó : — Itt van Augrandege gróf ? — Lengfford ! kiáltá ez. — ön tehát megösmert ? — Jó emlékező tehetségem van, mormogta Augrandage. — Igen ? no akkor bizonnyára em­lékszik arra, hogy kettőnknek egy régi számadásunk van rendezetlen, szólt a kapitány. — Rendelkezésére állok uram — s kiment. — Hová megyünk ? kórdé Lengf­ford. — Le a völgybe, ha úgy tetszik. — Nekem az mindegy. Szótlanul haladtak egymás mellett, a csendet egyszerre Augrandage gróf szakitá félbe. Kapitány ur ! tudja mit láttam álmomban ? — Nem vagyok rá kiváncsi, felelt Lengfford röviden, — Kisértetet láttam, mint Brutus a philipi csata előestéjén. És e kísértet ? kérdó hanyagul Lengfford. — E kisértet azt mondá nekem, hogy eleget éltem, felelt a gróf egy­kedvűen. — Majd megválik, lehet hogy igaza van a jövendölésének s Augrandagre vetve egy pillantást. Nehány pereznyi szünet után igy szólt Augrandage. — Ez jó hely itten. Az ut éles világításban húzódott el előttük. — Egyszerre futva közeledett a helyszínére az özvegy marquisnó fö- detlen nyakkal, össze kuszáit hajfür tökkel. — Öt lépésről ! mondá Lengfford. — Uram, uram — kiáltá, én vala­mi rettentőt sejtek . . . Kegyelemből hallgasson meg. Ön nem is gyanítja, mit akar tenni ! — Könyörgöm Lisset távozzék, — mondá Augrandage. Ez ur tiszt, az én régi ezredemben . . . egy kis be­szélni valónk van ! — Nem, nem ! sikoltozott a mar- quisné, árnyakat látok magam előtt... nem megj-ek egy tapodtat sem, vé­delmeznem kell Augrandaget ! gyer­mekem nem hagyhatom a gyalázat martalékául ! Én őt szeretem s ha ő nem vesz el nőül, elvagyok veszve ! Könyörüljön rajtan az égre kérem kapitány ur ! A fiatal asszony zokogot, mint egy kis gyermek, de a kapitány mintegy elutasító mozdulatot tett. — vJt lépésről ! mondá, Lengfford hidegen s elővett zsebéből egy pisz­tolyt. É jelenetet látva a marquisnó ájul- tan esett össze az ut mellett. — Augrandage össze font karokkal várt. Lengffordnak a holdvilág halvány fényénél úgy tetszett, mintha ellen­fele arczán egy könycsepp gördülne alá. — Nos uram, — mondá rikácsoló hangon a kapitány, most nem eszik cseresznyét ? Lőtt s Augrandage szétzúzott ko - ponyával zuhant a földre. Szilágyi I. Zoltán. 1905 Reklámcikkek: Színes suhogó reklámtaft méterenkint frt. 1.35 Fekete „ . »frt. 95, 1.35, 1.50 Japáni mosóselyem „ frt —.85 Liberti Sublime minden színben „ „ —.78 Louisienne brilante „ „ —.95 Fekete ruhaselyem méterenként 85 krtól följebb. Meny asz onyi ruhaselymek mtrenkén 78 „ „ Újdonságok: Voile Grenadine a legszebb színekben. Voile de Soie Popeline brillante mindhárom 120 czentiméter szélességű. Dús választék gyönyörű skót-selymekben. Travers csikós és koczkás Taffta-Riche ruhára és blúzra 120 cm. széles Radium és créppe brillanté minden színben. — Louis XV. jellegű chiné és Mille-fleurs-selymek. Gyönyörű csipke-, gyöngy­ös vásznon himzett-ruhák. Irish csipkék és vászonhimzések. Legújabb 1 Fekete Roll-tafft 60 cm. frt. 1.90 stb. Mintákat kívánatra készséggel küldünk. Szénásy, Hoffmann és Tsa Budapest, Bécsi-utcza 4.

Next

/
Thumbnails
Contents