Szamos, 1905. július (37. évfolyam, 53-61. szám)

1905-07-02 / 53. szám

53. szám 3-ik oldal SZAMOS szekér derekán ment keresztül. A súlyosan sérült asszonyt a mentők vették ápolás alá és haza szállították a lakására. * Ezredősszpontositás. A helybeli m. kir. 12 honvéd gyalogezred, mint megírtuk ezredösszpontositó gyakorla­tait az idén Nyírbátor vidékén tartja meg. Honvédőink pénteken reggel indultak el Nagykároly felé, egy törzstiszt, 25 tiszt és 251 legénnyel. Nagykárolyban egyesültek az ottani és a Máramaros-Szigetről jövő honvóc zászlóaljakkal. Az ezredet a gyakor­latokra, elkísérte a honvéd zenekar is. * A tűzoltó őrtanya-épület anya­gát a városi tanács Vajnay Lajos építésznek adta el 605 koronáért, miután a megtartott árlejtésen leg­magasabb ajánlatot tett. * A kanyaró járvány még mindig tart, de már kezd apadni a megbete- gülések száma, junius 16-tói 21 meg- betegülés fordult elő s igy al’’g 3 bejelentés esik egy napra, holott a járvány fellépésekor volt nap, midőn 10-nél is többet jelentettek be. Az is szerencse, hogy a betegség igen eny­he lefolyású. * A tüzőrség ideiglenes áthelye­zése. A városi tanács pénteki ülésé­ben elrendelte, hogy a csendőr-lak­tanya telepítéséig Mónus Lajos tüz- felügyelő és az öt hivatásos tűzoltó az őrtanya telkén levő úgynevezett önkéntes szobába helyeztessék el. — Éhez képest a központi tűzjelző te­lefon állomás megfelelő átalakítását is elrendelte. * A tankötelesek összeírása teg nap vette kezdetét a város egész te rületén. Az összeirási munkálatot a kapitányi hivatal végezteti s annak vezetésével Makay Sándor és Papp István rendőrtiszteket bízta meg. — Az összeírás julius hó 10-ig tart. Ez igen fontos statisztikai művelet, mely re a közönség s?:ves figelmót a köz érdek szempontjából ez utón is felhív juk, mivel becsületes munka végzése czéljából a közönség támogatására és az adatok pontos bemondására szük­ség van. Ezen munkálat eredménye fogja megmutatni a tanköteles gyer­mekek számának megfelelő népokta tási szükségletet is. * Kifogott holttest. Lapunk egyik előző számában megirtuk, hogy junius 22-éu délután Lefcsák János kocsi­gyártó segéd, ki Hanka Jánosnál volt alkalmazva, fördés közben a Szamos lolyóba fűlt. A szerencsétlenül járt ember hulláját pénteken délután ta­lálták meg a vasúti vashid tájékán, egy gát közelében, alig 50 méternyire attól a helytől, hol Lefcsák fürdött * A áll. gyermekmenhelyck orsz felügyelője megkereste a városi taná­csot, hogy támogassa öt azon törek­vésében, miszerint az elhagyott gyer­mekek védelme czéljából városunkban az áll. menhelyek költségén 100—150 olyan asszonyt helyezhesen el, akik a tartásra kiadott csecsemők táplálása mellett valami ipari foglalkozást is folytathatnának. A tanács úgy huma- nitáriáuus, mint gazdasági szempont­ból felkarolandónák találta ezt a tö­rekvést s az asszonyok elhelyezése s a hajháló készítési háziiparra való kioktatásuk s foglalkoztatásuk módo­zatainak megállapítására Tankőczi Gyula főkapitány elnöklete alatt, Bartba Kálmán, dr. Vajay Imre, Páskuj Imre és Ferencz Ágoston ta­gokból álló bizottságot küldött ki. * Hivatalos órák A fehérgyarmati m. kir. adóhivatalnál a hivatalos órák julius 2-től augusztus 31-ig terjedő időben hatósági intézkedés folytán délelőtti 7 órától délur.án 1 óráig ál­lapíttattak meg, azonban a pénzke­zelés csak 8 órától déli 12 óráig tart. l * Beküldetett. A hatóság nagyon : jót tenne velünk, ha a sertések szá- t mára berendezett Kisfaludy utczai népfürdő sürgős beszüntetése iránt i intézkednék. Ha már nem lehetünk b abban a szerencsés helyzetben, hogy 4 az utczánkbeli nyílt csatorna befedes i sék, vagy vize nagyobb esőzések után 'ecsapoltassék s ha már ezen belvíz­csatornánknak poshadó vizét állandó­an tűrnünk kell, legalább ne sulyos- i bi’ra a helyzetet az újabban megho­nosított sertésfürösztés, mely napon­ként ötször hatszor felkavarja a bűzös , fertőt és hathatósan előmozdítja £ maláriás és egyébb miazmás kipárol- ä gást. Ez lehet, hogy a sertéseknél nagyon használ, de az emberi egész ’ ségre határozottan ártalmas. Egy Kisfaludy-utczai. * Üdvös megtérés az orvosi tudo­mányban. Igen érdekes és a szenve • dőknek rég kívánatos megtérést ész- > lelünk egy régi orvosi elmélethez égj i fővárosi orvos gyógymódjában, a melj i feltűnően kedvező sikerei révén a * tásadalom legjobb és legműveltebb ■ köreiben gyorsan polgárjogot nyeri és rohamosan terjed. Ezen gyógymóc . a vérgyógyitás (Hemopatia), amelj . kizárólagosan á vér gyógykezeléséve ■ gyógyítja a neurasthéniát és egyél idegbajokat, az asthmát, gyomor, szív i és vesebetegségeit a köszvényt, még , pedig sokkal tartósabban és biztosab­ban, mint bármily más újabb gyógy­mód vagy gyógyfürdő. É gyógymód i megalapítója dr. Kovács I., fővárosi orvos a ki évezredeken át uralkodó bumoralpathologia elveihez visszatérve csakis a test nedveinek kóros elválto­zásaiban keresi a betegségek keletke ’ zését és ezeknek gyógykezelésében a beteg szervek gyóg\ ulását. Elért bá­mulatos eredményei tudományos hitel­vét legfényesebben igazolják, meri néha legválságosabb betegeket is rö­vid idő alatt tartósan rendbe hozta. Dr. Kovácsnak Budapesten V., Váci- köröt 18 sz. I. em., egy e czélra szolgáló rendelő intézete van, a hol naponta fogad betegeket. Mindazok, kik a fent felsorolt bajok egyikében szenvednek, igaz szívvel ajánljuk vidékünknek is elismert hírneves szak­tudóshoz fordulni, mielőtt valamely gyógyfürdőbe mennének. * Törekvő czipész iparosok. Az ipari és kereskedelmi kamara kezde­ményezése folytán három héttel eze­lőtt, mint már megirtuk Bodh József szaktanító vezetésével négy hétre ter­jedő czipész ipari tanfolyam létesült, melyre 20 tanítvány vétetett fel, kö­zöttük több mesterrel. A tanfolyam nem kezdők számára szólt, amennyi­ben a mértani szabásra, helyes beosz­tásra, kapta alakítás és újabb formák berüutatására szorítkozott. Ezen kí­vül még számos olyan dolgot muta­tott be a szaktanító, aminek a tanít­ványok bizonnyára hasznát fogják venni. Ez volt az első lépés városunk­ban mint látjuk, hogy ezen elhanya­golt iparág munkásai törekvést mu­tatnak fel és szakítanak‘a hagyomá­nyos minden újabb dologtól való tar­tózkodásukkal. Ez nagyon helyes is, amennyiben a közönség bizonnyára méltányolni fogja szaktudásukat és nem fordul idegenbe, ha helyben kie- égitö munkára talál. A tanfolyamot íallgatók f. hó 9-én vizsgáznak az „Iparos Otthon “-ban, és ugyanakkor liállitás is lesz a kesziíetí * 1 ábhelfek - )öl. Különben hétfőtől kezdve a tan­folyam czipők készítését elválalja, melyeket ezután közszemlére tesz­nek ki. * Rovarirtás. Az embert és házi állatokat'egyformán kihzó ártalmas ro­varoknak sikeres kipusztitása csakis az „Andels J. tengeren túli pora“ által* érhető- el. a tnelv 35- óv óta nae-v elterjedésnek és szokatlan bizalomnak örvend. Hatása rendkívüli és semmi más szer hozzá nem haszonlithutó Valódi minőségben kapható, Bartók László droguerie Szatmár. * Elveszett. Szenek Árpád kir. tör vényszóki hivatalnok f. év julius 1-én a délelőtti órákban a főtéren egy 6 száz koronáról szóló és álcala már aláirt postatakarékpénztárt utalványt vesztett el. — Kéri a becsületes meg találót annak szives visszaadására. * Vonat által elgázolt ember. Ku rima Ferencz máv, málházót pénte ken este 10 óra tájban, midőn a Király háza felől jövő vonat Halmiba berobo gott, a sínek mellett haldokolva talál ták, még pedig szörnyű megcsonkított állapotban. A vonat ugyanis mindkét lábát elmetszette. Még eddig nem si került megállapítani, hogy szerencsét lensóg törtónt-e, vagy öngyilkosság Beszállították a nagyszőlősi kórházba hol néhány óra alatt meghalt. Kezességet vállal Balassa K gyógyszertára, (Budapest Erzsébetfal va) bogy az általa forgalomba hozott csodahatásu valódi angol Balassa-fóle Ugorkatej az arcznak nem árt. Csak. egyszer próbaképen rendeljék meg hölgyeink a Balassa-féle Ugorkatejet és akkor meg fognak róla győződni hogy ezen szépitőszor azonnal eltávo lit szeplőt, májfoltot, vimmerlit mites sert és mindenféle tisztátlanságot az arczról és a bőrt simítja, fiatalítja és üdíti. Ára 2 korona, hozzá valódi angol Ugorkaszappan 1 kor. Puder 1.20 kor. Kapható minden gyógyszer tárban. Főraktár Szatmáron : Bartók László drogueria. * A sertészárlat megszűnt. Miután a sertésvész teljes megszűnését tiirvényhatósági állatorvos meállapi totí.a, a polgármester junius 29-tő kezdődőleg az egész város és Szatmár hegy területére elrendelt zárlatot feloldotta. Antidol a legjobb gyógyszer : fej­fájás, ideges fejfájás és nátha ellen A szert nem kell bevenni, egy pár csepp a tenyéren eldörzsölve s a hasz nálati utasítás szerint belólegezve azonnal megszünteti a bajt. Sok ezer ember használja s mindenki csak legjobbat mondja róla : kérdezze ös- merőseit, hogy: „használta-e már az Antidol-t“ ? Egy üvegcse ára 1 kor 20 fillér; 35 szőr mulaszthatja el vele a fejfájást. Szatmáron kapható Bossin József, Rohrlich Sámuel és Unger Ulmann S. gyógyszerész uraknál. — A valódi hirnevés „Málnási SiCUla“ (székely) gyógyforrásviz főraktára s vezérképviselöje Szatmár, Szilágy, Máramaros, Bereg és Ung megyék területére : Szőnyi Ferencz és Fia kereskedelmi ügynök Szatmá­ron. — Kapható gyógyszertárakban füszerüzletekben. — Budapesten főraktár: Lux M. drogueria. VIDÉK. Egyházi választás. A nagybányai ev. ref. egyház a múlt hó 25-én ej­tette meg az üresedésben levő tanács- birói s a főjegyzői állásra a válasz­tást. Tanácsbiró Magos Ferencz egri elkész és főjegyző Soltész Elemér nagybányai lelkész lett. Öngyilkosság Talpas Demeter gi- ródtótfalui lakos azon elkeseredésé­ben, hogy egy örökösödési perből kifolyólag anyagi károsodást szenve­dett, a falu határában bocskorszijjá- val felakasztotta magát. Az öngyil- josságot csak 10 nap múlva fedez­ték fel, amikor a hulla már teljesen feloszlásnak indult. Megörült vendéglős. Wallerstein Náthán nagybányai vendéglősön az utóbbi időben az elmezavar tünetei annyira mutatkoztak, hogy a nagy- káliói elmegyógyintézetbe kellet el­szállítani. A szerencsétlent valószínű­leg a súlyos anyagi gondok kergették az őrületbe. Nyakszirtmerevedés. Sokat Írnak erről a szomorú hírnévre szert tett betegségről. Szatmármegyóben is for­dult elő több ily megbetegedés, mely halállal végződött. Legutóbb Bereg- megyében Vásárosnaménybau Máthé László ottani földbirtokos tanyáján egy 14 éves gyermeken konstatálták az uj betegséget. A gyermek alig négy napi betegség után nagy kínok közt meghalt. Ugyancsak Beregben Fehérczéu, egy Kár Menyhért nevű földmives esett áldozatul e borzasztó betegségnek. Gyilkos földműves. Swegler Mi­hály vállaji lakos a múlt hó 27-én délután a vele egy udvaron lakó Hor- vát József gazdaemberrel valami fö­lött annyira összeveszett, hogy egy kaszát ragadva azzal szivenszurta Horvátot, ki rögtön meghalt. A gyil­kos földmivest a csendörség még az nap elfogta és bekísérte a helybeli kir. ügyészéghez. TÖRVÉNYKEZÉS. * Világosság a zilahi betörés ügyében. A két évvel ezelőtt elkö­vetett nagykárolyi, zilahi, sziaérváral- jai kasszafurások ügyében a vizsgá­lat, — melyet a zilahi törvényszék vezet, már-már teljes világosságot vet az agyafúrt nemzetközi betörők működésére. — A szövetkezet egyik nyomra vezető tagját Weltmann Mórt, ki hosszú időn keresztül Nagybányán volt vendéglős és aki a nagykárolyi és zilahi betörésben is részt vett, a napokban sikerült a zilahi kir. tör­vényszék vizsgáló birájának vallo­másra bírni, melynek alapján most’ már az egész ügy részletei leleplez­telek. Érdekes világot vet a banda működésére és a kiküldött detektívek Emecz György és Szentpéteri György ügyességére a nyomozás, amelyet ez év tavaszán kezdettek meg. Megjegy­zendő, hogy a két év előtti betörések részletei már régebben, a tett után néhány hó múlva ismeretesek voltak a szatmári rendőrség előtt, azonban kellő bizonyítékok hiányában nem lehetett fellépni. A nyomozás fonalát egy szatmári detektív adta a buda­pesti detektívek kezébe. Megnevezvén nekik a most vallomásra birt Welt­mann Mór nagybányai volt vendég­lőst, kire erős gyanú háramlott. A nyert felvilágosítással a két detektív líagybányára utazott, hogy Weltmann Mór vendéglőst kihallgassák. Welt­mann mindent tagadott, mire a de­tektívek felszólították, igazolja ma­gát, hogy hol volt a betörés idején. Weltmann himezett-hámozott, hivat­kozva arra, hogy régen volt s ő arra nem emlékezik, végre is kijelentette, íogy Erdőszádán Vigdorovics Adolf A.brabám ismerősénél tartózkodott és azt igazolni is tudja. A detektiyeb eltávoztak, azonban nem hagyták megfigyelés nélkül a gyanúba vett embert. Ugyanis Weltmann még az éj folyamán kocsit fogadott és el haj­tatott. A detektívek megjegyezvén a tocsi számát s a tulajdonosát, midőn az másnap visszatért, vallatóra fog­ták, hogy hoiján tegnap. Természe­tesen, mint előre sejtették, a válasz csak Erdőszáda lehetett, ho) ugyanis Weltmann cziukostársa Wigdorovits akott, ki szintén gyanú alatt állott. detektívek előtt ezek utáni tisztán állott, hogy a két ember bűnrészes­tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajainál úgymint idült, bronchitis, szamár-hurut és különösen lábbadozóknál " = influenza után ajánltatik. ================== ^ Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a köhögést és a köpetet, és megszünteti az éjjeli izzadást. Kellemes szaga és jóize miatt a gyermekek is szeretik, A. gyógyszertárakban üvegenként 4 koronáért kapható. Figyeljünk, hogy minden üveg alanti czég- geMegyen ellátva, F. Hoffman-La Roche et Co vegyészesi gyár Basel Svájcz.

Next

/
Thumbnails
Contents