Szamos, 1905. július (37. évfolyam, 53-61. szám)

1905-07-02 / 53. szám

XXXVII. évfolyam. Szatmár, 1905, julius hó 2. vasárnap 53-ik szám. V SZAMOS. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rékóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmaron, á Jap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban kezdtetnek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. A gazdasági szakoktatás ügye városunkban. A tudományos pályára előké­szítő iskolák mellett, melyek szép számmal vannak városunkban, — alig esik szó azon iskolákról, me­lyek a szakoktatás czéljait szol­gálják, Pedig a fejlesztésre és nép­szerűsítésre nem kevésbé tarthat­nak ezek is igényt, sőt az önálló ipari és gazdasági berendezkedés kérdésével kapcsolatosan a figye­lemnek a szakoktatás ezen ágai felé fokozott érdeklődéssel kell irá­nyulnia. Ezek között csöndben, zajtalanul végzi az adott feltételek mértéké­hez képest működését a gazdasági szakoktatást szolgáló szatmári áll. önálló gazdasági ismétlőiskola, a melynek 1904-5 tanévéről szóló jelentését most kaptuk kezünkhöz. Halász Ferencz miniszteri taná­csosnak érdeme, hogy a minden praktikus czélt nélkülözött úgyne­vezett vasárnapi, vagy ismétlő is­kolák régi alakjukból kivetkőztek és az élet követelményeihez alkal­mazkodva, helyükbe az uj alapokra fektetett gazdasági népiskolák lép­tek. Ez iskolák czéljait is hazánk földmivelési viszonyaihoz szabta. Városunkban tudvalevőleg a gaz­dasági ismétlő iskola felállítása a felekezeti népiskolák államosításá­val hozatott kapcsolatba. Az idevonatkozó eredeti szerző­dés szerint a város 10 hold terü­letet volt köteles ez iskola czél- jaira átengedni, utóbb azonban, az oktatás köre a gyümölcsészet, kertészet és szőlőszeten kívül a mezőgazdasági irány elmélete és gyakorlati részére is kibővittetett, s a városi közgyűlés az iskolai gond­nokság kérelmére örök használat mellett 22 Icatasztrális hold terü­letei ajánlott fel. Az iskolaépületre és gazdasági épületek elkészítésére nézve is létrejött megegyezés sze­rint remélhető, hogy a jövő tan­évtől kezdve, kitűzött czélját tö­kéletesebben szolgálhatja, mint a hogy másfél év alatt tehette. — Ezzel egyidejűleg nyert megoldást a szatmárhegyi áll. elemi iskolák­kal kapcsolatosan szervezendő szak- tanitós gazdasági iskola is, mely­nek hasznát, czélszerüségét főleg a hegyi vinczellérekre és gyerme­keikre nézve fölösleges itt részle­tesebben is kiemelnünk. A városi áll. el. önálló szakta- nitós iskolában az elmúlt tanévben az oktatás két osztályra terjedt. Természetesen, mivel a gyakorló­ié.^ teljesen berendezve még nin­csen, általában az elméletre jutott több óra, mint a gyakorlatra. Hogy ez az iskola ez alakjában is mily mértékben tudta az érdek­lődést maga iránt felébreszteni, semmi sem igazolja inkább, mint az, hogy hallgatóinak száma a megszűnt ismétlő iskoláéval szem­ben megkétszereződött. A gondnokság a jövő tanévben a felnőttek részére külön téli tan­folyamok rendezését s a gazdaság körébe vágó háziipari kurzusok életbeléptetését vette fel programm- jába. Mindezeket konstatálva örömmel látjuk, hogy az oktatásnak váro­sunkban ezideig parlagon hevert terén is megindult a fejlődés és megvalósítható lesz az a czél, hogy a növendékekből idővel értel­mes mintagazdák, illetve gazdasz- szonyok legyenek s a felnőttek is megtalálhassák a szakszerű utba- igor'tást, ha ez iránt az iskola v\ •.=‘tcjáíncz fordulnak. De van ez intézménynek egy másik, szintén nem kevésbé üdvös hatása is. Hivatva van arra, hogy a leendő gazdaközönség általános értelmi színvonalát fokozza és sok­nemü konzervatív hajlamaiból ki­emelje. Széliében hangoztatott jelszó, hogy a magyar gazdaközönséget csupán az intenzivebb, okszerűbb gazdálkodás mentheti meg a to­vábbi hanyatlástól. Láttuk, milyen ellenállásra talált a szatmári tagosítás is a miatt, mert az inténzivebb gazdálkodás előnyeit nem ismerték s olyan ér­velésekkel találkoztunk, a melyek mind régi, meghaladott álláspontra támaszkodtak. — Ma mé** a gya­korlati eredmény előttünk’ ‘s két­ségtelenül beigazolta, hogy Á gaz­dálkodásnak ez a módja a cz^ra- vezetőbb, a helyesebb. Üdvös eredményt várunk idővel ez iskola működésétől gyümölcsé- szetünk és kertészetünk íöllendité- sére is. Mily messze vagyunk még azoktól a példáktól, melyeket e téren az ország nem egy helyén nyújtanak nekünk, sőt közelünkben maguk a svábok is, kik magas földbérletük mellett e téren maguk­nak szép jövedelmet biztosítanak. Örvendünk, oogy ez az igaza# nagy hézagot pótló gazdasági is­kola a fejlődésnek szépen biztató utján halad s jogosan fűzhetünk szép reményeket jövő sikereihez. A leszámolás. Ha jól emlékszem, kilenczen-tizen ültek együtt a festői Quintó vidék egyik előkelő birtokosának vendég­szerető asztalánál. A regényes Quintó férfi világa egytől egyig született tengerész, kik később világlátott ka­pitányokká válva, legtöbbnyire mesés gazdagságra tesznek szert. Az ebéd igen gazdag volt, mert a házigazda mindenik vendégben olyan jó emléket akart felébreszteni, a mi­nőt csak lehetett, egyik palaczk bor a másikat követte s a sok ujrá-tól meg ujrá-tól csakhamar főni kezdett á feje mindenkinek. A pünchs már fölizgatottnak s csa­pongónak találta valamenyinek a ke­délyét. Egy fiatal ember, fia egy emigráns­nak, Augrandage gróf, kinek hadna­gyi vállrojtjai voltak, a király egész­ségére ürité poharát. Az ifjú tisztek között lelkes mozgás támadt köszön­tőjére, ők legtöbbnyire főranguak voltak s rangjukat XVIII. Lajostól nyerték. A régiek között volt egy korzikai származású kapitány, bizonyos Lengf- ford, ki miután végig küzdötte a csá­szárság háborúit, úgy tudott alkalmaz­kodni, bogy a restaurátió alatt is megtartá rangját. Lengfford lelkiis­meretesen vógzó kötelességeit, de ön­magának ólt s csak nagyon ritkán mosolygott. Poharát ugyan a többi­ekkel kiüritó, de homlokán észreve­hető könyed elborulása azt mutatá, hogy jobban szeretne másutt lenni. E magaviselet bármily jelentékte­len akart is lenni, nem kerülte ki Augrandage figyelmét, a grófot rend­kívül boszantotta, hogy jelen van az elmúlt év e régi tisztje is, kinek jel­leme éppen oly sötét, mint arcza s durva mint szakála. Augrandage újra megtöltötte poharát s köszöntőjében megemlékezett a bitorlóról, a kevert vérü szörnyetegről, aki meggyalázta egész Pranczia országot s a kit az Isten büntetése igazságosan ért el. Mig köszöntőjét elmondotta, nem kerülte el figyelmét Lengfford kapi­tány, a ki egyszerre elhalványodott s ajkai reszkettek, pohara után nyúlt hirtelen, de ujjai meglökték a poha­rat, mely végig sikolva az asztalon, leesett és csörömpölve törött össze a padozaton. A gróf hirtelen föllobanva a kapi­tányhoz lépett s arczul ütötte. Lengfford megragadta a fiatal em­ber karját s olyan mozdulatot tett, mintha lábával szét akarná tiporni, de a jelenvoltak hirtelen közbe vetet­ték magukat s erővel kihurczolták a teremből. A párbaj föltételeit természetesen rögtön megállapították. Pisztoly öt lépésről. Lőhet mindenik fél, a mikor tetszik. A párbaj idejéül a kora haj­nalt tűzték ki, egy órával a Hajó indulása előtt. Augrandagenek, a midőn a talál­kozó helyre eljött, az egyik keze telve volt cseresznyével, a miből ed- degélt s azzal mulatott, hogy a mag­vakat oly messzire röpitó, a mennyire csak lehetett. A segédei megtöltötték a pisztolyo­kat s kimérték a távolságot, közben ő még mindig a cseresznye magvai- val foglalkozott. A mint a jelt megadták Augran­dage lőtt. Golyója Lengfford vállát keresztöl fúrta, ki erre egykedvűen nevetett. — Uram, mondta a fiatal hadnagy­nak, ön úgy látszik, nem sokat törő­dik az élettel, én nekem pedig nem áll érdekemben önt olyantól megfosz­tani, a mi önre nézve közönbös. — Löjjön uram, mondta Augran­dage, nem fogadok el kegyelmet. — Legyen nyugodt, fiatal ember, felelt a korzikai. — Ki volt mondva, hogy mindenikünk akkor lő, amikor akar, én tehát a lövést fentartom. — A mint tetszik, felelt a gróf, önnek van egy lövése és én bármikor is rendelkezésére állok. — így értem magam is, mondta Lengfford. — öt lépésről, tévé hozzá a gróf s evett tovább cseresznyét. Ágyú dörrenés figyelmeztette köte­lességükre a tiszteket, kik gyorsított léptekkel indultak a kikötő felé, hol a hajó készen ált indulásra. Augrandage gróf Bordeauaba ment, Lengfford kapitány továbbra is ott maradt, mert beteges ember lóvén a vidék igen jót tett néki. * A fönt leirt jelenet óta öt év múlt el. Lengfford kapitány volt még min­dég, mert politikai véleménye utjá- han állt előhaladásának. Most a per- pignani helyőrséghez tartozott s még mindig a régi komor és hallgatag volt. Egy este, ebéd közben levelet kap. Az öröm egy sóhaja szakadt fel keb­Rótta Fülöp kárlsbádi ezipőraktárat ajánljuk a 4. vevőközönségnek mint legolesóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. & Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. a tavaszi és áyári idényre megrendelt összes úri, női és gyermek czipők valódi Schervaux bőrből készült ezipők a legdivatosabb kivitelben. ■

Next

/
Thumbnails
Contents