Szamos, 1905. június (37. évfolyam, 44-52. szám)

1905-06-01 / 44. szám

Szamár, 1905. junius hó 1. csitirték 44-ik szái. SZAMOS. , POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: Kgész évre 8 kor. — Félévre 4 kor — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rékóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Sz-aíínaroR, a iap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Á politikai helyzet. A hónapokon át tartó politikai válsíg anyaga a kibontakozásra szánt kísérleti eszközök mindeníéle nemével annyira ki van merítve, hogy most már a válság a hely­zet logikájából kifolyólag forduló ponthoz jutott. Úgy lászott, hogy a koaliczió egyes tagjaiban s főképen báró Bánffy Dezsőnek és Ugrón Gábor­nak ismert politikai nyilatkozatai­ban meg volt a hajlandóság, hogy a király és a koaliczió merev, ta­gadó álláspontja közti ür áthidal- tassék, midőn mindketten megelé­gedtek volna egyelőre azzal, hogy a hadsereg nemzeti jellegének ki- domboritására szükséges feltételek biztosíttassanak, de a Burián és Andrássy missiójának befejezése után a koczka el van vetve s a kibontakozásra való újabb kísérle­tekről beszélni többé alig lehet. Quid nunc ? Mi következik most ? Semmi sem következik olyan, amit már előre látni ne lehetett volna. Hiszen a politikai viszonyok már jó ideje úgy alakultak, hogy a leg­nagyobb aggodalommal kell a leg­közelebbi jövendő elé néznünk, de további bonyodalmainak, vesze­delmeinek kikerülésére még mindig nem késő elhárítani a válságnak azt a stádimát, aminek nem volna szabad megtörténnie. S itt megjegyezzük, hogy nem pártpolitikai szempontokról van már többé szó. Mert az már máskép el sem képzelhető, hogy az eset­ben, ha alkotmányunk sérelmével akarnák a bácsi körök átvágni magukat a helyzeten, minden ma­gyar embert egy táborban fogná­nak magukkal szemközt találni s ekkor aztán az események feitar- tőztatlanul, kérlelhetetlen logikával követnék egymást, mig a kény­szerűség maga létre nem hozná a megoldást egyik, avagy másik irányban. A végeredményre nézve lehe­tünk vérmesek, vagy meglontolók, vagyis a helyzet minden lehető­ségével számot vetők, amint ez már minden megvívandó harcz előtt történni is szokott, de egy körülményt még az utolsó órában is nagyon meg kell fontolnunk: milyen arányban állana az, elérendő eredmény azzal a veszedelemmel, mellyel a harcz koczkázata jár ?! Az a meggyőződésünk mindnyá­junknak, hogy jogunk van a had­sereg magyarrá tételéhez, jogunk van a gazdasági önállósághoz. — Látjuk egyszersmind az akadályo­kat is és kiszámíthatjuk, hogy mennyibe kerül e jognak érvé­nyesítése. Hí: már most úgy látjuk, hogy az ország elég gazdag arra, hogy az önállóságáért vívandó hadjáratnak költségeit fedezze; ha úgy találjuk, hogy nemzeti koalicziónk elég erős és alkotmányos erőforrásaink is eiég hatalmasak arra, hogy a ko­ronával való konfliktus utján egy erősebb és biztosabb alapon nyugvó alkotmányt vívhassunk ki: akkor ám legyen harcz, senki sem von­hatja ki magát alóla. De vájjon czélszerü-e épen most felidézni e harczot, mikor az or­szágot minden oldalról a leggyön­gébbnek látjuk, mikor pénz és fegyver nélkül rég ideje arra szom- juhozunk, hogy az országban a normális munka lehetővé váljon ? ! A meggyőződés és hazafiság kérdését talán csak össze lehet kapcsolni az időszerűség kérdésé­vel ?! — 1848-ban a deposszedá- lás merényletei ellen kelt életre a ntV”. v;ti .. lelkesedés, a magyar al­kotmány elkobzásáról volt szó. Azokat a nagy és nehéz fegyve­reket és azt az érzést, mely ezek­hez hozzányúlni kényszeritette a nemzetet, vájjon össze lehet-e ha­sonlítani azzal a helyzettel, mely a magyar kommandóért állítaná síkra a nemzetet? A hazáért és az alkotmányért semmi ár sem drága, de épen ezért jól meg kell fontolnunk és szigo­rúan mérlegelnünk, hogy a hazát és alkotmányt fenyegető veszélyt nem áil-e módunkban elhárítani attól az időponttól, amikor az már tényleg veszélyben foroghat ? A szatmári petróleum-finomító gyár és a közegészségügy, Félreértés kikerülése végett előre bocsátjuk, hogy minden ipari válla­latot örömmel üdvözöltünk városunk­ban, mert ilyenek volnának arra hi­vatva, hogy városunk forgalmát emel­jék s a fejlődést ezen oldalról is biz­tosítsák. Épen ezért örvendetes jelen­ségnek keil tekintenünk, Hogy a gyár­ipari vállalkozás terén Fs'tfüná'Sámue 1 egy petroleum-finomító gyár felállí­tásával egy lépéssel szintén hozzájá­rult e szél megvalósításához, ez a körülmény azonban nem tarthat vissza attól, hogy ezen gyár elhelyezésének czélszerütlenségóről és igy közegész­ségügyi szempontból nagy mértékben kifogásolható hiányairól a valóságot ei ne mondjuk. _______ A szóban "‘orgó- petróleum-fioómitér gyár a vasúti állomás közelében a batizi utón, a Lemák-fóle telken épül s ily közelségben kétféle szempontból jöhet súlyos kifogás alá : tűzrendé­szed és közegészségügyi szempoutból. Maga a gyár természeténél fogva nagy mértékben termeli a robbanó anyagokat s az ebben rejlő veszélyeit Egy szatmári ifjú tengerész ievele Amerikából.*) Négy hónap múltával meguntam ezen életet s elhatároztam, hogy el­megyek Ausztráliába, vagy New- Zeland-ba s az ottani aranymezőket próbálom meg. Hanem a legnehezebb dolog volt az elmenés. Az állami bank „ágens“ minden hat hónapban jön egyszer az aranyat bevásárolni s még egy hónapig kellett volna várnom, hogy átadhassam a kis zsák poromat, mely körülbelül 50.000 dollár, azaz 140.000 forintot tett ki. Azt jól tud tam, hogy miután a többiek megtud­ják, hogy én el akarok válni a kis „pack“-tól, meg fogják próbálni, hogy *) E levelet B a k c s y Károly, Bakcsy Domokos szatmári orvos fia irta szülei­hez. Nem azzal a szándékkal ugyan, hogy hírlapban közöltessék, de közvetlenségé­nél fogva igy még érdeklőbb, s mivel e levélben az ottani sajátos viszonyok egy szatmári ifjú egyéni benyomásainak meg- vüágitásában jelennek meg, tárgyánál fogva is alkalmas arra, hogy olvasóink­kal megismertessük. (Szerk.) megraboljanak. Én tehát titkon kér­dezősködtem, hogy mikor indul a nagy „pack“ délre a „Coper-River“ felé, Valdez-ba. Örömömre két hót múlva indult egy nagy „pack“ a „Dead- Crow“ (Holt varjú) Valei-ből Valdezba. A Dead-Crow Valei úgy harmincz mórtfölduyire volt hozzám. így ne­kem el kellett mennem magamba s titkon kiásni kis vagyonomat. Hanem hog/an, az a legnehezebb. Egy nap, mikor az őrség rám esett, beloptam magam a sátrunkba s gyor­san kikaparva a kis zsákomat, a ke­belembe rejtem. Hanem itt jött ám a nehézség. Mikor minden héten elrejt­jük, azaz visszaássuk az aranyzsáko kát, mindannyian egy jelet teszünk reá. Mig az egyik egy jelet teszen a betemetett földre, addig a többi ki­megy s egy az ajtóban áll. Miután mindannyian jelt tettünk reá, egy ládával lebontjuk. Minden este meg­nézzük a jeleket s ha hiba van ben- nök, az őrt büntetik meg. A büntetés 100*00 dollártól feljebb jár s megesik, hogy mindenét elveszik. Én tehát a jeleket mind összezavartam s nem mertem tovább maradni, egy pár da­rab füstölt medvehust magamhoz véve, puskámat s revolveremet átnézve, nekiindultam a nehéz útnak. Négy napig mentem. Két éjjel kint háltam a havon. Két kutyám, melyeket ma­gammal vittem, ha netalán kifogynék az élelmiszerből, már alig birt járni. Az aranyzsák igen nehéznek tűnt fel. De a remény még mindig élt bennem. Negyednap este megérkeztem Dead- Crow Yalei-ba. Mint minden ujonan jöttét, engem is nem nagy bizalom­mal fogadtak. Hanem azért mégis kaptam egy helyet, ahol aludhattam és jóllakhattam, egyik kutyámért. A „pack,“ tudakozás után megtudtam, hogy vagy öt nap múlva indul. De nekem tennem kellett valamit addig, mert enni nem adnak ingyen Alasz­kában. Én tehát másnap kérdezősköd­tem, hogy hol kaphatnék dolgot, mig a „päck“ elindul. Hogy pénzem, azaz „porom“ volt, azt semmiesetre sem árulhattam el, mert az életem nem ért volna egy fületlen gombot sem. Egy csúnya, nagyorru, hatalmas norvég „megengedte,“ hogy dolgoz­zam neki, amig a „päck“ elindul s ha a másik kutyámat neki adom, hát megbízza egy barátját, hogy levigyen magával. Én nem nagyon bíztam ezen emberben, hanem nem volt mást mit csinálnom, tehát elfogadtam ajánla­tát. Alaszkában nagyon kevés a bi­zalom. Bízni nem lehet senkiben. A „päck“ négy nap múlva indult. Még három napig kellett itt lennem. Má­sodik nap nagy meglepetésemre, két barátom a Dead Man Camp-ból érke­zett meg. Először azt hittem, hogy utánam jöttek, de később megtudtam, hogy ők is le akarnak menni Val- dezbe. Persze ők is meg voltak lepve, mikor megláttak s mind örültünk, hogy együtt vagyunk újra. Most már nem kellett félnünk, három régi ba­rát, egymást segítjük, hanem nem bí­zunk semmit egymásban. Ez már kö­zös megegyezés mindenfelé ottan, tehát senki sem veszi rosznéven. De egymást segíteni bajban, az, mint társnak, kötelességünk. Én elmondtam nekik az itteni állapotokat s miután elhatároztuk, hogy egymás mellett állunk minden időben, egy üveg ru­mot vettünk, mély úgy meg volt ke­resztelve hóvizzel, hogy egy tücsök sem rúgott volna be tőle ; ára 10-00 ftóth Fülöp kárlsbádi ezi pora ktá rät ajánljuk: a t vevőközönségnek mint legolcsóbb bevásárlási fo rrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett» & Szatmár és yidíke legnagyobb czifőraktára. Mi<ív<á Ajií]áí*!y/tHAk • a tavaszi és nyári idényre megrendelt összes úri, női és gyermek czipők Á• valódi Sehervaux bőrből készült czipők a legdivatosabb kivitelben. ■"

Next

/
Thumbnails
Contents