Szamos, 1904. október (36. évfolyam, 79-87. szám)

1904-10-02 / 79. szám

mVL évfolyam. Szatmftr, 1904. vasárnap október há 2. 79-ik szán. SZAMOS. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. Q* ^'9-úv& Előfizetési ár: Bfész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmaron, a. lap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetnek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Gazdáink baja Az idei hosszantartó száraz­ság következtében nagyon szo­morú thémája ma az összes tár­sadalmi köröknek az, hogy mikép lehetne a takarmányinséget leküz­deni s mijtópen lehetne meggátolni azt, hogy az élelmi szerek túlsá­gos drágasága megakadályoztassék. Mint minden általános bajnál, úgy ennél a kérdésnél is a társadalom, a nemzeti közvélemény az állam felé fordítja szemeit s egyhangúlag kívánja, hogy ez irányban a leg­erélyesebb állami és társadalmi akczió indittassék meg. Ebből az akczióból legfeljebb egyes takarmánygyárak és a ke­vésbé tisztességes spekuláczió me­ríthetnek hasznot, egyébként pe­dig a takarmányhiány következ­ményeit megsínyli az összes ter­melő és fogyasztó közönség. Az érdekellentét az élelmi szerek drá­gulása révén a termelők és fo­gyasztók társadalmában hegyező- dik ki, hol nem könnyű feladat az ellentéteket elsimítani. Búzánk termett ugyan annyi, hogy abb^l rendes körülmények közt kivitelre is kerülne, sőt meg­levő készletünkből külföldre is szál­líthatnánk ; de nem termett takar­mány s főleg nem termett az em­beri táplálkozásban oly nagy sze­repet játszó burgonya meg ten­geri ; ez a körülmény emeli rend­kívüli mértékben a kenyérnek való szükségletet is. Legnagyobb baj azonban, hogy a takarmányhiány következ­tében a gazdakőzönség kénytelen összes nélkülözhető jószágán túl­adni, mert máshonnan sincs mód­jában, hogy takarmányt vásároljon, mert nincs jövedelme, miből az árát kiíizethesse. A jószág elkótyavetyélése a tej, hús stb. termelés megcsökken- tését s ennek következtében az élelmi szerek megdrágulását is eredményezheti. így Lgg össze aztán a takar- mányinség végkövetkezményeiben az éhínséggel s ezen kívül a jó­szág-állomány milliárdokra rugó értékveszteségét okozhatja; ezt pedig évek hosszú során meg­sínyli nemcsak a gazdaközönség, hanem az egész társadalom Rendezett kulíurállamban azonban a válság borzadalmainak nem szabad bekövetkeznie, sőt a mienkhez hasonló forgalmi eszkö­zök mellett, tűrhető államháztar­tási viszonyok közt egy rósz t\- karmánytermés ily katasztrófád jellegű hatása be nem következ- hetik. Következményeit megszen­vedheti az egész társadalom, a termelő és fogyasztó közönség, de e szenvedés megkönnyítésére na­gyon sokat tehetnek állam és tár­sadalom egyaránt. Valószínű, hogy a kormány által elrendelt takarmánykiviteli tilalom konszolidálni fogja a takar­mányfejlődési viszonyokat, s talán csillapítani is legalább részben azt a riadalmat, melylyel a gazdakö­zönség nyakra-före dobja a piaczra sovány marháját, aminek 30—40 százalék árcsökkenés lett a követ­kezménye. Ezzel azonban még nincs segítve a bajon, mert az idei takarménytermés, ha mind benn­marad is az országban, kevés, és az osztrák tartományok e kevésre is nagyon konkurrálnak. A magyar gazdaközönség legnagyobb része már a mai ára­kon sem bir takarmányt vásárolni, mert nincs miből megfizetnie. ingyen takarmánynak az ál- n; részéről leendő kiosztása nem várható, hanem igen is az, hogy a megszorult gazdaközönség mél­tányos árban és olcsó hitelre sze­rezhesse be azt a legszükségesebb takarmányt, mely nélkül jószágál­lományát fentartani nem képes. Erélyes állami beavatkozással kell meggátolni azt, hogy a meglevő állatállomány elpusztittassék s a legszükségese.bb állati-termép^^ O biztosításával kell megakadályozni azt, hogy az élelmi szerek arány­talanul megdráguljanak. A kormány ez irányban is erős mentő-akcziót tervez és ezen akcziónak a szervezése ma már folyamatban van. Számos eszköz áll e czélra a kormány kezében, melyek közül a legjobbakat tet­szése szerint megválogathatja. Az természetes, ha a kormány a maga terveit ma még el nem árulhatja, mert az élelmes speku­láczió a maga részére használ­hatná fel annak eredményeit. A kormány tennivalója végeredmé­nyében nem lehet más, minthogy nagyobbszabásu inseges államköl­csön folyósittassék s a gazdakö­zönség rendelkezésére akár jutá­nyos feltételek mellett nyújtandó készpénz, akár jutányos áru takar­mányanyagok adassanak. A kormány az államháztartás jelentékeny megterheltetése nélkül is tetemes összeggel enyhítheti a a takarmányhiány veszedelmét. Mindenesetre gazdaközönsé­günk türelemmel várja be ezt az akcziót s addig ne dobja piaczra legszükségesebb jószágállományát, minek ujabbi megszerzése előre­láthatólag csak a legnagyobb ne­hézségek árán lesz lehetséges. Levelek az Amerikába vitorlázó „Slavonia4* hajóról. (Fiúmétól — New-Yorkig.) (Folyt.) Augusztus 16-án elértük az af­rikai partokat. Kikötöttünk Algírban, a franczia gyarmatok fővárosában. Ennél regényesebb és elraga- dóbb helyet már képzelni sem lehet. Maga a város fekvése mesés tájképet nyújt. A várost környező szelíd emel­kedésű hegyek egy gondosan ren­dezett virágos kerthez hasonlítanak, a déli növények erdőivel benőve. A pálmák, ciprusok és olajfák között a czitrom-, narancs-, datolyaligetek mo­solyognak, kínálva az utasnak érett gyümölcsüket. Afrikának ezen északi partján, a Földközi tenger mellett fekvő partvidéknek flórája tárja elénk a mesebeli örökös tavaszt, mely a nyári napokban nekünk ugyan kiáll- hatatlan meleg lenne, most azonban nyári ruhában nincsen terhűnkre. Itt már összevegyül az európai czivilizáczió az arab és mohamedán szokásokkal, de azért a törzsek jól megférnek egymás mellett, sem faji, i sem vallási villongások nem zavarják most már a békés együttlétet. A város franczia negyedei úgy építészet, mint rend- és tisztaságban megfelelnek a nyugat-európai modern városoknak. A túlnyomóan arabok által lakott városrész azonban ma is magán hordja a keleti maradiságot és különleges szokásokat. Különös látványt nyújt az utczákon együtt megjelenő franczia öltözet és czilin- der az arabok bugyogója s vörös sapkája és a mohamedánok turbánjai között. Persze, hogy a kereskedelmet a nyugoti czivilizáczió uralja, mely különösen a déli gyümölcs és külön­leges házi ipar-czikkekre terjed ki. Algírnak világközi kikötője meg van erősítve vódmüvekkel, bástyák­kal és parti ágyu-ütegekkel. Aug. 17-én búcsút véve Algír csodaszép vidékétől és a szárazföld­től, útban vagyunk Gibráltár felé. A Földközi tenger olyan türelmesen hordozza hátán óriási vizi alkotmá­nyunkat, hogy a hajónkkal játszó hullámok napi teendőinkben meg sem zavarnak. Az a kellemes ringatás, l melyet néha a nyugati szelek elő­idéznek, éjjeleinket épen nem zavar­ták, nappal is csak az Írásban hát­ráltattak, no meg a zongorában csi­náltak sok gikszert. Az öreg Óceán azonban meg­irigyelte ezen nyugalmunkat és meg­ismertette velünk szilaj játékát és gyönyörű változatokban mutatta be magát, de egyszersmind megismer­tette a tengeri utazás kellemetlensé­geit is. Bámultuk, hogy ezen sima felületű viz miért hányja jobban ha­jónkat, mint a Földközi tenger habzó hullámai. A szakértő utasoktól aztán megtudtuk, hogy ezek az úgyneve­zett „hossz-hullámok*. Nohát én eze­ket inkább rossz-hullámoknak tar­tottam, mert miattuk ma már alig lehetett járni a fedélzeten. Egyik helyről a másikra csak fogózva, vagy karöltve mentünk. A nők és a leg­erősebbnek tartott férfiak néha el is tűntek, nem akarván közszemlére tenni kellemetlen betegségük követ­kezményeit. Én és Elemér fivérem is éreztük néha, hogy a többség sor­sára jutunk, de a folytonos szabadban való mozgás és a keresve-keresett szórakozás megóvott bennünket még I eddig ezen ragályos betegségtől. A i praesevatoriuma lévén a szórakozás, az esteli órákban a társasjátékok, kártyázás, ezek között a nőkkel a lórun, a rögtönzött konczertek, a zongora dupla energiával cultiváltat- tak, mig a kiválólag férfi társasá- gokbán megnyílt az elmaradhatatlan anekdoták zsilipje. A legszebb látvány azonban éjjelre maradt. Midőn beállt a korom­sötétség, akkor a szól által felkavart hullámok tüzet sziporkáztak A hajó körül széttörött habok szikrákat ad­tak és a hullámvonal, mely a hajó után képződik, kékes fényű tűzvona­lát mutat Ezek a tenger phosphor- szikrái s mentői nagyobb a hullám­zás, annál jobban világit a víztükre. Ezen jelenség a tengervíz elektrooitá- sából származván, édesvizeken nem fordul elő. Aug. 18. Egy nyugtalanul eltöl­tött éjszaka után, midőn a hajő osen- gettyü-szavára az étteremben regge­lizni összegyűltünk, a hajón megje­lenő újságban olvassuk, hogy ma a király születése évfordulóját fogjuk ünnepelni. A rendező bizottság által e czélra összeállított programm az egész napot betöltötte. Ezen a napon Róth Fülöp kárlsbádi ezipőraktárat ajánljuk a t. vevőközönségnek mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. & Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. Megérkeztek T T T az őszi és téli idényre megrendelt valódi box és chevraux bőrből készült férfi női, és gyermek lábbelik

Next

/
Thumbnails
Contents