Szamos, 1904. július (36. évfolyam, 53-61. szám)

1904-07-03 / 53. szám

. V>*-vV^ XXXVU. gvfolyani, ’ Szatmár, 15S4, vasárnap julius hó 3. 53-ik szám. >V\'i SZAMOS POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS GSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor j Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KJAD.ÓHIVATÁL : Rékőczy-utcza 9. sz. Tiefon: 107. Mindennemű dijak S iáim áron. a 3ap Kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a iegjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Műszaki feladatok. A nemrég előterjesztett be­ruházási törvényjavaslat a megol­dandó műszaki feladatok egész halmazát tárja a nemzet elé s erre bizony már égető szükség is volt. Szinte azt kellett már feltételez­nünk, hogy a nagyobbszerü mű­szaki alkotások kora hazánkban lejárt. Ámbár nagy kérdés, hogy egyáltalán volt-e ilyen korszak? Az kétségtelen, hogy majd egy évtized óta sztagnál gazdasági éle­tünk, daczára annak, hogy szám­talan alkotás vár megteremtőjére. Másrészt nem vonható kétségbe, hogy már eddig is igen szép mű­szaki feladatokat valósítottunk meg. Ilyen többek között vasúti háló­zatunk, melynek fővonalai már nagyrészt készen vannak. A beru­házási törvényjavaslat most ezeket még inkább tökéletesíti. Egyik-má­sikát az országhatárig építteti ki s lehetővé teszi ezeken kivül ré­gen várt, de a rengeteg költség miatt mindig elhalasztott — át­hidalásokat A mi a mellékvonalak és a helyi érdekű vasutakat illeti, ezek­nél rendkívüli hanyatlás állott be s valószínű, hogy addig föl nem lendül az épités, amig országosan megállapított egységes terv és uj helyi érdekű vasúti törvény alap­ján nem indulhat meg a munkál­kodás. Ha tehát vasúti ügyekben, — amelyekben pedig jelentékeny elő- haladást tettünk, — még mindig akad tennivalónk, mennyivel in­kább áll ez akkor, ha vízügyeink, folyók szabályozása, csatornázás, földöntözés lecsapolás stb. állapo­tát vesszük szemügyre. Akárhogyan nézzük is, kény­telenek vagyunk konstatálni, hogy az az óriási pénzösszeg és munka­erő, amit szabályozásra és ármen- tesitésre költ évtizedek óta az or­szág, csak nem akarja meghozni kamatait. Az eredmény aránytala­nul csekély, a hátralévő feladatok száma pedig óriási. Az érdekeltek figyelme igy méltán fordulhat e kérdés felé, annál is inkább, mert sok körülmény arra enged követ­keztetni, hogy a szabályozási mun­kákat nem helyes irányban veze­tik. Ebből magyarázható ki sok esetben az az ellenszenv, amivel a parasztság a töltéscsinálókat fogadta. . így pl. némely folyónak óri­ási mértékű eliszaposodását joggal mondják a helytelen szabályozás kö'etkezményének. Ez az iszap alapjában véve arravaló lenne, hogy a termőföldre rakodjék le s igy termékenyítse meg azt a viz eltakarodása után. Látjuk, hogy a legtöbbször nem ez következik be, hanem az történik, hogy a kiáradt folyó egész vidékeket pusziit el, mé: heteden kárt okozván ingó és ingatlan vagyonban egyaránt. Ha azonban a szabályozással a csatornázás mindig kapcsolatos lenne, akkor a folytonos iszaplera- kooás és termékenyítés inkább el lerne érhető. Különben egy nagyon érde­kes jelenségre utalhatunk ezzel kapcsolatban. Franczia mérnökök ugyanis most azt az uj rendszert ajánlják, hogy szabályozásoknál a lobok eredetéhez, vízgyűjtőihez kel visszatérnünk. Szerintük a ua0y e üzérkor összegyűlő vizeket nem szabad beereszteni a folyókba, hanem óriási medenczékbe, tavakba kell azokat felfogni, ahonnan apa­dás idején pótolható a vízszük­séglet. Folyóink rendezetlen állapotát különben nagyban elősegítette az országszerte divott erdő-rabló gaz­daság. Statisztikai adatok bizonyít­ják, hogy erdős területről csak egy harmada folyik le azon víz­mennyiségnek, amely ugyanolyan körülmények között kopár terület­ről lefolyik. Ez a harmadrész is sókkal lassabban jut le, tehát sok­kal kevésbbé okozhat áradást, va­gyis árvizveszedelmet. Ugyanígy vagyunk a lecsa­polás kérdésével is. Az ecsedi láp már a mezőgazdasági kultúra szol­gálatába van hajtva, de mikor kerül sor a Fertő tóra ? Folyóink partjain véges végig szinte várva- várják az okos és jó szabályozási munkákat, melyek a fenyegetett vidékeket az évről-évre ismétlődő árviz-veszélyektől mentené meg. A hajózásnak szintén életkér­dése a vízügyek czéltudatos keze­lése. Daczára gazdag vizállomá- nyunknak, nálunk meglehetős sa­nyarú viszonyok között van a köz­lekedésügy ez agazata. Az egesz világ vetélkedve igyekszik felhasz­nálni a természetes közlekedési utakat, csak mi hanyagoljuk el. Látjuk, hogy a beruházási törvény- javaslatból kimaradt a Duna-Tisza Ä rejtély. — A való világ ? — mondta Luc Berthoud. — Mivel különbözteti ön meg a bizonyos valóságokat az illúzióktól ? Ki mondja azt, hogy bizonyos igazságok, axelyeket ma­napság abszolút igazságoknak ismer­nek el, nem épen olyan tévesek, mint Ptolomäus asztronómiája? Nem taga­dom meg a tudományt, sőt hiszem, hogy nincs az a kiváló és nehéz czél, amely megközelíthetetlen volna neki, de nem teremti-e egyszersmind a leg­nagyobb titkokat? Ami engem illet különben, néhány különös esemény­ben volt már részem, amelyek olyan bámulatosak, hogy az igazi csoda sem tudna már valami jobban ámu­latba ejteni. * Húsz évvel ezelőtt fiatal lányba szerettem bele, aki a vernesi kas­télyban élt a halom túlsó oldalán, ahol anyámmal laktam. Ámbár csak néhány évvel azelőtt lettem nagykorú, ez a szerelem nagyon mély volt, sőt egyetlen szerelme volt életemnek. Téleu-nyáron ott lestem Maximilienne F . . kisasszonyt, hogy megpillant­sam, amikor az országúton, egy for­rás közelében felbukkan, amelyet egy XV. Lajos korából való rengeteg nyárfa árnyalt be. Arra jött, bármi lyen időtájt, gyalog, lóháton, vagy kocsin s gyakran rövid pihenőt tar­tott, hogy igyék a forrásból, ügy ivott, mint egy istennő, miközben a forrásban visszatükröződött alakja s kis keze, amilyent csak Vak írok alkothat, — cseresznyepiros ajkához emelte a poharat. Ez volt az a moz­dulat, amely első látásra elbűvölt. Köszöntött és néhány szót szólt hoz­zám, amelyek olyan kedvesen hang­zottak, mint a patak csörgedezése. Kitalálta-e vájjon már akkor, hogy szerettem ? Nem igen hihető, mert nagyon ártatlan lélek volt. Azt hi­szem, hogy teljesen, egész leikével átengedte magát ennek az ártatlan, könnyű kaczérkodásnak. * 18 . év nyár elején elutazott a családjával. Mély szomorúság töl­tötte el a szivemet s gyakran gon­doltam a halálra. Beesett arczczal, ingadozó lábbal, fáradtan és leyerten bolyongtam a vernesi kastély körül, vagy álmodoztam órákhosszat a for­rás előtt. Egy napon valaki elmondta az auyámuak, hogy Maxirnilianne menyasszony lett. Ez a hír valóság­gal őrületbe vitt. Egy szeptemberi napon történt. Vil.ar és eső vonult végig síkságainkon, az erdőbe mene kültem, éjszakáig futkostam össze­vissza mindenfelé, a fájdalom úgy hajszolt, mint valami vadat. Este ájultan estem össze. Egy mocsárnak a szélén, favágók akadtak rám. Egy hónapig lebegtem élet és halál kö­zött és lázrohamaimban elárultam szenvedésemnek az okát. A cselédek hamarosan az egész vidéken elhíresz­telték a dolgot. Csak novemberben keltem fel betegágyamból. Első utam a forráshoz vezetett s keresztülvittem, hogy senki se ki­sérjen. A százesztendős faóriás elhul­latta már a lombját, mint megtört lények szállongtak a falevelek a lég­ben, a forrás vizén is sárgult levelek úsztak. A fa egy izmos gyökerére ültem. Varázskép lebegett előttem a ködben, a szivem úgy reszketett, mint egy sebesült szitakötő, arczo- mon szakadatlanul folydogáltak a könyek. Ebben a pillanatban lódobo­gást hallottam, észrevettem Maxi- miliennet, aki hatalmas almásszürkén vágtatott arrafelé. Egy fiatal ember lovagolt mellette. Észrevett s uóhánj' szót szólt társához. Komoly arczczal megcsóválta a fejét s aztán tovább lovagoltak De ö visszafordult. Leszállt a lováról s lassan, fé­lénk léptekkel közeledett felém. Még szebb lett, szenvedélyes láng sugár­zott ametiszt-szemeiből, ajka pirosabb lett. ügy reszkettem, mint valami bűnös és azt kívántam, bár halnék meg. Mikor egészen oda jött mellém, megfogta a kezemet és egészen hal­kan igy szólr — Bocsásson meg. Ha ártatlan is vagyok a dologban, mégis keser­vesen bánom, hogy fájdalmat okoz­tam önnek. Végtelenül szelíden nézett rám és aztán igy folytatta. — Ne felejtse el soha, bogy adósa vagyok . . . s valaha tehetnék valamit a boldogsága érdekében. — Oh, — feleltein én mélységes szomorúsággal — az én számomra csak egyetlen boldogság volt ezen a földön. — Ki tudja ? — jegyezte meg erre. És ekkor valami különös dolog történt. Azt lehetett volna hinni, hogy valami titkos erő hajtotta előre az időt és az évek egy perczbe zsu­gorodtak össze. Maximilienne arcza elváltozott, mintha valami más kor­szakban élő más valakié lett volna. Arczában valami kimondhatatlanul Róth Fülöp kárlsbádi ezipőraktárat ajánljuk a t. vevőközönségnek mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. & Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. a tavaszi és nyári idényre megrendelt összes úri, női és gyermek czipők Valódi Sehervaux bőrből készült ezipők a legdivatosabb kivitelben. dH##

Next

/
Thumbnails
Contents