Szamos, 1903. június (35. évfolyam, 45-52. szám)

1903-06-04 / 45. szám

Emlékbeszéd az Iparos dalárda Rákóczi-ünnepélyén, Tartotta: Osváth Elemér ref. főgimn. tanár. Tisztelt Közönség! Kétszáz éve annak, hogy Bereg vármegye bérczein, a lengyel ha­társzélen először szólaltak meg II. Rákóczi Fe- rencz harsonái, küzdelemre, véres csatákra híva fel a nemzetet azért, a mi a magyarnak mindig legdrágább volt, a szabadságért. Két század telt el azóta, hogy megindult az a hosszú nemzeti küzdelem, melyben oly sok kurucz vér öntözte e haza földét, annak minden kis göröngyét. És ime ez a kiontott vér, melyből oly sok áldás fakadt e honra, áldás fakadt e nemzetre, ma izenetet közöl velünk, kurucz ősök unokáival, drága örökségek, szent hagyományok birtoko­saival. Azt izeni, hogy a hálátlanság bűn, a nagyok emlékének tisztelete, megbecsülése erény. Azt izeni, hogy magyar haza csak az a föld leg- het, melyet nemzeti hőseinek vére megszentelt, nagyjainak halópora megáldott: ez a szent fo­galom, magyarok hazája ma nem teljes, ma még hiányos. Távol tőle, messze idegenben pihen legnagyobb fiainak egyike a hires kurucz ha­dak vezére, a bujdosó fejedelem, a számkive­tett legnagyobb magyar martyr ; nehéz neki az idegen föld, nem tud abban csendesen pihenni; az édes anyaföldért küzdött, vért, áldozatot nem kiméivé, oda vágyik most is örök álmát aludni. Hozzátok haza szent hamvait, temessétek el apáitok, testvéreitek, hitveseitek, gyermekeitek közé, hiszen ö is a tiétek, tiétek az emberi szív legszentebb jogánál, a haza és szabadság­szeretet érzelménél fogva; tegyétek zarándok helylyó sírját, melynél lelkesedést nyerjen az erős, hitet, bizalmat, reményt merítsen a csüg­gedő, haza és szabadságszeretotet tanuljon e nemzetnek minden fia. Oh mennyi vád, mennyi jogos szemrehá­nyás e pár szóban ! Rodostó, igen te vagy ma e nemzetnek Mekkája; mennyi honszerelem, tört remény, mennyi bánatos emlék s szent ke­gyelet van nevedhez fűzve. Bujdosók tanyája, hontalanok hajléka, vértanuk temetője! rózsáid is talán azért illatosabbak, mert hősök szivének poraiból nőttek ki; virágaid is azért színeseb­bek, mert vér festi pirosra, a te puha földedbe belevegyült magyar hősöknek és mártíroknak vére. Lanyha szellődben még most is ott susog a haldokló bujdosóknak utolsó imádsága, mely mint a tengernek állandó moraja örökáldásért ostromolja az eget. És ott meg is hallják azt, Vallás és tudomány mint ellenfelek állnak egymással szemben, küzdenek a legnagyobb, a legmagasztosabbórt, a világ, az emberi szív birtokáért. Ikertestvérek, hiszen mindkettő a legmagasabb isteni bölcsesóg dicső szülöttje. Miudenik a pálmát akarja kivívni, a testvér felett győzedelmeskedni. A mai haftora szavai értelmében megjelennek a szentélyben a főpap itélőszéke előtt, ki mindkettőhöz egyformán közel áll, mindkettőnek Istentől felavatott buzgó mestere, őt választják békebiróul, hogy perüket elintézze és Ítéletet hozzon. S odakiséri az az egész közönség figyelme, midőn az oltár tö­vébe lépnek. A tudomány öntudatosan, bátran, kihívóan fellépesében, a vallás szerényen, alá­zatosan s szem előtt tartva a bölcsek mondá­sát. gondosan kerül minden támadást s csak a szükséges önvédelemre szorítkozik. A tudomány nem sokáig várat a kihívásra. Nos! mutasd a te állítólagos érdemeidet az emberek körül, melyekből előjogot formálsz tiszteletének birto­kára, én hiába keresem diogenesi lámpával, nevezd hát magad érdemeidet! A vallás eleinte szeré­nyen hallgat, nem tartja illőnek, hogy hival­kodó ön dicsekvéssel lépjen elő s hivatkozik bölcs Salamon intelmére : „Idegenek dicsérje­nek, de ne a saját ajkad“ és csak a győzelem­biztos ellenfél kárörvendő megjegyzései bírják arra, hogy félreértés kikerülése végett tartóz­kodásából kilépjen. (Folyt, köv.) de megértik itt lent a szivekben is. Porladó szivek fognak reszketni a sirokban a megindu­lástól. Az a vértől sokszor áztatott anyaföld újra megdobban és Rodostó világos mezejéről a tavaszi szellő szárnyain idehozott izenetet szerte hirdeti, tettre, lelkesedésre, emlékezésre, ünnepre szólítja fel e hazának minden gyerme­két. Megmozdult a magyarban a lelkiismeret ; halk moraj még ma, de én látom már, miként fog zugó karrá nőni a közel jövőben. Ebből a karból a mi szavunk sem hiányozhatik. Emlé­kezzünk mi is ! S bár csak töredék e mi mai emlékezésünk, de én tudom, érzem, hogy e tö­redékben is megnyilatkozik annak a tisztelet­nek, annak a szeretetnek lángoló heve, mely II. Rákóczi Ferencz emlékére örök tűz gyanánt él a magyar szivekben. (Folyt, köv.) HÍRROVAT. * Közgyűlés. A „Szatmári jótékony Nő­egylet“ f, hó 3-án évi közgyűlését tartotta, melyen a választmány és érdeklődő női közön­ség szép számmal vett részt Br. Vécsey Józsefné, az egylet védnöke táviratban mentette ki tá­volmaradását. Dr. Fechtel János terjedelmes titkári jelentéséből kitetszik, hogy az egyesület működése tevékeny és pezsgő volt az elmúlt 2 évben, szegényeket állandóan és rögtön segé­lyeztek, 10 árvát neveltek az intézeti árvaház­ban. A jövedelem részint kéregetésből, részben vigalmakból és adakozásokból folyt be. A tő­két Biki Károly pénztáros folyton gyarapítja. Szóval az egyesület munkája városunkban igen áldott hatása. 1902. október 30-án rendkívüli közgyűlés volt, melyen Jékei Károlyné lett az alelnöknő. A közgyűlés Taukóczi Gyula főjegyző helyére, ki lemondott, Ferencz Ágostont válasz­totta. Az uj tisztikar névsora: Elnök: Hérmán Mihályné, alelnök Jókéi Károlyné, főtitkár dr. Fechtel János, pénztárnok Biki Károly, főjegyző Ferencz Ágoston, jegyző Paládi Erzsiké k. a. A titkári jelentést egész terjedelmében közölni fogjuk. * A koronázás évfordulóját junius 8-án városunkban a szokásos ünnepségei tartják meg. * Müburkolat. A f. ó. belkövezósi mun­kálatok megállapítása alkalmából a tanács fel­hívta a mérnököt, hogy a Kazinczy és Árpád- utczákon a jelenlegi kőburkolatnál jobb és ke- vósbbó zajos burkolat készítése iránt tegyen javaslatot. Ezen meghagyás folytán a mérnök úgy asphalt, mint ceramit burkolat iránt vett be ajánlatokat és pedig aszphfalt burkolatra : „Neuchatel Asphalte Company Limited“ s a Hazai aszphalt ipar részvénytársaság és a Ma­gyar aszfalt részvénytársaságtól, a melyeket összehasonlítva a magyar aszphfalt r. társaságé a legelőnyösebb, a mely szerint 2-szer öntött asphalt rétegű burkolat elkészítését 0 móte- renkint 11 koronáért, a mellékmunkákat 40 fil­lérért eszközölné. A czóg a vógzeudő munká­kért hat évi ingyenes jótállást vállal és 14 évig Q méterenkint 40 f. egység árért tartaná jókarban, a járandóság 6 év vagyis 12 fél óv alatt 51|2% mellett egyenlő részletekben lenne törlesztendő. Keramit burkolásra egyedül a ma­gyar cerámiai gyár részvénytársaság adott be ajánlatot, a mely a kocsiút burkolást □ mó- terenkint 15 kor. egységárért hajlandó elkészí­teni 6 évi ingyenes jótállás mellett és további 14 éven át 0 méterenkint 24 fillérért jókar­ban tartaná. A kereseti összeg 12 fél év alatt 5°|0 megtérítése mellett volna fizetendő. Az ajánlatok összehasonlítása után az tűnik ki, hogy Kazinczy és Árpád utczák burkolása asz- phfalttal 29070 k., keramit burkolással 38 250 koronába kerülne s ezenkívül a folyókák kikö- vezóse 1800 k. költséget igényelne, a mely költségek a kövezetvámnál remélhető 6284 k. bevételből fedeztetnének. * Az állami elemi iskola gondnoksági tagjainak iskolalátogatás czéljából való beosz tása junius hóra a következő : I. telep: (Szat- már) Fiosztály : Rácz István, I. Bodnár Gáspár, Dénes Lajos, II. Perónyi János, III. Borsos Benő, Papp Lajos IV., Lehótzky János V., VI. osztály. Leányosztály: Biki Károly I., Mátray Lajos II., Ratkovszki Pál III., Veréczy Antal IV., Pap Géza V., VI. osztály. II. telep. (Izr. iskolák.) Fiosztály: Teitel- baum Herman I., Korányi János és dr. Kelemen Samu II., dr. Fechtel János III., Hámon József IV., V., VI. osztály. Leányosztály : Pótor Dániel I., dr. Keresztszeghy Lajos II., dr. Tanódi Már­ton III., Antal Dániel és Franki Mihály IV. V. o. Halmiház: Páskuj Imre I., Osváth Elemér és Farkas Antal I., II. osztály. III. Telep. (Németi iskolák.) Fiosztály: dr. Vajay Károly I., Pethő György és Polyánszky Miklós, II. dr. Fejes István, IÍI. Jákó Mihály IV., Szentiványi Károly V., VI. osztály. Leányosz­tály : Fogarasi Sándor I., Gyulay Lajos II., Nyisztor János III., Melles Emil és Csomay Imre IV., Uray Géza V., VI. osztály. IV. telep. (Németi gör. kath. iskola.) Mayer Károly I., Somlyay Kálmán Ií, III., IV. o., Erdei István I—IV. osztály. V. telep. (Szatmárhegy.) Papolezy Károly és dr. Tanódi Márton felváltva. * A gyámpénztári pénzkezelés és szám­vitel szabályozása tárgyában a belügyminiszter a közigazgatás egyszerüsitóséről szóló törvény alapján szabályzatot bocsátott ki, amely sze­rint a gyámhatóság alá tartozó kiskorúak és gondnokoltak készpénzei és pénzértékei a gyám- pénztárban kezeltetnek és őriztetnek. Váro­sunk árvaszókénéi lényegesebb változtatást az idéz elő, hogy a gyámpónztári főkönyvek ve­zetése, az utalványozások a közgyám hatáskö­réből kivétetnek és a számvevőség teendőihez, utaltatnak, másrészről pedig az értékpapírok és tüzbiztositási kötvények nyilvántartása pénz­tári ellenőrre bizatik. A szabályzat f. é. julius hó 1-én lép életbe és ennek következtében szükségessé vált; hogy az árvaszóki szabály- rendelet a miniszteri szabályzattal összhang­zásba hozassák, illetőleg, megfelelöleg módosít­tassák. Minélfogva a városi tanács felhívta a t. főügyészt, hogy a főszámvevővel és a pénz­tárnokkal egyetórtőleg a szabályrendelet mó­dosítása iránt, valamint a szabályzat életbe léptetése és végrehajtása iránt tegyenek javas­latot. * Engedély. A Szatmár—erdödi h ó. vasút üzletkezelősógónek Teleki-u. 3. sz. alá történt áthelyezése folytán a tauács megengedte, hogy az üzleti távbeszélő vezetékeit a város villamos világítási oszlopaira helyezze. A szatmári izr. nők filléregylete 1903. évi junius hó 13-án Kossuth-kerti kioszk ter­meiben juniálist rendez. Steinberger Abrahámnó elnök, Roóz Samunó alelnök, Reiter Adolfné pénztáros, dr. Rácz Endre titkár, Horváth László jegyző, Reiter Ella jegyző. Kezdete este 9 órakor. Személy-jegy 2 K, család-jegy 5 K. Belépő-jegyek előre válthatók Lővy Miksa, Sternberg testvérek és Vajda Mihály urak üz­letében. * Szinérváralja junius 1-én megható ün­nepet ült. Ezen a napon leplezték le Erdős Sylvester Jánosnak, e város hírneves szülötté­nek emlékoszlopát. Az ünnepen nagyszámú kö zönsóg vett részt és az alkalmi szónoklatok után a szobrot megkoszorúzták. * Vizsgálatok sorrendje az ev. ref. fö- gyimnáziumbau. A szatmárnémeti ev. ref. fő­gimnáziumban a folyó 1902—903. évi nyilvános vizsgálatok és ünnepélyek a következő időben és helyen fognak megtartatni: junius 10-én d. u. 4 órától vizsgálat a gyorsírásból a IV. oszt. termé­ben. Junius 11-én az izraelita vallásu tanulók vizsgálata a vallástanból a IV. oszt. termében. Junius 13-án d. u. 4 órától vizsgálat a tornából a gimn. udvarán. Junius 14-én d. e. 11 órától önképzőköri záróünnepély kapcsolatosan az ének­vizsgálattal a tornateremben. Junius 17-én d. u. 4 órától a zenét tanuló növendékek vizsgálata az ev. ref. egyház tanácstermében. Junius 21-én év­záró istentisztelet a szatmári ev. ref. templom­ban. Junius 22-én d. e. 7 órától az I. oszt. nyil­vános vizsgálata, d. u. 4 órátái a II. oszt. nyilvá­nos vizsgálata. Junius 23-án d. e. 7 órától a III. oszt. nyilvános vizsgálata, d. u. 4 órától a VI. Legjobb, legüditöbb és legolcsóbb ásványvizek a Szolyvai, Luhi Erzsébet és polenai gyógvizek. feltűnő gyógyhatással alkalmaztatnak: köszvény, vese, hólyag, gyomor, torok, és gége bajok esetén. Kapható fűszarüületikbau és as uradalmi ásványvíz bérlősógnél Szolyván (Beregmegye). — Prospektus ingyen és bementve.

Next

/
Thumbnails
Contents