Szamos, 1903. június (35. évfolyam, 45-52. szám)

Gazdák Lapja, 1903-06-04 / 23. szám

nyos könyvkereskedő utján (Budapest, Vili. Muzeum-körut 2. szám. Eözópeurópai gazdasági egyesület. Német és osztrák gazdasági politikusok egyesületet akar­nak alakitani a közép-európai államok közös gazdasági érdekeinek előmozdítására. Az egye­sület czélja bizonyos gazdaságpolitikai és gaz­daságjogi ügyeknek közös rendezése, közös ér­dekképviselete a külföldön és egyértelmű eljá­rás ott, a hol versenyről nem lehet szó, kölcsö­nös tarifakedvezmények és uj közlekedési utak építése. Az egyesületben egyelőre Németor­szág, Ausztria-Magyarország és Svájcz lesz képviselve, de később más államok is befognak vonatni. Az amerikai gabonakivitel hanyatlása 1902- ben. Az 1901. évi rossz kukoricza- és zabter­melés következtében az Északamerikából múlt évben kivitt gabonamennyiség az előző év ki­vitelének csak felét teszi ki. A legnagyobb visszamaradás (több mint 2 millió tonna) a ku- koriczakivitelnél mutatkozik, mely csak egy ötödé volt az előző évi aránylag csekély kivi telének. A Magyar Gazdaszövetség Bpesten folyó évi junius hó 17-én délelőtt 10 órakor tartja nagy­gyűlését. Kívánatos, hogy ezen az érdekes gyű­lésen, különösen a földműves gazdák közül mentül többen vegyenek részt, minthogy az ő anyagi helyzetükről is fognak tanácskozni. A nagygyűlésen résztvenni akarók részére ked­vezményes menetjegyek váltására jogosító iga­zolványok fognak küldetni, ha ez iránt junius hó 4-éig a Magyar Gazdaszövetség titkári hi­vatalához (Budapest, Baross-utcza 10.) for­dulnak. Vasalásnál elperzsolt ruhán, ha nem égtek el a szálak teljesen, a foltot vízben feloldott boraxxal bekenjük s újra átvasaljuk; igy a folt eltűnik. Rovarirtó szerek alkalmazása. A gyümölcs­fák rovarai ellenni védekezés állandó tanulmá­nyozás tárgyát képezi. Két oly szer, melytől eredményt remélhetünk, a thanaton és a schwein- furti zöld. A thanatont 50—60-szor annyi víz­zel felhígítva a puhatestü rovarok pusztítására lehet sikerrel alkalmazni; leghatásosabb a le- vóltetvek ellen, a melyek irtása végett a tha­naton oldatát a peronoszpora permetezővel a levelek alsó lapjaira kell rápermetezni. A schwein- furti zöldet az almák elférgesedésót okozó al­mamoly apró hernyóinak pusztítására szokás alkalmazni, a mi végett 6 deka schweinfurti zöldet néhány marók liszttel együtt bele kell hinteni 100 liter vízbe és azzal jól elkeverni, mert vízben nem oldódik, tehát könnyen fe­nékre száll. A liszt helyett egy fél kilónyi oltott meszet is vehetünk. Ezt a folyadékot az apró almácskákra (tehát nem a levelekre) per­metezzük (az elvirágzás után 2 hét múlva) s 2—3 hetenként az eljárást ismételjük. Hatása abban nyilvánul, hogy az almába befurakodó kis hernyót megmérgezi. Nyomatott a „Szabadsajtó“ Országos vásárok : f. hó 5-én Erdőszádán, 10. és 11-én Nagysomkuton, 12-én Caengerben, 15-én Nagybányán külső baromvásár, ugyanott 1(1—17-én belső kirakodó vásár, 18. és 19-én Szilágysomlyón. Sajtóhiba. Múlt számunk kertészeti kiállí­tás ez. czikkében, a kiállítás terminusa szept. 27.- okt. 4 helyett tévesen szept. 27. nov.- 11 ig lett közölve. Vásári jelentés. Az állatvásárra f. hó 3-án az esős idő miatt a szokottnál kevesebb mennyiségű jószág haj­tatott fel. A felhajtás mennyiségéhez arányitva elegendő számú vétel és eladás történt, úgy, hogy a reggeli záport követő napfényes időben a vásár meglehetős forgalom mellett folyt le. Lóvásárra mintegy 550 drb. közép és gyenge minőségű igás ló került. Eladatott 270 drb. alacsony árakon. Szarvasmarhából felhajtatott circa 480 drb. jármosökör és mintegy 550 drb. tehén, borjú és növendékmarha. Eladatott 326 darab jármos ökör elég magas árakon s 301 tehén, borjú s növendék. Sertésvásár vész miatt elzárva. Juhvásárra közel 300 drb. bárány került, melyekből 165 drb. adatott el. Terményvásár. Csekély hozatal, lanyha irányzat s közepes forgalom mellett folyt le. Árak az alábbiak: TKEMÉNY Szatmáron Bpesten Jegyzet K f K f K f K f Búza 14 _ 14 40 15 40 16 30 közép es „ gyenge 13 — 13 60 — — — — Rozs 11 — 11 40 13 20 13 60 lanyha Árpa tak. 11 40 11 80 11 40 12 20 élénk Zab 10 60 11 — 11 90 12 40 keresett Teng. tak. 11 — 13 — 12 40 — — Teng. őri. 13 40 14 40 — 14 50 szilárd Bükköny 10 40 10 80 11 50 12 — lanyha Köles 9 20 10 00 11 50 12 — közepes Káp., rep. — — — — 21 40 22 20 nincs Lenmag 24 — 25 — 26 — 26 20 P. bab 21 50 22 — 22 — 22 50 szilárd T. paszuly 18 — 19 — 19 — 20 — n Lóhere —- ­— — 84 — 116 — nincs Luczerna — — — — 84 — I04 — nincs Burgonya 5 — 5 50 —­— Széna — — — — — — — — nem czikk Szalma — — — — — — — — nem czikk Szalonna I40 — I48 — U4­121 — Zsir 150 — 152­138 — l39 — szilárd Szilva 32 — 36 — 26 — 33 — szilárd Posta. Zovács Antal Érkórtvélyes. Reklamácziója tárgyában intézkedtünk, könyvnyomdában Szatmáron. Melléklet a „Szamos“ 45-ik számához. II. évfolyam. Szatmár, 1903. junius 4. 23-ik szám. GAZDÁK LAPJA. A SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERSENY EGYLET, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZEGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRMEGYEI SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden csütörtökön. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület tagjai a „Szamos“ csütörtöki számával együtt ingyen kapják. Cserepéldányok és kéziratok a szerkesztő czímére küldendők. Szerkeszti: Poszvék Nándor várm. gazd. egyl. titkár. Titkári hivatal Szatmár, Beresényi-utcza 19. szám, hova a reklamácziók is íntézendök. Az „Északkeleti vármegyei szövetke. zatek Szövetsége“ 1903. junius 17-én dél­előtt 10 órakor Szatmáron a városháza ta­nácstermében intéző bizottsági ülést tart, melyre kívül czimzettet ezennel meghívom Nagy-Szőllős 1903. május 23-án. Gróí Csáky elnök. Meghívás. Az 1898. XXIII. t. ez. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet kötelé­kébe tartozó Északkeleti vármegyei szö­vetkezetek szövetsége, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja, 1903. évi junius hó 18-án délelőtt fél 11 órakor Zi­lálton, a vármegyeháza termében rendes közgyűlést tart, melyre a tagok az alap­szabályok értelmében meghivatnak. Napirend: 1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hite­lesítésével megbízandó két tag választása. 2. Jelentés a szövetség és a szövet­ségbe lépett szövetkezetek tevékenységéről. 3. A szövetség számadásaira vonat­kozó számvizsgálóbizottsági jelentés alapján a íelmentvény felett való határozathozatal. 4. Elnök, alelnök és 10 intézőbizott­sági tag választása. 5. Tagsági dijak esetleges megállapí­tása, az alapszabályok 7. §-a b. pontja ér­telmében. 6. A Szövetség és szövetkezetek álta­lános érdekeit érintő indítványok tárgyalása. 7. Felolvasás a „Gazdák érdekképvi­seletéről“, tartja Poszvék Nándor, a szatmár- megyei gazdasági egyesület titkára. 8. Felolvasás az „Ipari hitelszövetke­zetekről“, tartja Dr. Horváth János, a köz­pont ipari és értékesítő szövetkezetek osz­tályának vezetője. Nagy-Szőllősön 1903. évi május hó 23. Gróf Csáky elnök. Á f. évi szeptember hó 27-től okt- 4-ig rendezendő szatmári kertészeti kiállítás bizottságai : Diszelnök : gróf Hugonnay Béla főispán. Elnök : Domahidy Sándor. Alelnök: Nagy László alispán. Pap Géza polgármester. Szabó Adolf, a nagybányai gazd. egyesület elnöke. Titkár: Poszvék Nándor. Meghívó,

Next

/
Thumbnails
Contents