Szamos, 1903. június (35. évfolyam, 45-52. szám)

1903-06-04 / 45. szám

XXXV. évfolyam. Szatmár, 1903. csütörtök junius Itó 4, SZAMOS Vegyes tartalmú lap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 45-ik szám. A SZATMARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ári Bgész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. ' ^ Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Búcsú az erdővételártól. Nagyokra nőttek az árnyékok az erdő­vételár fölött. Könnyű volt ez ideig a város sorsa; ha ■valamely fedezetlen kiadásai felmerültek, mindjárt az erdővételárhoz fordult. És ez a jó erdővételár előlegezett min­dent s mintegy örökös alapja volt a köz­ségi háztartás tételei kiegyenlítésének. Hát ebből az erdőalapból egykor so­kat vártunk. Azt gondoltuk, hogy belőle fog előállni a város lejtmérése, csatornázása és víz­vezetéke. Mindez nem történt meg. Történt azonban az, hogy ezt az ala­pot a törvényhatóság visszafizetés remé­nyében mindenféle czélra felkölcsönözte. Mikor aztán kitűnt, hogy a háztartás egyensúlyának megrendülése nélkül a fel- kölcsönzött nagy összegeket visszatéríteni lehetetlen, akkor az az elv érvényesült, hogy mindazt, amit ebből az alapból vala­mely czélra beruháztak, a város törzsva­gyonalapjának gyarapítására kell fordítani. Es ezen álláspont mellett az a súlyos körülmény szólott, hogy az erdővételárnak megtérítendő összeg uj kölcsönből volt volna visszafizetendő, amely kölcsönnek folyó­sítása nagy papirvesztességgel történhetett volna meg Az 1901 évi zárószámadásban terjesz­tette elő a főszámvevő azt a javaslatot, hogy ne legyünk önmagunknak adósai és mert a beruházások a törzsvagyonalapban fe- küsznek, ezeket a czimek törlése mellett te­kintse a törvényhatóság a beruházott alapok vagyonának. A közgyűlés ezt a javaslatot elfogadta és az ennek alapján kelt közgyűlési határo­zatot a belügyi kormány jóváhagyta. Ezekben a czimerpaizs le van fordítva az erdővételár fölött, Nem lesz talán érdektelen tudnunk, hogy ezt a nagy alapot miként használta fel a törvényhatóság. Ezek: 1. Az 1896., 1897. és az 1898. évi erdőbevétel pótlására, kamatokra és előlegre 116143 K 28 fill. 2. Védtöltésekre és tám­falakra 211676 K 06 fill. 3. Az avasi bér­ezi erdő vételére 140000 K. 4. Ugyanaz 72942 K. 16 fill. 5. A Szatmár-erdődi va­sútnak 30000 K. 6. Ugyanaz 61978 K. 89 fül. 7. A Bikszádi vasútra 52000 K. 8. A Szatmár-erdődi ut helyrehozatalára 34468 K. 9. Arpádköz kisajátítására 15193 K. 01 fill. 10. Tagositásiköltségekre 10045 K. 84 fill. 11. Ismét a Bikszádi vasútra 28000 K. 12. Próbakutfurásokra 7495 K. 96 fill. 13. Állami elemi iskolai telekre 16000 K. 14. Vasúti útra 31942 K. 47 fill. 15. Kossuthkerti gőzfürdőre 82687 K. 10 üli. 16. Kossuth-kertre 42893K. 06 fill. 17. Közvágóhidra 71807 K. 34 fill. 18. A honvéd laktanyára 59092 K. 45 fill. 19. Méntelepre 1 1628 K 20 fill. 20. Németi ovóintézetre 41232 K. 93 üli. 21. A vil­lamos alapnak 285956 K. 58 fill. 22. Az Arpád-utczai csatornára 6122 K. 14 fill. 23. A Kossuth-kerti mulatóra 51670 K. 60 fill. Összesen 1.480976 K. 27 fill. Ezen elősorolt tételekben az erdővé­telár még nincs teljesen kimerítve, mert a Neuschloss-czég ezen a czimen ez idő sze­rint 257785 Koronával tartozik. Ennek az összegnek is természetszerű­leg el van határozva a sorsa. Midőn ettől az erdővételártól búcsút veszünk, azt hisszük, hogy a hatóság a még fennmaradt összeget is valódi czéljára fogja felhasználni! Yallás és tudomány. Próbaszónoklat, tartotta a szatmári status quo ante izr. hitközség imaházában 1903. május hó 16-án Dr. Jordán Sándor, fogarasi megyés rabbi. Áron, a főpap, a Szentirás mai szakaszá­ban nyerte a legtöbb utasítást papi szolgálatá­nak miként való teljesítésére, gyakorlására. A (Torasz Kohanim) czim harmadik szent köny­vünk szakaszainak talán egyikét sem illeti meg oly joggal, mint a mait, mely Áron ivadékai­nak, a papok nemzetségének, életviszonyait, nyilvános és magánténykedéseit, az aprólókos- ságig menő részletezéssel feltünteti, törvényesen szabályozza. A (Dabber el-Aharon) megszólítás sehol oly sűrűn fel nem hangzik, mint itt. Az ő neve dominálja a helyzetet. Virágos kertbe lépünk, melynek már kapuja felett ott díszeleg a sokatmondó felirat: mondd meg az ide belépő papoknak, hogy ők Áron fiai, utódai, hogy az ö nevét, példáját, soha szem elöl ne tóveszszék. A virágos kert illatárasztó gyepes utján tovább haladva, egyszerű papi lakhoz érünk, melynek egyik szembeszökő márványlapjáról arany be­tűkkel ragyog felénk a második egyetemes jel­szó, mely már világosabban sejteti a benne- lakók elveit, életirányát: „Szentek legyenek Istenüknek és meg ne szentsógtelenitséb Istenük nevét.“ De eme általános jelszavak részletes magyarázata csak bent, Áron és fiai közelében tárul fel előttünk a pap fenséges, de súlyos kötelességeinek láttára, hallatára, amint azok a biblia mai hetiszakaszában olvashatók, Útmuta­tásul és oktatásul azon népnek, amely Istentől nyerte a Szinájhegy tövében azt az elnevezést : „Papok nemzetsége, szentséges nép.“ Tisztelt Hallgatóim! Bármily idő- és al­kalomszerű, de talán háládatos vállalkozás is volna itt, e mélyen tisztelt gyülekezet előtt, e fejlődőben lévő és papválasztás előtt álló fiatal hitközségnek egyelőre gazdátlan szószékén Áron­nak, az első zsidó papnak és ezzel kapcsolat­ban egyáltalán a zsidó papi állásnak összes ágazatairól, összes ténykedéseiről és kötelessé­geiről szakszerű előadást tartani — mert hiszen tudjuk, hogy hajdanában a zsidó pap nem csu­pán a templom és az oltár gondozója, de egy személyben a nép bírája, a közerkölcsök irá­nyítója, ellenőre, a tudósok vezetője, a tudat­lanok tanítója, sőt a testi betegeknek hivatás­szerű orvosa is volt — mondom, bármennyire kecsegtető feladat volna a zsidó papi hivatást az ő különféle vonatkozásaiban kellőképen mél­tatni : mégis beérjük ma azzal, ha a sok fel­adat közül csupán egyre szorítkozunk, egyre, melyet már Mózes mint elsőt és legfőbbet jelölt ki. Engeszteljen magáért és népéért, legyen ki engesztelője a felháborodott, felzaklatott lel keknek, kibókitője az emberi kebelben tusa kodó szeuvedélyes, ellentétes áramlatoknak csupán egyre, a melyet már a Misna bölcsei Áron összes tulajdonai közül mint legkiválób­bat emlegetnek: Légy tanítványa Áronnak, a ki a békeszeretetnek és békéltetésnek nagy mestere volt s amely tulajdonságra talán sz. szövegünk is czéloz: Mondd meg a papoknak, hogy ők Áron gyermekei, követői legyenek ily értelemben; csupán egyre, mondom, mert ez — a pap békéltető hivatása — még mai napság is épen oly fontossággal és aktualitással bir, mint évezredek előtt. íme, k. hittestvóreim, hadd mutatom be Aront, a zsidó papot engesztelő, békéltető hi­vatásában. I. Két perlekedő fél, mondjuk két magasabb- rendü szellem, két angyal szárnycsattogva kö­zeledik feléje . . . Az egyik a vallás géniusza, a másik tudomány géniusza . . . Két ikertest­vér élethalálharczban, várva a pap döntő Ítéle­tét. Ha modern czimet akarnánk erégi viszály­nak adni, a t mondanók: „A nagy per, mely ezer éve folyik, s ma sincs vége.* A vallás- és a tudomány pere. Róth Fülöp kárlsbádi ezipőraktárát ajánljuk at. vevőközönségnek mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett! • Szatmár és vidéke Iegaaggobh czipőral^tápa. MofTüHtoTfioIr f tavaszi és nyári idényre niegrendelt összes úri i*ői és gyermek ítIdJJgí KulIdA. • # # • # # valódi franczia sehewrő bőrű. lábbelik. £ $ 1

Next

/
Thumbnails
Contents