Szamos, 1903. március (35. évfolyam, 18-26. szám)

1903-03-01 / 18. szám

XXXV. évfolyam. Szatmár, 1903. vasárnap márczíus hó 1. 18-ik szám. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: | HIRDETÉSEK: Rákóczy-utcza 9. sz. Telefon : 107. | Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Hindennemü dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők, i Nyilttér SOTS 20 fillér. Nemzetiségi perek. Országszerte nemzetiségi pőrök foly­nak. Állam- és nemzetellenes izgatással vá dolva állnak a büntető bíróságok előtt olyan emberek, akik részben a magyar törvény- hozás tagjai, részben t jövőben fognak oda beválasztatni. A helyzet tehát némileg megváltozott. Eleddig a törvényhozás házán kívül álló agitátorok, magukról megfeledkezett papok, tanítók, ügyvédek, újságírók izgattak a ma­gyar haza ellen s egyik másik el is vette méltó büntetését. Ma azonban nem válasz* tók, hanem választottak és választandók pályáznak az olcsó mártiri babérokra. És ez jóval veszedelmesebb jelenség, amely felett egyszerűen napirendre térni nem lehet. Mikor a jog törvény és igazság uralma lehetőve tette, hogy a nemzetiségi képvi­selők bejuthatnak a parlamentbe, örömmel vette ezt tudomásul a magyar közvéle­mény. Első sorban azért, mert szabad ut engedtetik a törvénynek, semmiféle idegen befolyás nem érvényesül a nemzetiségű választók szavazatánál. Egy nép műveltsé­gének és szabadságának fokmérője az, hogy mily szabadon adja le voksát a választó. Hát az ország nemzetiségi választói le is adták szabadon szavazatukat és igy kerül­tek be a parlamentbe Valasek és társai. E szabad választásban megnyugodott a ma­gyar közvélemény azért is, mert azt hitte, hogy most meg fog szűnni az aknamunka. A nemzetiségi vezető férfiaknak alkalma nyilik most nyíltan, szabadon, a mentelmi jog védelme alatt, az egész világ hallatára és illetékes helyen követeléseiket és néze­teiket hangoztatni és meggyőzni a közön­séget irányuk helyességéről. S alkalma nyi­lik a magyar kormánynak szemtől szemben kifejteni a maga álláspontját. Szóval az ér­vek és elvek mérkőzését vártuk attól, hogy Valasekéket beeresztettük az uj ország­házba. Tévedtünk, csalódtunk Nemzetiségi képviselők hébe-hóba fTÓlalnak fel a par­lamentben s ekkor is vagy bolondokat beszélnek, amikkel komolyan foglalkozni nem lehet, vagy a gyülölségnek egész ára­datát szórják a Ház tanácskozási termére. Tárgyilagos, a kérdéseket és a helyzetet tisztázó vitára s kijelentésekre tehát nem akad alkalom. A nemzetiségi urak, akik ezelőtt a szó­széken, az iskolában a korcsmában dikczióz- tak, most a képviselőházban is csak dik- czióznak, sem újabbat, sem okosabbat nem mondanak. Ellenben nagyobbodott a munkálko­dás! körük. Most már a képviselőházban is izgathatnak a magyarság ellen. S annál fokozottabb mérvben folyik a nemzetiségi aknamunka az országban. Bi­zonyítják ezt a nemzetiségű pőrök, me­lyekben súlyos hazaárulási vádakkal meg­rakodva állanak az agitátorok a büntető biróság előtt. A nemzetiségi izgatás dolgában most a tót agitátorok vezetnek. A románok csen­desebbek, de társadalmi s különösen gaz­dasági utón törekszenek az érvényesülésre. Egyre nő a tendencziozus román pénz­intézetek száma, melyek egyebet sem tesz­nek, csak földet és földet vásárolnak Er­délyben, kiindulván abból a szempontból, hogy akié a föld, azé az ország. Látjuk tehát, hogy mindazok a mód­szerek, melyeket eddig a törvény korlátain belül alkalmaztunk a nemzetiségekkel szem­ben, eredményre nem vezettek s a helyzet mindenütt az országban, ahol nemzetiségű Visszapillantás az 1848—49 s azokat követő sötét évek eseményeire egyes epizódokkal megyénk életéből. Irta és a LoMntffy-estélyen felolvasta : Domahidy István. Később következett a feledhetlen deb- reczeni egyházkerületi gyűlés, mely már az or­szág figyelmét vonta magára. Debreczeu egy felekezeti s egyszersmint politikai Mekkává vál­tozott át. Meg lett rakva a városnak minden háza idegenekkel, a város az emberek és fuva­rok elhelyezéséről előre gondoskodott. Már reg­gel 8 órakor a gyűlés napján föl lett állítva a kistemplom előtt egy ezred Deutschmeister ka­tonaság élén egy tábornokkal, a többiek a ka­szárnyába készenlétre utasittattak, Mi kilencz órakor a faiskola termeiből vonultunk a temp­lomba, hol már egymás hátán várták hiveink a következményeket. Mikor a bevezető imának vége lett, a királyi biztos föltett kalpaggal, díszben megjelent és fölhívta a közönséget a szétosziásia, azon kijelentéssel, hogy Őfelsége nevében a gyűlés megtartását betiltja s erő­szak skodásunk keservesen megboszulhatja ma­gát. A néma csendben Balogh Pétor superin- tendensünk fölállt, s az evangéliumra tevén jobb kezét, azon választ adta, hogy törvényes jogaink gyakorlásában az erőszaknak sem en­gedünk, s Isten nevében gyűléseinket megtart­juk. A visszhangtól a templom falai csaknem megrepedeztek, a kir. biztosnak láthatólag utolsó idegszálai is megrezzeutek, s tántorogva azonnal távozott, mi pedig a templom ajr.ait bezárattuk és gyűlésünket megtartottuk. Hogy mennyire tiszteltük egymás jogait, s mily egyetértők g tartottuk szentéinek a fe­lekezeti külömbsóget, igazolják azon tények, miszerint szemben a hatalom fegyvereivel a r. kath. vallásu, Jékeyek, Kendék, Boerek s a jogainkért velünk együtt küzdöttek, igazolásául annak, hogy a vallás és felekezeti kérdésekbe még a hatalom is csak szentségtelen kezekkel avatkozhatik. Ha eszményileg képzelhetnek önök valami rendkívüli, magasztos, hazafias és vallásos el­határozásból kiinduló momentumot, hogy úgy mondjam istenülést, állítsák maguk elé nagy könyvével az evangéliummal Balogh Péter püs­pököt, mikor ő négy—ötszáz palástos kollegája és legalább ötezer embertől kisérve a kistemp- lomtól a főiskoláig haladt a szuronyos kato­naság előtt azon még a falakat is megrázó po­litikai ének hangoztatása mellett: Hazádnak rendületlenül légy hive óh ma­gyar! ! ! Ne adja a magyarok Istene, hogy önök ifjú barátaim ily nehéz napokat átéljenek! de ha azok mégis bekövetkeznének valaha, ki­sérje önöket őseiknek szelleme, s akkor mindig győzni fognak. A minden történelmi múltat és fogalmat felül múló, s csaknem tizennégy évig folytatott szenvedőleges harcz után, mely idő alatt az emberi, polgári és felekezeti jogaitól megfosz­tott magyar nemzet utolsó morzsáját is vissza­utasította a kegyeknek, ígéreteknek és csal­étkeknek, 1861 ik év elején belátta a dynastia, hogy rémuralommal nem töri meg a magyart, és önkéntesen csak ideiglenesen kormányozhat, keserves hadi vereségek után meggyőződött, hogy a magyar hadseregre csak akkor számít­hat, mint a világ által elismert első vitéz ka­tonaságra, ha a hazában, fészkeiben, hazafias, szellemi, erkölcsi és anyagi igényei kielégítve lesznek, tudomására jött továbbá a nagy hatal­mak azon véleményeinek is, hogy Magyarorszá­got reáliter beolvasztani Ausztriába annyit tenne, miut Európának földabroszát újból meg­alkotni; szóval meggyőződvén arról, hogy Ma­gyarország megsemmisítésével a Habsburg dy. nasztiának koronái mind a Lajthán innen, mind túl a porba hullanak, összehivatott a császári kormán}’ által egy országgyűlés és annak kéz-

Next

/
Thumbnails
Contents