Szamos, 1903. január (35. évfolyam, 1-9. szám)

1903-01-01 / 1. szám

Ti Vegyes tartaimu lap. —- Megjelenik vasárnap és csütörtökön. K * í A SZATMARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. E ! ti í i z a t é s i ár: SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Rákóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Egyes szám ára 20 fillér. Mindennemű dijak Azutmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: f Készpénzfizetés mellett a legjutányosalib árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. \v-- r>^ Ujeszteiiáő. Sötét a szémhatár, de ime a keleti ég szürkés peremén a felkelő nap aranysugarai beragyogják a ködös földgolyót. Egy esztendő tűnt el ismét a mérhe­tetlen semmiségbe. Örömöt, vigasságot ke­veset vitt el magával, ellenben itt hagyott temérdek nyomorúságot, gondot és szegény­séget. M'dőn egy évvel ezelőtt az 1902-ik év megszületett, mindnyájan vágyó reménység- get tekintettünk feléje, hogy ez esztendő irt hoz a sebekre, enyhülést, gyógyulást beteg gazdasági viszonyainkra. De .e reményeink nem sarjadoztak ki, s most, hogy lezárhatjuk az elmúlt esztendő mérlegét, szomorúan tekintünk a silány eredményre. Minden téren az előbbi, sőt még na­gyobb pangás észlelhető, Ipar s kereskede­lem a végozüKséggei küzd, gyanpa.unk kezdetleges stádiumban s a termés sem ki­elégítő. E melleit még a börze silány me­rénylete, amálylyel minden, u nagyobbnak hirdette Magyarország terméseredményéi, mely azonban, sajnos, a valóságnak meg nem felelt s még le is nyomta terményeink amúgy is alacsony árát Nem kelt semmi irányban sem meg­nyugvást az a kép, mit az elmúlt esztendő felénk tár s nem igen biztató a jövendő sem. S ebbe a szélesebb keretbe magunk és j városunk képe az elmúlt évben még sötó tebb színekkel illeszkedett. Az elemi csapá­sok miatt nemcsak gazdaközönségünk, ha­nem ipa' unk és kereskedelmünk is sokat - szenvedett. De megszületett ime az uj esztendő s [emberi természetünkben gyökerezik, hogy ujult reménységgel tekintünk bölcsője felé. Ki tudja: hátha a segedelmet, a javu­lást hordja méhében. A láthatár még sötét. Je az uj esztendő fölkelő napia megaranyoz .a halvány re­ménységeinket, melyekben bízni, s reá, mént biztos fundamentumra épit ‘ sohasem szűnik meg az emberiség. Uj erővel fogunk nek. a munkának s Serős akarattal keli mindny .juaknak törekedni arra, hogy megtörni prób t •' azt a nehéz fátumot, mely hazánkra vek óta nehe­zedi l. ■ e- * Vajha, ne lenne hiú e reménységünk s a forduló esztendő végén nagyobb örömmel tekinthetnénk vissza, mint azt az idén te­hetjük ____ .4 dalegyesületnek. • Nem hagyok béliét a. dalegyesületuek, a mig el nem éretem vele a saját vógczélját. Karácsonyi ajándékba várhattuk volna ; tőle az örömhírt, hogy elegyengette a z e n e­iskola útját, és megnyitja jövő ősznél ezt az immár nélkülözhetetlen, üdvös intézményt. De nem kaptunk tőle semmit. A különben derék egyesület egykedvűen ^ . szemléli a valamikor szerzett dicsőség fonnyadt *v ‘ * babérkoszorúit, tisztes matrónakép füröszti 1 két a régi diadalok emlékezetében és olvasgatja az összeénekílt tőke filléreit, hogy meg ne unja magát. Pedig hát a dalegyesület nem olyan, mint a leélt, primadonna, a ki az életkorával leját­szotta a művészi szerepét is. Ha lett volna va­laha fönikszmadár, neki azzá kell lennie. Újból az emlékezetébe idézem, hogy már a születésekor hozzá volt fűzve a remény meg a kilátás, hogy Szatmárnak, a mely a bölcső­jét ringatta, a saját kezével táplálta és összes uevel esi költségeit olyan szives áldozatkészség­gel v iselte, hogy a szülővárosának mindezt bu­sásan megjutalmazza azzal, hogy megteremti a a zeneiskolát. Nem titok, hogy most már könnyen meg­tehetne, sőt — bár szemrehányáskép hangzik, — régóta megtehette volna. • Ya'r.mi fő!«-’ Palás fob !áa az elmúlt nyá­ron egy bizottságot küldött’ ki a szükséges '§!ÜU | intézkedések megtételére. Nem ok nélkül ret- ; tegiink az olyan ügy sorsáért, amit bizottsághoz utasítanak. Méltán rossz hire van az e nevii testületnek. Tagja voltam magam is, és (noha a disz- I krécziót sértem vele) meg keli vallanom, hogy megrémültem a tapasztalatokon. Mint lelkes hive a zeuónek, örömteli várakozással léptein a társaságba. Azt vártam, hogy itt csupa olyan embert találok, a kik égnek a vágytól, miha­marább megnyitni városunkban a zene csarno­.4 jóslat, „Azt álmodtam kedves Pistám! Fef ded az éjjel. . . Hogy jegy inged nőt én varrtam Bongyá szakadt széjjel.“ „És még hozzá véres is volt Inged háta, válla . . , Varrtam inged de ezórnámnak Egyre szakadt szála.“ „Álom volt csak szép Juliskám! Eszem a kis szádat . . . Sohse érjen téged ennél Soha nagyobb bánat.“ „Oh de én többektől kérdém : Mit jelent ez álom? Azt jósolák meghalsz most az Őszi hervadáson!“ Összerezzen Pista — furcsán Hangzik Julcsa álma . . . — Varrtam inged — de ezérnámnak Egyre szakadt szála! Lakzi áll a templom végén Oly vig ott az élet . . . „Hajnal Pista“, hogy az Isten Verjen is meg téged!“ „Átkozott légy földön égben Néked azt kívánom. . Mert ietiprád elhervasztád Legszebbik virágom.* „Hallod? — apja itt van s átka Fegyver is van nála“ . . . „Ne ügyelj rá! ittas részeg S őrült mint a lánya!“ „Nesze egy csók! — férjeménél Édesb ölelésed . . . Hiszen még lánykoromba is Szerettelek téged“ ! „Őrült vagyok!“ — s fegyver durran A fal festve vérrel . . . A vérében fetreng Pista Csalfa kedvesével. Őrült leány fut az éjben És ez a nótája : „Varrtam inged de ezérnámnak, Egyre szakadt szála “ Kosa Ede. (Mezö-Tur) Néni kellett karácsonyfa. Mikor karácsony szombatjának alkonyán a harangok megkondultak, a kis Karácsoui Mar­git akkor hunyta le szemét örök álomra. Édes atyja fájdalomtól eltorzult arczczal állt mellette s úgy érezte, hegy négy éves egyetlen gyer­mekük elvesztésén szive szakad meg. Midőn az­tán fájdalma hanghoz jutott, keserűséggel só­hajtott távollevő feleségéhez: — Te sem hitted volna, mikor orvosért mentél, hogy ne lácd többé élve a kis lányodat! . . . Hoszhatsz már akármi hires orvost is. . . Még egy darabig ott állt a halott mellett Majd kitörölte szeméből a könyet, beszólitott. Róth Fülöp kárlsbádi ezipőraktárat ajánljuk at. vevdközönségnek mint leaolcsóbb bevásárlási fori’ást. # ® Ü # # Közvetlen a Pannónia szálloda mellett! ® ® ® Szaimár és vidéke legnagyobb czipőraktára-

Next

/
Thumbnails
Contents