Szamos, 1902. november (34. évfolyam, 88-96. szám)

1902-11-02 / 88. szám

XXXIV, évfolyam. Szaímár, 1902, vasárnap november hú 2, í-ik szám. SZAMOS Vegyes tartaimu lap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. A SZ ATM ARME G YEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ár: j SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Rákóczy-utcza 9. SZ. EgyCS szám ára 20 fillér. Mindennemű dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. HIRDETÉSEK; Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Äz uzsora és a társadalom.*) i. A ki csak némi figyelemmel kiséri a miniszteri kirendeltség működését a ruthén vidéken, a legnagyobb megelégedés hangján kell, hogy nyilatkozzék felőle, mert soha a viszonyokhoz képest jobban szervezett ac- tió nem indíttatott egy sínylődő nép meg­mentésére, mint itt. Bartha Miklós végig vezetett minden távollevőt is a „Kazár Földön“ s mondhatni oly híven ecsetelte a nyomort, annak oko­zóját s a mentőt, hogy borzongva látjuk a lelketlen bevándorolt kazár által számitó ravaszsággal kivetett hurkot egy magával tehetetlen nép nyakán s örömmel vártuk mi is a megszabadulásukat. A mentő actio folyik s hisszük, hogy reményeink nem csaltak. De vájjon csak a kazár-lepte terület tárja fel előttünk az úszóra legvakmerőbb vétségeit? Sajnos, nem. A mi s szomszédos megyéinket ugyan még nem árasztotta el *) E czikksorozat Írója adatait személyes tapasztalás utján konkrét esetekből meríti s kétségtelen, hogy azokat, a bajok orvoslása czéljából méltánylandó, hazafias törek­véssel igyekszik felmutatni; tendeneziájával azonban csak abban a mértékben érthetünk egyet, a mennyiben nem lépi túl az általánosítás jogos határait. Szerk. nagyon ez a faj, — tény, hogy nem is volna oly könnyű szerrel befonható áldo­zatja, miután népünk is már magasabb mi- veltségi tokon áll a rulhéneknél, — de tét­lenül még sem nézhetjük terjeszkedésüket. Találtam Szatmármegyében oly közsé­get, melyben ma kétszázra rúg azon be- vándorlottak vagy leszármazottjainak száma, kiktől — akár csak a kazáríoldön — senki sem kérdezte, honnan jött s miből fog élni? Ma itt van közöttönk s élősködik rajtunk. S hogy élősködése nem lehet a íelebaráti szeretet alapelveire fektetve, igazolja, hogy jó embere a iáján kivül nincs s főként, a miben egyes községeink anyagi romlásának első okozója keresendő, ugyancsak ezen községben a kétszáz lélek közül csak ötről volt megállapítható mi az állandó foglalko­zása. Három ezek közül korcsmáros vagy kereskedő, kettő pedig birtokos s kereskedő. Hogy ezen öt kereskedő, — jobban mondva szatócs — nem a legigazságosabb alapon méri portékáját s hajtja be számláit, arról azt hiszem, nem kell sok szót vesztegetnem, csak a két birtokos gazdasági rendszerét óhajtom megvilágítani azzal, a midőn jelzem, hogy gazdasági felszerelésük 4 — 500 hold­hoz nem nagyobb, mint bármely jobb fajta 30—40 holdas kisgazdának ; daczára ennek minden gazdasági évszakban és munkánál 1 ők végeznek legelőbb, sőt a mi másnál csak nagy erőíeszitéssel menne, az náluk a leg­rövidebb idő alatt, a legkönnyebben fejező­dik be. S elérik ezt olykép, hogy 20—30 koronás kölcsönök kamatja fejében az adós­tól 2 hold megszántását s az aratás idejé­ben 2 napszámot kívánnak. A legolcsóbban értékelve a kamatját ezen kölcsönnek 10 koronára tehető ez. S ez körül-belül 80—100 százalék, mert ritka ese t, hogy az adós egy évig élvezheti e kölcsönt. A hosszabbítás már csak egy torint után heti 10 krajczárral en­gedélyeztetik. Itt a kazár magyar emberrel áll szemben Ugyancsak megyebeli községben tör­tént, hogy a „kereskedő“ beperelte a ha­nyag adóst kötvény alapján. A tárgyalás során tagadta az alperes, hogy ő valami­kor kölcsönt vett volna a felperestől, ki azonban esetleg négy tanúval is igazolta a kötelezvény hitelességét s ezek esküje alap­ján alperesnek kevés vagyonkája a hitelező birtokába jutott. Ez az igazság addig, mig a kötvény nem — hamis. Legtöbb esetben azonban ez igy volt. De népűnk már mi- veltebb mint a ruthén s több benne a „ke­ä gazdátlan szolga. Szabad a lélek ; mig a test él, Korlátlan úr felette S örök marad, bár ez enyészik A föld porába vetve. S a test, a lélek hu szolgája, Kész mindig a parancsra, De jaj, ha öt még életében Gazdája cserbe hagyja. Sürog-forog, tesz-vesz serényen, Mint azelőtt, naponta, De fáj, hogy nincs ki megdicsérje, Ha jól végezve dolga. Bús sóhaját utána küldve, Ki elment messze tájra, Csak vár, csak vár, hogy visszatérjen S lehet, hiába várja . . . Az én lelkem is cserbe hagyta Testem’ még életében : Ott virraszt sírodnál szünetlen, Fiam, letört reményem. Testem pedig, az árva szolga, E bús magányt úgy unja S gazdáját napról-napra hívja, Hogy visszatérjen újra. De hasztalan, mert a hová szállt, Nem tud megválni onnan . . . Én istenem, de nagy erő van Egy apró sirhalomban! Szabados Ede. m Halottak napján. Óriási nagy menetben, Melynek talán nincs is vége — Halottak bús országába Vonul ki a város népe. Koszorúk, disz, virág, pompa, Színes lángok a sírokon S a hant körül, ez legritkább, Megtört szülő, siró rokon. A temető kapujában Az éhező koldus sereg Gyötrő baján, nagy nyomorán Kétségbeesve úgy kesereg ! Ezek a tört, felzokogó Hangok, szivem lelkem tépik, É3 utolsó fillérem is Szánakozva nyújtom nékik. Látom ezt a rongyos hadat, Amint szeme lázban fénylik, Betekintve a tárt kapun . . . Vaj’ lelkében mi örvénylik!? Ha az, mi most az én agyam Tüzcsóvaként általfonja . . . Vértöl ázott rögön, hanton Nyugszik el a nap alkonyja !! Szilágyi Ivor. m Téli éjszakán. — Irta: Szilágyi Ivor. — (Folytatás és vége.) Megint nevetett, — eszelős mosolylyal né­zett maga elé. — Igen uram, itt történt — igy történt. Több összefüggéstelen szót hadart, hörgött még el, aztán ismét elindultak. Megérkeztek! Megérkeztek! a valódi An^Oi szövetek öltönyökre és téli kabátokra. Mindennemű öltönyök a legújabb divat Szerint műhelyemben készülnek a hol csak °is gyakorlott munkásokat alkalmazok- — Raktáron tartok: egyenruházati czikkeket és katonai felszereléseket­Szatmáp, Deák-tér, városház épület.

Next

/
Thumbnails
Contents