Szamos, 1901. június (33. évfolyam, 44-52. szám)

1901-06-02 / 44. szám

Egy időszerű eszme. A nagyközönség szives figyelmébe ajánlom az alább „leánynevelés“ czimen felvetett esz­méket. Szilassy Ferenczy Ida k. a. egy oly irány­ba kívánja fordítani a szülök figyelmét, amely irány napjainkban, midőn a nőnevelésnél a tu­dományos és művészi képzés viszi a szerepet, teljesen el van hanyagolva. A régi jó magyar gazdasszonyok kihalófélben, sőt soktekintetben az álmüveltség hatása alatt szégyennek tartják aprólékos házi kérdésekkel foglalkozni höl­gyeink. Úttörő akar tehát ezen a téren lenni a nevezett kisasszony, midőn azon fáradozik, hogy a budai hegyek között levő. birtokán egy háziasszony-képezó internátust létesítsen, de hadd beszéljen helyettem az ő czikke ! Leánynevelés. Ha valamely családi boldogság zátonyra jut, a nőt okozzák. Én ugyan védem őket a végsőig, de mind a mellett meg kell vallanom, volt rá eset, hogy meggyőztek arról, miszerint a tudományokban gazdag nő a házitüzhely körüli teendők hiányos, azaz csupán elméleti ismerete folytán vesztette el boldogságát. A mai nevelési rendszer szerint leányaink kitünően zongoráznak, ez igen szép, sőt nemes, szórakozási szempontból. Értenek a rajz és festészethez annyira, hogy egészen elragadtat­ják rokonaikat és ismerőseiket egy-egy csinos képecskével, — ez is gyönyörű foglalkozás azon órákban, melyek már nem föltétlenül szüksé­gesek a nőnek az ő istentől rendelt kötelessé­geinek teljesítésére. Jártasak az irodalom min­den ágában, nem egy elmés czikket közölnek egyik-másik lapban, — ez sem elvetendő, sőt miért ne hozza napfényre egy fenkölt lelkü­letű nő az ő szép gondolatait? azonban az írást se tegye főfoglalkozásává a házitüzhely elhanyagolásának rovására. Müvészkedés, irodalom a nőre, ha azért az ő hivatását elhanyagolja, mindig káros ha­tású, mig a Mindenhatótól kijelölt tevékenysége mellett a művészettel és irodalommal való fog­lalkozás a nőnek erkölcsi nemes tartalmat ad. A léleknemesitő tudományok terjesztésére szép hazánk már számtalan jó intézettel bir, ezek mellett azonban felette üdvössé válnék leányaink részére egy olyan intézet, melyben a háztartás minden irányában, a leguagyobbtól a legcsekélyebbnek látszó teendőkig, teljes szak- avatottságot nyernének. És mivel egyik-másik foglalkozás és annak sorrendje időhöz van kötve, pl. a takarítás, kerti foglalkozás, tejkezelós korábbi órákra esik, mint a sütés, főzés, valamint a szabás, varrás, foltozás stb., annálfogva a teljes háztartási te­endők végzésére csaknem az egész nap szüksé ges és nem szorítható össze 3—4 órányi időre. Ezekből világosan látható, hogy a kitűzött fel­adat megoldásául egy benlakásos intézet felelne meg legczólszerübben, melyben az év minden szakában : kora tavasztól tél kezdetéig s a nap minden órájában: reggeltől estig megfelelöleg lehet működni. Sokan azt állítják, hogy a leány a ház­tartási teendőket anyjától tartoznék megtanulni, végtére a tudományokba is képes volna némely anya belevezetni gyermekét. Mivel azonban számtalan ok és körülmény következtében csak nagyon ritka esetben töltheti idejét az anya tanítással, rendszerint valamely jó intézetben, iskolában, tanerőktől nyerik a leánykák szellemi képzettségüket, miért no sajátíthatnák el a ház­tartási és gazdasági teendőket is egy szakszerű intézetben. Hiszem tehát, hogy a tisztelt anyák legkevésbbé sem lesznek sértve, ha nagy gond­jukon könnyítendő, egy olyan átmeneti tanfo­lyam felállítását tényleg eszközölni fogja néhány a k'zjóért lelkesedő honleány, mely a leány- gyermekeiket az iskolából egyenesen az életbe, a nő igazi élethivatása körébe vezeti. Hogy az ige testté váljék, arra minden esetre első sorban közoktatásügyünk vezérének, Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi miniszterünknek jóváhagyására van szükségünk. Hogy a megás jóváhagyás megadatik, bízva bízunk benne, mert közoktatásügyi mi­niszterünk minden jó és nemesnek igaz benső pártfogója. Ferenczy Ida. Közli: Bottyán Pál, lázári ev. ref. lelkész. HÍRROVAT. * Honvéd törzstisztek és tábornokok harczászati lovaglása. Mint minden évben úgy honvéd kerületenként a kerülethez tartozó hon­véd-törzstisztek és tábornokok nagy része ez évben is több napra terjedő harczászati gyakorló lovaglást tartanak. A mi kerületünkhöz tartozó tisztok gyülekezési helye junius hó 2 án, Bereg­szászban lesz. Az ezred részéről ezen gyakorid lovaglásra Lenz ezredes, Kotányi alezredes, Csá­szár és Schwent őrnagy és Barkóczy Ferencz százados, t. j. rendeltetett ki. * Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter dr. Kőszeghy Andor pénzügyi fogalmazót, a n.- károlyi kir. pénzügyigazgatósághoz segédtitkárrá nevezte ki. * Áthelyezés. Merk Dezső alsókubini p. ü. fogalmazó a n.-károlyi kir. p. ü. igazgatósághoz lett hasonminőségben áthelyezve. * Uj állami Ut. A Dunaföldvár — Debre- czen—máramaros-szigeti II ik alföldi transver- sális közút Szatmárnémeti város határán átvo­nuló szakaszának közig, helyszíni bejárása má­jus hó 29-én tartatott meg Hartig Sándor mi­niszteri v. tauácsos elnöklete alatt a városház nagy termében. A tárgyalásnál jelen voltak: Kovács Lajos, műszaki tanácsos, Kacsó Károly kir. főmérnök, Jármi Tamás kultúrmérnök, Ilos vay Aladár megyei főjegyző, Schönpflug Richárd megyei t. főügyész, Póchy László ecsedi láp társulati ig. főmérnök, Lichtschein Lajos és Holéczy Gyula királyi mérnökök. A város részéről Pethő György gazd. tanácsos, Erdélyi István mérnök, Fogarassy Sándor és Antal Kristóf bizottsági tagok. A tárgyalás fo­lyamán megállapittatott,, hogy a város határán Számos-Dobtól a batizi határig elvonuló körül­belül 10 km. ut egészben rendszeres kőpályá­val van kiépítve s ezen útvonalnak állami ke­zelésbe való átvétele semmi nehézségbe nem ütközik. A tárgyalás további folyamán a mi- niczteri kiküldött azon kívánságának adott ki­fejezést, hogy a varos az építendő müut költ­! ségeihez bizonyos összeggel járuljon hozzá és pedig oly módon, hogy a hozzájárulás a raü- uttá kiépítendő útszakaszra ez ideig fordított költségek tőkésitet összegével legyen egyenlő, vagy pedig az évi fentartási költségnek egy tizedrészét ajánlja meg a város ötven évre. A város kiküldöttei, miután e részben meghatal­mazással nem bírtak, semmi Ígéretet nem tet- j tettek, hanem az e részben létrejövő megálla- | podásokat a minisztérium és ’ a város között j megindítandó tárgyalásnak tartotta {fent. Végül I a küldöttség a közúton levő műtárgyak közül a nyáraskai hid megszüntetését és a 90 méteies Dezsöhid helyett egy 4 méteres áteresz készí­tését javasolta. Ez utóbbira a város'kiküldöttei azon kívánságuknak adtak kifejezést, hogy az áteresz legalább is olyanra készíttessék, mint a fehérgyarmati vasút töltésénél vau Azonban mielőtt e kérdés eldöntetnék, kérik, hogy e te­kintetben a helybeli folyammérnöki hivatal hall­gattassák meg. — Ezzel a tárgyalás befejezést nyert. Este a küldöttség tiszteletére a Kossuth- kerti kioszkban vacsora adatott. * Juniális. A Szatmári kir. kath. főgim­názium tanári kara és tanuló ifjúsága f. évi ju­nius hó 4-én a Csonkás-erdőn (a vasúti állomás közelében) egy Erdődön rendezendő Petőfi-ün- nepélylyel összekötött j un iá list tart. A Pe- tőfi-ünuepély műsora: 1. Aldogálok a tó partján. Petőfitől; a Petőfi tó mellett énekli az ifjúság. libériába öltözött szolga levelet vitt neki s nem­sokára igen előkelő államfárfiu tett nála látogatást. Voltak, a kik csak egyszerű híreknek vet­ték ezeket, de akadtak akárhányan olyanok is, a kik mindenféle következtetéseket vontak le a kósza hir suttogásaiból, sőt oly boldog volt, a ki maga is megtódithatta azt valamivel. Leg­kivált az asszonyok szerettek foglalkozni az eseteivel, hogy szembeötlővé tegyék a kűlönbsó get, mely közte és közöttük van. És csodálatos, hogy a szép Rózsikáról nem beszélt senki, pe­dig hát akárhány mama büszke lehetet volna, ha olyan lett volna a leánya, mint ő volt. Vagy talán épen azért feledkeztek meg róla olyan szánt-szándékos következetességgel, hogy fel ne keltsék iránta a fiatalság érdeklődését. Ez pedig annyival is könnyebb volt, mert a szép leány csak nagy ritkán jelent, meg a nyilvánosság előtt, a nap legnagyobb részét otthon töltötte el a kertben az édes anyja ol­dala mellett, a ki szintén nem szolgált rá arra a sokféle hiresztelésre, a melyet sokan olyan előszeretettel kőltögettek felőle. Úgyszólván alig járt hozzájuk valaki is. Csak az utóbbi időben kereste fel néhányszor őket Kovács Gyurka bá esi, az öreg tanácsos és máris szárnyra kelt a hir, hogy komoly dologra készülnek a Kom- lóssynó házánál. De hát Kovács Gyurka nem sokat törő­dött az egész mende-mondával. Ha barátai tré­fálkozva valamelyes ezélzást tettek, hogy miért jár oly gyakran a szép Komlóssynéhoz, egész hidegvérrel válaszolt: — Tudhatnátok, hogy minden gavallérnak kötelessége a szép asszonyokat mulattatni. És meglehet, hogy maga sem gondolt másra, mikor úgy délutánonként át-átment hoz- zájok, mint arra, hogy nehány barátságos órát eltölt majd a két nő társaságában. Igaz, hogy néha belenézett a tükörbe is, mielőtt útnak in­dult. de hát ezt inkább csak azért tette, hogy szemlét tartson a toilettje felett, semmint tet­szeni vágyásból. Pedig mindössze negyvenhat esztendős volt, és csak úgy megszokásból hívták öregnek, nem pedig a kora miatt. De hát már letett arról, hogy valaha meg is nősüljön. Pedig a múltkor Xomlóssynénál is a szőnyegre került ez a théma. A fürdő orvos hozta szóba, a ki szintén ellátogatott néha a szép asszonyhoz. — Hagyd el pajtás, kinőttem én már abból régen, — válaszolt röviden Kovács Gyurka, s áttért más tárgyra, mint a ki nem tulajdonit semmi fontosabb jelentőséget a hozzá intézett kérdésnek. Máskor meg, mikor kettesbe voltak, az asszony kérdezte tőle félig tréfálkozva : — Aztán tudnak-e az ilyen agglegények, mint maga igazán szeretni ? — A férfi szív csak huszévig öregszik, azontúl mindig egyformán dobog. — Azt mondják, hogy a nőknek is mindig tizenhat éves marad a szivük. — Igen, tudom, úgy mondják, — felelt szinte gépiesen Gyurka, s magában azon tűnő­dött, hogy többet érne, ha a női szépséget ol­talmazta volna igy meg az alkotó hatalom. De jó, hogy épen jött a szép Rózsika, mert Gyurka már félt, hogy nagyou bele találja ke­verni ez az asszony a szerelmi vallomásokba, aztán még valami meggondolatlanságot követ­hetne el. A leány előtt hát más beszédbe kezd­tek. Olyan mindennapi théma akad más is, mint a szerelem, vagy a szívdobogások theoriája. Csakhogy mi tagadás, minél többször járt át Gyurka a szép asszonyhoz, annál unalma­sabbnak találta az ő ízlésesen- bebutorozott egy­hangú legónyotthonát. A szép asszonv is mintha napról-napra saivesebben látta volna olyképen tűnt fel neki Néha meg kérdezősködött utána a fürdőorvostól: — Elég komoly embernek tartja doktor ur a Gyurkát ? — Kifogástalan az mindeu tekintetben nagyságos asszonyom. Ilyenkor aztán másról sem beszólt többé Komlóssynó, mint Kovács Gyurkáról. Az orvos meg már alig várta, hogy szabadulhasson, sie­tett egyenesen a tanácsoshoz, mert megértette, hogy mire czóloz az asszon}'. — Gyurka te — kezdte a hogy belépett — rosszul teszed, ha nem nősülsz meg. Mégis csak nagyobb boldogság az, ha van egy édesen csicsergő menyecske a háznál. Kovács Gyurka egy darabig szótlanul bá­mult maga elé, aztán hirtelen elhatározással szólott: — Isten neki, hát a te kedvedért megte­szem ! Légy olyan kegyes kérd meg a számomra a szép Komlóssy Rózsika kezét . . . Legjobb, legüditöbb és legolcsóbb ásványvizek a JzolyVai, tahi CrzsHet is polcnál gyógyvized Feltűnő gyógyhatással alkalmaztatnak: köszvény, vese, hólyag, gvomor, torok, tüdő és gége bajok esetén. Kapható füszerüzlete'<ben és az uradalmi asványvizbérlőségnél Szolyván (Beregmegye). — Prospektus ingyen és hé.mentve.

Next

/
Thumbnails
Contents