Szamos, 1900. június (32. évfolyam, 45-52. szám)

1900-06-03 / 45. szám

szerdán reggel szétoszlottak az ország külön­böző vidékéről összejött kiküldöttek, hogy be­számoljanak megbízóiknak s föltárják azokat a szép emlékeket, melyek a győri országos ér­tekezlethez fűződnek, és magasan lobogtassák azt a bennük megerősödött tudatot, hogy a városok érintkezése és karöltött munkássága, megteremti a városok boldogulását és korszerű fejlődését, hogy legyenek ennek a magyar ha­zának, a magyar állami eszmének a szellemi és anyagi erőnek góczpontjai, igazi védbástyái és támaszai, hogy nocsak ez ország városai de annak minden talpalatnyi földje és lakója magyar legyen, hogy az ország különböző pont­jain élő lakosokat a tiszta magyar szó, a ma­gyar haza szeretető hassa át és kösse e rögök­höz, hogy mondhassa el, de ne sokára, e hazá nak minden lakója: „A nagy világon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen a sors keze, itt élned halnod kell“. T. Leszámolás. Közli: Melles Emil gör. kath. föesperes-lelkész. A múlt óv vége felé a helyi lapok hasáb­jain tiszteletteljes kérelemmel járultam e város nemes közönségéhez és építés alatt levő tem plomunk belső felszerelésére a jótékony szivek áldozatkészségéből adományokat kértem. A hála szent érzelmével eltelten jelenthe­tem, hogy esdó szavam' meleg visszhangra talált és e város fenköh gondolkozásu társadalma oly mértékben juttatta kezeimhez adományait, mi­nőre számítani nem mertem, miáltal lehetővé vált, hogy templomunk egész uj felszerelést nyerjen. Részletes kimutatást és nyugtázást már előbb tettem közé. Itt most megismétlem főbb összegekben a gyűjtés eredményét, hogy a jóté­kony társadalom együttesen szemlélhesse, mily nagy mértékben kötelezett le bennünket. Végül elsorolom azt is, mire lesz fordítva az igy egy- begyült szép összeg. A leszámolt adomány-gyűjtés kimutatása: Házankénti gyűjtésből 17 napon át a könyv tanúsága szerint 279 frt 89 kr., Meszlényi Gyula püspök ur ő méltósága adománya 4) frt, Szat­mári latin szert. kath. székeskáptalan adománya 60 frt. Hermán Mihálynó őnagysága adománya 25 frt, dr. Chorin Ferencz képviselő ur adomá­nya 51^ frt, özv. Horváth Audrásnó őnagysága adománya 50 frt, .Melles Emil gyűjtése az 1. sz. gyüjtöiveu 58 frt 50 kr., Binder András t. ka­nonok ur gyűjtése a 2. sz. gyüjtöiveu 10 frt, Tankóczy Gyula ur gyűjtése a 6. sz. gyüjtöiveu 10 frt, Papp Endre ur gyűjtése a 7. sz. gyüj- tőiven 13 frt 70 kr., Lipeczky Elek ur gyűj­tése a 11. sz. gyüjtőiven 22 frt 50 kr., Spiry Endre ur gyűjtése a 12. sz. gyüjtőiven 10 frt 50 kr., Fanta Sándor ur gyűjtése a 13. sz. gyüj­zsonyba és nem hagyta, mig a vonat el nem robogott. Azután emelt fővel hazasétált és kimerítő jelentést küldött Lebényi barátjának, kiadásai­nak megtérítését következőképen kérvén: Kielégítési összeg ................ 20,000 korona. El ső osztályú jegy Pozsonyba 24 „ Utravaló................................ 100 „ ös szesen 20,124 korona. Másnap táviratot kapott, melyet hamaro­san fólbontott; valószínűleg a fiatal Lebényi szerencsés megérkezésének hire és a köszönet- nyilványitás. Olvasott: „Levél érthetetlen. Fiam egy hónap óta nem távozott Pozsonyból. Alighanem misztifi- káczió vagy csalás. Lebényi.“ Bereki támolygott. A pamlaghoz vánszor- gott és nyögve dőlt rá. -- Mit jelentsen ez ? Ekkor ismét csöngettek; egy hordár je­lent meg. Megbízást kapott tegnap egy úrtól és hölgytől, hogy ma jelentse, miszerint az ur tegnap a legközelebbi állomásról visszajött, ajánlja magát és mindent szépen megköszön. Tartsa meg őket Bereki ur kedves emlékezeté­ben; mindketten jól érzik magukat és biztonság­ban vannak. — Itt, ezt a levelet kell még át­adnia. Bereki nagy mohósággal bontotta föl a a levelet. Csak egy kis papirszelet volt, a melven ez állott:-Vén bolond!“ K. I. I tőiven 13. sz. gyüjtőiven 35 frt, Varga György ur gyűjtése a 18. sz. ivén 9 frt 50 kr., dr, Hantz Jenő ur gyűjtése a 19. sz. ivén 4 frt, Kurách András ur gyűjtése a 20 sz. ivén 5 frt, Lipeczky Elek ur gyűjtése a 21. sz ivén 29 frt, Augusz- tinv János ur gyűjtése a 23 sz. ivén 3 frt 75 kr., Csizmadia Ipartársulat adománya 5 frt. Mel­les Emil gyűjtése a 31. sz. ivén 22 frt 23 kr. Veres János ur gyűjtése a 15. sz. iveu 4 frt, Rusoláu Márton ur gyűjtése a 16. sz. ivén 2 frt 20 kr., Ékkel Lajos, ur gyűjtése az . 5. sz. ivén 5 frt, Lipeczky Elek ur gyűjtése a 22 sz. ivén 25 frt 70 kr., a Termény és Hitelbank adomá­nya 20 frt, .a Szatmárvármegyei takarékpénztár adománya frt, Fanta Sándor ur gyűjtése a 26 sz. ivén 10 frt, Rosolán Róza kisasszony gyűjtése a 30 sz. ivén 3 frt 35 kr., a németi részi birtokossági egyesület adománya 10 frt, a második temetkező társulat adománya 25 frt, a 3-ik számú temetkező társulat adománya 25 frt, a tímár ipartársulat adománya 5 frt, a Szatmár- íiéinetii Népbank adománya 25 frt, a Szatmári Takarékpénztár Egyesület adománya 35 frt, a sárréti kertség birtokossági egyesületének ado­mánya 10 frt, az első temetkezési társulat ado­mánya 30 frt, Lipeczky Elek ur gyűjtése a 25. sz. ivén 32 frt, Jaskovics Ferencz ur gyűjtése a 8 sz. gyüjtőiven 4 frt 50 kr., Pap Gyula ur gyűjtése a 10 sz. ivén 10 frt 40 kr., Csernekné Boksay Erzsébet őnagysága gyűjtése a 14. sz ivén 15 frt 53 kr., Melles Emil. gyűjtése a 34. sz. ivén 27 frt, a Gazdasági és Iparbahk ado­mánya 10 frt. Az összes gyűjtés 1109 frt 30 kr , azaz ezerszázkilencz forint harmincz karczár. Folytatása következik. hírrovat. Lapunk előfizetőinek, olvasóinak és munka­társainak, boldog pünkösti ünnepeket kívánunk. * Schlauch bibornok levele. A jubiláns dalünnepségre, dalegyesületünk elnöksége mint a dalegyesület első alapitóját, dr. Schlauch Lőrincz bibornokot meg hívta. E meghívásra a bibornok az alábbi szép levélben válaszolt: 1277/1900. sz. A nagyváradi Bibornok lat. szert. Püspöktől. A Szatmárnémeti Dalegyesület Te­kintetes Elnökségének Szatmárnémeti. —- Benső örömmel értesültem a hozzám e hó 24-én inté­zett becses sorokból, hogy a szatmárnémeti t. Dalegyesület a f. évi junius hó végén fennállása és órdemteljes működése negyedszázados évfor­dulóját fogja megünnepelni. Isten kegyelméből elért magas korom, melynek gyöngeségeivel számolnom kell és már megállapított főpásztori bérmautjaim megakadályoznak abban, hogy ott lehessek a kétségkívül lélekemelő ünnepélyen, melyre a t. Dalegyesület engem is szíveskedett meghívni, hogy megjelenhessek abban a város ban, melyhez a visszajöhetetlen múlt kedves emlékei elszakithatlan kötelékkel fűzik telke­met. Midőn e szives meghívásért mély köszö- netemet nyilvánítanám, a jó Isten áldását ké­rem a t. Dalegyesület további — adja Isten igen igen hosszú — fennálló: a és munkálkodá­sára. meg lévén győződve arról, hogy e negyed- százados élete is jutalom a jó Istentől mind­azokért a szolgálatokért, melyeket a szép és ló- leknemesitő énekművészet emelése és fellendí­tése körül dicséretesen teljesített. Hazafias üd­vözlettel Nagyváradon, 1900. május hó 29. dr. Schlauch Lőrincz s. k. bibornok, nváradi 1. sz. püspök. * Bérmálás. Ma piros pünköst első nap­ján reggel 8 órakor a székes egyházbae Mész lényi Gyula püspök misét mond, utána prédi­kál, melynek végeztével, mintegy 700 egyént fog megbérmálni. * Személyi hir. Meszlényi Gyula püspök ungmegyei bérmakörütjáról pénteken d. u. szék­helyére érkezett. *' Királyi kitüntetés. Király őfelsége Mándy Lajos miniszteri tanácsost, — Mándy Bertalan forgalmi főnök bátyját,— a Lipó trend lovag keresztjével tüntette ki. * Illusztris vendégek. A jubiláns dal­versenyre a dalárda elnöke meghívta gróf Zichy Gézát, hazánk egyik kimagasló dal- és zeneköltőjét is. A nemes gróf, igen meleg hangú levélben válaszolt a meghívásra, s megígérte, hogy az ünnepélyre okvetlen eljön, sőt kikö­tötte, hogy egyik előadandó darabját katonai zenekisérettel, ő maga fogja vezényelni. — Kállay András, nyug. főispán Nyíregyházáról, va'amint Simonífy Imre debreczeni polgármes­ter is jelen lesznek a dalünnepélyen. * Kinevezés. A földmivelósügyi miniszter Nyárád}r László kir. főmérnöki czimmel felru­házott kir. mérnököt, főmérnökké nevezte ki. Gratulálunk a megérdemelt kinevezéshez. * Személyi llir. Hérmán Mihály polgár- mester hosszas betegség után, mint örömmel : tudatjuk, teljesen felépült és hivatalát junius 1-én elfoglalta. * Jubileum. A munkácsi áll. főgimnázium igazgatója Fankovics Sándor, ma ünnepli tanári és igazgatói jubileumának 30-ik évfordulóját. Ez alkalomból az ország minden részéből számosán rándulnak Munkácsra, hogy az ünnepségen szemé­lyesen vegyenek részt. A helybeli kir. kath. főgim­náziumot dr. Fechtel. János és Krompaszky Béla tanárok képviselik, kik közül dr. Fechtel, mint ün­nepi disz szónok a tanítványok nevében fogja üd­vözölni az érdemes jubiláns igazgatót. * Halász Ferencz kitüntetése. Halász Fe­rencz kultusz miniszteri o. tanácsossá történt kinevezését a pénteki hivatalos lap hozta. Az ő kitüntetése sokoldalú, közhasznú tevéken} ség elismerése. A magyar népoktatásügyuek, mint | egyszerű tanító, mint tanfelügyelő, majd köz­ponti szolgálatra behivatva, bennt a miniszteri- | umbau, mint osztályvezető kitűnő szolgálatokat tett. Mint 6 miniszter eszméinek biztos kezű végrehajtója, mint szervező, alkotó és inicziativ ; erő egyforma szerencsével és odaadással szol­gálta a kultúra magasztos ügyét. Irodalmi mü- ! ködését is a tanügynek szentelte. Az elsők [egyike volt, aki a magyar faj fejlődésén lelke­sedve, a nemzeti kultúra eszméjét szolgálta és nagyszabású tervezetben mutatta be reformgon- ! dolatit, melyeket azóta teljes sikerrel oldott meg. i Kitüntetését a tanitóvilág, melynek szeretető j övezi, bizonyára őszinte örömmel fogadja. * Katonák miséje. Szeghény István cs. és kir. kassai katonai lelkész, a múlt héten vá­rosunkban időzött, s pénteken reggel 8 órakor a székesegyházban a róni. k, katonáknak szent ; beszédet mondott s misét szolgált. * A Szatmári Kölcsey-kör múzeumát a | vallás- és közoktatásügyi kormány az országos : könyvtárak és múzeumok főfelügyelősége alá i fogadván be, elrendelte, hogy . a Kölcsey-köi i ■; muzeurn részére évi 300 koronás segély folyó- sittassék. Ez a rendelet a nevezett muzeurn fej­lődésének igen fontos mozzanatát jelenti, mert' czóljának betöltésére hathatósan elősegíti. Ezzel kapcsolatosan említjük fel, hogy a Kölcsey-kör ! múzeumi szakosztálya a néh. Kiss Gedeon ha- 1 gyatékát képező régiségeket is meg akarja vá­sárolni a muzeurn számára s e czélból dr. Schőn- her Gyulát, a fentnevezett felügyelőség titkárát kérte fel, hogy a szóban forgó régiségeket meg­becsülje'. Dr. Schőnher e czélból a tegnap éjjel | érkezett városunkba. A vasútnál Bakcsy Ger- igely mint szakoszt. elnök és dr. Böször­ményi Emil, kihez vendégül szállott, — fo­gadták. A becsérték mintegy 1600 — 2000 korona i értékre várható. * A városi ovotla-egyesület közgyűlése. ; E hajdanában virágzó és népszerű egyesület; ma már oda jutott, hogy a tagok megapadt lét­száma s az érdeklődés hiánya miatt kőzgyülé- : sét az alapszabályok értelmében jogszerűen már évek óta meg sem tarthatta, mert a közgyűlé­seken a minimumként kikötött 22 tag nem je­lent meg. így ez alkalommal is a másodszor összehívott közgyűlései csak 16 tag volt jelen. Mind a mellett a közgyűlés megtartatott, mely egyszersmind az egyesületnek utolsó közgyűlése I volt. Már korábban tartott közgyűlésében az egyesület elhatározta, hogy miután az ovodáb fentartani s a kor kívánalmainak megfelelőleg tovább fejleszteni nem képes, vagyonát a vá- városnak átadja oly kikükötéssel, hogy a város köteles legalább 200 gyermek befogadására szükséges épületet építtetni s két óvót beállítani, a kik közzül az egyik állást a jelenlegi óvó töltse be. E főbb pontokban foglalt föltételeket tartalmazó egyezség képezte a közgyűlés leg­fontosabb tárgyát, a melyet a városi tanács elfogadva, azzal küldötte meg az egyesületnek, hogy azt tárgyalja s aláírva küldje vissza. A közgyűlés az egyezséget elfogadta s annak aláírásával elnököt és jegyzőt megbízta. Ezzel véget ért az egyesület hivatása s negyven évi fennállás után kimondotta feloszlását; köszöne­tét fejezvén ki elnök, a tisztikarnak és az óvó­nak, Melles Emil elnöklete alatt egy bizottsá­gon küldött ki, amely az egyesületnek mintegy 37000 koronát tevő vagyonát a városnak átadja. * A szatmár ugocsamegyei rom. kath. néptanító egyesület évi rendes közgyűlését f. hó 29-én tartá a Czeczil egylet helyiségében ,

Next

/
Thumbnails
Contents