Szamos, 1900. június (32. évfolyam, 45-52. szám)

1900-06-03 / 45. szám

mely alkalommal két vármegj'e szép számú ta­nítósága gyűlt egybe eszmét cserélni, a tanügy előbbrevitelén munkálkodni, a. gyűlést a szé­kesegyházban 9 órakor tartott mise előzte meg, melyet Tóthfalussy Dániel mondott, a kóruson Méder Mihály orgona kísérete mellett Mondik Endre és Halász József gyönyörű magán és kettős énekeket zengedeztek. — 10 órakor kéz- j detét vette a gyűlés, mely alkalommal Bodnár Gáspár elnök magas szárnyalást! megnyitót mon­dott, bonczolva az agrár, kérdést hangoztatva, j hogy mit' tehet a néptanító ez ügyben — Majd [ Mondik Endre titkár tett jelentést az egyesü- [ let 1 évi működéséről. 150 tagja van az egye-' sületnek. Vagyona 712 frt 51 kr. Az egyesület könyvtára 233 kötetből áll. A titkári jelentés az esperesi körei közül mint kiválóan munkás köröket kiemeli: a fehérgyarmati, nagy-károlyi, és erdődi köröket. A beérkezett három pálya j dolgozat közül kettő pályadijra érdemesnek Ítél-1 letett; felbontatván a két jeligés levél, a mun­kák szerzője Bodnár Alajos szatmári tanító. A két nyertes munka pályadija együtt 110 korona. Bodnár Gáspár a „szövetkezetekéről tartott igen ügyes gyakorlati előalíst a kép­zőintézet III. és IV. éves növendékeinek. Elő­adása végén a hallgatóság lelkesen megéljenezte. Mondik Endre a tanterv kérdésről értekezett, az 1868-iki népiskolai törvény §-aival s a ta­pasztalat ellenmondást nem türö bizonyítékaival kimutatta, hogy az osztatlan iskolának külön tantervre van szüksége. Bodnár Gáspár egv' igen praktikus indítványt terjesztett elő. Folyó; óv deczember 1-én a nagy költőnek, Vörösmarty Mihály születésének 100 ík évfordulója lesz, ke-; íess'e meg azért az egyesület a hazai tauitóegy-1 leteket azon felhívással, hogy rendezzenek aj népiskolák e nevezetes évforduló alkalmából is- j kólái ünnepélyeket, indítsanak a gyermekek kő- j zö't gyűjtést, hogy a nagy költőnek Budapesten szobor állíttassák. Méder Mihály az „Eötvös.“ alapot ajánlja a tagok figyelmébe. A tárgysoro­zatban s egész lefolyásában igen érdekes és ta­nulságos gyűlésen jelen volt Kovács Béla tan- felügyelő is. Gyűlés után a kath. kaszinóban társas ebéd volt hol a tagok a püspöknek vol­tak vendégei. " A Katliólikus Kaszinóban Pünkösd má­sodnapján zeneestély fog tartatni, melyre a Ka­szinó tagjai és családjaik ez utón hivatnak meg. Belépö-dij nincs. A társas szórakozásnak ezen mód­ját a Kaszinó választmánya állandósítani óhajtja. * A Lendvay szobor ügyben. Megyénk és városaink főispánja gróf Hugonnai Béla átható tekintettel fogta fel a megyénk keleti részén fekvő kis bányavárosnak id. Lendvay^ Márton színművészünk emlékére állítandó szobor ügyé­ben indított kulturális mozgalmát, mint olyat, mely első sorban egész megyénknek, de átalá- ban az országos magyar színművészet figyel­mére is érdemes. Átérezte főispánunk azon igaz­ságot, bogy a színészet, mint közművelődési intézmény csakugyan a legerősebben ejti hatal­mába az érzelmeket, s hódítja meg a nagykö­zönséget, mely lappangó jó érzelmeinek nyil- vánulására csak akkor lobban fel, ha irányadó jó nemtője világitó szövétnekét bátran viszi előre. Valahára értsük meg jól, hogy magyar mivoltunk a nyelv megbecsülésében kulminál. Ez a bennünk lakó lélek nydlvánulása, melyben a nemzet él, és biztos ismérve komoly fajbeli értékünknek. Ez irányban az élet bármely pá­lyáján szerzett érdemek, mint nemzeti eréuy'ek bajnokai iránt kegyelettel tartozunk viseltetni. És e bajnokok szétváló csapatokban az elnyo­matás legnehezebb idejében megváltó intelem és biztatás nélkül csupán lelkűk sugallatára hallgatva, mint szegény vándor apostolok el­meimnek országszerte hirdetni a magyar igét a hajléktalan múzsának itt-ott felütött tanyáján, sokszor fanyar kedvvel mulattatva rászoktatni az anyaitejjel beszivott, de bizony mostoha emlőkre szorult nyelvre, (halljátok ?) a magyar nyelvre, mely nélkül lehetünk egy poliglott szép ország s fegyelmezett jogállam, taián egy gazdag dunai birodalom gyarmatrésze, de a melynek négy folyóját a körülöttünk morajló nagy német és szláv tengerek a partotmosó lassú viz erejével magukba ömlesztik. A mely nép kerülni tudja ősei nyelvét és tiszteli dicsőit és dicsőültjeit, abban időről időre mindig fognak támadni dicsők és jelesek. Pap Zsigmond, A szobor létesítő bizottság elnöke. * A (lalegyesületi pénzügyi bizottság teg­nap előtt dr. Farkas Antal elnöklete alatt tartott alakuló ülésében tagjai közé választotta a következőket: Südy Károly, Kádas Albert,! Gönczy Béla, Losoaezy Károly, Brand Imre,; Döri László és Szűcs Vilmos urakat. E bizott j ság működésének módjáról legközelebbi szá­munkban lesz szó. * A dalegyesületi elszállásoló bizottság legutóbb tartotta meg alakuló ülését, melyen j Eerenoy János elnök elfogadás végett a kő-j vetkező irányelveket terjesztette elő : I. Az ér- j kező vendégeknek az elszállásolás szempontjá­ból nyilvánuló külön kívánalmai lehetőleg tel|e- sitendők. II. az összes vendégek, ha lehet ma­gán szállásokra helyezendök el. III. Tömeges elszállásolás csak akkor veendő igénybe, ha a magán szállások teljesen felhasználva vaunak, vagyha ilyet valamely vendógegyesület külön óhajt. IV. A szállások felkeresésénél szolgálja­nak alapul az önkéntes ajánlkozásoh és ama kimerítő jegyzék, melyet,e czélra városi hiva­talos adatok nyomán Jaskovics Fereucz, Kőrös­mezei Aut.al, Litteezky Endre és az elnök eleve összeállítottak. V. A szállásközletek a bizottság tagjai közt önkéntes ajánlkozások szerint ősz- tandók ki. VI. ^ jelentkező vendégek teljes név­sora sokszorosítandó és a bizottsági tagok közt kiosztandó, hogy abból a házi gazdák rokoni, baráti vagy ismerősi összeköttetés alapján tét- j szerint választhassanak. VII. Ha Szatinár kellő mennyiségű-szállást nem volna képes szolgáltatni,! akkor e czélból Neméti is felker sendő. VIII. Az elszállásolásnál a taktikai egység elve fel­tétlenül megtartandó legyen, vagyis ugyanazon testület tagjai egybefüggő területekre helyezőn- j dők el. A bizottság mindezen javaslatokat egy-] hangulag elfogadta és a város területét tagjai | közt a szállások biztosítása czéijából önkéntes f vállalkozások nyomán közletenkiut kiosztotta * Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik fe- lejthetlen férjem nóh. Gábriel József végtisztes j sígtótelénél megjelentek s fájdalmamat enyhi | teni törekedtek, fogadják e helyen úgy a ma- j gam, mint a rokonság nevében köszöuetemet. Özv. Gábriel Józsefhó. * Vasúti közgyűlés. A Zsibó nagybányai helyiérdekű vasút részvénytársaság f. é. junius hó 9-én déli 12 órakor tartja első évi közgyű­lését, a melyre a város, mint részvényes kép-J viseletében Pap Géza főjegyzőt, akadályoztatása esetében pedig dr. Vajay Károly tiszti főügyészt küldötte ki. * Vasúti kedvezmény. Tudvalevő dolog, hogyr a jubiláris dalünnepségre városunkba utazó kedves vendégeinknek, az ünnepélyt rendező bi­zottság és a város hazafias érzelmű polgárai, minden kénymimet és kedvezményt igyekszik megszerezni. E végből a vasúti kedvezmény is biztosítva van, s mint illetékes helyről értesü­lünk, a fóláru jegyváltásra szóló igazolványok rövid idő múlva le fognak érkezni, melyeket az elnökség rendeltetésére fog juttatni * Köszönetnyilvánítás. Mindazon jóbará­taink, ösmeröseinknek, kik felejthetetlen Emma leányunknak, elhunyta alkalmából részvétüket kifejezték, s igaz és mély fájdalmunkat az által igyekeztek enyhíteni, hogy a temetésen megje­lentek, ez utón mondunk hálás köszönetét. Kató Antal és neje. *A vizsgák ideje és helye. Junius 10. d. e. 9—12 a kir. kath. főgimnáziumbeli izr. vallásu ifjaknak vallástani vizsgája az izr. elemi iskola I. o. fiuk tantermében. Ugyanott aznap d. u. 3—7 az externát, polgári és tanítónő képezdei izr, vallásu leány növendékek v. tani vizsgája. 12-én d u. 4—7 az ev. ref. főgimn. izr, v. nö­vendékeinek vallás vizsg. az intézet IV. o. tan­termében és végül 15-én d. u. 3 órakor a prot. felsőbb leányiskola izr. v. növendékek fognak vizsgázni a vallástanból ezen intézet tornater­mében. * A közúti hid megerősítése. A Szatmár- erdődi h. ó. vasút részvénytársaság a villamos vasút ozóljaira átengedett közúti hidat megfe­lelőig megerősíteni köteles lóvén, a társaság a vasszerkezet elkószitósóvel a Schilck-fóle gyárat bízta (meg. Ezen czég a vasszerkezetet már elkészí­tette s a hid megerősítési munkálatot f. hó 5-én megkezdi s valószínűleg egy hónap alatt befe­jezi. Ez idő alatt a közlekedés szünetelni nem fog s a hatóság gondoskodott a kellő közbiz­tonsági szabályokról. A megerősítési munkála­tokkal egyidejűleg a hid felszerkezete uj deszka borítással fog elláttatni. + Uránia színház Szatmáron. F. hó 10., II. és 12-ik napjain a bpesti Uránia-szinház vezetősége vidéki kőrútjában Szatmáron is fog előadásokat tartani, mire nézve az Uránia szín­ház kiküldöttje előzetes intézkedéseit meg is tette. Az előadások a városi színházban fognak tartatni, naint a hol a gépezetek legczólszerüb- :ben helyezhetők el s a hol a villamos berende­zések erre épen alkalmasak. Ez alkalommal az .Uránia színháznak eddigeló legsikerültebb- da­rabjai kerülnek e őad tsra, mint a Spanyolor szági képek a bikaviadalokkal, Transvaal, a vas, képek a szentföldről, a berlini látogatás, a nap és boly'gói, stb. A tanulságos előadások délután a tanuló ifjúság — este a felnőtt közönség részére fognak tartatni igen mérsékelt be-lépő- di’ak mellett. A helybeli tanintézetek igazgatói támogatásukat előre is megígérték ez előadások iránt, melyeket a közokt. kormány is igen. me íegan ajánl figyelműkbe. Ily előadások csak azon városban tarthatók, hol villamos berende­zések vannak. Városunk is ezen a réven része­sül ebben a szerencsében. * Meghívó. A kir. kath. főgimn., externát, polgári és tanítónő kópezdebeli, valamint az ev. ref. főgimn. és a prot. felsőbb leányiskola izr. v. növendékeknek nyilvános évzáró vallástani vizsgájára, a mely alant kiirt idő és helység­ben fog megtartatni, a t. szülőket és érdekel­teket tisztelettel meghívom Steuer Ábrahám izr. gymn. vallástanár. * Tűz ütött ki tegnap d. e. 11—12! óra között dr. Keresztszeghyr Lyjos ügyvéd házánál. A konyhából vezető kémény mellett, a tető tüzet fogott, de azt csakhamar el is nyomták. * Az iparos ifjúsági kör. Rákóczy-nteza 28 sz. a. vásárolt s a czélnak egészen megfe­lelő módon átalakított helyisége kényelmes be­rendezéssel Pünkösd első napján fog a köz- használatra adatni. A tágas termek, az ízléssel parkírozott kert, rendezett udvar kellemes be­nyomást tesznek a szemlélőre s nincs semmi kétség aziránt, ■ hogy a város e legkitűnőbb helyén fekvő egyesületi helyiség a leglátoga­tottabb lesz. hol a tagok igényei minden tekin- tetben teljesen kielégítve lesznek. Az ünnepélyes megnyitás a jövő hónapban lesz, a melyre a készületek már javában folynak. * A polgári és cs. kir. katona-uszoda kerthelyiségében naponta délután 5 tői 7 óráig egy jól szervezett czigány-zenekar térzenét ren­dez. Hetenként egyszer katona zene. * A honvéd-zenekar hangversenyt rendez válogatott műsorral f hó 3 án és 4-én, vagyis pünkösd első napján és másod napján a Sör­csarnok kerthelyiségében, belépti dij nélkül. Dankó Pista daltársulatával e hó 3-ától kezdve több estén át hangversenyt fog tartani a Honvéd sörcsarnok kert helyiségében. Az elő­adandó újabb dalokból a következőket emlit- jtik( fel: „Göre Gábor nótája,“ .Most van a nap lemenőbe’,“ „Mikor még a bajszom csak egy csipet vót,“ „Durbints sógor, talán lú kend,“ „Bús az gólya le van a tó csapóvá,'1 „Ez a vi­lág mi vóua,“ „Kurucz nóta“ stb. Ezekből is látható, hogy közönségünk igen élvezetes esték­nek néz eléje. * Kenyeres István Várdomb-utcza 19 ik sz. alatt levő Óvári-féle „Arany sas“ vendéglőt csinosan berendezve ma d. u. 4 órakor nyitja meg. * A Károlyi-ház udvar-kertjében ma és holnap a katonazenekar játszik. TÖRVÉNYKEZÉS. — Az esküdtszéki tárgyalás első cziklusa mai napon befejezést ért. A vidékiek hazamen­jek s bizonyára önérzettel gondolnak vissza a lefolyt hót fáradtságos munkájára, melyből ér- j dekesen emelkedik ki a Papp féle bünpör or- I szágos szenzácziója. Az azóta letárgyalt ügyek sem voltak érdektelenek s az ünnepélyesen di- j szes terem minden alkalommal elég nagy hall­gatóságot fogadott be. Május 25-én tárgj'alta az esküdtbiróság j Tarajos József ügyét, ki szándékos emberölés büntettévelt volt vádolva, mert Sárközön egy bál alkalmával Újlaki Györgyöt előleges össze­zördülés folytán a nyakába szúrt késsel megölte. A tárgyaláson ezúttal dr. Dezső Kálmán bíró elnökölt, vádlottat dr. Nagy Barna ügyvéd vé­delmezte. Az esküdtszék Tarajost nem a szán­dékos emberö'és, hanem halált okozott testi sér­tésben mondták ki bűnösnek s ezért a törvény- | szók őt 3 évi börtönre ítélte. — Május 28-án Csóra Juon kányaházi la- | kost Ítélte el az esküdtszék halált okozott testi sértés miatt egy évi börtönre. — Május 30-án felmen' é ítéletet hoztak az esküdtek Hofmau Máli cselódleány bűnügyé­ben, ki azzal volt vádolva, hogy 15 hónapos i gyermekét a patak jegére kitette, minek foly-

Next

/
Thumbnails
Contents