Szamos, 1900. június (32. évfolyam, 45-52. szám)

1900-06-03 / 45. szám

ha az örök enyészettel szemben feltámadott lelkűnkben az örök éle szilárd hite: áldjuk Istent a mai nap történetéért, áldjuk a leg­szentebb tudomány közlőjét, keblünk világá­nak újjá alkotóját, hitünk, reményeink, sze­retetünk győzelemre segítőjét: a Szentlélek- Istent! Papolczy Zoltán. Városok kongressusa A törvényhatósági joggal felruházott váró soknak győri tanácskozását nemcsak városunk közönsége, de az egész ország figyelemmel és érdeklődéssel kisérte. Az ügy szerencséjére, egy minden izében magyar, hazafias, fejlődött város. Győr tette nemcsak a kezdeményezést, de a polgárság a város hivatalos vezetőségével összefogva, gond­dal és kimerítően készítette elő a 1 auácskozást. Nem szólok arról az anyagi jólétről, ipari vállalatokról, rendezett vagyoni viszonyokról, rohamos fejlődésről, mely Győrben feltalálható, mert nem ez a czélom, de annyit mondhatok, hogy e város kiváló képviselőtestületének és elöljáróinak harmonikus vállvetett működése e várost nemcsak széppé, rendezetté tették, de a polgárok vagyoni jólétét vagyonosodását szel­lemi erejét is előmozdították. Nem szólok arról a kitűnő őszinte magyar vendéglátásról sem, xnelylyel a városok küldöttei találkoztak Győrben, de a magyar alföld párat­lan magyar vendéglátásával kérkedő városai tanulhattak, példát vehettek. A kougressus tárgyai, melyek két napig foglalkoztatták a városok küldötteit, 4 csoportra voltak osztva. Az első volt a közjogi, a máso­dik a pénzügyi, harmadik az ipari, negyedik a kulturális rész. ügy ,az általános, mint a részletes vita komoly, a feladathoz képest mindvégig méltó­ságteljes volt. Érdekes volt hallani az összevágó, egybehangzó sérelmeket, melyekben a városok az állam a kormány részéről részesülnek akkor, midőn az egész vonalon hangoztatják, hogy a városok, mint a nemzeti eszme erős védbástyáit, a kultúra és fejlődés eme góczpoutjait támo­gatni, anyagi s ennek utána szellemi erejét biztosítani kell. Érdekes volt hallani erős elítélését annak az eljárásnak, melylyel a városok egymásra li- czitáltatnak egy-egy közintézmény elnyerésében, de legtöbb szó fért a kormánynak • azon nagy mérvű gyámkodásához, mely a városok fejlődé­sét egyenesen megbénítja s a helyi viszonyok, a gyakorlati élet ismeretlenségében a különböző viszonyok között élő városok ügyét úgy látja el, hogy a városok nemcsak tetemes kárt szen­vednek, de a mint utóbb említettem, fejlődésük meg van akasztva. Városunk kiküldöttei élénk részt vettek a vitábau s igyekeztek az általános tájékozódás szempontjából feltárni azokat a visszás állapo­tokat, melyekben városunk ugyszólva minden állami támogatás nélkül magára hagyatva, ne­héz küzdelmet folytat a terhek viselésével. Az első vagj'is a közjogi résznél azon óhajtását fejezte ki a kougressus, hogy a tör­vényhatósági városok ne egy kalap alá foglal tassanak a községekkel, hanem különleges hely­zetüknek megfelelnleg külön törvény által ren- deztessenek s községi szervezetük m gállapitása saját autonom jogkörükbe utaltassák oly formán,! hogy részükre tágabb önkormányzati jogkör adassók s háztartásukban szabadabb rendelke­zési jog biztosittassék. A törvényhatósági váro­sok, az állami közigazgatás ellátásáért (adóke­zelés, állami anyakönyvezés stb.) kellő megtérí­tésben részésüljenek. E közjogi résznél legnagyobb vita fejlődött ki a felett, hogy a közigazgatási vitás kérdések eldöntésénél milyen bíróság bíráskodjék, inig hosszú vita után abban állapodtak meg, hogy egy független első fokú közigazgatási bíróság szerveztessók. A pénzügyi résznél határozatba ment, hogy az állami intézetek, vállalatok a városok külön megterheltotóse nélkül létesittesseuek, a közter­hek viselésére a városnak minden lakosa köte­lezhessék, az adózási terhek a progressiv ala­pokra fekteteudők; adassák meg a jog a törvény­hatóságoknak, hogy saját autonom hatáskörükben uj adókat vethessenek ki; kimondta kougressus, hogy a községi takarékpénztárak felállítását hasznosnak és üdvösnek találja s kijelentté vé- ( gül a pénzügyi résznél, hogy a város által fel­veendő kölcsönök adó, bélyeg és illeték men­tességet élvezzenek. Az ipari és kereskedelmi rész minden hoz- j zászólás nélkül az előadó javaslata szerint fo-1 gadtatott el. Figyelemre méltóbb határozatok, | bog. az országszerte pusztuló kisipar hathatós) védelemben részesüljön, ez osztály jelentősége | és tekintélye emeltessenek. A létesülő nagyipari vállalatok megtelepítésénél a kormányt a helyi viszonyok igazságos mérlegelése, ne politikai és személyi vonatkozások vezéreljék. Hasonló el- j járás követendő az ipari és kereskedelmi szak- J iskolák felállításánál. Állást foglalt kougressus i a vásárok szaporítása ellen, de követeli, hogy | az állami ipari szükségletek a vidéken is sze­reztessenek be s hogy a vidéki városok rová sár,., a főváros előnyére eddig folytatott vasúti politika megváltoztattassák. A kulturális részűéi először is azon óhaj­tásnak ‘ adatott kifejezés, hogy a kisdedóvók alapítása és felügyelete ezentúl is a társadalom és a város felügjmlete alatt maradjon az állami segélyforrások igény bevétele vei. A népiskolák s ezzel kapcsolatban a tanítóképzők az egész vo­nalon államosittassanab. A felsőbb egyetemi ok­tatás deczentralizáltassék, a városok kegyúri joga illetve kötelességei úgy rendeztessenek, hogy a kegyúri kötelezettség arányos legyen a kegyúri jogok gyakorlásával. Végül a szinügyre vonat kozólag kimondatott, hogy színi kerületek léte­sítendők. Az előadói javaslatok letárgyalása után fel­merült aztán az a kérdés, hogy a kougressus mi módon szerezzen határozatainak minél hat­hatósabb érvényt s hosszú eszmecsere után ki­mondatott, hogy a határozatok gond s indoko’ás- sal megküldendők a kormány tagjainak, a vá­rosok képviselőinek, az összes törvényhatósági városoknak pártoló felterjesztés végett és a ren­dezett tanácsú városoknak. A megkezdett s bizonyára nagy sikerre vezető munka folytatásán, a jövőben felmerül­hető sérelmek fiS yelemmel kisérésére a városok polgármestereiből egy állandó bizottság alakít­tatott, melj' nagyobb szükség esetén, fontosabb ügyben össze fogja hívni az országos értekez­letet. A régen vajúdó állami közigazgatás tájé­kozatlanságára valló előmunkálataiban minden­esetre jó anyagot fognak szolgáltatni a városok országos értekezletének, mint egy praktikus tes­tületnek, a vidék viszonyainak ismeretére ala­pított határozatai s ezen legfőbb czél mellett a városok vezetőségének barátságos ismerkedésén kiviil nagyon sok tanulságos ismeretet vittek haza a kiküldöttek, hogy a hallottakból a jót, a praktikust megvalósítsák. A kougressus összejövetele és működése felett mindenki örömét és megelégedését fejezte ki, a mely összejövetel egys-ter s mindenkorra lehetővé tette az önálló városok barátságosabb érintkezését s mindenki nagyon régen érezte" a kougressus összehívásának szükségét, melyért az elismerés s a babér • Győr szab kir. városá­nak derék zászlóvivő polgármesterét és tiszti karát, előadói működésben is résztvett biz. tag­jait illeti s minden siker, mi a törvényhatósági városok fejlődéséhez előnyt biztosit, az ő nevük­höz fog fűződni, kik fáradtságot áldozatot nem kíméltek a nagy úttörő munkában. A két napi munka természetesen barát­ságos összejövetelekkel volt fűszerezve. A kong- ressus, első napjain Győr városa adott fényes ebédet a városi kiküldöttek részére, második napon pedig a kongressusi tagok legnagyobb része a pannonhalmi benczésreud nagyon szíve­sen látott vendége volt, hol a nagy történelmi nevezetességű hely régi eseményeinek vissza- idézése megújította a keblekben az igaz haza­szeretetei s a lelkesedés tüzótől áthatva énekelte el a Szent István király alapításának megte­kintésére áhitozó kirándulók serege, a miileni- umi emlék kupolája alatt a „Szózatot“. Ezzel ért volna véget a győri országos értekezlet, ha Riischek Antal gycr-nádorvárosi esperes-plébános házához nem hivta volna a kiránduló társaságot, hol a szives házigazda vendéglátását, a késő esti órákig igénybe véve, Ezért fordulok hozzád. Keresd fel a párt, be­szélj eltévedt fiam lelkére és egyezkedjél ki azzal a személyiyel. Kész vagyok egészen 20,000 korona — szóval is húszezer koronáig — ter­jedő pénzáldozatra. Kérlek rendezd azonnal ezt az ügyet és kötelezd örök hálára viszontszolgálatokra mindenkor kész ba­rátodat Lebényi“. U. i. Fiam és a zöngorahölgy arczképei mellékelve. Amikor Bereki ezt a levelet elolvasta na­gyon meg volt hatva. Szegény barátjának men­nyit kellett öreg napjaira szenvedni! Azonnal utrak indult a „Fehér bárány“ szállodába. Ott nem ismerték Lebényü urat Pozsonyból, de egy fiatal ur érkezett a nejével Pozsnyból. Galambos a neve és a 7 es számú szobában lakik. \ Bereki ur hamiskásan mosolygott. A 7-es számú szoba ajtaja elé sietett, hol halkan ko­pogtatott. A megijedt hangon rebegett „sza­badira benyitott s előtte állt a fiatal pár, a szökevény imádottjával. Az arczkópek megszó lalásig hűek voltak. Most már Berek}' ur a hely­zet ura volt. Jóakarólag megveregette a fiatal ember vállát. — Jó napot Lebényi ur, hogyan érzi ma­gát édes atyja ? Az ígyen megszólított elhalaványult a füle tövéig. — Téved, uram, moudá dadogva, nevem . . . — Tudom már, tudom már, — szakitá félbe Bereki és kedólj'es hangon kérdező a kis­asszonyt : — Nos és ön kisasszony ? Mit akar itt ? Zongoraleczkéket adni? Fogadja el tanácsomat) és utazzék el azonnal, nagyon sok itfa zongora- tanítónő. — Uram ! — fortyant fel a fiatal ember. — Nevem Bereki, — mutatkozott ez be. — Lebényi barátom, az ön édes atyja, mindent megirt nekem. És megmutatta a kapott levelet és az arczképeket; fel ismertetvén, nem tagadhattak tovább. — Látom — mondá a fiatal ember — ön mindent' tud. De ha azt hiszi, hogy sikerülni fog minket elválasztani, nagyon téved. Szeret­jük egymást és nincs az a földi hatalom, mely elválaszthatna. Most Bereki elérkezettnek látta az időt, hogy operáljon. Lágy, meleg hangon beszélt az atyai szeretetről, a gyermeki engedelmességről; a jó öreg úrról, aki — a sirhoz közel — egyet­len fia utáni epedós ében emészti magát; a szü­lök áldásáról, mely palotákat emel a g}'erme- keknek, az atya azon fájdalmáról, mely folyvást és minden örömét elkeseríti. Nagyon megható volt. A fiatal ember szeme könyben úszott, a leány szivszaggatóan zokogott és megtört hangon rebegé: — Nem, nem — miután ezt hallottam, nem akarok atj'ád és közötted állani; feloldlak becsületszavad alól. A fiatal ember tagadólag rázta a fejét. — Nem fogadom el, nem fogadhatom el. Mit fogsz nélkülem kezdeni ? Az én kedvemért elhagytad zongoraleczkéidet és távoztál Pozsony­ból. ínségbe és nyomorba jutnál. Bereki ur kivette a pénztárczáját. — Édes atyja erre az esetre is gondolt. Itt, kisasszony, Írja alá ezt a njulatkozatot, hogy Lebényi úrról és minden hozzá való igónj'éröl lemond — és ez a tizezer korona az öné. Mint gyakorlott kereskedő először csak ötven százalékot kínált. De szépen járt. Büszke botránkozással lépett eléje a hőig}'. — Minek tartja őt volta- képen ? — kérdé epésen. 0 tisztességes leány ! Beregi ur hebegve kért bocsánatot, hiszen nem volt sértő szándéka és a fiatal Lebényi is kozbevetette magát. — Kedves gyermekem — mondá — hiszen élned csak kell; bár a válás gondolata még iszonyatosnak látszik, de ha mégis elválunk — mi ez a pár ezer korona ? És szemrehányólag nézett Bereki urra, aki gyors elhatározással megduplázta az összeget. Odanyujtotta a hölgynek a tollat — az aláírta a nyilatkozatot - azután ráerőszakolta a tiz ezres bankót (koronás bankónk még nincs!) és kituszkolta a fiatal embert az ajtón ; a hölgy kétségbe ejtő pillantást vetett utána. Yelőtrázó sikoly hallatszott — úgy látszik a hölgy elájult, de akaratlanul elhagyta vezetni kedvesét. Bereki egyenesen a vasúti állomáshoz kísérte, még száz korona utravalót nyomott a kezébe, első osztályú jegyet váltott részére Po-

Next

/
Thumbnails
Contents