Szamos, 1899. december (31. évfolyam, 97-104. szám)

1899-12-03 / 97. szám

XXXi. éyfoiyam Szatmar. 1899. vasárnap, deczember ho 3. SZAMOS Vegyes tartalmú lap. — Megjelenik vasarnap és csütörtökön A SZATMARMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 4 Előfizetési ár: Kgész évre 4 Irt. — Félévre 2 tri. — Negyedévre I f'rt. Egyes példány ára 10 kr. SZERKESZTŐSÉG : Rákóezy-uteza 9 sz. KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz M ndeouewü dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetnek Minden beiktatás után 30 kr. bélyegilleték fizetendő. Nyilttér sora 10 kr. Pénzhiány. A nyomasztó pénzügyi helyzet egyre tart és nincs kilátás arra, hogy rövid időn belül javulás legyen várható. Ha a kölcsönre szorult kereskedő vagy iparos ma íölkeresi a bankokat, sajnálkozással kell tapasztalnia, hogy nehezen kap pénzt és ha kap is: alig elbírható magas kamat melle t. Hogy mit jelent Magyarország közgaz­dasági életében a hiteinek ily módon való korlátozása és mit jelent a magas kamatláb alkalmazása íőleg a szegényebb néposztályra nézve, azzal mindenki tisztában lehet, ha kissé mélyebb pillantást vet a mai pénzügyi viszonyokba. Ma úgy áll a dolog, hogy főleg a vi­déki bankok kénytelenek éppen az osztrák- magyar-bank önző politikája miatt, mely a kamatláb fölemelésére irányult, olyan kamat­teherrel sújtani az ügyfeleiket, a melyet ezek rendszerint nem birnak el; de mert a köl­csönre rá vannak szorulva, kénytelenek ezt a nagy terhet is magukra venni. Ennek a hatása már is érezhető a ke­reskedelemben és iparban, mert hiszen az a körülmény, hogy a hitelforrások megköze- lithetetlenekké váltak, ez esetben az elsze­gényedésnek el nem titkolható jele. Az elszegényedés, ha egyetemessé vá­lik és nagyobb területet foglal el magának, ez már országos gazdasági válságot jelent. Az pedig, hogy ezek a válságok ártal­matlanokká váljanak és lehetőleg elkerülhe­tők legyenek, ez egyenesen az államkormány j elsőrendű feladatát képezi. A mi viszonyaink között, jelen helyzet­ben az államkormányra az a feladat vár, hogy az államilag kiváltságolt Osztrák-magyar bank gazdasági politikájába igyekezzék irány­adóig befolyni és figyelmessé tenni ezt a nagy haszonnal dolgozó bankot azokra a veszedelmekre, melyeket az ő politikája a nemzetgazdasági életre áraszt. A magyar állam épen ezért engedett ennek a banknak többrendbeli kiváltságot, j hogy segélyére legyen a nemzetnek, a maga j gazdasági életének fellendítésében, nem pedig azért, hogy kizárólag a maga javára hasz­nálja ki a hitelkereső elem szorult helyzetét Meg kell értetni azzal a bőséges kivált­ságokat élvező bankkal, hogy az egyedül helyes és egészséges bankpolitika nem az, hogy a bank részvényeseit minél gazdagabb osztalékba részesítse, hanem az, hogy a hi­telre szorult elemet akkor segitse meg, a mi­kor viszonyai a segély igénybevételére kényszeritik. Szemben azzal a nagy szabadalommal, melyet a nemzet akaratából bir, ezt a kö­telezettséget az a bank nem utasíthatja el magától s a mennyiben — mint most — mégis megcselekszi, akkor lépjen elő a kor­mány és vegye oltalmába a nemzetet e ve­szedelmes politikával szemben és ejtse mód­ját annak, hogy a nemzet részére a hitel­források nyitva tartassanak, mert az az ut, a melyre a bank az országot terelte, az el­szegényedés útja, melyen való haladást az államkormány nem nézheti tétlenül. A világ ítélete, irányelve a családi és társadalmi életben. Ha különféle élethivatásunknál vagy kö­rülményeinknél fogva megjelenünk valamely csa­ládi és társadalmi körben, sajnosán tapasztaljuk, hogy a világ közvéleménye méltánytalansággal, ferde Ízléssel, gyakran a tiszteletlenség és há látlanság átkával szokta sújtani a valódi nemest és érdemest, a látszatot, az érdemetlent pedig rendesen megszokta jutalmazni: tapsolni és ko- szoruzni. Csodáljuk, a gazdag örökös pompás öltö zekén a drága művészetet: a gyöngyöt és bár­sonyt, az álhajat és a kölcsönzött fogat, de a 1 szegény bányász, ki az aranyat ásta a föld kebe­léből, a merész búvár, ki a biborcsigát és kagy­lót életveszéiylyel hozza fel a mélységes tenger fenekéről, szóba se jő. Megbámuljuk, dicsőítjük a kölcsönzött tollal ékeskedő pávát, de meg sem látják a reménytelenség lámpájánál vagy pislogó mécsvilágánál híven virrasztó szegény munká­sait a nemzeti nyelvnek, a művészetnek, iroda­lomnak, gyermek- és népnevelésnek, a gazdál­kodás, ipar és kereskedelemnek. A kőszirtben rejlő aranyat gyakran eltaszitja magától a ta­pasztalatlan, a hamisan ragyogó tárgyat pedig szivéhez szorítja. Az igazi rokonleiket, testvéri, baráti szivet megcsalja, kijátsza a bütelen, az ellenséget magához öleli és megcsókolja. Egy falusi fogadóba’ . .. — Versek a falunkból, — Egy falusi fogadóba’ Hét napja, hogy szól a nóta . . . Már másodszor alkonyodik. S a nóta nem csilapodik . . . A korcsmáros pedig örül, A meddig a liter — ürül! Mig pénzt érez a zsebébe’: Addig kedves a vendége! S ha már a pénzt fogyni látja Szűnni kezd a barátsága! S mire elfogy minden pénze : Megszűnik a — szívessége ! m Láttam egy csillagot . . . Láttam egy csillagot lefutni az égről . . . Láttam egy ifjút is megválni a léttől! . , A csillag ragyogott fényesen az égen . . - Ezt is ünnepelték, még nem is oly régen ! A csillag lefutott — eddig volt a pálya ! Az iíju elbukott, — alig lépett rája ! (Csenger. 1899.) Baka Elek. R a á n y i Ervin. Elbeszélés, irta : Marosán János. X. vármegye legészakibb részén a „Válja“ kies völgyében feküdt Rányfalva, mely a Raá- nyi család ősi fészke volt. E község remek s regényes fekvésénél, kitűnő gyógyvizénél és egészséges klímájánál fogva nyáron át igen lá­togatott és élénk volt. Télen pedig ép ellen-1 kezöleg, nagyon is elhagyatott és zord képet nyújtott Rányfalva. Mint emlitém, Rányfalva a régi nemes Raányi-család ősi fészke volt; a község köze­pén emelkedett a szép két tonlos Raányi kas­tély, melynek történetünkbeli lakója a Raányi- család egyetlen fiu-utóda, Raányi Kálmán nyu­galmazott ezredes volt. Az ezredes megnősülvén elvett egy szintén hires nemes családból szár­mazott. báró leányt, de neje, egyetlen gyermeke születése után, nemsokára örök álomra hunyta, be szemét. Szerető és gondos férje nagy pom i pávai eltemettette hitvesét és örök nyugalomra : a családi sírboltba helyeztette. A bátra maradt kis fiu-gyermekét atyai védszárnya alá vette s dajkát fogadott számára, a ki hiányosan bár, de mégis valamennyiben pótolta az anyát, s igy a Raányi-család már két fiu-utóddal dicseked­hetett. Az ezredes nem gondolt többé újabb há­zasságra, minden idejét eg}'etlen gyermeke ne­velésének és szeretett neje szent emlékének ál­dozta. Az ezredes imádta nejét és annak vá­ratlan elhunyta szerető szivében kipótolhatlan űrt hagyott. Az ezredes azt gondolta először, hogy a sors eme iszonyú csapását talán nem is bírja elviselni, de daczolt sok megpróbáltatásai­val s katonához illő módon ellentáliott és — győzött. Lassan bár, de mind a mellett magá­hoz jött és napról-napra élónkebb lett, mibe kis gyermeke szépen indult fejlődése is sokat segí­tett. A kis Ervin — mert igy hívták a kis fiút — nap-nap mellett gyönyörűen nőtt, kis arcza vonásairól inkább az anyjára hasonlított, élénk fekete szeme azonban már apjára vallott. A kastély szomszédságában volt a község­háza kibővítve a jegyzői lakkal, melyben az akkori jegyző a tisztességben és becsületben megőszült Darvas Gábor bácsi lakott. Darvas bácsi boldog családi életet élt nejével s egyet­len kis Rrzsi lányukkal. Az ezredes igen ked­velte Darvas bácsit, gyakran ellátogatott hozzá, hol hivatalos ügyekben, hol magános ügyekben, szóval Darvas bácsi bizalmas embere volt Raá­nyi ezredesnek, mely bizalmat Darvas bácsi ki­váló nyájas modorával, hivatalával járó köte­lességek pontos elvégezésével vívott ki magá _ nak nemcsak az ezredes, hanem feljebb valói előtt is. A két gyermek, kik körülbelül egvidejüek voltak, elérvén életük 6—7 évét, a mikor a gyermek sok örömet talál a játékban, majdnem mindennap együtt volt, hol a kastélyban Ervi- néknél, hol Erzsikéékuél. Úgy szerették egy­mást, mintha édes testvérek lettek volna. Az ezredes is nagyon kedvelte a kis ügyes és életre

Next

/
Thumbnails
Contents