Szamos, 1899. október (31. évfolyam, 79-87. szám)

1899-10-01 / 79. szám

XXXI. évíosyam Szatmar. 1899, vasárnap, október ho 1 79-ik szám. SZAMOS. TT ­A -v £',QT­r8gyes tartalmú lap. — Megjelenik vasárnap és csütörtökön. A SZATMARMEGYEI GAZDÁSÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ár: Egész évre 4 írt. — Félévre 2 irt. — Negyedévre ! frt. Egyes példány ára 10 kr. Iparosaink jövője, Hivatott kezekbe jutott a kereskedelmi miniszteri tárcza és már országszerte észlel­hető a mozgalom, a mely a- vidéki iparüzők érdekében megindult. íSok mulasztást kell immár jóvá tenni, mert húsz éven keresztül nem törődött az állam a kisipar pusztulásával és nem gondolt arra, hogy az iparos adóképessége fokozódjék, csakis egyedül arról gondosko-: dott, hogy a mindjobban hanyatló iparágak okvetlen viseljék a tokozott adóterhet még akkor is, ha nem jövedelemmel, hanem kár­ral dolgoznak. Úgy értesültem, hogy városunk ország­gyűlési képviselője már a közei jövőben kö­rünkbe jön azon czélból, hogy iparosaink­kal tárgyalja a teendőket arra nézve, mily módon lehetne a hanyatló iparágaknak a társadalom és állam segélyével jobb sorsot teremteni. Tagadhatatlan, hogy jobb később, mint soha és igy iparunk és kereskedelmünk ér- 1 dekében igaz örömmel üdvözöljük a komoly érdeklődést, a mit kereskedelmi miniszterünk kezdeményezésére városunk képviselője sie­tett felkarolni. A régi népek mondája szerint a szegény emberek részére csak egyszer nyílik meg az ég, a mikor is a jogos kérelem meghall­gatásra talál, csakhogy nem szabad ám a szegény embernek az égnyilás ezen ritkán visszatérő perczét átaludni. Ezt a mostani SZERK .SZTŐSÉH : itákóczy-utcza 9 sz. KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz Iá ndeüaemii (iijlrtz.SÄatmaron, a Tap kiadóhivatalában fizetendők I — -........A ' _____a_______-___—-------------­HI RDETÉSEK: Készpénzfizetés» mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Minden beiktatás után 30 kr. bélvegilleték fizetendő. Nyíltfél- sora 10 kr. alkalmat is olyanforma égnyilásnak tartom; szükségesnek velem tehát iparosainkat figyel­meztetni, hogy ébren legyenek ám, a mikor felülről az ő sorsuk iránt érdeklődnek, mert ez csak nagy ritkán, egyszer történik meg talán egy évszázadban. Itt az ideje, hogy iparosaink tisztán tárják fel az ipar jelenlegi szomorú helyze­tét, kutassák a hanyatlás indító okait, tanács­kozzanak magok közt, hogy majd ha or­szággyűlési képvselőnk meghallgatja őket, akkor mutassanak reá az eddigi tapasztalat alapján jól felfogott érdekükben azon módo­zatokra is, a melyek helyzetüket javíthatják. Az orvos is csak úgy gyógyíthatja betegét ha még gyógyítható, és tőként, ha a beteg­ség fejleményéből megállapíthatja a diag­nózist. Huszonöt éven át volt bőrárú üzletem helyben és igy hosszú időn keresztül álltam szoros üzleti összeköttetésben a timár, csiz­madia és czipész iparosaink majdnem leg­többjével. Ismerem tehát mindhárom iparág­nak fejlődését, fénykorát, de sajnos hanyat­lásának okát is. Kötelességet vélek teljesíteni, a midőn aktuális a kérdés, ha ezen három iparág hanyatlásának okáról az én megfigye­lésem alapján egyetmást elmondok, hátha ezáltal egy szemernyivel elősegítem a baj felismerése tolytán a baj orvoslását. Általánosan ismert tény az, hogy a gyári ipar mindenütt elnyomja a kisipart; ezt a mi három iparágunkat is nagyrészben a gyári ipar tette tönkre. A legsajnosabb az, I hogy nem is a magyar gyári ipar, (mert ilyen nincs) hanem az osztrák, cseh és morva versenye tette tönkre ezt a nálunk hosszú’ ; időn át virágzó három iparágat. A tímárok, csizmadiák és czipészek fej­lődtek, sőt vagyonosodtak egészen a hetve­nes évek végéig, addig mig monarchiánk ez időben a küllőiddel kötött újabb vámszerző­désben az Ausztriában már fejlődött bőr- és czipőgyárak érdekében erősen védvámos lett. Az Amerikából és Indiából importált kiké­szített bőrárukra és a németországi lábbelire oly magas vámtételek lettek kiszabva, hogy azok behozatala egészen lehetetlenné vált. így fejlődött nagyra Ausztriában a bőrgyár­tás és vele karöltve a lábbeliek nagyban való gyártása, olyannyira, hogy ellepték Magyarország összes piaczait, kezdetben a Mődlingi és Michelstädter áruival, később a cseh és morvaországi tetszetős kinézésű, de rongy ló és juhbőrökből összetákolt láb­belivel. Ezzel a versenynyel nem birt vagy nem akart lépést tartani sem a timár, sem a czipész. A csizmadia lábbelije azóta már sem a parasztlánynak sem a városi szolgá­lónak nem kell, mert tetszetősebb és olcsóbb a csehországi czipellő. Ezek voltak főokai e három iparág ro­hamos hanyatlásának. Iparosaink sajnos — nem is kisérlették meg az osztrák ver­seny ellen a védekezést, a helyett, hogy kö­zös erővel a timárságból, meg a sok susz­tereiből egy-egy kis gyárat állítottak volna, Nótás Kata hűsége*) A magyar leány szereti a nótát, a dalt. Munkája közt otthon, vagy a ringó, kalászos réteken szőlőben, zsongó erdőkben legnehezebb munkája közt is dalra fakad a kebele, mert ugymondják „magyar leánynak aranyos a kedve !“ Nótás természetét a magyar leány őseink­től örökölte. A legeslegrégibb korban, (alig hogy ide, ebbe a szép hazába költözködtek a mi őse­ink) már szerették a nótát a magyar hajadonok. Így például fel van jegyezve a következő kis történet. Gellert püspök egyszer a királyhoz, szent Istvánhoz sietett. Az ut hosszú volt ám akkor, hónapokra terjedt. Hát jó Gellért püspök könyvet is vitt magával, hogy olvasson. Öreg estére vált az idő, mikor egy faluban meg kel­lett szállnia. Már lepihentek utitársával, de Gel- lértet nem fogta az álom, hát olvasgatot. Éjfél tájban egyszerre kövek zörgése, súrlódása hal latszik. Mi lehet az, gondolkozik jó Gellért, aki még kézimalmot sohasem látott. Aztán dalt, nó­tát hall. Szép dal volt ez, szivet fogó magyar dal, nem csuda, ha a püspököt egészen elragadta. — Valter, — szóllitja meg társát a püspök — hallod a magyarok dalát milyen édesen hangzik ? Aztán ismét olvasni kezdett, de a dal még *) Mutató Bodnár Gáspárnak „A mi népünk“ ezimü, imént megjelent müvéből. édesebben hangzott, hogy a püspök elragadtatva kérdezte. — Ugyan miféle dal lehet ez, mely annyira a lélekhez szól! — Magyar dal, felelt Valter. Az a magyar leány, aki énekel — urának a szolgálója. A leány ez időben őrli urának búzáját, mert itt másféle malom nincs. — Boldog ez a leány — szólott a püspök, ki másnak szolgálatában is édesden végzi kö­| telességét. Hát ugyan miért hozakodom ezzel a régi dologgal most elő, mikor én Nótás Kata histó­riájának elbeszélésébe fogtam ? Mert Nótás Kata is édesden végezte mun­káját és boldog volt, ha dalolhatott . . . Mert úgy nem tudott dalolni senki sem a faluban . . . talán a kerek világon sem . . . Szépen csattog a fülemile is, hej. de mi volt a fülemile dala a Kati nótájához ! Mikor estenden megcsattant a hangja, messzebb hang­zott, mint a harang hangja és olvadóbb volt az ezüst csengésénél. Nem is hitták másképen a faluban, csak Nótás Katának. Ha idegen kocsi ment keresztíiT a falun, sokszor meg.rnegáliott. Hátha Nótás Katát meghallhatják ! Mondják, hogy olyan nótákat is énekelt, minőket még soha senki sem hallott. Azt tar­tották a falubeliek, hogy ezek a nóták az c keb­léből fakadtak, mint az erdő csalogányjának, melyet soha senki nem tanított a gyönyörűsé­ges szép trillákra. Hanem egyszer csak elnémult a falu csa­logánya. Nótás Kata ajka bezáródott, nagy hosz- szu ideje, hogy nem nyílt az ki dalra . . . Mint a szép nagy kertben egyszer csak megszűnik a csalogány éneke és a kert gazdája busougva törpenkedik, hova szállott az ő ma­dara : úgy tűnődött a falu apraja, nagyja Nótás Kata hallgatásán . . . Hiszen gyászos este sem volt! Térítőn nem feküdt senki az ő házukban, sirt nem ástak a temetőben se anyjának se apjának, hát kit gyászol? Pedig valójában gyászolt. Mert térítőn feküdt az ő boldogsága, aztán sirt is ástak annak, csak azt nem tudja, behan- tolták-e már ? Akkor történt ez, mikor a magyar fiukat vitte a „vak ló“ Kanizsára, Kanizsáról meg Boszniába. Boszniában meg nagy dolog történt, hullott a magyar vér, ott maradt sok szép szál legény, virága a nemzetnek Bosznia aztán a mienk lett, de sok anyá­nak veszett el egyetlen mindene, szerelmetes gyermeke, édes reménysége. Nótás Kata is remegve várta „a hirt“ Boszniából, mert az ő „jegyese,“ Forintos Bandi is ott harczolt a csapatokban. Harczolt és elesett. ' í h I I r úri- és női divatáruháza Szatmár, Deák-tér 9. sz. A legdivatosabb női casan, posztó és OTO| ünniT barehet bluseok megérkeztek s a legnagyobb választékban rendelkezésére állanak a t. V' i Vrf* V/1 hölgyközönségnek. Ajánlom továbbá váczi fegyházban kötött harisnyáimat.

Next

/
Thumbnails
Contents