Szamos, 1899. augusztus (31. évfolyam, 62-70. szám)

1899-08-03 / 62. szám

* Születtek: Borsau Juliánná, Weisz G- zella, Képiró Sándor Kálmán, Szilágyi István, Kutas}' Ilona, Neuman Mária, Száraz Anna Má­ria, Balázs Mária, Tóth Mariska, Gál Juliánná, Katona Traján, Hám Eszter, Dorogi István, Apáti Zsuzsánna, Pongrácz Ilona, Oláh József, Taukóczi Gábor, Lemák János, Tóth Sándor, Pethö István, Oláh Erzsébet, Molnár István. * Meghaltak: Raucha (Róka) Mihály 6!) éves, Tubakos László 50 éves, Veres Irma 2 hónapos, Halmi Kálmán 5 éves, Markovics Sán­dor 16 éves, Szász Károly 2 éves, Farkas Imre 11 hónapos, Somogyi Kálmán 47 éves, id Papp József 70 éves, Ösztreicher Gyöngyike 2 éves Amvebler Mária 2 éves, Bozsán Juliánná 11 hónapos, Balog Péter 20 napos, Lath Sándor | 14 hónapos, Sebestyén György 3 hónapos Néma József 22 éves. * Hirdetmény. A m. kir. kassai III. hon­véd kerületi parancsnokság területén az 1899. évi őszi fegyvergyakorlatok alatt a különféle állomásokon öszpontosuló illetve átvonuló csa­patok élelmi szükségletei szállitásának biztosí­tása czéljából árlejtés fog tartatni. 1899. aug. hó 8-án d. e. 10 órakor. Abauj-Szántón aug. 9. d. e. 10 órakor. S.-A. Ujhelyen aug. 14 én d. e. 10 órakor. A szállítási feltételek valamennyi hon- j véd gyalog és huszárezred parancsnokságnál fü­zetenként 8 krért megszerezhetők. Bővebb ér tesités a helybeli honvéd gyalog ezred kezelő I tiszti irodájában szerezhető. * Egy kitűnő u,j ásványvíz vármegyénk­ben. Avas-Újfaluban a gyógyvizekben gazdag avas í vidéken a gyógyforrások száma egygyel gyarapo­dott s miután a viz csodahatásu gyógy ereje alegki tünőbb szaktekintélyek által minden kétséget ki­zárólag megállapittatott, Masa István forrástu lajdonos költséges berendezés s nagy áldozatok után „Oroszlán“ czimen az uj ásványvizet for galomba bocsátotta. Ajánljuk úgy a most meg | jelent hirdetést, mint a gyógyvizet a nagy kö­zönség figyelmébe azon megjegyzéssel, hogy az uj gyógyvíznek egyedüli raktára Horváth Béla (Guttman-palota) füszerkereskedése. Nyilttór.’) Köszönetny i Ivánitás. Október 31-én saját kérésemre kilépek a vlros szolgálatából. Nem mulaszthatom el leg- foróbb köszönetemet ki fejezni mindazok iránt, kik engem 8 éven keresztül b. pártfogásukkal támogatni szívesek voltak. Alázatos tisztelőjük S z e m e r a d V e n o városi villám világítási üzemvezető *) K rovat alatt küzlöttekért nem felelős a SzTk Felelős szerkesztő D r. H a n t z Jenő Főmunkatárs Tankóczi Gyula Allatvásáp kimutatás. Aug. 2-án tartott heti vásár alkalmával a következő lábas jószágok hajtattak fel : Ló........................................... 375 db. Szarvasmarha ..................... 823 db. a vásár lefolyása közepes, árak lovaknál fent- tartottak, szarvasmarhánál kielégitő. Terményárak. 1899. évi tug. 2-ik napjáról — Mólermázsánként. — HIRDETMÉNYEK Egy jó családból való fin Győry Károly üveg- és porczelán kereskedésébe tanu-l lóul felvétetik. Kiadó magtár. A szatmári ev. ref. egy­ház emeletes bérháza alatt két magtár I azonnal kiadó. -- Értekezhetni a tűzoltói őrtanyán Mónus Lajos egyházfival. nsnunununaananna | Kisfaludy-utcza 28. sz. alatt, egy csino­san bútorozott külön bejárata szoba bérbe kiadó. ntinnnnnnminntmnn l '•sjjjjgp leghíresebbprofeszoro' előirtsa szerint Van szerencsém a n. é. közönség tudomásra hoz­ni, miszerint f. év angusztus 5 én a Takarékpénztár palota épületében ikesztyű-s kötőszer üzletemet megnyitom; a hol is sajnt kés/itésfi kesztyű s kötszerek, raktáron | vannak, avagy mérték szerint megrendelhetők ; úgymint: sérvkötő, haskötő, köldökkötő, suspenzórium minden fajtában, úgyszintén mülábak, kezek, hát-£ egyenesítő mider, gumi haris-^ nyák, értágulásra igen alkal -M más és hasznos Iligátor és más- 8 el féle fecskendők, méh pereez s 3 Horvosi ezikkek úgyszintén szü-8 ”lésznöknek s mindenféle férfi-” í I m I Több féle igen jó karban levő szoba berendezés darbonként elköltözés miatt eladó. Megtekinthető a színház udvarban d. u. 1—3 óráig Szemerad Venonál. I 1 es női gummi különlegeségek. Megrendeléseket gyorsan és pontosan eszközlök. Kesztyű tisztítás és javítást elfogadok. A n. é. közönség párlfog sát kérve maradtam Kiváló tisztelettel R ihszky kes/.tyüs és kötsze Szarvasbőr nadrág mérték szerint. P F. H ;rész. ||||| a FLEISCHER ÍJ TÁRSA gépgyára és vasöntödéje Kassán, Vám-utcza 11. sz. Ajánlja a t gazdaközönségnek a legújabb tapasztalatok szemmel- tartásával czélszeriien s go dósán gyártott jóhimevii gépeit a közeledő nyári idényre, nevezetesen : GséplŐkészletcit könnyű járással, járgány vagy gözmozgouy általi hajtásra. Kézi cséplőgépeit, járgány­hajtásra is alkalmazva, szalmarázó kész ti lékkel, vagy anélkül, Baker és ru gtár rostáit, továbbá min­dennemű szivattyúkat, gőzgépeket és kazá­nokat, szeszgyár berendesésekef, u. m. hen- ze főzök, kavaró-készüléket stb. burgonya-zuzókat, malom-berendezéseket stb Gépgyárunkban gyártmányainknak jelentékeny ré­szét tartjuk ál andóan Bizományi raktárt pedig: Frankó János urnái Szatmáron. H §0$* Gazdasági gépeink képes-, valamint öntödénk gyártmányai árjegyzékét ingyen és hér mentve küldjük. 1 j m am m . fái TÉR M ft X V SzatmáTon üpesten frtikr |t'rt.kr. tT t.! k r. | t'rt.ikr. Tiszta búza . . Kétszeres . . . . Rozs .................... Ár pa................ Za b.................... Te ngeri ... Kása.................... Fehér paszuly . Tarka „ . . Szilva................ „ füstölt . . Repcze ............. Kr umpli zsákja Szalonna . . . . uj 7 30* 6 20! 5 5 ij 4 20 4 90] 4 90 10 ­5 40 7 80‘ 6 40 5 20 4 50' 5 20 5 - 9 — 4 20 9 05 910 7 00, 5 70 600 4 70 4151 710 5 90 5 85 4 60 4 45 14 — 15----------------­1 10 75 — . 120 ---------­Magya r kölcsönös állatbiztosító társ. mint szövetkezet Budapest, Vll. Erzsébet-körut 27. BIZTOSÍTÁSOKAT ELFOGAD: LOVAK is SZARVASMARHÁK elhullása következtében beállott káresetek mégtéritésére. Kártérítés igénye fenn áll: ha közönséges és járványos betegségekben, vagy baleset tolytán pusztul el az állat, továbbá ha a szövetkezet kényszervágást kénytelen elrendelni. A DIJAK RENDKÍVÜL MÉRSÉKELTEK. Az intézet élén állanak, báró StOjailOVits György földb. elnök, báró Ambrózy Gyula földbirtokos, grot Bethlen Balázs cs. és i<ir. kamarás, ot>z. kepv., földtan., dr. Béldy Lászlóorsz. képv., föidbirt., Chernél György cs. es kir. kamarás, orsz. kepv.. földből,, báró Jósika Gábor cs. és sir. Ka­matom or>z. képvis. földbirt., gróf Komis Károly főrendiházi tag., földbirt, báró Nyáry Béla cs. cs kir. kamaras, földbirtokos, grót Ráday Gedeon földbirtoko , dr. Simay Aladár a ..Magyar Agrár“ és járadékban!: r. t. gazd. tanácsosa, dr. Tetétleni Ármin ügyved, Tahy István cs. és kir. kama- rás, a „Pestinegyei G.izd. Egyesület“ alelnöke, földbirtokos, Zaleszky JeilŐ földbirt, dr. Pajor Ignáez. földb. intézeti igazgató Felvilagositassal szívesen szolgál az igazgatóság és a vidéki ügynökség. 000000000000000008

Next

/
Thumbnails
Contents