Szamos, 1899. augusztus (31. évfolyam, 62-70. szám)

1899-08-03 / 62. szám

árverési hirdetmény, Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi LX. t.- iz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy i Szatmárnémeti kir. törvényszék 1898, évi 15101. sz. végzése következtében a Halmi kereskedelmi bank javára Egry István és társai ellen 5000 forint s járulékai erejéig 1898. évi november hó 22-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján j e- és felülfoglalt és 1090 írtra becsült következő i ngóságok : lábas jószágok, termények stb. nyilvá­nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a halmii kir. járásbíróság V. 463. 1898 számú végzése folytán 5000 frt | :őkekölvetelés, ennek 1898. julius hó 1. napjától járó 6, százalék kamatai, V30/o váltódij és eddig összesen 84 frt 6 krban btróilag már megállapi- ;ott költségek ereiéig Csepében adós lakásán le- i endő eszközlésere 1899. évi augusztus hó 8—ik napjának délutáni 1 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel { hivatnak meg. hogy az érintett ingósgok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz j fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Ezen arveres az 1881. LX. t.-cz. 120. § a értelmében az összes foglaltatok javára tekintendő kiiüzöttnek. Kelt Halmiban 1899. julius 20. napján. Markovics, kir. bírósági végre hajtó j Hirdetmény. A szinérváraljai közbirtokossági nagy ven­déglő alatt lévő öt (5) üzlethelyiség és egy raktár 1900. január 1-től. 1902. deczember végéig terjedő 3 évre, f. é. augusztus 13-án d. e. 9 órakor a Kaszinó helyiségében tartandó nyil­vános árverésen — haszonbérbe adatni fognak. Bérelni szándékozók szíveskedjenek a fel tételek iránt — alant irt birt. felügyelőhöz for­dulni, —- kihezfelőzetes ajánlataikat is beadhatják. Szinérváralján 1899. julius 23. M á n d y Z o 11 á n, birt. felügyelő. 386—1899 sz. 99 Atlas í életbiztosító részv. társaság és biztositó intézet katonai szolgálat esetére. Főügynökség: Deák-tér iö. sz. I. era. özv. Törökné úrnő házában. Eletbiztositás legelőnyösebb feltételekkel nyeremény részesedéssel. Leánygyermekek kiházasitási biztosítása. Fiú gyermekek biztosítása katonai szolgálattétel esetére csekély dij fizetés mellett, Felvilágosítást s felvételeket eszközöl az „Atlas“ életbiztosítási részv. társ. szatmári vezérűgynöksége Szatmár, Deák-tér 16. sz I. emelet. Ügynökök fix fizetéssel felvétetnek. o o 0 V 0 0 0 0 0 A SZABADSAJTÓ LEGÚJABB BETŰKKEL GAZDAGON FELSZERELT KORSZERŰ két gyorssajtóval s egyéb gépekkel gazdagon berendezett legnagyobb KÖNYVNYOMDA SZATMÁRON, Rákóozy-uto/a 9.-ik szám alati az ov rof. templommal szemben. Ajánlkozik mindennemű nyomdai munkák gyors- és diszes kiállítására. Levélpapírok, borítékok czéguyomással vagy a nélkül, báli és lakadalmi meg­hívók, névjegyek, s minden egyéb nyomtatványok elegáns kiállításban. XXX. ÉVFOLYAM. A IV ,T ^ ELŐFIZETÉSI ÁRA: MEGJELENIKHETENKINT KÉTSZER |\/ I 1/ EGÉSZ ÉVRE 4-, NEGYEDÉVRE 1 frt A SZATMÁRMEGYE1 GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. mely Szaímár vármegyének legrégibb, legelterjedtebb s legolcsóbb lapja. Á lap kiadóhivatala Szatmáron, Rákóczy-utcza 9. sz. a. saját házamban. Tisztelettel UTTtezm EtURE ZÓNA VENDÉGLŐ!! Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tudomására misze­rint augusztus 1-ével a Lövelde vendéglő bérletével felhagyva, Bá- nyai-ut í-ső sz. a. Zóna vendéglőt és kávéházat rendeztem be, melyet augusztus 6-án fogok ünnepélyesen meg­nyitni. ízletes ételeket és italokat, melyekről a n. é. közönség már több­ször szerzett meggyőződést, - igen jutányos árban kaphatnak mélyen tisztelt vendégeim. Úgyszintén kosztosokat házhoz és vendéglőmben elvállalok. Szállás mindenkor kapható. Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva ma­radtam Tisztelettel ÉLIÁS ÁBRAHÁM vendéglős.

Next

/
Thumbnails
Contents